IPPP2/4512-66/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług strzyżenia psów i kotów.
IPPP2/4512-66/15-2/DGinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług strzyżenia psów i kotów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług strzyżenia psów i kotów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi – w szczególności w zakresie strzyżenia psów i kotów. Działalność ta co do zasady wykonywana jest na rzecz osób fizycznych.

Wnioskodawczyni prowadziła działalność przez cały 2014 rok, a obroty zrealizowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty 20.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy do wykonywanej działalności mają zastosowanie przepisy § 4 lit. j) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – odnoszące się do obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług fryzjerskich...
  2. Czy działalność ta jest zwolniona w 2015 roku z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia przy uwzględnieniu przepisów § 5 ust. 1 – do czasu przekroczenia w 2015 r. obrotów w wysokości 20.000 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Świadczenie usług w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, w tym strzyżenie psów, nie jest usługą fryzjerską i nie podlega obowiązkowi ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Są to usługi sklasyfikowane pod symbolem PKD 96.09.1 – pozostałe indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 96.09.11 – usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi).

W związku z nieprzekroczeniem w 2014 r. obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, działalność podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących w roku 2015, chyba że w trakcie roku przekroczone zostałyby obroty ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł. Wówczas zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczone zostaną te obroty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne (§ 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie usług strzyżenia psów oraz kotów. Ww. usługi świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Są to usługi sklasyfikowane pod symbolem PKD 96.09.1 – pozostałe indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 96.09.11 – usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi).Wnioskodawczyni prowadziła działalność przez cały 2014 rok, a obroty zrealizowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty 20.000 zł.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest czy świadczone usługi obowiązana jest ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej od 1 marca 2015 r., czy też korzysta z limitu obrotów do kwoty 20.000 zł.

Jak już wcześniej wskazano, w myśl § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenie usług fryzjerskich. Usługi jakie świadczy Wnioskodawczyni a polegające na strzyżeniu psów i kotów mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.09.11 – usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi. Natomiast usługi fryzjerskie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.02.1 – usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne. Zatem usługi świadczone przez Stronę nie należą do kategorii usług fryzjerskich, tym samym więc postanowienia § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia nie mają zastosowania do Wnioskodawczyni. Innymi słowy Strona nie jest zobowiązana w związku z przepisem § 9 rozporządzenia do zainstalowania kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2015 r.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni wskazała, że prowadziła działalność gospodarczą

w zakresie usług strzyżenia psów i kotów przez cały 2014 r. i osiągnęła obroty w wysokości niższej niż 20.000 zł. Jednocześnie należy wskazać, że usługi świadczone przez Stronę nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zatem do Wnioskodawczyni nie będą miały zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej wskazane w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W związku z tym Wnioskodawczyni może korzystać w 2015 r. ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej do przekroczenia limitu obrotów w kwocie 20.000 zł; po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawczyni stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia będzie zobowiązana do zainstalowania kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Strona przekroczyła obrót z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie przedstawionym we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencjonowanie
ITPP1/443-185/13/JJ | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
IPPP2/4512-120/15-4/DG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.