IPPP2/4512-67/16-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Istota gdy Wnioskodawca świadczy usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej i nie dokonuje czynności, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 7 kwietnia 2016 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 22 marca 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 5 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług

 • w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.
 • w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do czasu przekroczenia obrotu 20 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w roku 2016 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 7 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 20 stycznia 2016 r. prowadzi działalność gospodarczą pod kodem PKD 45.20.Z (konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli). Profil działalności będzie opierał się na czyszczeniu tapicerki samochodowej w samochodach osobowych, ciężarowych, dostawczych oraz usługach mobilnej myjni parowej. W momencie wpisu do CEIDG Wnioskodawca podał PKD zgodne z przeważającą działalnością gospodarczą (PKD 45.20.Z) czyli konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli ponieważ w tym PKD mieszczą się wyżej wymienione usługi.

Podklasa ta obejmuje między innymi:

 • naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), takie jak:
 • mycie, polerowanie itp.,

Nie ma fizycznej możliwości wpisania samego prania i czyszczenia tapicerki samochodowej.

Wnioskodawca poinformował, że nie wykonuje czynności z zakresu naprawy pojazdów silnikowych ani innych czynności naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również nie wykonuje konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli, które podlegają pod obowiązek posiadania kasy fiskalnej, mimo że przeważające PKD może tak sugerować. Wnioskodawca zajmuje się tylko praniem i czyszczeniem tapicerki samochodowej.

W ramach działalności Wnioskodawca nie wykonuje czynności:

 • naprawy mechaniczne,
 • naprawy elektryczne,
 • naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, przeglądy,
 • naprawy nadwozia,
 • naprawy części,
 • mycie, polerowanie pojazdów,
 • lakierowanie i malowanie,
 • naprawy szyb i okien,
 • naprawy siedzeń samochodowych,
 • naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,
 • wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że

 • nie jest czynnym podatnikiem VAT,
 • nie powstał wcześniej wobec Wnioskodawcy obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 • usługi prania i czyszczenia tapicerki samochodowej i usługi mobilnej myjni parowej świadczone będą zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych jak i przedsiębiorców,
 • przychód z usług prania i czyszczenia tapicerki świadczonych na rzecz osób fizycznych nie przekroczy 20 000 zł rocznie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca podlega pod obowiązek posiadania kasy fiskalnej w związku z wykonywaniem czynności mycia i prania tapicerki samochodowej.

Stanowisko Wnioskodawcy, nie podlega On pod obowiązek posiadania kasy fiskalnej przy usługach prania i czyszczenia tapicerki samochodowej i może korzystać ze zwolnienia ( § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących) z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej aż do momentu, gdy przekroczy obrót 20 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w roku 2016.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz nieprawidłowe w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do czasu przekroczenia obrotu 20 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w roku 2016.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ww. ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca od 20 stycznia 2016 r. prowadzi działalność gospodarczą pod kodem PKD 45.20.Z (konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli). Profil działalności będzie opierał się na czyszczeniu tapicerki samochodowej w samochodach osobowych, ciężarowych, dostawczych oraz usługach mobilnej myjni parowej. W momencie wpisu do CEIDG podał PKD zgodne z przeważającą działalnością gospodarczą (PKD 45.20.Z) czyli konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli ponieważ w tym PKD mieszczą się wyżej wymienione usługi.

Pod klasa ta obejmuje między innymi:

 • naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), takie jak:
 • mycie, polerowanie itp.,

Nie ma fizycznej możliwości wpisania samego prania i czyszczenia tapicerki samochodowej.

Wnioskodawca nie wykonuje czynności z zakresu naprawy pojazdów silnikowych ani innych czynności naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również nie wykonuje konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli, które podlegają pod obowiązek posiadania kasy fiskalnej, mimo że przeważające PKD może tak sugerować. Wnioskodawca zajmuje się tylko praniem i czyszczeniem tapicerki samochodowej.

W ramach działalności Wnioskodawca nie wykonuje czynności: napraw mechanicznych, napraw elektrycznych, naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, przeglądów, naprawy nadwozia, naprawy części, mycia, polerowania pojazdów, lakierowania i malowania, naprawy szyb i okien, naprawy siedzeń samochodowych, naprawy opon i dętek, zakładania lub wymiany, wykonywania zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli, instalowania części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędących częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 • nie jest czynnym podatnikiem VAT,
 • nie powstał wobec Niego wcześniej obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 • usługi prania i czyszczenia tapicerki samochodowej i usługi mobilnej myjni parowej świadczone będą zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych jak i przedsiębiorców,
 • przychód z usług prania i czyszczenia tapicerki świadczonych na rzecz osób fizycznych nie przekroczy 20 000 zł rocznie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

W myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na zapis § 4 ww. rozporządzenia, który wyklucza możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwagi na przedmiot dostawy bądź rodzaj świadczonych usług.

I tak na mocy § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

 1. dostawy:
  1. gazu płynnego,
  2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
  3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
  (...).
 2. świadczenia usług:
  (...)
  1. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  2. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  3. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  (...),

- z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznikado rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Uwzględniając opis sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca świadczy usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej i nie dokonuje czynności, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej należało uznać za prawidłowe.

Nie można zgodzić się jednak ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że zwolnienie to przysługuje Wnioskodawcy do momentu, gdy przekroczy obrót 20 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w roku 2016.

Zauważyć bowiem należy, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej przysługuje do czasu, dopóki przewidywany przez podatnika obrót z tytułu świadczonych usług nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Kwota obrotu 20 000 zł, o której mowa w wyżej powołanym przepisie, jest kwotą jaką podatnik przewiduje osiągnąć w ciągu całego roku podatkowego. W związku z tym, że Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą od dnia 20 stycznia 2016 r. będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do momentu, gdy w proporcji do okresu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2016 roku Wnioskodawca nie przekroczy kwoty 20 000 zł. Oznacza to więc, że dla Wnioskodawcy nie będzie to kwota 20 000 zł, lecz kwota proporcjonalnie niższa.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do czasu przekroczenia obrotu 20 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w roku 2016 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.