IPPP2/4512-666/15-3/MT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
IPPP2/4512-666/15-3/MTinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  3. usługi elektroniczne
  4. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 10 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od października 2015 r. Wnioskodawczyni planuje wznowić zawieszoną działalność gospodarczą. Zmianie ulegnie zakres prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, gdyż zamierza Ona rozszerzyć jej zakres o sprzedaż produktów w Internecie. W tym celu uruchomiona zostanie platforma internetowa, która będzie miejscem sprzedaży usług i towarów przez Internet. Celem Wnioskodawczyni jest stworzenie miejsca w przestrzeni wirtualnej, które byłoby przeznaczone do wymiany i promocji wiedzy w formie elektronicznej. W serwisie internetowym będą sprzedawane elektroniczne publikacje (e-booki oraz audiobooki), a także dostęp do kursów on-line (dostęp do szkoleń e-learningowych, webinarów, spotkań w świecie on-line) oraz dostęp do szkoleń prowadzonych na żywo. Wnioskodawczyni planuje sprzedawać ww. produkty sama, jak również udostępniać na platformie miejsce innym osobom, które takie produkty będą chciały sprzedawać we własnym imieniu i na własną rzecz. Osoby zainteresowane zakupem produktów w przypadku publikacji elektronicznych uiszczać będą wynagrodzenie za dostęp do pliku w formie PDF i otrzymają ww. plik po zarejestrowaniu wpłaty (należnego wynagrodzenia) na wskazany przez Wnioskodawczynię numer rachunku bankowego. Po otrzymaniu przez Wnioskodawczynię wpłaty otrzymają link do pobrania pliku z platformy. W przypadku kursów on-line, klient kupować będzie dostęp do tzw. panelu kursowego. Po zarejestrowaniu wpłaty należnego za kurs wynagrodzenia na wskazany przez Wnioskodawczynię numer rachunku bankowego, klient otrzyma login i hasło do panelu klienta, a następnie z poziomu panelu na platformie będzie mógł oglądać zamieszczone dla niego pliki lub pobierać je na swój dysk (pliki w formatach DOC, PDF, XLS, MP3). Natomiast w przypadku spotkań w świecie off-line (tzw. spotkania na żywo) klient uiszczać będzie wynagrodzenie za udział w szkoleniu. Szkolenie odbywać się będzie na żywo w wybranym mieście w Polsce. Po zarejestrowaniu wpłaty (wynagrodzenia za udział w szkoleniu) klient otrzyma informacje dotyczące miejsca i godziny szkolenia, a także - w przypadku niektórych szkoleń - otrzyma login i hasło do panelu klienta na platformie, aby mógł pobrać materiały przygotowujące go do spotkania. To mogą być pliki analogiczne jak w przypadku kursów on-line opisanych w poprzednim punkcie. Mając na względzie ww. opis stanu faktycznego powstała wątpliwość co do obowiązku zainstalowania przez Wnioskodawczynię kasy fiskalnej, gdyż sprzedaż produktów dokonywana będzie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż elektronicznych publikacji (e-booki oraz audiobooki), a także dostęp do kursów on-line (dostęp do szkoleń e-learningowych, webinarów, spotkań w świecie on-line) oraz dostęp do szkoleń prowadzonych na żywo na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga od Wnioskodawczyni zainstalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej obrotu z tytułu sprzedaży ww. produktów...