IPPP2/4512-37/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych badań lekarskich
IPPP2/4512-37/15-2/RRinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. obowiązek ewidencyjny
  3. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych badań lekarskich – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych badań lekarskich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jestem lekarzem i prowadzi działalność wyłącznie w zakresie medycyny pracy. Udzielanie świadczeń w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1184). Zgodnie z art. 12 tej ustawy Wnioskodawca zawiera umowę z pracodawcą na wykonywanie badań jego pracowników kierowanych do Zainteresowanego. Z umowy tej wynika forma zapłaty za wykonane badania. Wnioskodawca wystawia fakturę i otrzymuję przelew na konto. Zatem Wnioskodawca nie prowadzi obrotu gotówką.

Strona zawiera również umowy na wykonywanie badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (Dz. U. Nr 155. poz.1045). Wnioskodawca również wystawia fakturę i otrzymuję przelew na konto, zatem nie prowadzi obrotu gotówką.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca wobec powyższego stanu musi posiadać kasę rejestrującą jeżeli nigdy z niej nie skorzysta...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli nie ma (nie występuje) obrót gotówką, posiadanie kasy rejestrującej jest zbędne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jestem lekarzem i prowadzi działalność wyłącznie w zakresie medycyny pracy, w ramach której zawiera umowę z pracodawcą na wykonywanie badań jego pracowników. Z umowy tej wynika forma zapłaty za wykonane badania. Wnioskodawca wystawia fakturę i otrzymuję przelew na konto, a zatem Wnioskodawca nie prowadzi obrotu gotówką. Strona zawiera również umowy na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W tym zakresie Wnioskodawca również wystawia fakturę i otrzymuję przelew na konto, zatem nie prowadzi obrotu gotówką.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych badań lekarskich.

Jak wcześniej wskazano, przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z opisu analizowanej sprawy wynika, że wykonywane przez Stronę badania lekarskie są świadczone na podstawie zawartej umowy z pracodawcami bądź ze szkołami, którzy kierują swoich pracowników a w przypadku szkół – kandydatów, uczniów, studentów, uczestników na przeprowadzenie stosownych badań lekarskich. W niniejszej sprawie Wnioskodawca za wykonanie ww. usług wystawia faktury i otrzymuje przelew na konto.

Na tej podstawie uznać należy, że wykonywanie przez Stronę badań lekarskich świadczonych na rzecz pracodawców i szkół na podstawie zawartych umów nie następuje na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, na rzecz których występuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazać należy, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz innych, niż wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podmiotów nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, co oznacza, że nie mają również obowiązku posiadania takiej kasy.

Dlatego też w niniejszej sprawie Wnioskodawca wykonujący badania lekarskie na rzecz pracodawców, którzy kierują na badania swoich pracowników oraz na rzecz szkół kierujących kandydatów, uczniów, studentów, uczestników - nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Dodać należy, że w niniejszej sprawie dla oceny obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych przez Stronę badań lekarskich bez znaczenia pozostaje to, że płatność za wyświadczone przez Stronę usługi następuje nie w formie gotówki, lecz przelewem na konto, dlatego też stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że jeżeli nie ma (nie występuje) obrót gotówką, posiadanie kasy rejestrującej jest zbędne należało - uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IPPP2/443-1227/14-2/KBr | Interpretacja indywidualna

obowiązek ewidencyjny
IPPP2/443-473/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IBPP1/443-1140/14/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.