IPTPP3/4512-179/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
 • Punkty – art. 19a ustawy,
 • Opłata abonamentowa i wymiana punktów na usługi – art. 111 ustawy.
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U.Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • momentu powstania obowiązku podatkowego dla wymiany środków finansowych na punkty – jest prawidłowe;
  • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej otrzymanej przez Wnioskodawcę opłaty abonamentowej i zapłaty za usługi Placówek – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla wymiany środków finansowych na punkty oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej otrzymanej przez Wnioskodawcę opłaty abonamentowej i zapłaty za usługi Placówek.

  Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz dodatkowej opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) zamierza prowadzić program polegający na pośredniczeniu w sprzedaży usług restauracji, siłowni, klubów i innych placówek gastronomiczno-rekreacyjnych (dalej: Placówki). Program będzie dostępny jedynie dla studentów. Proces ten polegać będzie na wykupieniu przez studentów abonamentu umożliwiającego korzystanie z usług dostępnych w ramach programu. Nadto studenci, po wykupieniu dostępu do programu, będą mieli możliwość zakupu punktów na stronie internetowej Spółki, które to będą podlegać wymianie na usługi Placówek objętych programem Spółki. Wymiana punktów na usługi następować będzie według rozliczenia umieszczonego na stronie internetowej Spółki. Do czasu realizacji punktów (wymiany na usługi), środki finansowe wpłacone przez studentów będą przechowywane na koncie Spółki prowadzonym przez agenta rozliczeniowego (....).

  Wymiana pieniędzy na punkty jak i uiszczenie opłaty abonamentowej następować będzie wyłącznie bezgotówkowo.

  Wpłaty będą dokonywane na rzecz Spółki za pomocą agenta rozliczeniowego. Kwota abonamentu będzie wpływać na rachunek Spółki. Pozostałe środki będą przechowywane przez agenta rozliczeniowego (np. ....) do momentu wykorzystania punktów przez studenta i zakupu przez niego usługi. Studenci uczestniczący w programie Spółki – zgodnie z postanowieniami regulaminu – będą mogli żądać przeliczenia punków na środki pieniężne oraz dokonać wypłaty niewykorzystanej części punktów. Dopiero skorzystanie z usługi i opłacenie jej punktami będzie wyłączało możliwość powrotnego przeliczenia punktów na środki finansowe oraz ich zwrot.

  Punkty będą realizowane, jako bezgotówkowa forma płatności za usługi w Placówkach. W momencie skorzystania przez studenta z usługi Placówki, ilość punktów odpowiadająca danej usłudze (wg informacji zamieszczonej na stronie internetowej Spółki) będzie odpisywana z konta studenta utworzonego w serwisie internetowym Spółki. Wyłączać będzie to uprawnienie studenta do zwrotu środków finansowych w tym zakresie, uprzednio zamienionych na punkty.

  Spółka w okresie miesięcznym, ustalonym w regulaminie korzystania z serwisu przez studentów, przesyłać będzie studentom zestawienie zawierające potwierdzenie uiszczenia opłaty abonamentowej, wykaz wykorzystanych usług Placówek i punktów pobranych z tego tytułu, stan środków na koncie studenta w serwisie. Wraz z rozliczeniem dokonywany będzie przelew na rachunek bankowy Spółki z konta technicznego znajdującego się u agenta transferowego.

  Spółka będzie kupować w imieniu własnym usługi od Placówek objętych programem pośrednictwa, ale na rzecz studentów. Z tego tytułu Placówki będą obciążać Spółkę fakturami VAT. Następnie Spółka będzie przenosić te koszty na studentów uczestniczących w programie stosownie do rozliczeń punków opisanych powyżej. Z tytułu tego rozliczenia Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat, co nie obejmuje opłaty abonamentowej za dostęp do serwisu Spółki.

  Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dokona rejestracji wraz z rozpoczęciem świadczenia usług.

  Zakresem pytania oznaczonego we wniosku ORD-in z dnia 21 maja 2015 r. jako pytanie nr 2 objęte są usługi świadczone na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

  Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 5 marca 2015 r., do dnia dzisiejszego nie świadczyła usług. W związku z tym nie wykazała żadnych obrotów w 2014 r. i nie była obowiązana do ewidencjonowania obrotu z wykorzystaniem kasy rejestrującej w 2014 r. Spółka nie korzystała również ze zwolnienia obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot należnego podatku przy użyciu kasy rejestrującej w 2014 r. bo nie realizowała wówczas obrotów.

