IPPP2/4512-537/16-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie braku uznania nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości na rzecz pracowników za odpłatną dostawę towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu 15 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości na rzecz pracowników za odpłatną dostawę towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości na rzecz pracowników za odpłatną dostawę towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku ewidencjonowania tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

G. Sp. z o. o. („Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. Spółka zajmuje się dystrybucją piwa i napojów bezalkoholowych na zlecenie podmiotu z Grupy G..

Wnioskodawca w ramach prowadzonej polityki budowania identyfikacji pracowników ze Spółką oraz ich motywowania do pracy, okazjonalnie przekazuje pracownikom nieodpłatnie dystrybuowane przez siebie Napoje (np. z okazji świąt). Wartość przekazanych towarów zostaje rozpoznana jako przychód pracowników ze stosunku pracy.

Jednostkowym opakowaniem, w którym będą przekazywane Napoje będzie puszka lub butelka. Opakowanie jednostkowe to takie, którego zmiana zawartości nie jest możliwa bez otwarcia lub zmiany opakowania (tj. bez naruszenia jego zawartości). W celu ułatwienia przekazywania Napojów, są one przekazywane w opakowaniach zbiorczych (np. zgrzewkach) składających się z większej liczby opakowań jednostkowych (tj. puszek lub butelek). Niemniej jednak, w każdym przypadku podstawowym opakowaniem, w którym będzie przekazywana jedna sztuka towaru w postaci Napoju, będzie puszka lub butelka.

Jednostkowa cena nabycia netto (tj. bez podatku VAT) puszki lub butelki Napoju nie będzie przekraczała 10 zł. Wnioskodawca będzie również gromadził dane pozwalające na ustalenie tożsamości pracowników, którzy będą nieodpłatnie otrzymywali Napoje w module kadrowo-płacowym wykorzystywanego przez siebie systemu księgowego, który będzie stanowił ewidencję, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Napojów, które będą przedmiotem nieodpłatnych wydań opisanych powyżej. Przekazywane pracownikom Napoje nie będą stanowić próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT.

Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników na kasach rejestrujących przed 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników Napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości, nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników Napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości, nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Przekazywanie prezentów o małej wartości jako niepodlegające opodatkowaniu VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 przez odpłatną dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT - ww. przepisu nie stosuje się jednak do nieodpłatnie przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W konsekwencji, oznacza to, iż nieodpłatne przekazania prezentów o małej wartości na cele związane z działalnością gospodarczą, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT.

Należy przy tym podkreślić, że warunki wynikające z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT są niezależne od siebie. Tym samym, jeśli podatnik spełni przesłanki określone w odniesieniu do któregokolwiek z wymienionych przypadków, dokonywane przez niego nieodpłatne wydania nie będą podlegały opodatkowaniu VAT. Potwierdził to przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2014 r. o sygn. IPTPP1/443-219/14-4/MW, w której stwierdził m.in., że:

Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, przekazywane pracownikom Napoje będą stanowiły prezenty o małej wartości, zarówno w przypadku, gdy Spółka będzie prowadziła ewidencję a łączna wartość przekazanego w danym roku podatkowym każdemu pracownikowi Napojów nie przekroczy kwoty 100 zł jak i w przypadku, gdy jednostkowa cena nabycia netto przekazywanych Napojów nie będzie przekraczała 10 zł.

Zdaniem Spółki nie ma przy tym znaczenia fakt, że w tym drugim przypadku Napoje będą mogły być przekazywane w opakowaniach zbiorczych (np. w skrzynkach lub zgrzewkach), tj. wtedy, gdy wartość skrzynki lub zgrzewki będzie przekraczała 10 zł, a Spółka nie uwzględni tych przekazań w prowadzonej ewidencji. Z perspektywy art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT znaczenie ma bowiem jednostkowa cena nabycia towaru, który będzie przekazywany, co w przypadku Napojów oznacza koszt jednej butelki lub puszki jako najmniejszej jednostki opakowaniowej, w której może dojść do przekazania Napojów. Opakowanie jednostkowe, totakie którego zmiana zawartości nie jest możliwa bez otwarcia lub zmiany opakowania (naruszenia jego zawartości).

