IPTPP3/4512-266/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

Kasa rejestrująca w stołówce szkolnej.
IPTPP3/4512-266/15-4/JMinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. stołówka szkolna
 4. usługi stołówkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług stołówkowych na rzecz uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług stołówkowych, z których korzystają uczniowie i nauczyciele Gimnazjum oraz dzieci i nauczyciele Przedszkola – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług stołówkowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) w zakresie wskazania rodzaju sprawy będącej przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Gmina.

Działalność Szkoły jest zakwalifikowana w klasyfikacji budżetowej w dziale 801 oświata i wychowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207). Szkoła prowadzi stołówkę, w której zatrudnieni są pracownicy przygotowujący posiłki na miejscu.

W ramach prowadzonej działalności, zgodnie ze statutem Szkoła gwarantuje uczniom uczęszczającym do szkoły zapewnienie posiłków. Z posiłków korzystają uczniowie i nauczyciele szkoły, wychowankowie i nauczyciele Przedszkola Samorządowego, a także uczniowie i nauczyciele Gimnazjum. Przedszkole oraz gimnazjum nie posiadają własnej stołówki, ze względu na brak warunków lokalowo-technicznych i mieszczą się w jednym budynku. Funkcjonowanie stołówki służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wpierania prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn zm.) usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związane podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Szkoła prowadzi stołówkę, która stanowi integralną część szkoły. Prowadzona stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a jej prowadzenie jest ściśle związane z działalnością jednostki. Stołówka w szkole jest prowadzona na zasadach określonych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Wpłaty za sprzedaż posiłków odbywają się w następujący sposób:

 1. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej wpłacają na kwitariusz przychodowy opłaty w formie gotówki. Gotówka jest wpłacana na wydzielony rachunek szkoły podstawowej.
  Za część uczniów odpłatność regulowana jest przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie stosownych decyzji i list. Ośrodki dokonują płatności za obiady dla uczniów na podstawie faktur na rachunek Szkoły Podstawowej.
 1. Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum wpłacają na kwitariusz przychodowy opłaty w formie gotówki, a gotówka jest wpłacana na wydzielony rachunek dochodów gimnazjum.
  Comiesięczna zapłata za obiady następuje na podstawie faktury wystawianej przez Szkołę Podstawową.
  Opłaty za obiady w Szkole i Gimnazjum są rejestrowane w imiennym kwitariuszu wpłat, identyfikującym osobę na rzecz, której dokonywana jest opłata według imienia i nazwiska. Osoba wpłacająca otrzymuje potwierdzenie na odcinku z kwitariusza oraz imienny miesięczny bon obiadowy.
 1. Wychowankowie i nauczyciele Przedszkola Samorządowego wpłacają na rachunek bankowy przedszkola. Następnie Przedszkole wpłaty za wyżywienie odprowadza w pełnej wysokości rachunek Gminy.
  Opłaty za przygotowane posiłki dla wychowanków i obiady dla nauczycieli dokonywane są na podstawie comiesięcznie wystawianych faktur przez Szkołę Podstawową na rachunek szkoły.

Szkoła Podstawowa nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu zawarte w wezwaniu z dnia 9 września 2015 r. znak IPTPP3/4512-266/15-2/JM: „Ile wyniosła wysokość obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2014 r....” Wnioskodawca wskazał, że kwota obrotu Szkoły Podstawowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2014 r. wyniosła 11.160,00 złotych (za wynajem pomieszczeń szkolnych).

Szkoła świadczy usługi stołówkowe na rzecz Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego. Szkoła wystawia faktury dokumentujące ww. usługi na Gimnazjum i Przedszkole na podstawie przedstawionej listy uczniów (dzieci) z wyszczególnioną liczbą posiłków dla każdego ucznia (dziecka) w danym miesiącu.

Na fakturze jest zawarta informacja „za obiady dla uczniów (dzieci) i nauczycieli wg załączonej listy”.

Gimnazjum i Przedszkole dokonuje zapłaty za fakturę w drodze przelewu bankowego z własnego konta bankowego na rzecz Szkoły Podstawowej.

Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika czego dotyczy faktura.

Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe są odrębnymi jednostkami budżetowymi, których organem prowadzącym jest Gmina.

