IPTPP3/4512-246/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego dla wymiany punktów na usługi.
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wymiany punktów na usługi.
IPTPP3/4512-246/15-4/JMinterpretacja indywidualna
 1. internet
 2. kasa rejestrująca
 3. obowiązek podatkowy
 4. sprzedaż
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego dla wymiany punktów na usługi – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wymiany punktów na usługi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla wymiany punktów na usługi oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wymiany punktów na usługi.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Spółka będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zajmująca się działalnością związaną z oprogramowaniem i tworzeniem stron internetowych (PKD – 63.01.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 62.03.Z, 63.11 Z 63.12.Z, 63.91Z, 63.99.Z), zamierza uruchomić portal internetowy, w którym część usług będzie płatna. Klient (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) za pomocą płatności elektronicznych lub mikropłatności (SMS) dokonywać będzie zakupu określonej liczby punktów. Zapłata za punkty nie będzie stanowić zapłaty za konkretny towar/usługę lecz punkty, które będzie można wymienić w systemie na różnego rodzaju usługi. Punkty będzie można wymienić wyłącznie na usługi elektroniczne. W myśl przepisu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.: np: wyróżnienie ogłoszenia, pogrubienie ogłoszenia, możliwość dodania dodatkowych zdjęć do ogłoszenia itp. Nie będzie ona również stanowić przedpłaty ani zaliczki na poczet dostawy konkretnego towaru/usługi. Klient składać będzie zamówienie na określoną ilość punktów i dokonywać będzie płatności za to zamówienie. Po pozytywnym przejściu procesu płatności na jego koncie pojawią się zakupione punkty.

Wnioskodawca nie będzie świadczył którychkolwiek z czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane będą następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

Wnioskodawca nie będzie świadczył usług w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń.

Wnioskodawca nie będzie świadczył którekolwiek z usług, o których mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U., poz. 1544).

Zapłata za punkty nie dotyczy dostaw konkretnych towarów/usług odbywających się w systemie wysyłkowym (poczta, przesyłki kurierskie). Zapłata za zamówione punkty będzie całościowo jednorazowa, nie dotyczy zakupu towaru lecz wirtualnej „waluty” służącej do rozliczania opisywanych powyżej dodatkowych funkcjonalności.

Wnioskodawca otrzyma w całości zapłatę za przyznane punkty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek Wnioskodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Zapłata będzie odbywała się za pomocą firmy pośredniczącej w płatnościach – w postaci zbiorczego przelewu kilku transakcji. Każdą transakcję będzie można jednoznacznie zidentyfikować na podstawie zestawienia otrzymanego od firmy pośredniczącej.

Zapłata będzie zawsze dokonywana „za punkty”, które będą następnie wymieniane za konkretne usługi. W momencie wymiany punktów na usługi będzie zatem jednoznacznie wiadome, jakich konkretnie czynności dotyczyła zapłata, nie będzie to jednak wiadome w momencie dokonania samej zapłaty.

Od momentu „zapłaty za punkty” do momentu ich wymiany na konkretne usługi może upłynąć okres czasu nie dłuższy niż rok.

Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję będzie jednoznacznie wynikało kto (login w systemie lub adres e-mailowy), kiedy i jaką ilość punktów zakupił. Zapłata następować będzie na konto firmy pośredniczącej w transakcjach elektronicznych. w tych systemach będzie przechowywana dokładna informacja o poszczególnych transakcjach – na konto Spółki, gdzie będzie dokonywana zbiorcza wpłata z systemu pośredniczącego w płatnościach obejmujących wiele transakcji od różnych klientów.

Płatności zagraniczne będą realizowane przez innego pośrednika, wymiana walut następuje w tym serwisie, Spółka otrzymujemy przelew w złotówkach konto firmowe.

Zapłata za punkty nie będzie dotyczyła dostaw towarów/usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544).

Zapłata za punkty nie będzie dotyczyła dostawy towarów/świadczenia usług (Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z pozn.zm).

Przedmiotem sprzedaży/transakcji będą punkty.

Płatność za pośrednictwem firm dokonywane będą na przez Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firmy pośredniczące, na podstawie umowy o współpracy, będą dokonywały wypłaty automatycznie lub ręcznie na żądanie Spółki w dowolnym momencie. W przypadku wpłat automatycznych niektóre serwisy umożliwiać będą definiowanie czasokresowe (co kilka dni) lub progu uzbieranych środków po przekroczeniu którego dokonywana będzie wypłata.