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawczyni nie ma Ona obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej elektronicznych publikacji (e-booki oraz audiobooki), a także dostępu do kursów on-line (dostęp do szkoleń e-learningowych, webinarów, spotkań w świecie on-line) oraz dostępu do szkoleń prowadzonych na żywo. Zgodnie z treścią § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku do rozporządzenia wymienione są m.in. czynności wskazane w pozycji 37 i 38. Czynności z pozycji 37 załącznika zostały zdefiniowane jako dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Natomiast czynności z pozycji 38 załącznika to świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Mając na względzie przedstawiony na wstępie stan faktyczny, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług podlegającym zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Klient będzie otrzymywał dostęp do sprzedawanych w serwisie internetowym produktów tj. elektronicznych publikacji (e-booki oraz audiobooki), dostęp do kursów on-line (dostęp do szkoleń e-learningowych, webinarów, spotkań w świecie on-iine) oraz dostęp do szkoleń i materiałów dla szkoleń prowadzonych na żywo. Osoby zainteresowane zakupem produktów w przypadku publikacji elektronicznych uiszczać będą wynagrodzenie za dostęp do pliku w formie PDF i otrzymają ww. plik po zarejestrowaniu wpłaty (należnego wynagrodzenia) na wskazany numer rachunku bankowego. Po otrzymaniu wpłaty otrzymają link do pobrania pliku z platformy. W przypadku kursów on-line, klient kupować będzie dostęp do tzw. panelu kursowego. Po zarejestrowaniu wpłaty należnego za kurs wynagrodzenia na wskazany numer rachunku bankowego, klient otrzyma login i hasło do panelu klienta, a następnie z poziomu panelu na platformie będzie mógł oglądać zamieszczone dla niego pliki lub pobierać je na swój dysk (pliki w formatach DOC, PDF, XLS, MP3). Natomiast w przypadku spotkań na żywo klient uiszczać będzie wynagrodzenie za udział w szkoleniu oraz w przypadku niektórych szkoleń - otrzyma login i hasło do panelu klienta na platformie, aby móc pobrać materiały przygotowujące go do spotkania. Mając na uwadze powyższy opis zdaniem podatnika w sprawie znajdzie zastosowanie przedmiotowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu w danym roku podatkowym opisanych czynności wykonywanych na rzecz klientów nieprowadzących działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2016 r. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania § 4 Rozporządzenia, który wyłącza z możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dostawę zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. W niniejszej sprawie nie będziemy mieli do czynienia z dostawą nośników. Klient będzie otrzymywał dostęp do produktów, a nie nośnik na którym produkt zainstalowano. Jednocześnie klient będzie uiszczał zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności wpłata dotyczyła. Podsumowując, Wnioskodawczyni uważa, iż cała sprzedaż produktów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlegać będzie zwolnieniu na mocy wskazanej wcześniej podstawy prawnej i nie jest limitowana do 20 000 zgodnie z § 3 Rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustaw, jako świadczenie usług ustawodawca określa każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy o VAT przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011;

Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544) zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym, określonych w załączniku do rozporządzenia, czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 37 rozporządzenia, jako czynność korzystającą ze zwolnienia, wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ta dostawa dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Natomiast w poz. 38 załącznika, jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

Prawo do zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 oraz poz. 38 rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy dostawca towaru lub usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonane czynności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji oraz usług świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa tworów oraz świadczenie usług, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest ponadto, aby, w przypadku sprzedaży towarów, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, przy czym należy posiadać dane identyfikujące nabywcę, w tym jego adres.

Zatem przypadku świadczenia usług, w tym również usług elektronicznych istotne jest aby łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  • zapłata za dostarczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła.

Należy również wskazać, że z zapisu § 4 ust. 1 lit. l) ww. rozporządzenia wynika, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2, nie stosuje się do dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że od października 2015 r. Wnioskodawczyni planuje wznowić zawieszoną działalność gospodarczą. Zmianie ulegnie zakres prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, gdyż zamierza Ona rozszerzyć jej zakres o sprzedaż produktów w Internecie. W tym celu uruchomiona zostanie platforma internetowa, która będzie miejscem sprzedaży usług i towarów przez Internet. Celem Wnioskodawczyni jest stworzenie miejsca w przestrzeni wirtualnej, które byłoby przeznaczone do wymiany i promocji wiedzy w formie elektronicznej. W serwisie internetowym będą sprzedawane elektroniczne publikacje (e-booki oraz audiobooki), a także dostęp do kursów on-line (dostęp do szkoleń e-learningowych, webinarów, spotkań w świecie on-line) oraz dostęp do szkoleń prowadzonych na żywo. Wnioskodawczyni planuje sprzedawać ww. produkty sama, jak również udostępniać na platformie miejsce innym osobom, które takie produkty będą chciały sprzedawać we własnym imieniu i na własną rzecz. Osoby zainteresowane zakupem produktów w przypadku publikacji elektronicznych uiszczać będą wynagrodzenie za dostęp do pliku w formie PDF i otrzymają ww. plik po zarejestrowaniu wpłaty (należnego wynagrodzenia) na wskazany przez Wnioskodawczynię numer rachunku bankowego. Po otrzymaniu przez Wnioskodawczynię wpłaty otrzymają link do pobrania pliku z platformy. W przypadku kursów on-line, klient kupować będzie dostęp do tzw. panelu kursowego. Po zarejestrowaniu wpłaty należnego za kurs wynagrodzenia na wskazany przez Wnioskodawczynię numer rachunku bankowego, klient otrzyma login i hasło do panelu klienta, a następnie z poziomu panelu na platformie będzie mógł oglądać zamieszczone dla niego pliki lub pobierać je na swój dysk (pliki w formatach DOC, PDF, XLS, MP3). Natomiast w przypadku spotkań w świecie off-line (tzw. spotkania na żywo) klient uiszczać będzie wynagrodzenie za udział w szkoleniu. Szkolenie odbywać się będzie na żywo w wybranym mieście w Polsce. Po zarejestrowaniu wpłaty (wynagrodzenia za udział w szkoleniu) klient otrzyma informacje dotyczące miejsca i godziny szkolenia, a także - w przypadku niektórych szkoleń - otrzyma login i hasło do panelu klienta na platformie, aby mógł pobrać materiały przygotowujące go do spotkania. To mogą być pliki analogiczne jak w przypadku kursów on-line opisanych powyżej.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej, gdyż sprzedaż produktów dokonywana będzie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Z uwagi na przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni będzie mogła stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, w tym usług elektronicznych, na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z poz. 38 rozporządzenia, ponieważ zostaną spełnione przesłanki umożliwiające skorzystanie z ww. zwolnienia. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawczyni planuje sprzedawawać elektroniczne publikacje (e-booki oraz audiobooki), udostępniać kursy on-line (dostęp do szkoleń e-learningowych, webinarów, spotkań w świecie on-line) oraz umożliwać dostęp do szkoleń prowadzonych na żywo. Wnioskodawczyni planuje sprzedawać ww. produkty sama, jak również udostępniać na platformie miejsce innym osobom, które takie produkty będą chciały sprzedawać we własnym imieniu i na własną rzecz. Osoby zainteresowane zakupem ww. produktów otrzymają pliki, kursy on-line oraz możliwość udziału w spotkaniu na żywo po zarejestrowaniu wpłaty na wskazany przez Wnioskodawczynię rachunek bankowy. Sprzedaż ww. produktów dokonywana będzie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że klient będzie otrzymywał dostęp do produktów, a nie nośnik na którym produkt zainstalowano. Jednocześnie klient będzie uiszczał zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności wpłata dotyczyła.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy uznać, że odnośnie dokonywanych przez Wnioskodawczynię świadczeń – za które zapłata będzie następować w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy – spełnione zostaną warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia tych usług z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r.

W konsekwencji, sprzedaż elektronicznych publikacji (e-booków oraz audiobooków), a także dostęp do kursów on-line (dostęp do szkoleń learningowych, webinarów, spotkań w świecie on-line) oraz dostęp do szkoleń prowadzonych na żywo na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie wymaga od Wnioskodawczyni zainstalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej obrotu z tytułu sprzedaży ww. produktów.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.