IPPP2/4512-402/16-2/MT | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
IPPP2/4512-402/16-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka planuje wdrożenie nowego modelu sprzedaży elektronarzędzi za pośrednictwem sklepu internetowego eShop. Przedmiotowa sprzedaż będzie realizowana zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i na rzecz osób fizycznych nieprowadzących takiej działalności (w tym na rzecz pracowników Wnioskodawcy).

Towary zamówione przez nabywców za pośrednictwem sklepu internetowego będą wysyłane przesyłką kurierską z magazynu Spółki znajdującego się na terytorium Polski na adres krajowy wskazany przez nabywcę. W takim wypadku, dostawa będzie każdorazowo odbywała się na warunkach DAP (delivered at place) Międzynarodowych Reguł Handlowych Incoterms 2010.

Płatności za zamówione towary będą dokonywane przez nabywców za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi w zakresie płatności internetowych, posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Holandii (dalej: Agent), w taki sposób, że:

 • klienci będą uiszczać płatności za zamówione towary w formie przedpłaty realizowanej za pomocą kart płatniczych bądź przelewów bankowych, przy czym Spółka rozważa również możliwość wprowadzenia płatności „za pobraniem” (polegającej na przekazaniu przez klienta środków pieniężnych w formie gotówkowej kurierowi w momencie odbioru towaru),
 • w przypadku uiszczenia płatności za pomocą kart płatniczych lub przelewów wpłaty te będą każdorazowo dokonywane przez klientów na rzecz Agenta, który następnie w ustalonym umownie ze Spółką terminie (przykładowo raz w tygodniu) będzie je przekazywał na rachunek bankowy Spółki, po uprzednim potrąceniu należnej mu prowizji z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług,

natomiast w przypadku płatności „za pobraniem” Spółka rozważa dwa możliwe scenariusze:

 1. firmy kurierskie będą pobierać płatności od klientów a następnie dokonywać ich wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki (w całości lub po uprzednim potrąceniu należnego im wynagrodzenia za świadczenie usług kurierskich), bądź
 2. firmy kurierskie będą pobierać płatności od klientów a następnie dokonywać ich wpłat za pośrednictwem Agenta, który raz w tygodniu będzie przelewał przedmiotowe należności na rachunek bankowy Spółki (po uprzednim potrąceniu należnej mu prowizji z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług).

Spółka będzie miała możliwość powiązania każdej płatności dokonanej za pośrednictwem Agenta / firmy kurierskiej z konkretną dostawą oraz nabywcą towaru za pomocą specjalnie wygenerowanego numeru (odrębnego od numeru faktury VAT), który będzie umieszczany zarówno na zamówieniu wysłanym przez klienta do Spółki (zawierającym m.in. dane klienta w tym jego adres oraz nazwę / kod towaru), jak również na dowodzie zapłaty (tj. potwierdzeniu przelewu dokonanego na rzecz Spółki przez Agenta / firmę kurierską).

Ponadto, w odniesieniu do transakcji realizowanych za pośrednictwem sklepu eShop, Spółka będzie minimum raz w miesiącu generować raport w programie SAP zawierający wszystkie niezbędne dane identyfikujące (i) nabywcę (w tym m.in. jego adres), (ii) przedmiot dostawy oraz (iii) płatność.

Spółka będzie każdorazowo wystawiać fakturę VAT z tytułu dostawy towarów zrealizowanej na rzecz nabywcy w analizowanym schemacie.

Przed dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie dostaw wybranych towarów / świadczenie wybranych usług na rzecz pracowników za pomocą kasy rejestrującej.

Spółka nie sprzedaje za pośrednictwem sklepu internetowego eShop towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544 dalej: Rozporządzenie w sprawie zwolnień).

Spółka pragnie przy tym wyjaśnić, że na moment złożenia niniejszego wniosku opisane powyżej dostawy towarów nie mają miejsca. Niemniej, Spółka nie może wykluczyć, iż realizacja sprzedaży elektronarzędzi na rzecz jej pracowników za pośrednictwem sklepu internetowego rozpocznie się przed otrzymaniem interpretacji indywidualnej w niniejszej sprawie.

