IPTPP2/4512-585/15-5/ALN | Interpretacja indywidualna

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
IPTPP2/4512-585/15-5/ALNinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług oraz zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 04.05.2015 r. świadcząc usługi z zakresu produkcji urządzeń i wyrobów medycznych. Dodatkowo w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi wspomagające działalność finansową i ubezpieczeniową. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych jest opodatkowana na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca wskazał, że w najbliższych miesiącach planuje rozszerzyć profil działalności gospodarczej o nową działalność polegającą na udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach poprzez pomoc w uzyskaniu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Byłyby to przede wszystkim szkody majątkowe-osobowe. Natomiast odszkodowania byłyby uzyskiwane z polisy OC sprawcy zdarzenia. Usługi Wnioskodawcy sprowadzałyby się do przejmowania prawa do odszkodowania poprzez przeniesienie go w ramach zawieranych umów cesji praw z poszkodowanym.

Zakres działalności obejmowałby:

 1. ustalenie zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego;
 2. analizowanie dokumentacji szkodowej;
 3. gromadzenie dokumentacji;
 4. przygotowywanie wniosku o wypłatę odszkodowania;
 5. zawieranie ugód z ubezpieczycielem.

W przypadku braku konsensu z firmą ubezpieczeniowa sprawę przejęłaby wykwalifikowana kancelaria prawnicza, która dochodzi odszkodowania na drodze sądowej.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w wezwaniu: „Należy doprecyzować czy zwrot „zwolnienie przedmiotowe” zawarty w pytaniu Nr 1 wniosku ORD-IN należy rozumieć jako zwolnienie na mocy art. 43 ustawy o VAT. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, to należy podać ustęp i punkt art. 43 ustawy o VAT.”, Wnioskodawca wskazał, że „poprzez zwrot „zwolnienie przedmiotowe” rozumiem zwolnienie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.”

Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności będzie świadczyć wyłącznie usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Świadczone usługi sprowadzałyby się głównie do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach w uzyskiwaniu odszkodowania z polisy OC poprzez analizowanie i gromadzenie dokumentacji powypadkowej zebranej przez poszkodowanego, a także przygotowania wniosków o wypłatę odszkodowania. Dodatkowo w ramach umowy zlecenia zawartej z poszkodowanym w ramach działalności gospodarczej, na podstawie zgromadzonej dokumentacji powypadkowej zleceniodawcy będzie świadczyć usługi w zakresie ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego. Wszelkiego rodzaju usługi doradztwa, w tym również doradztwa prawniczego będą skierowane do współpracującej kancelarii prawniczej, która w imieniu poszkodowanego będzie wszczynać postępowanie przed sądem. Po zakończeniu postępowania sądowego, w ramach swoich usług Wnioskodawca będzie zobowiązany do zawierania ugody z ubezpieczycielem.

Wnioskodawca wskazał, że czynności, które są przedmiotem pytań nr 1 i 2 zawartych w poz. 68 wniosku ORD-IN będą polegały na pozyskaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych.

Przedmiotem pytań nr 1 i 2 są wyłącznie czynności mające na celu pozyskanie odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych. Wnioskodawca oświadczył, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyć usługi będące przedmiotem pytań nr 1 i 2 zawartych we wniosku ORD-IN wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W odpowiedzi na pytanie zawarte w wezwaniu: „Należy podać klasyfikację statystyczną świadczonych usług będących przedmiotem pytań nr 1 i nr 2, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późniejszymi zmianami) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).” Wnioskodawca wskazał, że „Moim zdaniem usługi świadczone w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej będą mieściły się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług w grupowaniu 66.21.10.0 „Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(oznaczone we wniosku jako Nr 2)

Czy w przypadku świadczenia ww. usług dla osób fizycznych korzystałyby one ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej na podstawie załącznika I. dostawa towarów lub świadczenia usług, których przedmiotem są towary lub usługi poz. 25 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Zdaniem Wnioskodawcy: (oznaczonym we wniosku jako Ad. 2.)

Zdaniem Wnioskodawcy, niniejsze usługi zgodnie z załącznikiem I. dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są towary lub usługi poz. 25 - usługi finansowe i ubezpieczeniowe mieszczące się w grupowaniu polskiej klasyfikacji wyrobów i usług 66 - usługi wspomagające usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, swym zakresem obejmują świadczenie usług pośrednictwa finansowego, a także usługi ściśle z nimi związane. Z uwagi na zakres ww. grupowania Wnioskodawca uważa, że ww. usługi korzystałyby ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jako świadczenie usług ustawodawca określa każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i rolniczy ryczałtowi.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 25 powołanego załącznika do rozporządzenia wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlegają usługi finansowe i ubezpieczeniowe sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 64-66.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 04.05.2015 r. świadcząc usługi z zakresu produkcji urządzeń i wyrobów medycznych. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, że w najbliższych miesiącach planuje rozszerzyć profil działalności gospodarczej o nową działalność polegającą na udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach poprzez pomoc w uzyskaniu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Byłyby to przede wszystkim szkody majątkowe-osobowe. Natomiast odszkodowania byłyby uzyskiwane z polisy OC sprawcy zdarzenia. Usługi Wnioskodawcy sprowadzałyby się do przejmowania prawa do odszkodowania poprzez przeniesienie go w ramach zawieranych umów cesji praw z poszkodowanym.

Zakres działalności obejmowałby:

 1. ustalenie zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego;
 2. analizowanie dokumentacji szkodowej;
 3. gromadzenie dokumentacji;
 4. przygotowywanie wniosków o wypłatę odszkodowania;
 5. zawieranie ugód z ubezpieczycielem.

Wnioskodawca wskazał, że usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej będą mieściły się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług w grupowaniu 66.21.10.0 „Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat”.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych, na zlecenie osób indywidualnych. Wnioskodawca wskazał, że świadczone usługi będą klasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 66.21.10.0.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, iż o ile usługi polegające na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych są prawidłowo sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 66.21.10.0, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej do dnia 31 grudnia 2016 r., na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w powiązaniu z poz. 25 załącznika do ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem ww. art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretację wydano w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Natomiast w zakresie zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług świadczonych usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Mając na uwadze art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy -Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649 z późn. zm.) tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przepisów rozdziału 1a Działu II ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., jak również skutki prawne związane z zastosowaniem się do niniejszej interpretacji ocenia się na podstawie ww. przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-503/15/AJ | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
ILPP4/443-413/14/15-S/EWW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.