  Spółka nie będzie świadczyła, żadnej z usług wymienionych w § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących wpłatę środków pieniężnych przez agenta rozliczeniowego na rzecz Spółki, a także transakcji zapisanych w systemie informatycznym który będzie ewidencjonował wymianę punktów zakupionych przez studenta na usługi placówek, będzie możliwym powiązanie wpłat na rzecz Wnioskodawcy z konkretnymi usługami wykupionymi przez studentów w placówkach. Należy jednak podkreślić, iż rozliczenie pomiędzy agentem transferowym a Wnioskodawcą będzie następowało raz w miesiącu (lub innym okresie rozliczeniowym) celem rozliczenia wszystkich transakcji, tj. usług z jakich skorzystali w tym okresie rozliczeniowym studenci.

  Zgodnie z regulaminem korzystania z usługi X jaką będzie świadczyć Wnioskodawca, Abonent (tj. student) wykupuje pewną pule punktów, które mogą zostać wymienione na dowolną usługę. Zatem student będzie miał możliwość zdecydowania na jaką usługę będą wymieniane punkty.

  Zapłata za punkty nie stanowi uiszczenia należności za świadczenie konkretnych usług, nabycie punktów powoduje możliwość ich późniejszej wymiany na dowolnie wybraną usługę świadczoną przez Placówkę objętą niniejszym programem.

  Zapłata za punkty nie stanowi dla Wnioskodawcy przedpłaty/zaliczki na poczet świadczenia usług. Usługi będą bowiem świadczone przez placówki. Jedyną formą wynagrodzenia dla Wnioskodawcy stanowi opłata abonamentowa, która jest pobierana za korzystanie z serwisu, nie zaś za usługi świadczone przez placówki. Wpłata na poczet punktów, powoduje powstanie możliwości po stronie abonenta (studenta) ich wymiany na usługę świadczoną przez Placówkę.

  Jak wskazano powyżej jedyną formą wynagrodzenia dla Wnioskodawcy będzie opłata abonamentowa. Opłata abonamentowa będzie płacona w momencie rejestracji w serwisie prowadzonym przez Wnioskodawcę.

  Wymiana środków pieniężnych na punkty nie stanowi świadczenia usług ze strony Wnioskodawcy, usługi za punkty świadczone będą przez placówki współpracujące z Wnioskodawcą. Wpłaty będą następować na rzez agenta rozliczeniowego .... na jego rachunek bankowy przypisany Wnioskodawcy w systemie rozliczeniowym. Zatem wpłata będzie następować na rachunki bankowe. Jak wskazano powyżej zapłata za punkty powoduje jedynie możliwość ich wymiany na szereg usług świadczonych przez placówkę, nie są one powiązane z konkretną usługą. Dopiero ewidencja wykorzystanych przez studentów punktów oraz informacja od Placówek da informację o możliwości ich rozliczenia i wysokości zapłaty za poszczególne usługi świadczone przez Placówki na rzecz studentów.

  Wnioskodawca wskazuje, zatem jedynie z ostrożności, że:

  • Wnioskodawca nie świadczy usług wymienionych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  • Zapłata z punkty nie będzie dotyczyła świadczenia usług wymienionych w art. 19a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Studenci będą nabywać punkty na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w regulaminie, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej. Będzie to umowa o świadczenie usług polegających na dostępie do portalu internetowego pod adresem Y. Regulamin określał będzie zasady korzystania z serwisu, zasady nabywania punktów, zwrotu wpłaconych kwot studentowi, a także zasady wymiany punktów na usługi partnerów współpracujących z Wnioskodawcą.

  Sformułowanie, iż punkty będą podlegać wymianie na usługi Placówek objętych programem Spółki, oznacza, iż na podstawie zawartych przez Wnioskodawcę umów współpracy z placówkami, abonent (student, uczestnik serwisu prowadzonego przez Wnioskodawcę) będzie uprawniony do wymiany posiadanych punktów na usługi świadczone poprzez placówki zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Y. Innymi słowy student będzie „płacił” za korzystanie z usług partnerów Wnioskodawcy punktami posiadanymi i ewidencjonowanymi w serwisie, rozliczenie pieniężne następować zaś będzie za pośrednictwem Wnioskodawcy która będzie przekazywała środki pieniężne partnerom w ramach ustalonych okresów rozliczeniowych.

