IPPP2/4512-303/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług czyszczenia samochodów.
IPPP2/4512-303/15-2/DGinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług czyszczenia samochodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług czyszczenia samochodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 9 marca 2015 roku Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą, która ma polegać na przygotowaniu powierzonych aut do odsprzedaży przez ich właścicieli. Firma Strony świadczy usługi mycia, woskowania, polerowania i zabezpieczenia lakierów tych pojazdów, prania i naprawy tapicerki oraz naprawy i zabezpieczenia uszkodzonych plastyków i innych drobnych elementów powodujących podwyższenie efektu wizualnego dla kupującego, a co za tym idzie ceny sprzedaży pojazdu. Wnioskodawczyni nie wykonuje napraw mechanicznych i elektrycznych tych pojazdów. Usługi, które Strona wykonuje są sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) pod symbolem 45.20.30.0 - usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne.

W ustawie o zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych sugerując się PKWiU w § 3 ust 1 pkt . 2 znajduje się zapis zwalniający Wnioskodawczynię z zainstalowania kasy fiskalnej do momentu przekroczenia określonego obrotu - w tym przypadku kwoty 16666,67 zł. Natomiast rodzaj działalności określony w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 roku nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 roku nr 59, poz. 489) mieści się w grupie 45.20.Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

W § 4 ust. 2 pkt c) rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych jest zapis, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in. do naprawy pojazdów silnikowych. Niestety w ww. rozporządzeniu przy określaniu czy usługi Strony mieszczą się w wykazie usług niepodlegających zwolnieniu nie ma podanej klasyfikacji PKWiU, co powoduje utrudnienie w prawidłowym zastosowaniu prawa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z tym, że rodzaj działalności Wnioskodawczyni mieści się w grupie naprawa pojazdów Strona jest zobowiązana do zainstalowania kasy rejestrującej bez względu na osiągnięte obroty czy też ze względu na wykonywane usługi mycia i czyszczenia tych pojazdów może korzystać ze zwolnienia do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Usługi świadczone przez firmę Wnioskodawczyni dotyczą mycia, czyszczenia, konserwacji i zabezpieczenia pojazdów oraz ich elementów. W związku z tym Strona uważa, że mieszczą się w PKWiU pod symbolem 45.20.30.0 a wykonywanie ich nie jest w żaden sposób związane z naprawą samochodów. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Strony usługi świadczone przez Nią polegające na przygotowaniu samochodów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym do dalszej odsprzedaży poprzez ich wyczyszczenie i poprawę wizualną nie znajdują się w katalogu zawierającym wykaz usług wyłączonych z prawa do jakichkolwiek zwolnień. Bez znaczenia jest fakt, że PKD mycia, czyszczenia pojazdów jest tożsame jak dla usług naprawy pojazdów, które od 1 marca 2015 roku podlegają bezwzględnemu ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że świadcząc te usługi, ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej ze względu na osiągane obroty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

 1. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.
 2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi: naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów i w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów (§ 4 pkt 2 lit. c-e rozporządzenia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9).

W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę (ust. 6 § 9).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni od 9 marca 2015 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług mycia, woskowania, polerowania i zabezpieczenia lakierów tych pojazdów, prania i naprawy tapicerki oraz naprawy i zabezpieczenia uszkodzonych plastyków i innych drobnych elementów powodujących podwyższenie efektu wizualnego dla kupującego. Strona nie wykonuje napraw mechanicznych i elektrycznych tych pojazdów. Usługi, które wykonuje są sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 45.20.30.0 - usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest, czy ma obowiązek zainstalować kasę rejestrującą bez względu na osiągane obroty z tytułu wykonywanych usług mycia i czyszczenia pojazdów, czy też korzysta z limitu obrotów do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. określając czynności wyłączone z obowiązku ewidencji nie posługuje się klasyfikacją PKWiU.

Niemniej należy zauważyć, że stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2008r., Nr 207, poz. 1293 ze zm.) grupowanie 45.20 obejmuje usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

W grupowaniu tym mieszczą się nw. usługi:

 • 45.20.11.0 Usługi standardowej konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi;
 • 45.20.12.0 Usługi naprawy układów elektrycznych samochodów osobowych i furgonetek;
 • 45.20.13.0 Usługi naprawy opon samochodów osobowych i furgonetek, włączając regulację i wyważanie kół;
 • 45.20.14.0 Usługi naprawy nadwozi samochodów osobowych i furgonetek (drzwi, zamki, okna, lakierowanie, naprawy powypadkowe);
 • 45.20.21.0 Usługi standardowej konserwacji i naprawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem układów elektrycznych, opon i nadwozi oraz motocykli;
 • 45.20.22.0 Usługi naprawy układów elektrycznych pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.23.0 Usługi naprawy nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe), z wyłączeniem motocykli;
 • 45.20.30.0 Usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne.

Jak już wcześniej wskazano, w myśl § 4 pkt 2 lit. c-e rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów i w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów.

Usługi, jakie świadczy Wnioskodawczyni, polegają na myciu, woskowaniu, polerowaniu i zabezpieczeniu lakierów tych pojazdów, praniu i naprawie tapicerki oraz naprawie i zabezpieczeniu uszkodzonych plastyków i innych drobnych elementów mieszczą się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 45.20.30.0 - usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne.

Usługi te więc nie należą do kategorii usług związanych z szeroko pojętą naprawą samochodów, ich przeglądem technicznym itp., (objętych grupowaniami ww. PKWiU o symbolach 45.20.11.0 - 45.23.11.0), tym samym postanowienia § 4 pkt 2 lit. c-e rozporządzenia nie mają zastosowania do Wnioskodawczyni.

Zatem Strona nie jest zobowiązana w związku z przepisem § 9 ust. 6 rozporządzenia do zainstalowania kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę wymienioną w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia.

Zatem w stosunku do Wnioskodawczyni będą miały zastosowanie inne regulacje zawarte w rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2014 r.

I tak stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Jak wynika z informacji zawartych w złożonym wniosku Wnioskodawczyni rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z dniem 9 marca 2015 r., tym samym będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej do osiągnięcia limitu ustalonego proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 20.000 zł.

Po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawczyni stosownie do § 5 ust. 2 rozporządzenia będzie zobowiązana do zainstalowania kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Strona przekroczy obrót z tytułu świadczonych usług na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy.

W przypadku nieprzekroczenia limitu sprzedaży wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać ze zwolnienia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.

Tut. Organ nadmienia, że dla zastosowania zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej nie ma znaczenia klasyfikacja działalności gospodarczej PKD prowadzona przez Wnioskodawczynię, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 roku nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 roku nr 59, poz. 489).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie przedstawionym we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Podkreślić również należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawczynię we wniosku klasyfikacji świadczonych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej usług będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IBPP3/4512-14/15/EJ | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
IPPP3/443-1207/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.