Spółka pragnie ponadto nadmienić, iż w stosunku do dostawy części zamiennych do elektronarzędzi dokonywanej w systemie wysyłkowym, gdy płatność za nią następuje „za pobraniem”, uzyskała ona pozytywną interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-485/12-3/RR), w której organ podatkowy potwierdził, że Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia (przedmiotowego) z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu ze sprzedaży elektronarzędzi dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym jej pracowników) realizowanej na zasadach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego tj. w przypadku, gdy:

 • dostawa towarów będzie dokonywana w systemie wysyłkowym (w analizowanej sytuacji przesyłkami kurierskimi),
 • płatność za dostawę będzie dokonywana za pośrednictwem Agenta / firmy kurierskiej na rachunek bankowy Spółki,
 • na podstawie posiadanej dokumentacji opisanej w stanie faktycznym Spółka będzie miała możliwość powiązania płatności z konkretną dostawą oraz nabywcą towarów, jak również będzie prowadzić ewidencję zawierającą wszystkie niezbędne dane identyfikujące (i) nabywcę (w tym m.in. jego adres), (ii) przedmiot dostawy oraz (iii) płatność...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym będzie ona uprawniona do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu ze sprzedaży elektronarzędzi dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym jej pracowników) realizowanej na zasadach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego tj. w przypadku, gdy:

 • dostawa towarów będzie dokonywana w systemie wysyłkowym (w analizowanej sytuacji przesyłkami kurierskimi),
 • płatność za dostawę będzie dokonywana za pośrednictwem Agenta / firmy kurierskiej na rachunek bankowy Spółki,
 • na podstawie posiadanej dokumentacji opisanej w stanie faktycznym, Spółka będzie miała możliwość powiązania płatności z konkretną dostawą oraz nabywcą towarów, jak również będzie prowadzić ewidencję zawierającą wszystkie niezbędne dane identyfikujące (i) nabywcę (w tym m.in. jego adres), (ii) przedmiot dostawy oraz (iii) płatność.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z , późn. zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak wynika natomiast z brzmienia art. 111 ust. 1 ustawy o VAT „podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z powyższym, sprzedaż (obejmująca zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT m.in. odpłatną dostawę towarów, na terytorium kraju) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.

Niemniej, na podstawie Rozporządzenia w sprawie zwolnień, ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia niektórych podmiotów oraz czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. I tak, w świetle § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania podlegają czynności wymienione w załączniku do ww. Rozporządzenia.

Zgodnie zaś z pozycją 37 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień, czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej jest „dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Analiza brzmienia powyższych przepisów prowadzi zatem do wniosku, iż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów dokonywana w systemie wysyłkowym (tj. za pośrednictwem poczty lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

 • dostawca towaru (podatnik) otrzymuje w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika:
  1. jakiej konkretnie czynności dotyczyła oraz
  2. na czyją rzecz została wykonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W opinii Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w analizowanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione, bowiem:

 • sprzedaż elektronarzędzi w omawianym modelu biznesowym będzie dokonywana w systemie wysyłkowym, tj. przesyłkami kurierskimi,
 • zapłata za nabywane elektronarzędzia będzie dokonywana przez klienta w całości za pośrednictwem Agenta / firmy kurierskiej, a następnie środki te będą przekazywane przez Agenta / firmę kurierską bezgotówkowo zą pośrednictwem banku, na rachunek bankowy Spółki.
 • na podstawie posiadanych przez Spółkę dokumentów Spółka będzie miała możliwość przyporządkowania płatności oraz danych nabywcy (w tym jego adresu) do konkretnych transakcji sprzedaży omawianych towarów.

Poniżej Spółka prezentuje szczegółowe wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie.

 1. Przesłanka dotycząca dokonania sprzedaży w systemie wysyłkowym

Mając na uwadze fakt, że dostawa elektronarzędzi realizowana przez Spółkę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym pracowników Spółki) będzie odbywać się w systemie wysyłkowym tj. przesyłkami kurierskimi, pierwszą z przesłanek determinujących możliwość zastosowania ww. zwolnienia należy uznać za spełnioną.

 1. Przesłanka dotycząca formy zapłaty

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, w analizowanym modelu sprzedaży klienci będą uiszczać płatności na rzecz Agenta za pomocą kart płatniczych, przelewów bankowych oraz „za pobraniem” (tj. będą przekazywać należności w formie gotówkowej kurierowi w momencie odbioru towaru, który z kolei będzie je przelewał na rachunek bankowy Agenta). Następnie, raz w tygodniu Agent, będzie dokonywał przelewu przedmiotowych kwot na rachunek bankowy Spółki, po uprzednim potrąceniu należnej mu prowizji z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług. Alternatywnie, firma kurierska otrzymane „za pobraniem” należności będzie przelewać bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki (tj. bez pośrednictwa Agenta).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki warunek formy zapłaty zostanie w analizowanej sytuacji spełniony, bowiem Spółka (dostawca towaru) każdorazowo otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem banku (instytucji wymienionej w treści cytowanej powyżej poz. 37 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień). Na powyższe nie powinien natomiast wpływać fakt, że należności z tytułu sprzedaży będą przekazywane na rachunek bankowy Spółki za pośrednictwem innego podmiotu (tj. Agenta / firmy kurierskiej).

