IPPP2/4512-645/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług urządzania komputerowych konkursów zręcznościowych – gry komputerowe
IPPP2/4512-645/15-2/MJinterpretacja indywidualna
 1. automat
 2. kasa
 3. kasa rejestrująca
 4. obrót
 5. urządzenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług urządzania komputerowych konkursów zręcznościowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług urządzania komputerowych konkursów zręcznościowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza urządzać komputerowe konkursy zręcznościowe. System do prowadzenia konkursów zręcznościowych składa się z następujących elementów:

 1. bazy danych; baza ta zawiera informacje związane z funkcjonowaniem konkursu, a w szczególności schematy przebiegu konkursu; zbiór sekwencji jest zbiorem zamkniętym i niezmiennym w trakcie trwania konkursu; baza ta jest zainstalowana na serwerze podatnika;
 2. serwera; na serwerze tym jest zainstalowane oprogramowanie, które jest odpowiedzialne za działanie konkursu, tj. za obsługę połączeń aplikacji klienckich, a także za przebieg konkursu;
 3. komputerów umiejscowionych w różnych miejscach, w punktach urządzania gier prowadzonych przez podatnika; na tych komputerach są zainstalowane programy stanowiące aplikacje dla uczestników gier, które łączą się z programem zainstalowanym na serwerze i umożliwiają uczestnictwo w konkursie poszczególnym graczom.

Komputer połączony jest również ze znajdującym się w jednej obudowie z nim urządzeniem bankomatowym, dzięki któremu gracze mogą uiszczać opłaty za gry oraz odbierać wygrane i kwoty uprzednio wpłacone, które nie zostały wykorzystane do opłacenia uczestnictwa w grach. Samo urządzenie bankomatowe jest urządzeniem wrzutowym, zaś środki pieniężne gromadzone są w sejfie znajdującym się w urządzeniu.

Jak wskazano wyżej, z tytułu uczestnictwa w grze uczestnicy uiszczają opłaty, które są wpłacane przez nich za pomocą urządzenia bankomatowego. Przy wykorzystaniu tego samego urządzenia uczestnik gry odbiera wpłacone i niewykorzystane w grze środki pieniężne. Za jego pomocą wypłacane są również graczom wygrane z poszczególnych konkursów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Wnioskodawca będzie obowiązany do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej czynności opisanych w stanie faktycznym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on obowiązany do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej czynności opisanych w stanie faktycznym.

Zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z dnia 7 listopada 2014 r.) zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 41 załącznika wymieniono m.in. usługi świadczone przy użyciu urządzeń, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach.

Wnioskodawca zamierza dopiero wykonywać czynności opisane w stanie faktycznym, a zatem nie mógł i nie rozpoczął ewidencjonowania tych czynności przed dniem 1 stycznia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ustawy o VAT. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostało w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U z 2014 r., poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Z kolei w poz. 41 załącznika wymieniono usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

 1. w bilonie lub banknotach, lub
 2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza urządzać komputerowe konkursy zręcznościowe. System do prowadzenia konkursów zręcznościowych składa się z następujących elementów: bazy danych, serwera i komputerów umiejscowionych w różnych miejscach. Komputer połączony jest ze znajdującym się w jednej obudowie z nim urządzeniem bankomatowym, dzięki któremu gracze mogą uiszczać opłaty za gry oraz odbierać wygrane i kwoty uprzednio wpłacone, które nie zostały wykorzystane do opłacenia uczestnictwa w grach. Samo urządzenie bankomatowe jest urządzeniem wrzutowym, zaś środki pieniężne gromadzone są w sejfie znajdującym się w urządzeniu. Z tytułu uczestnictwa w grze uczestnicy uiszczają opłaty, które są wpłacane przez nich za pomocą urządzenia bankomatowego. Przy wykorzystaniu tego samego urządzenia uczestnik gry odbiera wpłacone i niewykorzystane w grze środki pieniężne. Za jego pomocą wypłacane są również graczom wygrane z poszczególnych konkursów.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że Wnioskodawca spełnia warunki do zwolnienia przedmiotowego od zastosowania kasy rejestrującej. Z opisu sprawy wynika, że urządzenie do konkursów zręcznościowych będzie pobierało należność od klienta w systemie bezobsługowym za pomocą urządzenie wrzutowego.

Ponadto Wnioskodawca dopiero zamierza rozpoczęcie wykonanie usług polegających na urządzaniu komputerowych konkursów zręcznościowych, zatem nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 stycznia 2015 r. Wobec tego zastrzeżenie wskazane w § 8 ust. 3 rozporządzenia nie znajdzie do niego zastosowania.

W konsekwencji Wnioskodawca spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania transakcji opisanych we wniosku za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 41 załącznika do rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.