IPTPP3/4512-227/15-5/BM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – poz. 37 załącznika.
IPTPP3/4512-227/15-5/BMinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. ewidencjonowanie
 3. kasa rejestrująca
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie :

 • zachowania przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy,
 • wliczania do kwoty limitu z art. 113 ust. 1 ustawy wartości dotacji/dofinansowania działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 • obowiązku wystawiania faktur/rachunków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • wskazania jakie inne obowiązki formalno-prawne będą ciążyć na Wnioskodawcy

oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie i doprecyzowanie pytań oraz o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje tzw. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni w ramach prowadzonych zajęć przystosowują się do życia w grupie, do współpracy, do pomocy innym, uczą się prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia w swoim środowisku. W ramach warsztatów uczestnicy korzystają z kilku różnych pracowni m.in. plastycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, technicznej i rękodzieła artystycznego. Oprócz nieprzecenionych walorów terapeutycznych efektem takich zajęć są różnego rodzaju dzieła wytwórcze (stroiki, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, obrazy itp.). Przychód ze sprzedaży tych prac na różnych aukcjach, kiermaszach, festynach zgodnie z art. 8. ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi działalność odpłatną Stowarzyszenia. Osiągnięty w ten sposób przychód pokrywa w części koszty zakupu materiałów zużytych do wytworzenia tych prac w ramach warsztatów terapeutycznych, a dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia od podatku.

W piśmie z dnia 10 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie zrezygnował i nie utracił zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy tj. 2014, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł. Przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za 2015 rok nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, czy łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczył w roku 2014 i 2015 kwotę 20.000 zł, Wnioskodawca wskazał, iż łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku 2014 i 2015 kwoty 20.000 zł. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie działalność statutową odpłatną pożytku publicznego, z której dochód przeznaczany jest wyłącznie na cele statutowe i dotychczas nie był obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwagi na fakt nieprzekroczenia obrotów 20.000 zł w pierwszym roku działalności czy nie przekroczenia obrotów 40.000 zł w kolejnych latach prowadzenia działalności do końca 2013 roku. W roku 2014 Wnioskodawca nie miał obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej.

Wnioskodawca rozważa możliwość dokonywania sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysyłkowym. Wnioskodawca planując dokonywanie sprzedaży w systemie wysyłkowym będzie:

 • otrzymywał zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (identyfikacja danych nabywcy, w tym jego adres);
 • przedmiotem dostaw nie będą towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

Sprzedaż prac w sklepie internetowym będzie sprzedażą zwolnioną na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie „Czy podatnik będzie zobowiązany do wystawiania faktur/rachunków dokumentujących taką sprzedaż...” dotyczy sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych dokonywanej przy pomocy sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonując sprzedaży prac uczestników w sklepie internetowym sprzedaż ta będzie podlegać obowiązkowi rejestracji przy pomocy kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług działalność pożytku publicznego stanowi działalność gospodarczą na gruncie ustawy o VAT, a jednostka prowadząca taką działalność staje się podatnikiem VAT. Nie mniej jednak, jak każdy inny podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W przypadku obowiązku rejestracji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących, zdaniem podatnika, będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania szczególnych czynności zgodnie z § 2 ust. 1 (poz. 37 załącznika) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących bądź zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Na wyraźne życzenie kupującego podatnik będzie jednak zobowiązany wystawić fakturę VAT dokumentującą taką sprzedaż.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż dochód ze sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych przy pomocy sklepu internetowego nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c) ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskodawca nie prowadząc działalności gospodarczej i nie będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, że wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy tj. 2014. o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie przekroczyła u Wnioskodawcy kwoty 150.000 zł oraz przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za 2015 rok nie przekroczy u Wnioskodawcy kwoty 150.000 zł. Ponadto Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonując sprzedaży w systemie wysyłkowym (w sklepie internetowym) prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będzie otrzymywał zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących tę zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podst. § 2 ust. 1 oraz poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Ponadto Wnioskodawca nie decydując się na sprzedaż prac uczestników terapii w systemie wysyłkowym będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku 2014 i 2015 kwoty 20.000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy wartości otrzymanej dotacji/dofinansowania do działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie przeznaczonej na sfinansowanie zakupu materiałów zużytych do wytworzenia prac, których sprzedaż jest przedmiotem interpretacji nie należy wliczać do limitu kwoty z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przepis art. 113 ust. 1 ww. ustawy odwołuje się do wartości sprzedaży, a nie wartości przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, działając zgodnie z przepisami art. 106b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie on obowiązany do wystawiania faktur w odniesieniu do sprzedaży prac uczestników zajęć terapeutycznych, dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a jednocześnie zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług na żądanie nabywcy towaru Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną (prac uczestników warsztatów terapeutycznych), o której mowa w art. 106b ust. 2, jeżeli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub otrzymano całość lub część zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jako świadczenie usług ustawodawca określa każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 powołanego załącznika do rozporządzenia wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Stosownie do § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

 1. dostawy:
  1. gazu płynnego,
  2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
  3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
  12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

-z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • dostawca towarów otrzymuje zapłatę za towar w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • przedmiotem dostawy nie są towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

Zatem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania można korzystać w przypadku sprzedaży w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) po spełnieniu ww. warunków. Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca - Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje tzw. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni w ramach prowadzonych zajęć przystosowują się do życia w grupie, do współpracy, do pomocy innym, uczą się prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia w swoim środowisku. Oprócz nieprzecenionych walorów terapeutycznych efektem takich zajęć są różnego rodzaju dzieła wytwórcze (stroiki, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, obrazy itp.). Wnioskodawca dokonuje sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W roku 2014 Wnioskodawca nie miał obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Wnioskodawca rozważa możliwość dokonywania sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysyłkowym. Wnioskodawca planując dokonywanie sprzedaży w systemie wysyłkowym będzie:

 • otrzymywał zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (identyfikacja danych nabywcy, w tym jego adres);
 • przedmiotem dostaw nie będą towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy dokonując sprzedaży prac uczestników warsztatów w sklepie internetowym, będzie zobowiązany do ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z uwagi na fakt, iż łączny obrót Wnioskodawcy za 2014 r. z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczył kwoty 20 000 zł, zatem Wnioskodawca przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku jej ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, wynikającego z przepisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, do czasu, kiedy sprzedaż na rzecz ww. podmiotów nie przekroczy kwoty 20 000 zł.

Natomiast, po przekroczeniu kwoty 20 000 zł sprzedaż prac uczestników warsztatów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, dokonywana w systemie wysyłkowym (pocztą), w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie otrzymywał w całości zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (identyfikacja danych nabywcy, w tym jego adres) i ponadto przedmiotem dostaw nie będą towary określone w § 4 pkt 1 powoływanego rozporządzenia, to dostawa ta będzie wypełniała warunki do zwolnienia z obowiązku jej ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. W konsekwencji Wnioskodawca, dokonując sprzedaży prac w systemie wysyłkowym, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Natomiast w zakresie pozostałych pytań w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.