Przedmiotowe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Przy czym Wnioskodawca pragnie wskazać, iż niektóre powołane poniżej interpretacje indywidualne zostały wydane w okresie obowiązywania § 2 ust. 1 (w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382), uchylonego z dniem 1 stycznia 2015 r. Niemniej, w ocenie Spółki, płynące z nich wnioski znajdują zastosowanie również na gruncie obowiązujących przepisów. Analogiczne regulacje w zakresie formy płatności zostały bowiem zawarte w § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień w obowiązującym brzmieniu.

Przykładowo, Spółka pragnie wskazać na interpretację indywidulaną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. IPPP2/443-1242/14-2/RR), w której odnosząc się do płatności poprzez systemy płatnicze Online (tutaj PayU) organ podatkowy stwierdził, że „taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą.”

Natomiast w zakresie innych form płatności przedstawionych we wniosku o wydanie przedmiotowej interpretacji indywidualnej organ podatkowy wyraził pogląd, iż „Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka.pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej wydanej 2 września 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP2/443-542/14-2/MT/DG), w której organ podatkowy stwierdził, iż „W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) tut. Organ zauważa, że taka forma płatności spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż jest odnotowana poprzez wpływ należności na konto Wnioskodawcy. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku”. Ponadto, w cytowanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy zwrócił uwagę na fakt, że „potrącenie prowizji z tytułu świadczonych usług przez podmiot pośredniczący (Operatora) w zapłacie należności za wysyłkową sprzedaż towarów Wnioskodawcy nie wpływa na uznanie tej zapłaty za dokonaną w całości za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika.

Analogiczne do powyższych wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2014 r. (sygn. ILPP2/443-994/13-5/MN), który stanął na stanowisku, że „Mając na względzie przywołane regulacje oraz przedstawione okoliczności stwierdzić należy, że sprzedaż wysyłkowa towarów, opisana w treści wniosku, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za którą zapłata w całości następuje przelewem na rachunek bankowy, m.in. z udziałem pośrednika (firmy kurierskiej oraz serwisu „A”), gdzie wpłaty dokonywane są na konto bankowe pośrednika, a następnie przelewem na konto bankowe Wnioskodawcy i o ile z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła - korzysta do dnia 31 grudnia 2014 r. ze zwolnienia (przedmiotowego) z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na mocy § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.”

W podobnym tonie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r. (sygn. ILPP2/443-544/13-4/MR), który wskazał, że „Wnioskodawca dokonując sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, za które zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Spółki (ew. rachunek Spółki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) lub przelewem na rachunek bankowy Spółki (ew. rachunek Spółki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej), z wykorzystaniem systemów i narzędzi płatności internetowych, tj. za pośrednictwem Agentów rozliczeniowych, w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych lub też za pobraniem, w wyniku czego nabywca dokona płatności za pośrednictwem poczty lub kuriera, a następnie poczta lub firma kurierska dokona wpłaty należnej kwoty na rachunek Spółki, w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi szczegółową ewidencję, z której wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy i na czyją rzecz została dokonana - korzysta do dnia 31 grudnia 2014 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.

Tożsame stanowisko zaprezentowali także:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2013 r. (sygn. IBPP3/443-700/13/KG),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. ILPP2/443-60/13-4/SJ),
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1212/12-3/RR).

Dodatkowo należy podkreślić, iż przedmiotowy pogląd potwierdza również uzyskana przez Spółkę interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-485/12-3/RR), w której organ podatkowy zgodził się ze Spółką, iż może ona korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży w systemie wysyłkowym części zamiennych do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy płatność za towary nastąpi „za pobraniem” u kuriera.

