IPTPP3/4512-229/15-4/MJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwolnienia z rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży posiłków sporządzanych dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi z publicznego gimnazjum
IPTPP3/4512-229/15-4/MJinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. sprzedaż posiłków
 3. stołówka szkolna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży posiłków sporządzanych dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi z Publicznego Gimnazjum w ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży posiłków sporządzanych dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi z Publicznego Gimnazjum w ....

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Publiczna Szkoła Podstawowa w ... i Publiczne Gimnazjum w ...to dwie placówki szkolne tworzące jeden obiekt budowlany, którego organem prowadzącym jest Gmina .... Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w ... znajduje się stołówka, która dożywia uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi obu szkół.

Funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieranie prawidłowego rozwoju ucznia, do których jednostki te są m.in. powołane. Obecnie w Publicznej Szkole dożywia się 218 uczniów w tym: 180 uczniów szkoły oraz 38 uczniów gimnazjum. Usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom (niestanowiące usług gastronomicznych, jako takich świadczonych w celach zarobkowych) mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24, art. 111 ust. 1, art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr l 77, poz. 1054 z późnym.).

Aby uniknąć dodatkowych kosztów prowadzenia dwóch stołówek organ prowadzący podjął decyzję, iż będzie funkcjonowała jedna dobrze wyposażona stołówka, która zapewni posiłki wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi zarówno Szkoły Podstawowej jak i Publicznego Gimnazjum w ..., mimo iż szkoły te stanowią odrębne jednostki budżetowe. Utworzenie stołówki w gimnazjum generowałoby ogromne koszty związane z budową bloku żywieniowego, jego wyposażeniem oraz zatrudnieniem odpowiedniego personelu. Istniejąca stołówka w szkole w sposób wystarczający zapewnia wyżywienie dla obu placówek.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w ... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Szkoła dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tj. dla uczniów, nauczycieli i pracowników. Kwota obrotu ze sprzedaży przekroczyła 20.000,00 zł., w roku 2014 w miesiącu marcu, a w roku 2015 również w miesiącu marcu.
 3. Obroty Publicznej Szkoły Podstawowej w ... za 2014 rok z tytułu sprzedaży obiadów na rzecz uczniów obu szkół wyniosły 99.221,70 zł.
 4. Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i sprzedażą posiłków na rzecz Publicznego Gimnazjum w ... przez Publiczną Szkołę Podstawową w ... wynika z zawartego porozumienia między szkołami.
 5. Stołówka w PSP w ... jest prowadzona przez pracowników szkoły.
 6. Stołówka jest integralną częścią Publicznej Szkoły Podstawowej w ....
 7. Opłaty za posiłki wnoszone są przez uczniów, nauczycieli i pracowników Gimnazjum.
 8. Wpłaty za wykonaną usługę (wydawanie posiłków) dla uczniów, nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum w ... są dokonywane gotówką.
 9. Nie dotyczy.
 10. Stołówka jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 11. Stołówka jest stacjonarną placówką gastronomiczną.
 12. Stołówka nie świadczy usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).
 13. Wykonywane przez stołówkę usługi są klasyfikowane do PKWiU 56 – świadczenie usług związanych z wyżywieniem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest twierdzenie, iż Publiczna Szkoła Podstawowa w ... powinna korzystać ze zwolnienia rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży posiłków sporządzanych dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi z Publicznego Gimnazjum w ......

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle zwolnienia dotyczącego usług stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze znajdzie również zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, o którym mowa w § 2 ust. 1 w związku z poz. 45 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Zwolnienie to obejmuje usługi świadczone „wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu”, a nie wyłącznie dla własnych uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. Usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży posiłków sporządzanych przez ww. stołówkę za pomocą kasy rejestrującej znajduje swoje zastosowanie. Wprowadzenie kasy fiskalnej pociągnęłoby za sobą dodatkowe koszty związane z zakupem kasy, jej obsługą i eksploatacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe). Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia zwolnienie o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - w poz. 38 załącznika, jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

Natomiast w pozycji 45 ww. załącznika wymieniono usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 4 pkt 2 lit. i objęte zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

 • świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz
 • usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

–z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Z powyższego przepisu wynika, że wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania są usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Wyłączenie to nie dotyczy usług stołówek w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Wypada zauważyć, że zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Ilekroć w tej ustawie jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole (art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Jak zaznaczono w ww. przepisie, celem prowadzenia stołówek w placówkach oświatowych jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów/dzieci. Tak więc świadczenie usług gastronomicznych prowadzonych przez stołówki szkolne/przedszkolne na rzecz uczniów/dzieci, nie jest świadczeniem usług gastronomicznych jako takich, ale pełni funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły/przedszkola.

Z opisu sprawy wynika, że Publiczna Szkoła Podstawowa w ... i Publiczne Gimnazjum w ... to dwie placówki szkolne tworzące jeden obiekt budowlany, którego organem prowadzącym jest Gmina .... Szkoły te stanowią odrębne jednostki budżetowe. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w ... znajduje się stołówka, która dożywia uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi obu szkół. Usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku. Publiczna Szkoła Podstawowa w ... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Szkoła dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tj. dla uczniów, nauczycieli i pracowników. Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i sprzedażą posiłków na rzecz Publicznego Gimnazjum w ... przez Publiczną Szkołę Podstawową w ... wynika z zawartego porozumienia między szkołami. Stołówka w PSP w ... jest prowadzona przez pracowników szkoły. Stołówka jest integralną częścią Publicznej Szkoły Podstawowej w .... Opłaty za posiłki wnoszone są przez uczniów, nauczycieli i pracowników Gimnazjum. Wpłaty za wykonaną usługę (wydawanie posiłków) dla uczniów, nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum w ... są dokonywane gotówką. Stołówka jest stacjonarną placówką gastronomiczną i nie świadczy usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

W ocenie tut. Organu w kontekście powołanych wyżej regulacji prawnych, należy uznać, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówkowe dla uczniów, nauczycieli i pracowników z Publicznego Gimnazjum w ... zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Usługi będące przedmiotem wniosku świadczone są w stołówce prowadzonej przez Publiczną Szkołę Podstawową w ... na rzecz uczniów, nauczycieli i personelu z Publicznego Gimnazjum w .... Tym samym spełnione są warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów, nauczycieli i pracowników Publicznego Gimnazjum w ..., do 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 45 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy zauważyć, że w związku z przekroczeniem w 2014 r. kwoty obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kwoty 20 000 zł, Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Jednakże, jak wykazano powyżej Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dla konkretnych czynności, jakimi są usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.