IPPP2/4512-336/15-6/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, nie ma obowiązku ewidencji czynności dostawy towarów handlowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W odniesieniu zaś do świadczenia usług (sprzedaży biletu) taki obowiązek istnieje, ze względu na niespełnienie warunku prowadzenia ewidencji, o której mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 8 maja 2015 r. doręczone Stronie w dniu 13 maja 2015r. oraz pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 26 czerwca 2015 r. doręczone Stronie w dniu 29 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest:

  • prawidłowe – w odniesieniu do dostawy towarów handlowych,
  • nieprawidłowe – w odniesieniu do świadczenia usług (sprzedaży biletów wstępu).

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz towarów handlowych za pośrednictwem internetu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami: z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 8 maja 2015 r. Nr IPPP2/4512-336/15-2/BH oraz z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 26 czerwca 2015 r. Nr IPPP2/4512-336/15-4/BH.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi Park rozrywki. Bilety wstępu oraz rozmaite gadżety (towary handlowe) można nabywać przez internet. Nabywcami są między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Nabywcy mają obowiązek uiścić zapłatę przelewem bankowym na rachunek Wnioskodawcy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, online, innymi słowy za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze. Przykładem są serwisy PayPal albo PayU.

Wnioskodawca w zakresie sprzedaży towarów handlowych prowadzi ewidencję, z której wynika, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła. W ewidencji są ujmowane co najmniej następujące dane: numer zamówienia lub inny indeks, imię i nazwisko nabywcy, adres nabywcy, kwota brutto zamówienia, data(y) otrzymania i wartość zapłaty, data(y) nadania przesyłki.

Towary handlowe są dostarczane nabywcom pocztą lub przesyłkami kurierskimi. Bilety wstępu są dostarczane nabywcom przez Internet.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi ewidencji sprzedaży biletów wstępu (usług), z której wynika jakiej konkretnie czynności dotyczy dokonana wpłata przez nabywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować opisaną sprzedaż wysyłkową przy zastosowaniu kas lub drukarek rejestrujących...

Pytanie dotyczy tylko i wyłącznie towarów oraz usług niewymienionych w par. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie musi ewidencjonować sprzedaży biletów wstępu w kasie rejestrującej, ponieważ bilet wstępu nie jest towarem tylko znakiem legitymizacyjnym uprawniającym do wstępu do Parku rozrywki, a więc uprawniającym do skorzystania w oznaczonym czasie z określonej usługi. Z kolei świadczenie usług, za które przyjmuje się płatności w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zwolnione z rejestrowania w kasie rejestrującej.

Wnioskodawca nie musi ewidencjonować sprzedaży towarów handlowych w kasie rejestrującej, ponieważ dostarcza towary w systemie wysyłkowym, przyjmuje płatności w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Firmy oferujące usługi płatnicze otrzymują środki pieniężne od nabywców Wnioskodawcy w formie bezgotówkowej, elektronicznej. Będą je zbiorczo przekazywać na rachunek Wnioskodawcy i każdą wpłatę oznaczą identyfikatorem (ciąg znaków alfanumerycznych). Niezależnie od tego jest sporządzane okresowe (np. miesięczne) zestawienie wszystkich wpłat otrzymanych od nabywców Wnioskodawcy opisanych ich danymi oraz wszystkich wypłat dla Wnioskodawcy.

Zastosowany system przyjmowania wpłat, sprawia, że każda wpłata pozostawia ślad w postaci wpływu pieniędzy na rachunek, a więc umożliwia kontrolowanie obrotów Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawy towarów handlowych oraz jest nieprawidłowe w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia usług (sprzedaży biletów wstępu).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego artykułu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są świadczone na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa z w art. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. kwestie dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) zwanego dalej rozporządzeniem. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, czyli zwolnienie dla konkretnych czynności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz zwolnienie dla określonych grup podatników ze względu na wysokość osiąganego obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 2).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 rozporządzenia, jako czynność korzystającą ze zwolnienia, wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ta dostawa dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (poczta lub przesyłkami kurierskimi),
  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
  • Strona nie dokonuje dostaw towarów określonych w § 4 rozporządzenia.