Mając na uwadze powyższe Spółka stoi na stanowisku, iż w sytuacji, gdy zapłata za nabywane elektronarzędzia będzie dokonywana przez klienta za pośrednictwem Agenta (przy użyciu kart płatniczych bądź przelewów bankowych, jak również „za pobraniem” - poprzez przekazanie przez klienta środków pieniężnych w formie gotówkowej kurierowi w momencie odbioru towaru) lub firmy kurierskiej, a następnie środki te będą przelewane przez Agenta / firmę kurierską za pośrednictwem banku (bezgotówkowo) na rachunek bankowy Spółki, przesłanka dotycząca formy zapłaty zostanie również spełniona.

 1. Przesłanka dotycząca możliwości powiązania transakcji z płatnością i konkretnym nabywcą

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego / zdarzenie przyszłego, Spółka będzie mogła powiązać każdą płatność dokonaną za pośrednictwem Agenta / firmy kurierskiej z konkretną dostawą oraz nabywcą towaru za pomocą specjalnie wygenerowanego numeru (odrębnego od numeru faktury VAT), który będzie umieszczany zarówno na zamówieniu wysłanym przez klienta do Spółki (zawierającym dane klienta - w szczególności jego imię, nazwisko i adres oraz nazwę / kod zamawianego towaru), jak również na dowodzie zapłaty (tj. potwierdzeniu przelewu). Ponadto, w odniesieniu do transakcji realizowanych za pośrednictwem sklepu eShop, Spółka będzie minimum raz w miesiącu generować raport w programie SAP zawierający wszystkie niezbędne dane identyfikujące (i) nabywcę (w tym m.in. jego adres), (ii) przedmiot dostawy oraz (iii) płatność.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, na potrzeby stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, praktykę Spółki polegającą na generowaniu raportu, który w powiązaniu z dokumentem dotyczącym płatności pozwoli na identyfikację, jakiej transakcji płatność ta dotyczyła oraz na czyją rzecz dostawa została dokonana, należy uznać prawidłową.

Należy bowiem wskazać, iż w oparciu o ewidencję prowadzoną przez Spółkę (informacje zawarte na potwierdzeniach przelewów oraz w raportach generowanych przez Wnioskodawcę), Spółka każdorazowo będzie miała możliwość określenia następujących elementów właściwych dla transakcji, której dotyczy dana płatność:

 • przedmiotu transakcji/opodatkowania - z uwagi na fakt, iż raporty sporządzane przez Spółkę będą zawierać dane identyfikujące dostarczony danemu klientowi towar - jego nazwę lub kod oraz ilość, jak również
 • nabywcy towarów - z dokumentacji posiadanej przez Spółkę wynikać będą dane klienta, który dokonał płatności za towar m.in. jego imię, nazwisko oraz adres.

Zdaniem Spółki, na podstawie powyższych informacji możliwe będzie zatem zarówno stwierdzenie, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła dana płatność, jak również na czyją rzecz została zrealizowana.

Tym samym, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę posiadanych przez Spółkę jednoznacznie będą wynikać dane wymienione w poz. 37 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień. W świetle powyższego należy więc uznać, że w analizowanej sprawie warunki zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wskazane w tym przepisie będą spełnione.

Wnioskodawca pragnie dodatkowo zaznaczyć, iż prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w przedmiotowym zakresie przez organy podatkowe - przykładowo, w cytowanej już interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r., (sygn. IPPP2/443-1242/14-2/RR), dotyczącej sprzedaży odzieży za pośrednictwem aukcji internetowych.

W stanie faktycznym wniosku o wydanie przedmiotowej interpretacji wnioskodawca wskazał bowiem, iż przechowuje uzyskane z firmowego konta bankowego potwierdzenia poszczególnych wpłat oraz odpowiadające tym wpłatom dane z systemów allegro.pl (gdzie dokonano sprzedaży), zawierające co najmniej: nazwę (tytuł) aukcji/oferty, której przelew dotyczył, indywidualny numer aukcji/oferty, imię, nazwisko oraz dane adresowe kupującego. W odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej, dla której płatność dokonywana jest „za pobraniem” w momencie wpływu kwoty pobrania na konto bankowe wnioskodawca drukuje potwierdzenie tej wpłaty oraz nanosi informacje, jakiej transakcji wpłata dotyczy (opis nadanego przez niego w dniu wysyłki numeru).

Spółka pragnie wskazać, iż w powołanej powyżej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że przy tak prowadzonej ewidencji wnioskodawca „ma możliwość każdorazowej identyfikacji danych nabywcy przy każdej dokonanej sprzedaży”. W konsekwencji organ podatkowy wskazał, co następuje: „należy stwierdzić, że przyjęty przez Wnioskodawcę sposób dokumentacji sprzedaży w systemie wysyłkowym dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 w w. załącznika do rozporządzenia. Wnioskodawca nie przyjmuje wpłat w formie gotówkowej, płatności są dokonywane w sposób wskazany w poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ponadto Wnioskodawca jest w posiadaniu dowodów, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie dostawy wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, tj. posiadane dokumenty i ewidencja zawierają dane nabywcy, w tym jego adres.