  Potwierdzeniem zapłaty za zakupione przez studentów punkty będzie zapis w serwisie prowadzonym przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie przewiduje wystawiania dokumentu potwierdzającego ich nabycie, z uwagi na prowadzoną ewidencję elektroniczną. Wnioskodawca dopuszcza możliwość przesyłania potwierdzeń nabywcom punktów w formie email na wniosek zgłoszony przez studenta Wnioskodawcy.

  Sformułowanie, iż środki finansowe wpłacane przez studentów będą przechowywane na rachunku prowadzonym przez agenta rozliczeniowego oznacza, iż wpłaty dokonywane przez studentów z tytułu zakupu punktów będą znajdowały się na rachunku agenta rozliczeniowego, założonym na podstawie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a agentem rozliczeniowym (....). Innymi słowy środki te pozostawać będą w depozycie, zaś student zgodnie z regulaminem wiążącym Wnioskodawcę będzie uprawniony do wycofania tych środków. Rozliczenie transakcji tj. przekazanie środków z rachunku technicznego na rachunek bankowy spółki, celem zapłaty za usługi zakupione na rzecz studentów, następować na koniec miesiąca kalendarzowego i wówczas dochodzić będzie do przesunięcia środków zgromadzonych na rachunku technicznym u agenta rozliczeniowego na rachunek bankowy spółki. Wtedy wyłączona zostanie możliwość zwrotu danej ilości środków finansowych studentowi, jeśli skorzystał z usług Placówki. Jednocześnie jednak Wnioskodawca obowiązany będzie do wykorzystania otrzymanych środków na zapłatę Placówkom za usługi świadczone na rzecz studentów.

  Środki finansowe wpłacone przez studentów za zakupione punkty będą należały do studentów do czasu ich wymiany na usługi placówek. Raz w miesiącu te środki finansowe będą przekazywane na rachunek Wnioskodawcy, celem zapłaty za usługi świadczone przez partnerów Wnioskodawcy. Zatem te środki finansowe do czasu rozliczenia transakcji z danego miesiąca nie stanowią trwałych, definitywnych przysporzeń majątkowych po stronie Wnioskodawcy, ponieważ zgodnie z regulaminem może on domagać się przeliczenia niewykorzystanych punktów na środki pieniężne i ich zwrotu.

  Agent rozliczeniowy będzie dokonywał przelewów na rachunek bankowy Spółki na podstawie zawartej umowy pomiędzy tymi podmiotami tj. Wnioskodawcą a ..... Jak wskazano powyżej transakcja będzie miała miejsce na koniec miesiąca kalendarzowego. Pod pojęciem agent transferowy należy rozumieć instytucję pośredniczącą i rozliczającą transakcję dokonaną pomiędzy studentami oraz Spółką, tj. podmiot uprawniony do prowadzenia tego rodzaju działalności.

  Kwota przelewana przez agenta rozliczeniowego na konto Spółki będzie tożsama z kwotą należności za zakupione przez studentów punkty.

  Dokumentem potwierdzającym fakt sprzedaży przez Wnioskodawcę określonej liczby punktów w poszczególnych okresach podatkowych, będzie.

  W odpowiedzi na pytanie tut. Organu: „Jak należy rozumieć sformułowanie: „Spółka będzie kupować w imieniu własnym usługi od Placówek (...), ale na rzecz studentów” oraz „Spółka będzie przenosić te koszty na studentów uczestniczących w programie (...)”... Wnioskodawca wskazał, że wskazane sformułowania należy rozumieć w sposób następujący: Spółka na mocy zawartej umowy z Placówką zobowiąże się do zapłaty kwoty należnej obliczonej na podstawie świadczonych usług dla uczestników programu przez placówkę. Jednocześnie koszt ten zostanie pokryty ze środków wpłaconych przez studentów na poczet zakupu punktów.

  Podstawą działania programu będą umowy zawarte przez Wnioskodawcę i studenta, Wnioskodawcę i Placówkę oraz Wnioskodawcę i agenta rozliczeniowego (....).

  Na mocy umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a studentem, Student poprzez wpłatę opłaty abonamentowej uzyska czasowe uprawnienie do korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez wnioskodawcę i usługi X w portalu internetowym Y. Aby skorzystać z usług partnerów portalu student obowiązany będzie dokonać wpłaty i nabyć punkty służące do nabywania usług od partnerów portalu. Poprzez dokonanie doładowania swojego konta na portalu, w postaci zapłaty za punkty, uzyska możliwość korzystania z usług oferowanych przez Placówki objęte programem (np. siłowni, basenu, pizzerii). Odbywać się to będzie poprzez wymianę punktów na usługi (tj. zapłaty punktami za usługi świadczone przez Placówki).

