IPTPP3/4512-104/15-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Brak konieczności zwrotu otrzymanej ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej- rezerwowej.
IPTPP3/4512-104/15-4/ALNinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. ulga
 3. zwrot
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu otrzymanej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu otrzymanej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy i przeformułowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

W okresie 3.05.1997 do 28.02.2015 Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Opieki Zdrowia „...” (dwa gabinety stomatologiczne). W roku 2011 wraz z wejściem obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Wnioskodawca zakupił dwie kasy fiskalne i dopełnił wszelkich obowiązków związanych ze zgłoszeniem ilości i miejsca użytkowania, fiskalizacji oraz zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego (... – Wnioskodawca otrzymał dla kas numery ewidencyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawca otrzymał ulgę w wysokości 1400 zł (2 x 700 zł). Począwszy do maja 2011 Wnioskodawca rozpoczął ewidencję sprzedaży na obu kasach fiskalnych. Od maja 2012 w związku z likwidacją jednego z gabinetów ewidencja sprzedaży była prowadzona na jednej kasie. Druga została zgłoszona do Urzędu Skarbowego .... jako kasa rezerwowa. Przez cały okres użytkowania obie kasy fiskalne miały dokonywane obowiązkowo przeglądy techniczne przez właściwy serwis. W związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej z dniem 28.02.2015 Wnioskodawca zgłosił ten fakt do Urzędu Skarbowego ... celem likwidacji kas. W dniu 19.03.2015 dokonano odczytu obu kas i spisano protokół. Wnioskodawca podał, że nie stwierdzono, żadnych nieprawidłowości w użytkowaniu i ewidencji sprzedaży. Wnioskodawca wskazał, że stwierdzono jednak konieczność zwrotu ulgi w wysokości 700 zł za kasę rezerwową ponieważ od maja 2012 do 28.02.2015 nie dokonywano na niej ewidencji sprzedaży i jej okres użytkowania jest w związku z tym krótszy niż 3 lata od daty rozpoczęcia ewidencjonowania.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że: W zakresie postawionego pytania nie prowadzono kontroli podatkowej ani postępowania kontrolnego. W sprawie objętej zapytaniem czynności miały miejsce podczas odczytu pamięci kasy fiskalnej i spisania protokołu.

Na pytanie, czy było prowadzone postępowanie podatkowe w sprawie objętej zakresem pytania; jeśli tak, to należało wskazać:

 1. organ, który prowadził to postępowanie,
 2. czas trwania tego postępowania,
 3. czy została wydana decyzja lub postanowienie, czy też zakończono postępowanie w inny sposób... Jeżeli została wydana decyzja lub postanowienie to należało wskazać datę wydania decyzji lub postanowienia, Wnioskodawca odpowiedział:
 4. Urząd Skarbowy ...
 5. 19.03.2015
 6. spisano protokół z odczytu kas i stwierdzono konieczność zwrotu ulgi w wysokości 700 zł za jedną z dwóch kas objętych odczytem.

W okresie prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (usługi stomatologiczne zwolnione z podatku VAT). Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadził w okresie 05.05.1997- 28.02.2015. W dniu 19.04.2011 do Naczelnika Urzędu Skarbowego ... zostało złożone pisemne zgłoszenie o rozpoczęciu ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 2 kas rejestrujących od dnia 21.04.2011 wraz z podaniem miejsca instalacji tj. (...). W zgłoszeniu z dnia 19.04.2011 nie zgłaszano że jedna z kas będzie kasą rezerwową. Pismo w sprawie zmiany miejsca instalacji kasy oraz informację o tym że kasa będzie rezerwową złożono w dniu 02.05.2012. Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących rozpoczęto w dniu 21.04.2011. Kasy fiskalne zostały zakupione w dniu 18.04.2011 w firmie x Faktura nr 1212/2011 na kwotę 2927,40 zł została opłacona w całości - kserokopia faktury załączona do wniosku o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej złożonego do Urzędu Skarbowego ... w dniu 22.04.2011. (Oryginał faktury wraz z dowodem zapłaty w dokumentacji Wnioskodawcy). Kasa będąca przedmiotem zapytania to kasa .... spełniająca funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz wymagane warunki i kryteria. Fiskalizacji dokonano w dniu 21.04.2011 o czym powiadomiono Urząd Skarbowy ... w dniu 22.04.2011. Urząd Skarbowy ... dokonał zwrot ulgi na rachunek bankowy zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie złożonego wniosku z dnia 22.04.2011 i po stwierdzeniu spełnienia warunków § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r.