Mając na uwadze przytoczoną argumentację oraz powołane pisma organów podatkowych, Spółka stoi na stanowisku, iż będzie ona uprawniona do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu ze sprzedaży elektronarzędzi dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym jej pracowników), dokonywanej na zasadach przedstawionych w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w przedmiotowej kwestii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym, roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 35 załącznika do rozporządzenia w części II - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - zwolniono z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Z kolei w poz. 37 załącznika do rozporządzenia w części II - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - zwolniono z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zatem, aby Spółka posiadała prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika do Rozporządzenia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem);
 • zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);
 • dostarczane towary nie zostały wymienione w § 4 pkt 1 Rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka planuje wdrożenie nowego modelu sprzedaży elektronarzędzi za pośrednictwem sklepu internetowego eShop. Przedmiotowa sprzedaż będzie realizowana zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i na rzecz osób fizycznych nieprowadzących takiej działalności (w tym na rzecz pracowników Wnioskodawcy). Towary zamówione przez nabywców za pośrednictwem sklepu internetowego będą wysyłane przesyłką kurierską z magazynu Spółki znajdującego się na terytorium Polski na adres krajowy wskazany przez nabywcę. W takim wypadku, dostawa będzie każdorazowo odbywała się na warunkach DAP (delivered at place) Międzynarodowych Reguł Handlowych Incoterms 2010. Płatności za zamówione towary będą dokonywane przez nabywców za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi w zakresie płatności internetowych, posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Holandii (Agent), w taki sposób, że: klienci będą uiszczać płatności za zamówione towary w formie przedpłaty realizowanej za pomocą kart płatniczych bądź przelewów bankowych, przy czym Spółka rozważa również możliwość wprowadzenia płatności „za pobraniem, natomiast w przypadku uiszczenia płatności za pomocą kart płatniczych lub przelewów wpłaty te będą każdorazowo dokonywane przez klientów na rzecz Agenta, który następnie w ustalonym umownie ze Spółką terminie (przykładowo raz w tygodniu) będzie je przekazywał na rachunek bankowy Spółki, po uprzednim potrąceniu należnej mu prowizji z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług. W przypadku płatności „za pobraniem” Spółka rozważa dwa możliwe scenariusze: firmy kurierskie będą pobierać płatności od klientów a następnie dokonywać ich wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki (w całości lub po uprzednim potrąceniu należnego im wynagrodzenia za świadczenie usług kurierskich), bądź firmy kurierskie będą pobierać płatności od klientów a następnie dokonywać ich wpłat za pośrednictwem Agenta, który raz w tygodniu będzie przelewał przedmiotowe należności na rachunek bankowy Spółki (po uprzednim potrąceniu należnej mu prowizji z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług).

Spółka będzie miała możliwość powiązania każdej płatności dokonanej za pośrednictwem Agenta / firmy kurierskiej z konkretną dostawą oraz nabywcą towaru za pomocą specjalnie wygenerowanego numeru (odrębnego od numeru faktury VAT), który będzie umieszczany zarówno na zamówieniu wysłanym przez klienta do Spółki (zawierającym m.in. dane klienta w tym jego adres oraz nazwę / kod towaru), jak również na dowodzie zapłaty (tj. potwierdzeniu przelewu dokonanego na rzecz Spółki przez Agenta / firmę kurierską). Ponadto, w odniesieniu do transakcji realizowanych za pośrednictwem sklepu eShop, Spółka będzie minimum raz w miesiącu generować raport w programie SAP zawierający wszystkie niezbędne dane identyfikujące (i) nabywcę (w tym m.in. jego adres), (ii) przedmiot dostawy oraz (iii) płatność. Spółka będzie każdorazowo wystawiać fakturę VAT z tytułu dostawy towarów zrealizowanej na rzecz nabywcy w analizowanym schemacie. Przed dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie dostaw wybranych towarów / świadczenie wybranych usług na rzecz pracowników za pomocą kasy rejestrującej. Spółka nie sprzedaje za pośrednictwem sklepu internetowego eShop towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy będzie On uprawniony do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu ze sprzedaży elektronarzędzi dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym jego pracowników).

