IPPP2/4512-357/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Obowiązek rejestracji na kasie rejestrującej usług fryzjerskich świadczonych na podstawie umowy zawartej ze spółką
IPPP2/4512-357/15-2/MMainterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. usługi fryzjerskie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej usług fryzjerskich świadczonych na podstawie umowy zawartej ze spółką – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej usług fryzjerskich świadczonych na podstawie umowy zawartej ze spółką.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich. Wnioskodawczyni świadczy usługi fryzjerskie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednak następuje to nie bezpośrednio, a w ramach obsługi stałego kontrahenta - spółki z o.o.

Wnioskodawczyni prowadzi ewidencję wyświadczonych usług dla celów rozliczenia z kontrahentem. Wszelkie płatności z tytułu wykonanych przez Wnioskodawczynię czynności dokonywane są poprzez system płatności kartą. Z tytułu świadczonych usług Wnioskodawczyni wystawia kontrahentowi - spółce z o.o. faktury dokumentujące sprzedane usługi.

Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości w związku z ewidencją świadczonych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej w 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie art. 111 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku świadczenia usług fryzjerskich na rzecz sp. z o.o., w ramach obsługi stałego klienta, nie występuje świadczenie usług na rzecz kręgu osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji Podatniczka nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej w przypadku sprzedaży usług fryzjerskich swojemu kontrahentowi - sp. z o.o.

Poniżej Wnioskodawczyni pragnie uzasadnić swoje stanowisko.

Na podstawie art. 111 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Innymi słowy przepis art. 111 ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w której podatnicy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kryterium stanowiące o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kasy rejestrującej jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Dlatego wykonywanie przez Wnioskodawczynię usług fryzjerskich świadczonych na rzecz spółki z o. o. w ramach obsługi stałego klienta nie następuje na rzecz kręgu osób wymienionych w art. 111 ustawy o VAT, na rzecz których występuje obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego darzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich, które świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale nie bezpośrednio, tylko w ramach obsługi stałego kontrahenta tj. spółki z o.o. Podatniczka prowadzi ewidencję wyświadczonych usług dla celów rozliczenia z kontrahentem. Wszelkie płatności z tytułu wykonanych przez Wnioskodawczynię czynności dokonywane są za pomocą systemu płatności kartą. Płatności dokonywane są na podstawie faktur wystawianych przez Wnioskodawczynię swojemu kontrahentowi - spółce z o.o.

Jak wcześniej wskazano, przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z analizowanej sprawy wynika, że wykonywane przez Stronę usługi fryzjerskie są świadczone na podstawie umowy zawartej ze spółką z o.o. Wnioskodawczyni wyświadczone usługi dokumentuje poprzez wystawienie faktur na rzecz Spółki, a płatności z nich wynikające regulowane są przez zleceniodawcę za pośrednictwem systemu płatności kartą.

Na tej podstawie uznać należy, że Nabywcą usług fryzjerskich świadczonych przez Spółkę w ramach obsługi stałego klienta jest spółka z o.o..Czynności nie są więc wykonywane na rzecz spółki z o.o. w ramach obsługi stałego klienta nie następuje na rzecz kręgu osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wobec których występuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz innych, niż wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy podmiotów, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, co oznacza, że nie mają również obowiązku posiadania takiej kasy.

Dlatego też w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni wykonująca usługi fryzjerskie w ramach podpisanej ze spółką umowy z.o.o - nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IPPP2/4512-167/15-4/KOM | Interpretacja indywidualna

usługi fryzjerskie
ITPP1/443-544/14/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.