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach podatkowych (przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2014 r. o sygn. ILPP1/443-129/14-4/AI, czy też w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 marca 2015 r. o sygn. IPPP1/4512-161/15-2/EK). W tym miejscu warto również wskazać interpretację indywidualną o sygn. ILPP2/443-415/13-4/AD z 26 lipca 2013 r., w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził m.in., że:

„Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku PWN (http:/sjp.pwn.pl/slownik/) „jednostkowy” oznacza odnoszący do pojedynczej rzeczy. Natomiast według definicji ze Słownika PWN Biznes (http:/biznes.pwn.pi) „koszt jednostkowy” to koszt całkowity przypadający najednostkę produkcji.

Wskazać należy, że przepis art. 7 ust. 4 ustawy w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia/łącznych kosztów wytworzenia towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie. Fakt, iż towary w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane są z reguły w zbiorczych opakowaniach, zawierających kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sztuk towaru, o łącznej cenie nabycia przekraczającej 100 zł jest bez znaczenia, gdyż analiza gramatyczna przepisu art. 7 ust. 4 ustawy prowadzi do wniosku, iż cenę nabycia należy odnosić do pojedynczego towaru.”

W opinii Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie Napojów na rzecz pracowników będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. Spółka będzie przekazywać pracownikom Napoje w celu zmotywowania ich do pracy oraz budowania ich tożsamości/identyfikacji z marką. Przekazując pracownikom Napoje zamiarem Spółki jest, aby pracownicy stali się niejako ambasadorami jej produktów i przez to przyczyniali się do większego spożycia Napojów na rynku polskim.

Fakt, że przekazywanie prezentów pracownikom może zostać uznane za następujące na cele związane z działalnością gospodarczą przekazującego potwierdzono przykładowo w ww. interpretacjach o sygn. ILPP2/443-415/13-4/AD oraz IPTPP1/443-219/14-4/MW.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości w postaci Napojów na rzecz pracowników będzie spełniało definicję prezentów o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT.

Ewidencja nieodpłatnych przekazań Napojów na kasie rejestrującej

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, rozumie się odpłatną dostawę towarów odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W świetle powyższego, co do zasady, sprzedaż dokonywana przez Spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (takich jak pracownicy Wnioskodawcy), powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Niemniej jednak, jak wskazano powyżej, nieodpłatne przekazywanie prezentów o małej wartości nie stanowi odpłatnej dostawy towarów ani żadnej z pozostałych transakcji wymienionych w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, przekazywanie pracownikom prezentów o małej wartości w postaci Napojów nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Spółka pragnie podkreślić, że w przedmiotowej sprawie brak obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wynika wprost z przepisów ustawy o VAT, a nie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Nieodpłatne przekazanie Napojów pracownikom nie będzie bowiem stanowiło sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT, a tylko sprzedaż podlega obowiązkowi ewidencjonowania.

W konsekwencji, ograniczenie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie dotyczy podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie określonych czynności (jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników na kasach rejestrujących przed ww. datą), nie będzie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, prawidłowe jest stanowisko, że nieodpłatne przekazanie na rzecz pracowników Napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości, nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o VAT” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Analiza powołanego art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje wyraźnie, że ustawodawca rozróżnia czynność przekazania od czynności zużycia towarów. Zatem opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a na mocy pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie - tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu, tj. podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.