Firmy pośredniczące w płatnościach pobierać będą prowizję za każdą transakcję zgodnie z tabelami opłat będącymi elementami regulaminu. W związku z tym kwoty należności zawarte w przelewach zbiorczych będą mniejsze niż kwoty wynikające z sumy transakcji od osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W systemie Spółki będą rejestrowane wszystkie zamówienia na punkty (opłacone i nieopłacone) – zestawienie transakcji z danego okresu będzie można wygenerować w postaci pliku csv lub pobrać takie zestawienie dot. zapłat za poszczególne zamówienia z firmy pośredniczącej w płatnościach.

Przebieg przykładowej transakcji: Klient składa zamówienie za zakup pakietu 100 punktów za kwotę 15 zł. W systemie Spółki tworzy się zamówienie i ma status „niezapłacone”. Jeśli klient nie dokona zapłaty za złożone zamówienie to nic się nie dzieje – Spółka nie ma płatności – klient nie ma punktów.

W przypadku dokonania płatności poprzez firmę pośredniczącą w systemie Spółki tworzy się zamówienie i ma status „zapłacone” a następnie dopisywany jest numer unikatowy transakcji w systemie firmy pośredniczącej.

Następnie po pozytywnym przeprowadzeniu transakcji płatności Klient otrzymuje zakupione punkty, które są widoczne na koncie klienta. Spółka jako właściciel portalu otrzymuje informację o otrzymaniu płatności.

Przelew środków z firmy pośredniczącej na konto Spółki może nastąpić w dowolnym momencie (ręczna dyspozycja lub automatycznie).

Firma pośrednicząca pobiera prowizję za każdą transakcję.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług powstanie w momencie wykorzystania punktów przez klienta (wymiany punktów na konkretną usługę)...
 2. Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w momencie wykorzystania punktów przez klienta (wymiany punktów na konkretną usługę), na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014, który w poz. 38 wskazuje jako zwolnienie świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dochodów dokumentujących zapłatę jednocześnie wynika, jakie konkretnie czynności dotyczyła...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stanowisko na pyt 1.

W myśl art. 19a ust.1 obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 5 i 7, art. 14 ust 6, art. 21 ust. 1. Według Spółki dostawa towaru lub wykonanie usługi następuje w momencie wydania towaru lub wykonania usługi, czyli wymiany punktów na dostępne usługi.

Spółka zamierza uruchomić portal internetowy, w którym część usług będzie płatna. Klient (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) za pomocą płatności elektronicznych i mikropłatności (SMS) dokonywać będzie zakupu określonej liczby punktów. Zapłata za punkty nie będzie stanowiła zapłaty za konkretne usługi, lecz za punkty, które będzie można wymienić w systemie na różnego rodzaju usługi. Klient będzie składać zamówienie na określoną ilość punktów i dokonywać będzie płatności za to zamówienie.Po pozytywnym przejściu płatności na koncie klienta pojawią się zakupione punkty. Zapłata za zamówione punkty będzie całościowo jednorazowa, nie dotyczy zakupu towaru, lecz wirtualnej „waluty” służącej do rozliczania opisywanych powyżej dodatkowych funkcjonalności. Spółka nie traktuje sprzedaży punktów klientom, jako dostawy towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Otrzymanie przez Spółkę wpłaty środków pieniężnych za zakup punktów, a następnie przyznanie klientowi określonej liczby punków,nie będzie traktowane jako świadczenie usługi za odpłatnością. W związku z tym Spółka uznaje, iż czynności odpłatnego przyznania punktów nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się to w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto dokonana przez klientów wpłata środków pieniężnych na rzecz Spółki, a w konsekwencji przekazanie określonej ilości punktów nie będzie stanowiła zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy.

Spółka uznaje iż, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towaru i usług wystąpi dopiero w momencie wymiany punktów przez klienta na usługi świadczone przez Spółkę.

Stanowisko na pyt. 2.

W myśl poz. 38 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę

za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji

i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zdaniem Spółki, moment obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług będzie następował w chwili wymiany punktów na konkretną usługę (pytanie 1).Tym samym również wtedy powstanie obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej, w przypadku sprzedaży

na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jednak mając na uwadze stan przedstawiony we wniosku, tj. fakt, iż płatność była

w całości wykonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (na rachunek bankowy podatnika), a z ewidencji i dowodów wynika jednoznacznie, jakiej czynności dotyczyła (klient wybrał konkretną usługę), będzie mogła korzystać ze zwolnienia

z obowiązku stosowania kas rejestracyjnych, o którym mowa powyżej (poz. 38 załącznika