Wnioskodawca na pytanie „Czy Wnioskodawca zaprzestał użytkowania kasy rejestrującej będącej przedmiotem zapytania w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na ww. kasie” Wnioskodawca wskazał, że „Kasa będąca przedmiotem zapytania była użytkowana w okresie od 21.04.2011 do 28.02.2015.” Jednocześnie na pytanie „Czy Wnioskodawca rejestrował sprzedaż na przedmiotowej kasie rejestrującej przez okres 3 lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej” Wnioskodawca podał, że „Sprzedaż na ww. kasie była rejestrowana od 21.04.2011 do 30.04.2012 z dniem 1.05.2012 zmieniono miejsce instalacji i zaczęto jej używać jako kasy rezerwowej. (Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (pkt 1-1) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika (np. na skutek uszkodzenia kasy) nie może być na kasie prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rezerwowej.) Informację o tym przekazano do Urzędu Skarbowego ... w dniu 2 maja 2012.

W okresie użytkowania kasy tj. 21.04.2011 do 28.02.2015 była ona zgłaszana do obowiązkowych przeglądów technicznych, które dokonywane przez właściwy serwis tj. firmę x sprzedawcę i jednocześnie autoryzowanego serwisanta kas ..... W okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania na ww. kasie tj. 21.04.2011 do 22.04.2014 Wnioskodawca prowadził cały czas nieprzerwanie działalność gospodarczą prowadząc ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Działalność gospodarczą Wnioskodawca zakończył w dniu 28.02.2015, a wniosek o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej Wnioskodawca złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego ...w dniu 3.03.2015.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy w świetle przedstawionego w poz. 68 stanu faktycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. § 6 ust. 1 pkt 1-5 Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu ulgi za kasę rejestrującą...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących: „Podatnicy są obowiązani do zwrotu uprzednio odliczonych lub zwróconych kwot w związku z ich wydatkowaniem na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zaprzestaną ich używania,
 • nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu
 • technicznego przez właściwy serwis,
 • zaprzestaną działalności,
 • nastąpi otwarcie likwidacji,
 • zostanie ogłoszona upadłość,
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
 • dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają ich do korzystania z odliczenia.”

Wnioskodawca podał, że Urząd Skarbowy ... uważa, że Wnioskodawca zaprzestał użytkowania jednej z kas w okresie krótszym niż 3 lata.

Wnioskodawca uważa, że kasa zgłoszona jako kasa rezerwowa i podlegająca przeglądom jest użytkowana a fakt że nie dokonano na niej ewidencji sprzedaży wynika tylko i wyłącznie z tego że główna kasa nie uległa w tym czasie żadnej awarii i nie było konieczności użycia kasy rezerwowej, której możliwość użycia regulują przepisy ustawy:

Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (pkt 1-1) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika (np. na skutek uszkodzenia kasy) nie może być na kasie prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rezerwowej.

Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że kasa była użytkowana w okresie od 05.2011 do 28.02.2015, a więc dłuższym niż 3 lata i Urząd Skarbowy nie powinien domagać się zwrotu ulgi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis ten określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do art. 111 ust. 3 ustawy, jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

W myśl art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek bankowy podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy o VAT. I tak, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 257, poz. 1733), w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r. do 13 lutego 2012 r., odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia - w brzmieniu od 14 lutego 2012 r. - zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r, poz. 163) - odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania,
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”,
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w brzemieniu od 1 stycznia 2011 r. - w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Stosownie do § 7 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r., Nr 212, poz. 1338) obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2013 r. - podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani spełniać następujące warunki przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas dokonywać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