Przykładem sytuacji, w której wystąpi obowiązek naliczenia podatku należnego jest wydanie towarów przez pracodawcę na cele osobiste pracowników. W tym zakresie w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie, czy przekazanie przez podatnika towarów pracownikom jest związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem czy też nie. W sytuacji, gdy towary są przekazywane na cele osobiste pracowników, taka czynność podlega opodatkowaniu VAT.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia potrzeb osobistych. Za Słownikiem Języka Polskiego uznać należy, że potrzebami osobistymi są takie potrzeby, które dotyczą danej osoby i które są jej potrzebami prywatnymi, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją. Zatem można przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT w żaden sposób nie odnosi się do łącznej wartości towarów przekazanych w ramach pojedynczego wydania danej osobie, nie zawiera także limitu łącznej ceny nabycia (łącznych kosztów wytworzenia) towarów przekazywanych jednorazowo jednej osobie. Sytuacja, w której towary w ramach jednorazowych nieodpłatnych przekazań wydawane są w większych ilościach (np. w opakowaniach zbiorczych), o łącznej cenie nabycia niejednokrotnie przekraczającej 10 zł netto jest bez znaczenia, gdyż analiza gramatyczna przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że cenę nabycia (koszt wytworzenia) należy ustalić w odniesieniu do pojedynczej sztuki przekazywanego towaru. Zatem warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia danych wydań do prezentów o małej wartości jest jednostkowa cena nabycia (lub jednostkowy koszt wytworzenia) przekazywanych towarów, określona w momencie przekazania towaru, nieprzekraczająca kwoty 10 zł netto.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce. Spółka zajmuje się dystrybucją piwa i napojów bezalkoholowych na zlecenie podmiotu z Grupy G.. Wnioskodawca w ramach prowadzonej polityki budowania identyfikacji pracowników ze Spółką oraz ich motywowania do pracy, okazjonalnie przekazuje pracownikom nieodpłatnie dystrybuowane przez siebie Napoje (np. z okazji świąt). Wartość przekazanych towarów zostaje rozpoznana jako przychód pracowników ze stosunku pracy. Jednostkowym opakowaniem, w którym będą przekazywane Napoje będzie puszka lub butelka. Opakowanie jednostkowe to takie, którego zmiana zawartości nie jest możliwa bez otwarcia lub zmiany opakowania (tj. bez naruszenia jego zawartości). W celu ułatwienia przekazywania Napojów, są one przekazywane w opakowaniach zbiorczych (np. zgrzewkach) składających się z większej liczby opakowań jednostkowych (tj. puszek lub butelek). Niemniej jednak, w każdym przypadku podstawowym opakowaniem, w którym będzie przekazywana jedna sztuka towaru w postaci Napoju, będzie puszka lub butelka. Jednostkowa cena nabycia netto (tj. bez podatku VAT) puszki lub butelki Napoju nie będzie przekraczała 10 zł. Wnioskodawca będzie również gromadził dane pozwalające na ustalenie tożsamości pracowników, którzy będą nieodpłatnie otrzymywali Napoje w module kadrowo-placowym wykorzystywanego przez siebie systemu księgowego, który będzie stanowił ewidencję, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Napojów, które będą przedmiotem nieodpłatnych wydań opisanych powyżej. Przekazywane pracownikom Napoje nie będą stanowić próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT. Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników na kasach rejestrujących przed 1 stycznia 2015 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii nie uznania za odpłatną dostawą towarów podlegającej opodatkowaniu VAT czynności nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników Napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości.

Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT istotna jest indywidualna ocena okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli nieodpłatna dostawa towarów uznanych za prezenty o małej wartości na cele osobiste pracowników będzie wpisywała się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatną dostawę towarów, podlegająca opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jest jednak od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Biorąc pod uwagę przedstawione przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów (Napojów), to ich nieodpłatne przekazanie na rzecz pracowników, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jak dostawa towarów, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Nie ma przy tym znaczenia, że Napoje te stanowią prezenty o małej wartości, których cena nabycia netto nie będzie przekraczała 10 zł. Należy zauważyć, że przepis art. 7 ust. 3 ustawy o VAT odnosi się do czynności nieodpłatnego przekazywania prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. W analizowanej sytuacji czynność nieodpłatnego przekazania Napojów na rzecz pracowników z okazji świąt nie jest w żaden sposób powiązana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Należy zauważyć, że powyższa czynność nie służy Wnioskodawcy zwiększeniu rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej. Stwierdzenie przez Wnioskodawcę, że nieodpłatne przekazanie ww. Napojów na rzecz pracowników będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, m.in. poprzez motywowanie pracowników w ten sposób do pracy i budowania ich tożsamości/identyfikacji z marką nie ma przesądzającego znaczenia dla określenia konsekwencji podatkowych tego zdarzenia - istotny jest rzeczywisty charakter wykonywanej czynności. Wnioskodawca przekazuje Napoje pracownikom do dalszego swobodnego dysponowania poza godzinami pracy. Tut. Organ zauważa, że takie nieodpłatne wręczanie prezentów pracownikom nie ma celu promocyjnego, reklamowego czy reprezentacyjnego firmy Wnioskodawcy. Nieodpłatne przekazanie Napojów na rzecz pracowników w przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji nie służy np. zachęceniu potencjalnych nabywców do zakupów produktów firmy, co w rezultacie nie ma wpływu na generowane przychody przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy. Zatem, należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie pracownikom dystrybuowanych przez Wnioskodawcę Napojów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie ma związku z wykonywanymi czynnościami związanymi z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Odnosząc się do kwestii obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących należy wskazać, że zakres ten reguluje art. 111 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 1215) zwane dalej „rozporządzeniem”.

I tak na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do ww. rozporzadzenia „sprzedaż dotycząca szczególnych czynności”, w pozycji 44 załącznika wskazano czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy.

Na mocy zapisu § 4 pkt 1 lit. n rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów, z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

W poz. 35 części II załącznika do ww. rozporzadzenia „sprzedaż dotycząca szczególnych czynności” wskazano dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Ponadto w myśl § 8 ust. 3 rozporządzenia w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Jak już zostało wykazane nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę Napojów na rzecz pracowników, przy jednoczesnym istnieniu prawa do odliczenia podatku naliczonego, stosownie do powołanego art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, jest zrównane z odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu. Przekazanie nieodpłatnie prezentów pracownikom w postaci Napojów nie jest związane z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy i w związku z tym czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W rozpatrywanej sprawie pracownicy Wnioskodawcy będą występować jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Opisana we wniosku czynność nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników prezentów w postaci Napojów, w sytuacji gdy przysługiwało prawo do odliczenia podatku, nosi znamiona odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionej w poz. 44 załącznika do rozporządzenia. W tej sytuacji o możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej decyduje, zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia charakter przekazywanych towarów. Z uwagi na to, że przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest alkohol, to Wnioskodawca zobligowany jest zaewidencjonować tę czynność przy użyciu kasy rejestrującej jako wyłączoną ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujacej na podstawie § 4 pkt 1 lit. n rozporządzenia.

Ponadto jak wynika z opisu sprawy Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz pracowników na kasach rejestrujących przed 1 stycznia 2015 r. Zatem, powołując się na przepis § 8 ust. 3 rozporządzenia dostawa towarów, tj. Napojów na rzecz pracowników nie będzie także korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników Napojów, jako przekazanie prezentów o małej wartości, nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji nie będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, należało uznać za nieprawidłowe.

Wnioskodawca w analizowanej sprawie powołał się na interpretacje IPTPP1/443-219/14-4/MW z dnia 17 czerwca 2014 r., ILPP1/443-129/14-4/AI z dnia 14 maja 2014 r., IPPP1/4512-161/15-2/EK z 10 marca 2015 r., ILPP2/443-415/13-4/AD z 26 lipca 2013 r. Stany faktyczne, na tle których zapadły roztrzygnięcia w powyższych sprawach nie są tożsame ze sprawą będącą przedmiotem niniejszej interpretacji. Ponadto powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne dotyczą indywidualnych spraw podmiotów, które o nią wystąpiły i nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00‑013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.