do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • momentu powstania obowiązku podatkowego dla wymiany punktów na usługi – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wymiany punktów na usługi – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez towary stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług uregulowane zostały w art. 19a ustawy.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Z wniosku wynika, że Spółka będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zajmująca się działalnością związaną z oprogramowaniem i tworzeniem stron internetowych zamierza uruchomić portal internetowy, w którym część usług będzie płatna. Klient (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) za pomocą płatności elektronicznych lub mikropłatności (SMS) dokonywać będzie zakupu określonej liczby punktów. Zapłata za punkty nie będzie stanowić zapłaty za konkretny towar/usługę lecz punkty, które będzie można wymienić w systemie na różnego rodzaju usługi. Nie będzie ona również stanowić przedpłaty ani zaliczki na poczet dostawy konkretnego towaru/usługi. Punkty będzie można wymienić wyłącznie na usługi elektroniczne np: wyróżnienie ogłoszenia, pogrubienie ogłoszenia, możliwość dodania dodatkowych zdjęć do ogłoszenia itp. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia, czy obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług powstanie w momencie wykorzystania punktów przez klienta (wymiany punktów na konkretną usługę)

W świetle przywołanego wcześniej przepisu art. 2 pkt 6 ustawy, punkty nie mieszczą się w definicji towaru w rozumieniu ww. przepisu ustawy, gdyż nie są towarem, lecz jedynie środkami uprawniającymi do nabycia usług świadczonych przez Spółkę (bez wskazania konkretnych usług czy też ich ilości). Zastępują one środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się usługi, natomiast przyznanie tych punktów następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez nabywcę tych punktów. Konsekwentnie zatem, czynności sprzedaży ww. punktów nie można utożsamiać z dostawą towarów, czy świadczeniem usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokonania wpłaty środków pieniężnych przez nabywcę na rzecz Spółki, a w konsekwencji przyznania punktów nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością.

Z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca stawiał jakiekolwiek ograniczenia lub warunki, które klient musiałby spełnić, żeby nabyć punkty. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji nie mamy również do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz klientów Spółki.

A zatem, czynność sprzedaży punktów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie będzie mieściła się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Ponadto dokonana przez klientów Spółki wpłata środków pieniężnych w związku z nabyciem punktów nie stanowi zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego PWN”, zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie.

Stosownie do powyższego, zaliczka jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją. Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego Zapłata za punkty nie będzie stanowić zapłaty za konkretny towar/usługę lecz punkty, które będzie można wymienić w systemie na różnego rodzaju usługi. Nie będzie ona również stanowić przedpłaty ani zaliczki na poczet dostawy konkretnego towaru/usługi.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że pobierane przez Spółkę należności za punkty nie są formą przedpłaty lub zaliczki, gdyż klienci nabywając te punkty wpłacają odpowiednią kwotę nie za z góry ustalone usługi. Tym samym w odniesieniu do otrzymanych wpłat z tytułu przyznania punktów nie powstanie obowiązek podatkowy na zasadzie określonej w art. 19a ust. 8 ustawy, w momencie przyznania punktów.

W omawianej sprawie zapłata, która ma miejsce przed wykonaniem usługi nie będzie spełniała w całej rozciągłości definicji przedpłaty. Przyszłe świadczenie nie jest jeszcze w momencie zapłaty szczegółowo określone – nieznany jest przedmiot sprzedaży, ilość oraz cena. Dopiero z chwilą wykonania usługi, a więc w momencie realizacji transakcji sprzedaży powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy.

Tym samym obowiązek podatkowy nie powstaje w momencie otrzymania wpłat z tytułu przyznania punktów tylko w momencie realizacji tych punktów.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie realizacja punktów, czyli fizyczne nabycie usługi przez klienta, regulującego zapłatę punktami będzie czynnością opodatkowaną. Zatem obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania przez Wnioskodawcę usługi, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy.

Odnośnie kwestii zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej wymiany punktów na usługi, należy wskazać że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U., poz. 1544).

W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca otrzyma w całości zapłatę za przyznane punkty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek Wnioskodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Zapłata będzie odbywała się za pomocą firmy pośredniczącej w płatnościach – w postaci zbiorczego przelewu kilku transakcji. Każdą transakcję będzie można jednoznacznie zidentyfikować na podstawie zestawienia otrzymanego od firmy pośredniczącej. Zapłata będzie zawsze dokonywana „za punkty”, które będą następnie wymieniane za konkretne usługi. W momencie wymiany punktów na usługi będzie zatem jednoznacznie wiadome, jakich konkretnie czynności dotyczyła zapłata.

Opis sprawy pozwala uznać, że Wnioskodawca będzie spełniał przedmiotowe warunki, a mianowicie zapłata za świadczone usługi wpływa w całości na rachunek Wnioskodawcy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej transakcji wpłata dotyczyła.

Dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście obowiązujących i wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi będzie następowała na rachunek Wnioskodawcy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie będzie wynikało, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczy, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie dłużej niż do końca 2016 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.