Przepis art. 111 ust. 6 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Stosownie do zapisu § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 1. zaprzestaną działalności,
 2. nastąpi otwarcie likwidacji,
 3. zostanie ogłoszona upadłość,
 4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy,
 5. dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Z opisu sprawy wynika, że w okresie 3.05.1997 do 28.02.2015 Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Opieki Zdrowia „...” (dwa gabinety stomatologiczne). W roku 2011 wraz z wejściem obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Wnioskodawca zakupił dwie kasy fiskalne i dopełnił wszelkich obowiązków związanych ze zgłoszeniem ilości i miejsca użytkowania, fiskalizacji oraz głoszenia do właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawca otrzymał ulgę w wysokości 1400 zł (2 x 700 zł). Począwszy do maja 2011 r. Wnioskodawca rozpoczął ewidencję sprzedaży na obu kasach fiskalnych. Od maja 2012 r. w związku z likwidacją jednego z gabinetów ewidencja sprzedaży była prowadzona na jednej kasie. Druga została zgłoszona do urzędu skarbowego jako kasa rezerwowa. Przez cały okres użytkowania obie kasy fiskalne miały dokonywane obowiązkowo przeglądy techniczne przez właściwy serwis. W związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej z dniem 28.02.2015 Wnioskodawca zgłosił ten fakt do Urzędu Skarbowego celem likwidacji kas. Wnioskodawca wskazał, że urząd skarbowy stwierdził konieczność zwrotu ulgi wysokości 700 zł za kasę rezerwową, ponieważ od maja 2012 do 28.02.2015 nie dokonywano na niej ewidencji sprzedaży i jej okres użytkowania jest w związku z tym krótszy niż 3 lata od daty rozpoczęcia ewidencjonowania.

Wnioskodawca na pytanie „Czy Wnioskodawca zaprzestał użytkowania kasy rejestrującej będącej przedmiotem zapytania w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na ww. kasie” Wnioskodawca wskazał, że „Kasa będąca przedmiotem zapytania była użytkowana w okresie od 21.04.2011 do 28.02.2015.” Jednocześnie na pytanie „Czy Wnioskodawca rejestrował sprzedaż na przedmiotowej kasie rejestrującej przez okres 3 lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej” Wnioskodawca podał, że „Sprzedaż na ww. kasie była rejestrowana od 21.04.2011 do 30.04.2012 z dniem 1.05.2012 zmieniono miejsce instalacji i zaczęto jej używać jako kasy rezerwowej. (Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (pkt 1-1) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika (np. na skutek uszkodzenia kasy) nie może być na kasie prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rezerwowej.) Informację o tym przekazano do Urzędu Skarbowego ... w dniu 2 maja 2012.

W okresie użytkowania kasy tj. 21.04.2011 do 28.02.2015 była ona zgłaszana do obowiązkowych przeglądów technicznych, które dokonywane przez właściwy serwis.

Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej odnosi się tylko do tej kasy, której dotyczą zdarzenia wymienione w § 6 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia. Fakt, iż kasa była używana przez Wnioskodawcę jako rezerwowa lub podstawowa, nie ma znaczenia dla sprawy. Zatem to Wnioskodawca, uwzględniając względy ekonomiczne decyduje o tym czy w prowadzonej działalności są mu niezbędne kasy rezerwowe i w jakiej ilości, czy też w razie potrzeby może sobie pozwolić na zamknięcie punktu sprzedaży do czasu naprawienia urządzenia podstawowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w wyniku ograniczenia rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej, jedna z dwóch użytkowanych kas rejestrujących została przeznaczona na kasę rezerwową. Zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak i aktów wykonawczych nie określają kryteriów ilościowych dotyczących stosowania kas rezerwowych. Jak wynika ze złożonego wniosku, zarówno kasa podstawowa, jak i kasa rezerwowa były zgłoszone na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania do właściwego urzędu skarbowego oraz do obowiązkowych przeglądów technicznych przez właściwy serwis. Ponadto, od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania do dnia likwidacji działalności minęły trzy lata.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane normy prawne należy stwierdzić, że w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty odliczonej z tytułu poniesionego wydatku na zakup kasy rejestrującej, którą następnie zgłosił do urzędu skarbowego jako kasę rezerwową.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.