Natomiast w poz. 38 załącznika do rozporządzenia zwolniono z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Z cytowanych powyżej przepisów ustawy wynika, że prawo do zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 oraz poz. 38 rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy dostawca towaru lub usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonane czynności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji oraz usług świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa tworów oraz świadczenie usług, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty.

Warunkiem zwolnienia jest ponadto, aby, w przypadku sprzedaży towarów, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, przy czym należy posiadać dane identyfikujące nabywcę, w tym jego adres.

W przypadku zaś świadczenia usług istotne jest aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi Park rozrywki. Bilety wstępu oraz rozmaite gadżety (towary handlowe) można nabywać przez internet: Nabywcami są między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Nabywcy mają obowiązek uiścić zapłatę przelewem bankowym na rachunek Wnioskodawczyni w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, online, innymi słowy za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze. Przykładem są serwisy Przelewy24, PayPal albo PayU. Firmy oferujące usługi płatnicze otrzymują środki pieniężne od nabywców Wnioskodawcy w formie bezgotówkowej, elektronicznej. Będą je zbiorczo przekazywać na rachunek Wnioskodawcy i każdą wpłatę oznaczą identyfikatorem (ciąg znaków alfanumerycznych). Niezależnie od tego jest sporządzane okresowe (np. miesięczne) zestawienie wszystkich wpłat otrzymanych od nabywców Wnioskodawcy opisanych ich danymi oraz wszystkich wypłat dla Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że wątpliwości przedstawione we wniosku dotyczą jedynie towarów oraz usług niewymienionych w § 4 rozporządzenia. Wnioskodawca w zakresie sprzedaży towarów handlowych prowadzi ewidencję, z której wynika, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła. W ewidencji są ujmowane co najmniej następujące dane: numer zamówienia lub inny indeks, imię i nazwisko nabywcy, adres nabywcy, kwota brutto zamówienia, data(y) otrzymania i wartość zapłaty, data(y) nadania przesyłki. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi ewidencji sprzedaży biletów wstępu (usług), z której wynika jakiej konkretnie czynności dotyczy dokonana wpłata przez nabywcę.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy prowadzona przez niego sprzedaż wysyłkowa musi być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub drukarki rejestrującej, przy czym pytanie Wnioskodawcy dotyczy wyłącznie towarów i usług niewymienionych w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

Rozpatrując możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności sprzedaży towarów handlowych (gadżetów) należy uznać, że w zdarzeniu opisanym we wniosku spełnione są warunki wynikające z § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika – Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym, tj. za pośrednictwem poczty lub przesyłkami kurierskimi; zapłata za te towary następuje przelewem bankowym na rachunek Wnioskodawcy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowej lub za pośrednictwem płatności internetowych; Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której wynika, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła; ewidencja zawiera m.in. imię i nazwisko nabywcy a także jego adres.

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayPal albo PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana.

Wnioskodawca nie może natomiast zastosować zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej do czynności sprzedaży biletów wstępu za pośrednictwem internetu. Pomimo tego, że podobnie jak w przypadku towarów handlowych (gadżetów) zapłata za bilety wstępu następuje przelewem bankowym na rachunek Wnioskodawcy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, to jednak Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji sprzedaży biletów wstępu (usług), z której wynika jakiej konkretnie czynności dotyczy dokonana wpłata przez nabywcę.

W konsekwencji należy uznać, że w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, nie ma obowiązku ewidencji czynności dostawy towarów handlowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W odniesieniu zaś do świadczenia usług (sprzedaży biletu) taki obowiązek istnieje, ze względu na niespełnienie warunku prowadzenia ewidencji, o której mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia. Należy dodać, że w sytuacji gdy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie § 3 rozporządzenia obowiązek ewidencji powstanie po przekroczeniu limitu uprawniającego do stosowania zwolnienia podmiotowego w terminie określonym w ww. § 5 rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.