IPPP2/4512-321/15-5/RR | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w części dotyczącej zapłaty otrzymywanej kartą płatniczą.
IPPP2/4512-321/15-5/RRinterpretacja indywidualna
 1. gotówka
 2. instalacja
 3. karta płatnicza
 4. kasa rejestrująca
 5. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • w części dotyczącej zapłaty otrzymywanej przelewem bankowym oraz z wykorzystaniem opcji płatności poprzez system PayPal oraz bezpośredniej wpłaty do pośrednika współpracującego z Wnioskodawcą – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej zapłaty otrzymywanej kartą płatniczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. „Podatnik” jest zarejestrowanym podatnikiem VAT jako podatnik VAT czynny. Przedmiotem działalności zgodnie z KRS są obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z). Rezerwacje dotyczące apartamentów są dokonywane przez klientów zarówno poprzez stronę internetową prowadzoną przez podatnika a udostępnianą podatnikowi przez firmę zewnętrzną, strony prowadzone przez partnerów biznesowych, z którymi współpracuje podatnik, jak również poprzez sieć agentów. Przedmiotem działalności jest zatem wyłącznie świadczenie usług.

Podatnik prowadzi obecnie ewidencję obrotu i podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej w zakresie sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ewidencjonowana na kasie fiskalnej jest całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych bez względu na formę płatności. Płatności są dokonywane przez nabywców w formie gotówkowej bezpośrednio do kasy prowadzonej przez Podatnika, w formie bezgotówkowej:

 • poleceniem przelewu na rachunek bankowy Podatnika,
 • poprzez system PayPal,
 • kartą płatniczą,
 • bezpośrednio do pośrednika współpracującego z Podatnikiem.

W przypadku płatności kartą czy przez system Paypal płatności są rozliczane przez centra rozliczeniowe.

Podatnik posiada system rezerwacyjny, z którego wynikają wszystkie dane związane z realizowanymi usługami bez względu na formę płatności - w szczególności: dane klienta rezerwującego apartament, data zapłaty, kwota zapłaty, unikalny numer rezerwacji, do którego przyporządkowana jest: data zakwaterowania i wymeldowania i numer dedykowany dla konkretnego apartamentu. Każda zapłata ma ponadto odzwierciedlenie w prowadzonym systemie rezerwacyjnymi (dane z zapłat przenoszone są do systemu) i poprzez daną zapłatę następuje powiązanie z numerem rezerwacyjnym.

Często z samych dowodów płatności bezgotówkowych w formie polecenia przelewu wynikają w szczególności następujące dane: unikalny numer rezerwacji oraz dane wpłacającego, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że numer rezerwacji nie jest na opisie przelewu wskazany przez klienta - wówczas wpłatę można powiązać poprzez dane wpłacającego, podane inne dane w opisie przelewu: np. daty rezerwacji lub miejsce którego ona dotyczy.

W piśmie z dnia 24 czerwca 2015 r. Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że Centrum rozliczeniowe to instytucja zajmująca się przekierowywaniem ruchu transakcyjnego do sieci wydających karty płatnicze. Agent Rozliczeniowy to instytucja pośrednicząca pomiędzy Akceptantem a np. emitentem karty (lub jego organizacją płatniczą, jak Visa / MasterCard) lub bankiem. Agent Rozliczeniowy dokonuje autoryzacji, czyli potwierdzenia, że osoba posługująca się daną kartą lub kontem bankowym jest uprawniona do dokonania płatności (np. posiada odpowiednie środki na koncie), a także rozlicza i przetwarza transakcje.

Podatnik korzysta z usług S.A., która dokonuje przyjęcia płatności z karty, którą dokonano płatności i w odstępach kilkudniowych dokonuje zbiorczego zasilenia po potrąceniu prowizji na konto Podatnika. Płatność z karty nie wpływa zatem bezpośrednio na konto Podatnika, ale do F.

Ponadto Strona wskazała, że Nabywcy świadczonych usług płacąc przy użyciu karty płatniczej dokonują zapłaty wyłącznie za pośrednictwem F S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego podatnik może odstąpić od ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej płatności otrzymanych w formie bezgotówkowej w dowolnym momencie, biorąc pod uwagę, że prowadzony system rezerwacyjny stanowi dodatkową ewidencję, o której mowa w poz. 38 części II załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U.z 2014 r. poz. 1544)...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do pozycji 38 części II załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) zwanego dalej „Rozporządzenie” zwalnia się z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W związku z powyższym, aby powyższe zwolnienie mogło mieć zastosowanie konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 1. Zwolnienie dotyczy wyłącznie świadczenia usług i nie ma zastosowania do dostawy towarów,
 2. Świadczący usługę otrzymuje całość zapłaty w formie bezgotówkowej,
 3. Z prowadzonej ewidencji przez podatnika jednoznacznie wynika konkretna czynność (świadczenie usług) wykonana przez podatnika,
 4. Z dowodu dokumentującego zapłatę jednoznacznie wynika, konkretna czynność (świadczenie usług) wykonana przez podatnika.