  Na mocy umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i Placówką, korzystający z programu studenci będą mogli korzystać z oferowanych przez Placówkę usług, natomiast Wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia wynagrodzenia Placówce, ustalonego na podstawie ilości wejść korzystających z jej usług studentów. Będzie to ustalane za pomocą punktów ewidencjonowanych w systemie i portalu internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę. Rozliczenie następować będzie po upływie każdego zakończonego miesiąca kalendarzowego.

  Na mocy umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a agentem rozliczeniowym (.....), wpłaty dokonywane przez studentów będących uczestnikami programu, w celu zakupu punktów, będą rozliczane przez agenta rozliczeniowego.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w momencie wymiany środków finansowych na punkty dostępne w programie Wnioskodawcy, które dają prawo uczestnikom programu do korzystania z usług Placówek, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług...
  2. Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z ewidencjonowania na kasie rejestrującej (fiskalnej) obrotu i kwot podatku należnego z tytułu opłaty abonamentowej oraz refakturowanych opłat za skorzystanie przez studentów z usług Placówki...

  Zdaniem Wnioskodawcy

  Ad. 1.

  Zdaniem Wnioskodawcy, wymiana środków finansowych na punkty dostępne w programie Wnioskodawcy, w celu ich wymiany na usługi w Placówkach nie powoduje obowiązku podatkowego na gruncie przepisów ustawy o VAT.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

  Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług powstaje, z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Wykonanie usługi w przedstawionym stanie faktycznym będzie następować później w stosunku do wymiany środków na punkty.

  Wymiany tej nie można także uznać za zaliczkę. Zgodnie, bowiem z przepisem art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W przedstawionym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z zaliczką ze względu na brak skonkretyzowanego zamówienia. Zaliczkę wpłaca się za konkretny towar czy też usługę, a w przedstawionym sytuacji żadne świadczenie nie zostało wykonane. W momencie wymiany pieniędzy na punkty nie sposób przewidzieć jaki towar, czy też jaka usługa zostanie za te punkty nabyta. Skoro nie jest znany przedmiot zamówienia, to nie sposób również określić stawkę podatku VAT. Należy zauważyć, że nie jest nawet pewne, czy świadczenie usług nastąpi, bowiem sam student zdecyduje czy i kiedy zrealizuje prawo wynikające z posiadanych punktów.

  Podsumowując zatem, zdaniem Wnioskodawcy wymiana środków na punkty nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Punkty stanowią rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego studenta do zapłaty za świadczenie, a więc do otrzymania w oznaczonym terminie określonego towaru lub usługi i dlatego nie mieści się on w dyspozycji przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

  Ad. 2.

  Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu zwolnienie z ewidencjonowania na kasie rejestrującej (fiskalnej) obrotu i kwot podatku należnego z tytułu opłaty abonamentowej oraz opłata za skorzystanie przez studentów z usług Placówek, a co za tym idzie, także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów.

  Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Natomiast na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT Minister Finansów wydał rozporządzenie przewidujące zwolnienie określonych podmiotów z prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, tj. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Zgodnie z § 2.1. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W pozycji pkt 38 załącznika przewidziano, że: Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

  Wnioskodawca kieruje swój serwis internetowy jedynie do studentów (a zatem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), jest możliwe zapewnienie identyfikacji oraz przypisywanie konkretnych płatności do konkretnych transakcji, jak również zapłata za transakcje następuje w całości za pomocą przelewów elektronicznych odpowiednio na rachunek bankowy podatnika (nie ma więc zapłaty gotówką). Powyższe potwierdza spełnienie przesłanek do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat otrzymanych od studentów korzystających z serwisu Spółki.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
  • momentu powstania obowiązku podatkowego dla wymiany środków finansowych na punkty – jest prawidłowe;
  • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej otrzymanej przez Wnioskodawcę opłaty abonamentowej i zapłaty za usługi Placówek – jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

  Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

  Przez towary stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

  Zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług uregulowane zostały w art. 19a ustawy.