Wpłaty za wyżywienie dzieci i nauczycieli Przedszkola są dokonywane na rzecz Szkoły Podstawowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w tej sytuacji konieczne jest posiadanie przez Szkołę Podstawową kasy rejestracyjnej dla celów ewidencjonowania wszystkich świadczonych dla uczniów i nauczycieli usług stołówkowych, albo tylko usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i nauczycieli gimnazjum oraz dzieci i nauczycieli przedszkola...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania usług stołówkowych przy pomocy kasy rejestracyjnej dotyczy sprzedaży posiłków dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej oraz uczniów i nauczycieli gimnazjum i wychowanków i nauczycieli przedszkola.

Oznacza to, że zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania ma zastosowanie także w przypadku, gdy usługi stołówkowe świadczone są dla:

 • własnych uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu oraz
 • uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu innych placówek wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług stołówkowych na rzecz uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług stołówkowych, z których korzystają uczniowie i nauczyciele Gimnazjum oraz dzieci i nauczyciele Przedszkola – jest nieprawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe). Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia zwolnienie o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – w poz. 38 załącznika, jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

Natomiast w pozycji 45 ww. załącznika wymieniono usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 4 pkt 2 lit. i ww. rozporządzenia objęte zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

 • świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz
 • usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

-z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Z powyższego przepisu wynika, że wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania są usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Wyłączenie to nie dotyczy usług stołówek w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Wypada zauważyć, że zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Ilekroć w tej ustawie jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole (art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Jak zaznaczono w ww. przepisie, celem prowadzenia stołówek w placówkach oświatowych jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów/dzieci. Tak więc świadczenie usług gastronomicznych prowadzonych przez stołówki szkolne/przedszkolne na rzecz uczniów/dzieci, nie jest świadczeniem usług gastronomicznych jako takich, ale pełni funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły/przedszkola.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Gmina. Wnioskodawca prowadzi stołówkę, w której zatrudnieni są pracownicy przygotowujący posiłki na miejscu. W ramach prowadzonej działalności, zgodnie ze statutem Szkoła gwarantuje uczniom uczęszczającym do szkoły zapewnienie posiłków. Z posiłków korzystają uczniowie i nauczyciele szkoły, wychowankowie i nauczyciele Przedszkola Samorządowego, a także uczniowie i nauczyciele Gimnazjum. Przedszkole oraz gimnazjum nie posiadają własnej stołówki, ze względu na brak warunków lokalowo-technicznych i mieszczą się w jednym budynku. Funkcjonowanie stołówki służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wpierania prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów. Szkoła prowadzi stołówkę, która stanowi integralną część szkoły. Prowadzona stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a jej prowadzenie jest ściśle związane z działalnością jednostki. Stołówka w szkole jest prowadzona na zasadach określonych w art. 67a ustawy o systemie oświaty. Wpłaty za sprzedaż posiłków odbywają się w następujący sposób: Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej wpłacają na kwitariusz przychodowy opłaty w formie gotówki. Gotówka jest wpłacana na wydzielony rachunek szkoły podstawowej. Za część uczniów odpłatność regulowana jest przez ośrodki pomocy społecznej na podstawie stosownych decyzji i list. Ośrodki dokonują płatności za obiady dla uczniów na podstawie faktur na rachunek Szkoły Podstawowej.

W ocenie tut. Organu w kontekście powołanych wyżej regulacji prawnych, należy uznać, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówkowe dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Usługi będące przedmiotem wniosku świadczone są w stołówce prowadzonej przez Szkołę Podstawową na rzecz uczniów i nauczycieli z tej Szkoły. Tym samym spełnione są warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej, do 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 45 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług stołówkowych, z których korzystają uczniowie i nauczyciele Gimnazjum oraz dzieci i nauczyciele Przedszkola, to Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że Szkoła świadczy usługi stołówkowe na rzecz Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego. Szkoła wystawia faktury dokumentujące ww. usługi na Gimnazjum i Przedszkole na podstawie przedstawionej listy uczniów (dzieci) z wyszczególnioną liczbą posiłków dla każdego ucznia (dziecka) w danym miesiącu. Na fakturze jest zawarta informacja „za obiady dla uczniów (dzieci) i nauczycieli wg załączonej listy”.

Należy wskazać, że stosownie do zapisu powołanego art. 111 ust. 1 ustawy, ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega wyłącznie sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jak już bowiem wskazano, z przepisu tego wynika generalna zasada, zgodnie z którą obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz Gimnazjum i Przedszkola.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.