Dotychczas podatnik nie korzystał ze zwolnienia i rejestrował całą sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej bez względu na formę płatności na kasie fiskalnej. Z uwagi na to, że podatnik prowadzi szczegółową ewidencję usług i zapłat w systemie rezerwacyjnym w ocenie podatnika zastosowanie zwolnienia z rejestrowania płatności wymienionych w ww. zwolnieniu może nastąpić w dowolnym momencie, bez względu na fakt, czy fiskalizacja sprzedaży usług, za które zapłata następowała w formach bezgotówkowych była prowadzona przez podatnika na kasie fiskalnej, pomimo posiadania wymaganej ewidencji. Podatnik stoi na stanowisku, że zastosowanie zwolnienia nie musi wiązać się z momentem dostosowania ewidencji do wymogów pkt 38 z załącznika do Rozporządzenia, gdyż może nastąpić w dowolnym momencie wybranym przez podatnika również wówczas, gdy podatnik pierwotnie dokonywał rejestracji takiej sprzedaży na kasie fiskalnej.

Dane niezbędne do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ww. przepisie będą wynikały z systemu rezerwacyjnego prowadzonego przez Podatnika.

W związku ze spełnieniem wszystkich wymienionych warunków w ocenie Podatnika występują podstawy do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowana na kasie fiskalnej począwszy od dnia, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji, a moment rozpoczęcia jego stosowania jest dowolny. Przepisy Rozporządzenia wymieniają czynności podlegające zwolnieniom z ewidencjonowania obrotu i podatku należnego za pomocą kas rejestrujących oraz warunki stosowania tych zwolnień, przy czym stosownie do par. 2 Rozporządzenia zwolnienia mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2016 r.

Reasumując, zdaniem Podatnika w świetle przyszłego stanu faktycznego będzie mógł odstąpić od ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wszelkich płatności otrzymanych w formie bezgotówkowej, gdyż prowadzi ewidencję, z której wynikają w szczególności: dane klienta rezerwującego apartament, data zapłaty, kwota, unikalny numer rezerwacji, do którego przyporządkowana jest data zakwaterowania i wymeldowania i adres apartamentu. Dane dotyczące zapłaty są w systemie rezerwacyjnym ściśle powiązane z konkretną rezerwacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w części dotyczącej zapłaty otrzymywanej przelewem bankowym oraz z wykorzystaniem opcji płatności poprzez system PayPal oraz bezpośredniej wpłaty do pośrednika współpracującego z Wnioskodawcą oraz nieprawidłowe w części dotyczącej zapłaty otrzymywanej kartą płatniczą.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym, roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Z kolei w poz. 38 załącznika do rozporządzenia w części II - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – zwolniono z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika; a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, jako zarejestrowany, czynny podatnik podatku VAT, prowadzi działalność, która zgodnie z KRS stanowi obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z). Rezerwacje dotyczące apartamentów są dokonywane przez klientów zarówno poprzez stronę internetową prowadzoną przez podatnika a udostępnianą podatnikowi przez firmę zewnętrzną, strony prowadzone przez partnerów biznesowych, z którymi współpracuje podatnik, jak również poprzez sieć agentów. Przedmiotem działalności jest zatem wyłącznie świadczenie usług. Płatności są dokonywane przez nabywców w formie gotówkowej bezpośrednio do kasy prowadzonej przez Podatnika, w formie bezgotówkowej: poleceniem przelewu na rachunek bankowy Podatnika, poprzez system PayPal, kartą płatniczą, bezpośrednio do pośrednika współpracującego z Podatnikiem. W przypadku płatności kartą czy przez system Paypal płatności są rozliczane przez centra rozliczeniowe. Centrum rozliczeniowe to instytucja zajmująca się przekierowywaniem ruchu transakcyjnego do sieci wydających karty płatnicze. Agent Rozliczeniowy to instytucja pośrednicząca pomiędzy Akceptantem a np. emitentem karty (lub jego organizacją płatniczą, jak Visa / MasterCard) lub bankiem. Agent Rozliczeniowy dokonuje autoryzacji, czyli potwierdzenia, że osoba posługująca się daną kartą lub kontem bankowym jest uprawniona do dokonania płatności (np. posiada odpowiednie środki na koncie), a także rozlicza i przetwarza transakcje. Strona korzysta z usług F S.A., która dokonuje przyjęcia płatności z karty, którą dokonano płatności i w odstępach kilkudniowych dokonuje zbiorczego zasilenia po potrąceniu prowizji na konto Podatnika. Płatność z karty nie wpływa zatem bezpośrednio na konto Podatnika, ale do F. Ponadto Strona wskazała, że Nabywcy świadczonych usług płacąc przy użyciu karty płatniczej dokonują zapłaty wyłącznie za pośrednictwem F S.A.

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayPal) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych usług na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty dokonywane przez pośrednika współpracującego z Podatnikiem za świadczone usługi, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Po uwzględnieniu przedstawionego opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że w przypadku, gdy płatność z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w całości przelewem bankowym na rachunek bankowy Spółki oraz z wykorzystaniem opcji płatności poprzez system PayPal oraz bezpośredniej wpłaty do pośrednika współpracującego z Wnioskodawcą, którzy przekażą należność za usługę na rachunek bankowy Spółki, a z ewidencji i dowodów posiadanych przez Spółkę dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła – to w zakresie tych czynności do dnia 31 grudnia 2016 r. Spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w tym wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku.

W tej części uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Natomiast w przypadku płatności dokonywanej przez nabywców za usługę poprzez wykorzystywanie kart płatniczych Spółka nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką, niespełniony jest więc warunek formy zapłaty, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia.

Spółka w niniejszej sprawie nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej o którym mowa w poz. 38 części II załącznika do rozporządzenia, w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata jest dokonywana za pomocą karty płatniczej na zasadach przewidzianych w wyżej powołanych przepisach rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe okoliczności stanowisko Wnioskodawcy dotyczące braku obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w sytuacji, gdy zapłata za towar dokonywana jest kartą płatniczą, uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.