  Według art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

  Stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

  Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

  Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

  Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić program polegający na pośredniczeniu w sprzedaży usług restauracji, siłowni, klubów i innych placówek gastronomiczno-rekreacyjnych. Program będzie dostępny jedynie dla studentów. Proces ten polegać będzie na wykupieniu przez studentów abonamentu umożliwiającego korzystanie z usług dostępnych w ramach programu. Nadto studenci, po wykupieniu dostępu do programu, będą mieli możliwość zakupu punktów na stronie internetowej Spółki, które to będą podlegać wymianie na usługi Placówek objętych programem Spółki. Wymiana punktów na usługi następować będzie według rozliczenia umieszczonego na stronie internetowej Spółki. Do czasu realizacji punktów (wymiany na usługi), środki finansowe wpłacone przez studentów będą przechowywane na koncie Spółki prowadzonym przez agenta rozliczeniowego (.....). Skorzystanie z usługi i opłacenie jej punkami będzie wyłączało możliwość powrotnego przeliczenia punków na środki finansowe oraz ich zwrot. Spółka w okresie miesięcznym, ustalonym w regulaminie korzystania z serwisu przez studentów, przesyłać będzie studentom zestawienie zawierające potwierdzenie uiszczenia opłaty abonamentowej, wykaz wykorzystanych usług Placówek i punktów pobranych z tego tytułu, stan środków na koncie studenta w serwisie. Wraz z rozliczeniem dokonywany będzie przelew na rachunek bankowy Spółki z konta technicznego znajdującego się u agenta transferowego. Zapłata za punkty nie stanowi uiszczenia należności za świadczenie konkretnych usług, nabycie punktów powoduje możliwość ich późniejszej wymiany na dowolnie wybraną usługę świadczoną przez Placówkę objętą niniejszym programem. Zapłata za punkty nie stanowi dla Wnioskodawcy przedpłaty/zaliczki na poczet świadczenia usług. Usługi będą bowiem świadczone przez placówki. Jedyną formą wynagrodzenia dla Wnioskodawcy stanowi opłata abonamentowa, która jest pobierana za korzystanie z serwisu, nie zaś za usługi świadczone przez placówki. Wpłata na poczet punktów, powoduje powstanie możliwości po stronie abonenta (studenta) ich wymiany na usługę świadczoną przez Placówkę. Jedyną formą wynagrodzenia dla Wnioskodawcy będzie opłata abonamentowa. Opłata abonamentowa będzie płacona w momencie rejestracji w serwisie prowadzonym przez Wnioskodawcę. Wymiana środków pieniężnych na punkty nie stanowi świadczenia usług ze strony Wnioskodawcy, usługi za punkty świadczone będą przez placówki współpracujące z Wnioskodawcą. Zapłata za punkty powoduje jedynie możliwość ich wymiany na szereg usług świadczonych przez placówkę, nie są one powiązane z konkretną usługą. Ewidencja wykorzystanych przez studentów punktów oraz informacja od Placówek da informację o możliwości ich rozliczenia i wysokości zapłaty za poszczególne usługi świadczone przez Placówki na rzecz studentów.

  Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia czy w momencie wymiany środków finansowych na punkty powstaje obowiązek podatkowy.

  Należy zauważyć, że w świetle przywołanego wcześniej przepisu art. 2 pkt 6 ustawy punkty, nie mieszczą się w definicji towaru w rozumieniu ww. przepisu ustawy, gdyż nie są towarem, lecz jedynie środkami uprawniającymi do odbioru towarów. Sprzedaż tych punktów następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez studenta na rzecz Wnioskodawcy. Konsekwentnie zatem, czynności sprzedaży ww. punktów studentom nie można utożsamiać z dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Dokonania wpłaty środków pieniężnych przez studenta na rzecz Wnioskodawcy, a w konsekwencji przyznanie określonej ilości punktów nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością.

  Z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca stawiał jakiekolwiek ograniczenia lub warunki jakie student musiałby spełnić aby nabyć punkty. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji nie mamy również do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz studentów.

  A zatem, czynność odpłatnego przyznania punktów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy.

  Ponadto dokonana przez studentów wpłata środków pieniężnych w związku z otrzymaniem punktów nie będzie stanowiła zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy.

  Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego PWN”, zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie.

  Stosownie do powyższego, zaliczka jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją. Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy dokonana przez studentów zapłata za punkty nie będzie związana z nabyciem konkretnego usługi bowiem punkty, będzie można wymienić w systemie na różnego rodzaju usługi, które Spółka będzie kupować w imieniu własnym od Placówek objętych programem pośrednictwa, ale na rzecz studentów, a Placówki z tego tytułu będą obciążać Spółkę fakturami.

  W konsekwencji, należy stwierdzić, że otrzymywana przez Wnioskodawcę zapłata za punkty nie będzie formą przedpłaty lub zaliczki, gdyż studenci nabywając przedmiotowe punkty nie wpłacają odpowiedniej kwoty za z góry ustaloną usługę. Tym samym dokonana zapłata nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, w momencie przyznania punktów.