Jak już wyżej wskazno w poz. 35 części II załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidziano zwolnienie z tego obowiązku w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie przepis § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, ponieważ jak wynika z opisu sprawy przed dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie dostaw wybranych towarów (świadczenie wybranych usług) na rzecz pracowników za pomocą kasy rejestrującej. Tym samym, do dostawy towarów na rzecz własnych pracowników Wnioskodawca nie może zastosować zwolnienia przewidzianego w § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

Na mocy przytoczonego wyżej § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, przysługuje także w sytuacji, gdy dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika rozporządzenia. Jak wskazał Wnioskodawca dostawa elektronarzędzi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym pracowników) będzie odbywać się w systemie wysyłkowym, tj. przesyłkami kurierskimi. Klienci będą uiszczać płatności na rzecz Agenta za pomocą kart płatniczych, przelewów bankowych oraz za pobraniem (tj. będą przekazywać należności w formie gotówkowej kurierowi w momencie odbioru towaru, który będzie przelewał je na rachunek bankowy Agenta). Wnioskodawca wskazał, że następnie Agent będzie dokonywał przelewu przedmiotowych kwot na rachunek bankowy Spółki bądź alternatywnie firma kurierska otrzymane należności będzie przelewać bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki. Spółka będzie miała możliwość powiązania każdej płatności dokonanej za pośrednictwem Agenta bądź firmy kurierskiej z konkretną dostawą oraz nabywcą towaru za pomocą specjalnie wygenerowanego numeru, który będzie umieszczany zarówno na zamówieniu wysłanym przez klienta do Spółki (zawierającym m.in. dane klienta w tym jego adres oraz nazwę, kod towaru), jak również na dowodzie zapłaty (tj. potwierzdeniu przelewu dokonanego na rzecz Spółki przez Agenta lub firmę kurierską). W odniesieniu do transakcji realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego, Spółka będzie minimum raz w miesiącu generować raport zawierający wszystkie niezbędne dane identyfikujące nabywcę (w tym jego adres), przedmiot dostawy oraz płatność. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że nie sprzedaje za pośrednictwem sklepu internetowego towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w sytuacji, gdy zapłata za nabywane elektronarzędzia jest/będzie dokonywana przez klienta za pośrednictwem Agenta (przy użyciu kart płatniczych bądź przelewów bankowych, jak również „za pobraniem”) lub firmy kurierskiej, a następnie środki te są/będą przelewane przez Agenta lub firmę kurierską za pośrednictwem banku (bezgotówkowo), na rachunek bankowy Spółki, przesłanka dotycząca formy zapłaty zostanie spełniona. Należy zauważyć, że w opisanej sytuacji każda sprzedaż jest/będzie odnotowana poprzez wpływ należności na konto Wnioskodawcy. Wpłaty pobraniowe dokonywane przez Agenta bądź firmę kurierską za dostarczone przesyłki, wpływają/będą wpływały bezpośrednio na konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem te formy płatności spełniają/będą spełniały przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku. Ponadto należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że potrącenie prowizji z tytułu świadczonych usług przez podmiot pośredniczący w zapłacie należności za wysyłkową sprzedaż towarów Wnioskodawcy nie wpływa na uznanie tej zapłaty za dokonaną w całości za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika.

Podsumowując, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu ze sprzedaży elektronarzędzi dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym pracowników) realizowanej na zasadach przedstawionych w ww. opisie sprawy, tj. w przypadku, gdy: dostawa towarów będzie dokonywana w systemie wysyłkowym (przesyłkami kurierskimi), płatność za dostawę będzie dokonywana za pośrednictwem Agenta/firmy kurierskiej na rachunek bankowy Spółki oraz na podstawie posiadanej dokumentacji wskazanej w opisie sprawy, Spółka będzie miała możliwość powiązania płatności z konkretną dostawą oraz nabywcą towarów, jak również będzie prowadzić ewidencję zawierającą wszystkie niezbędne dane i identyfikujące nabywcę (w tym jego adres), przedmiot dostawy oraz płatność. Ze względu na to, że płatności są/będą dokonywane w sposób wskazany w poz. 37 załącznika do rozporządzenia, przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób sprzedaży elektronarzędzi dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym pracowników) spełnia/będzie spełniał przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z ww. poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia.

Końcowo należy zaznaczyć, że prawo do stosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym będzie Wnioskodawcy przysługiwało do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.