IPPP2/4512-695/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do sprzedaży biletów wstępu prowadzonej przez internet
IPPP2/4512-695/15-2/KOMinterpretacja indywidualna
  1. bilety
  2. ewidencjonowanie
  3. kasa rejestrująca
  4. obrót
  5. rachunek bankowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do sprzedaży biletów wstępu prowadzonej przez internet – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do sprzedaży biletów wstępu prowadzonej przez internet.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi Park rozrywki. Bilety wstępu można nabywać przez internet. Nabywcami są między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Nabywcy mają obowiązek uiścić zapłatę przelewem bankowym na rachunek Wnioskodawcy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, online, innymi słowy za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze. Przykładem są serwisy Przelewy24, PayPal albo PayU.

Wnioskodawca w zakresie sprzedaży biletów wstępu prowadzi ewidencję, z której wynika, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła. W ewidencji są ujmowane co najmniej następujące dane: numer zamówienia lub inny indeks, imię i nazwisko nabywcy, adres nabywcy, kwota brutto zamówienia, data(y) otrzymania i wartość zapłaty.

Bilety wstępu są dostarczane nabywcom przez Internet.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż biletów wstępu przy zastosowaniu kas lub drukarek rejestrujących...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie musi ewidencjonować sprzedaży biletów wstępu w kasie rejestrującej, ponieważ bilet wstępu nie jest towarem tylko znakiem legitymizacyjnym uprawniającym do wstępu do Parku rozrywki, a więc uprawniającym do skorzystania w oznaczonym czasie z określonej usługi. Z kolei świadczenie usług, za które przyjmuje się płatności w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zwolnione z rejestrowania w kasie rejestrującej.

Firmy oferujące usługi płatnicze otrzymują środki pieniężne od nabywców Wnioskodawcy w formie bezgotówkowej, elektronicznej. Będą je zbiorczo przekazywać na rachunek Wnioskodawcy i każdą wpłatę oznaczą identyfikatorem (ciąg znaków alfanumerycznych). Niezależnie od tego jest sporządzane okresowe (np. miesięczne) zestawienie wszystkich wpłat otrzymanych od nabywców Wnioskodawcy opisanych ich danymi oraz wszystkich wypłat dla Wnioskodawcy.

Zastosowany system przyjmowania wpłat sprawia, że każda wpłata pozostawia ślad w postaci wpływu pieniędzy na rachunek, a więc umożliwia kontrolowanie obrotów Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego artykułu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są świadczone na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa z w art. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. kwestie dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, czyli zwolnienie dla konkretnych czynności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz zwolnienie dla określonych grup podatników ze względu na wysokość osiąganego obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 załącznika do rozporządzenia zwolniono z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Z cytowanego powyżej przepisu ustawy wynika, że prawo do zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonane czynności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji oraz usług świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usług, za które zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest ponadto, aby w przypadku świadczenia usług z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi Park rozrywki. Bilety wstępu można nabywać przez internet. Nabywcami są między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Nabywcy mają obowiązek uiścić zapłatę przelewem bankowym na rachunek Wnioskodawcy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, online, innymi słowy za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze (np. serwisy Przelewy24, PayPal albo PayU). Firmy oferujące usługi płatnicze otrzymują środki pieniężne od nabywców Wnioskodawcy w formie bezgotówkowej, elektronicznej. Będą je zbiorczo przekazywać na rachunek Wnioskodawcy i każdą wpłatę oznaczą identyfikatorem (ciąg znaków alfanumerycznych). Niezależnie od tego jest sporządzane okresowe (np. miesięczne) zestawienie wszystkich wpłat otrzymanych od nabywców Wnioskodawcy opisanych ich danymi oraz wszystkich wypłat dla Wnioskodawcy. Wnioskodawca w zakresie sprzedaży biletów wstępu prowadzi ewidencję, z której wynika, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła. W ewidencji są ujmowane co najmniej następujące dane: numer zamówienia lub inny indeks, imię i nazwisko nabywcy, adres nabywcy, kwota brutto zamówienia, data(y) otrzymania i wartość zapłaty. Bilety wstępu są dostarczane nabywcom przez internet. Z wniosku nie wynika ponadto, żeby Wnioskodawca sprzedawał towary bądź świadczył usługi, które byłyby wyłączone ze zwolnienia na podstawie § 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy prowadzona przez niego sprzedaż biletów wstępu do parku przez internet musi być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub drukarki rejestrującej.

Rozpatrując możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności sprzedaży biletów wstępu należy uznać, że w zdarzeniu opisanym we wniosku spełnione są warunki wynikające z § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika – Wnioskodawca otrzymuje w całości zapłatę przelewem bankowym na swój rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, on-line (Przelewy24, PayPal albo PayU). Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której wynika, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła. W ewidencji są ujmowane co najmniej następujące dane: numer zamówienia lub inny indeks, imię i nazwisko nabywcy, adres nabywcy, kwota brutto zamówienia, data(y) otrzymania i wartość zapłaty.

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj Przelewy24, PayPal albo PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż jest odnotowana przez wpływ należności na konto Wnioskodawcy.

W konsekwencji należy uznać, że w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przez internet biletów wstępu do parku rozrywki do dnia 31 grudnia 2016 r.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.