  W omawianej sprawie zapłata, która ma miejsce przed wykonaniem usługi nie będzie spełniała w całej rozciągłości definicji przedpłaty. Przyszłe świadczenie nie jest jeszcze w momencie zapłaty szczegółowo określone – nieznany jest przedmiot sprzedaży cena usługi. Wnioskodawca wskazał, że zapłata za punkty nie będzie dotyczyła świadczenia usług wymienionych w art. 19a ust. 5 ustawy, zatem dopiero z chwilą wykonania usługi, a więc w momencie realizacji transakcji sprzedaży usługi powstaje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy.

  Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że czynność sprzedaży przez Wnioskodawcę punktów, o których mowa we wniosku, nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które otrzymuje Wnioskodawca w związku z odpłatnym przyznaniem tych punktów studentom nie będą stanowiły zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu obowiązującego art. 19a ust. 8 ustawy.

  W tej sytuacji nie wystąpi w momencie otrzymania środków finansowych wymienionych na punkty obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług.

  Odnośnie kwestii zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej dla otrzymania przez Wnioskodawcę opłaty abonamentowej, należy wskazać że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

  Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

  Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U., poz. 1544).

  W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

  Pod poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

  Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

  Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

  Z opisu sprawy wynika, że uiszczenie opłaty abonamentowej następować będzie wyłącznie bezgotówkowo. Wpłaty będą dokonywane na rzecz Spółki za pomocą agenta rozliczeniowego. Kwota abonamentu będzie wpływać na rachunek Spółki. Na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących wpłatę środków pieniężnych przez agenta rozliczeniowego na rzecz Spółki, a także transakcji zapisanych w systemie informatycznym który będzie ewidencjonował wymianę punktów zakupionych przez studenta na usługi placówek, będzie możliwym powiązanie wpłat na rzecz Wnioskodawcy z konkretnymi usługami wykupionymi przez studentów w placówkach.

  Opis sprawy pozwala uznać, że Wnioskodawca spełnia przedmiotowe warunki, a mianowicie zapłata za świadczoną usługę abonamentową wpływa w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej transakcji wpłata dotyczyła.

  Dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście obowiązujących i wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy zapłata za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę abonamentową następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie dłużej niż do końca 2016 r.

  Odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej dla opłat za usługi Placówek to w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że Spółka będzie kupować w imieniu własnym usługi od Placówek objętych programem pośrednictwa, ale na rzecz studentów. Z tego tytułu Placówki będą obciążać Spółkę fakturami. Następnie Spółka będzie przenosić te koszty na studentów uczestniczących w programie stosownie do rozliczeń punktów opisanych powyżej. Z tytułu tego rozliczenia Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat.

  Tym samym należy rozważyć czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla opłat za usługi Placówek.

  Wskazać w tym miejscu należy na zapis art. 111 ust. 3b ustawy, zgodnie z którym podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

  Przepis ten ustanawia wyjątek od zasady, iż podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, nakazując również ewidencjonowanie sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Wyjątek ten dotyczy ewidencjonowania na własnej kasie obrotu innego podmiotu bez prawa do używania przez podatnika kas należących do innego podmiotu.

  Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U., poz. 363), podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu.

  W myśl § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, w przypadku gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

  Przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej (§ 5 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

  Z opisu sprawy wynika, że wymiana środków pieniężnych na punkty nie stanowi świadczenia usług ze strony Wnioskodawcy, usługi za punkty świadczone będą przez placówki współpracujące z Wnioskodawcą. Wpłaty będą następować na rzez agenta rozliczeniowego .... na jego rachunek bankowy przypisany Wnioskodawcy w systemie rozliczeniowym. Zatem wpłata będzie następować na rachunki bankowe. Wnioskodawca wskazał, że na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących wpłatę środków pieniężnych przez agenta rozliczeniowego na rzecz Spółki, a także transakcji zapisanych w systemie informatycznym który będzie ewidencjonował wymianę punktów zakupionych przez studenta na usługi placówek, będzie możliwym powiązanie wpłat na rzecz Wnioskodawcy z konkretnymi usługami wykupionymi przez studentów w placówkach.

  Dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście obecnie obowiązujących i wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę czynności następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczy, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej otrzymywanych opłat za usługi Placówek na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień, nie dłużej niż do końca 2016 r.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Natomiast wniosek dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.