IPPP2/4512-442/15-4/RR | Interpretacja indywidualna

Czy w obecnym stanie faktycznym Wnioskodawczyni powinna rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących czy nadal Strona może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.
IPPP2/4512-442/15-4/RRinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. usługi medyczne
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 1 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 23 lipca 2015 r. nr IPPP2/443-442/15-2/RR o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług w zakresie opieki medycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług w zakresie opieki medycznej. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 sierpnia 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 23 lipca 2015 r. nr IPPP2/443-442/15-2/RR (skutecznie doręczone 27 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od roku 2003 prowadzi działalność gospodarczą z zakresu fizjoterapii. Jednocześnie Wnioskodawczyni jest zatrudniona na umowę o pracę a działalność którą prowadzi jest związana z firmą, w której pracuje, tj. wszystkie faktury, które Strona wystawia z prowadzonej działalności, to faktury, które są wystawiane za usługi w ramach kontraktu na rzecz jednego podmiotu gospodarczego. W związku z tym obrót Wnioskodawczyni za rok 2014 nie był realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ani rolników ryczałtowych, o których mowa jest w rozporządzeniu.

Jednocześnie Wnioskodawczyni od tego roku postanowiła wynająć lokal i w najbliższym czasie chciałaby dodatkowo świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa jest w rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2014 r. Jednakże Wnioskodawczyni nie przewiduje w swych możliwościach przekroczenia obrotu w tym zakresie w roku podatkowym kwoty 20 000zł.

Poza tym w rozporządzeniu istnieje wymieniona usługa w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów dla której nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (§ 4). Usługa świadczona przez Wnioskodawczynię natomiast nie została wyszczególniona jako ta, do której nie stosuje się zwolnień ani też w załączniku do rozporządzenia nie widnieje jako czynność zwolniona z obowiązku ewidencjonowania.

W piśmie z dnia 1 sierpnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie do złożonego wniosku, Strona wskazała, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie Działalność Fizjoterapeutyczna Wnioskodawczyni nie jest lekarzem specjalistą fizjoterapii lecz magistrem fizjoterapii. Działalność gospodarczą, którą Strona prowadzi polega na wykonywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych, których podstawą jest zlecenie lekarskie. W związku z tym uzupełniając stan faktyczny złożonego wniosku Wnioskodawczyni poinformowała, że nie posiada tytułu i wykształcenia lekarza lecz wykonuje tylko jego zlecenia. Pytanie Wnioskodawczyni czy powinna rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących wynikało z faktu, iż jej grupa zawodowa (fizjoterapeuci) nie została wyszczególniona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

W związku z powyższym, na podstawie przedstawionych w złożonym przez Stronę wniosku z dnia 14 maja 2015 r. faktów Strona uważa, że dopóki Wnioskodawczyni nie przekroczy obrotu 20.000 zł w roku podatkowym (w świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników) nadal może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w obecnym stanie faktycznym Wnioskodawczyni powinna rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących czy nadal Strona może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, do tej pory wystawiając faktury za usługi tylko na rzecz innego podmiotu gospodarczego Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących. Jednocześnie analizując treść rozporządzenia i jego załączników Wnioskodawczyni stwierdza, że również gdy będzie świadczyła usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (jej potencjalnych pacjentów), dopóki nie przekroczy obrotu w roku podatkowym w kwocie 20 000 zł nadal jest zwolniona z obowiązku posiadania takowej ewidencji. Wnioskodawczyni nie odnalazła bowiem swojej działalności w żadnej z usług, które wymienia się w ustawie dla których zwolnienia się nie stosuje (tak jak jest to wymienione dla pokrewnych jej działalności gabinetów lekarskich i dentystycznych, które są wymienione wprost). Gabinety rehabilitacyjne i usługi rehabilitacyjne w domu są pominięte i nie można ich odnieść do zobligowanych ewidencji usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ww. ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Powyższe przepisy określają generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. (...).

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. kwestie dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, czyli zwolnienie dla konkretnych czynności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz zwolnienie dla określonych grup podatników ze względu na wysokość osiąganego obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Niezależnie jednak od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Ww. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostało świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów ( § 4 pkt 2 lit. f ww. rozporządzenia) oraz świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych ( § 4 pkt 2 lit. j ww. rozporządzenia) - z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art . 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9 ww. rozporządzenia).

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą z zakresu fizjoterapii i postanowiła w najniższym czasie wynająć lokal i świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa jest w rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2014 r. Jednakże Wnioskodawczyni nie przewiduje w swych możliwościach przekroczenia obrotu w tym zakresie w roku podatkowym kwoty 20 000zł. Jednocześnie Wnioskodawczyni nie posiada tytułu i wykształcenia lekarza lecz wykonuje tylko jego zlecenia.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Należy zauważyć, że w myśl § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie korzysta

świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Wykładnia normy zawartej w tym przepisie wskazuje, że obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na wysokość osiągniętego obrotu, zostali objęci podatnicy będący lekarzami lub lekarzami dentystami (osoby fizyczne), nie wykluczając jednocześnie możliwości zastosowania przedmiotowego przepisu np. w sytuacji świadczenia usług przez spółkę cywilną, której wspólnikami są lekarze/lekarze dentyści. Tak więc świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarza lub lekarza dentystę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych w sytuacji gdy świadczenia te wykonywane są przez podatnika lub podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (lekarze i/lub lekarze dentyści) powinno być objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni nie posiada tytułu i wykształcenia lekarza lecz wykonuje tylko jego zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczą z zakresu fizjoterapii, które w najbliższym czasie zamierza świadczyć na rzecz osób fizycznych.

Dlatego też w świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawczyni nie jest jednym z podmiotów określonych w § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., którzy podlegają bezwzględnemu obowiązkowi prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, a obroty z prowadzonej działalności w 2014 roku nie przekroczyły kwoty 20.000 zł (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), to w zakresie świadczonych usług fizjoterapii Wnioskodawczyni do momentu przekroczenia limitu obrotów w kwocie 20.000 zł - maksymalnie do 31 grudnia 2016 r. - będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawczyni stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących będzie zobowiązana do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w terminie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Wnioskodawczyni przekroczy obrót z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Należy dodatkowo zaznaczyć, że usługi świadczone przez Wnioskodawczynię nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem do usług wykonywanych przez Wnioskodawczynię nie będą miały zastosowania zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wskazane w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Na podstawie art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (§ 2 tego artykułu).

Niniejszy wniosek dotyczy stanu faktycznego. Z uwagi na to, że Strona w dniu 14 maja 2015 r. dokonała opłaty tytułem wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w wysokości 75 zł różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa, na rachunek bankowy, z którego dokonała wpłaty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.