IPPP2/4512-190/15-4/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług wynajmu lokali oraz usług prawnych, za które zapłata jest dokonywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
IPPP2/4512-190/15-4/DGinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja sprzedaży
 2. kasa rejestrująca
 3. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
 4. usługi prawnicze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.) na wezwanie z dnia 24 kwietnia 2015 r. znak IPPP2/4512-190/15-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług wynajmu lokali oraz usług prawnych, za które zapłata jest dokonywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1, 2 i 4 – jest prawidłowe; a w zakresie pytania nr 3 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.) na wezwanie z dnia 24 kwietnia 2015 r. znak IPPP2/4512-190/15-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług wynajmu lokali oraz usług prawnych, za które zapłata jest dokonywana na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się dwoma aktywnościami zawodowymi: obsługa prawna (jest Radcą Prawnym), ze sporadyczną obsługą osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (na chwilę obecną brak takich klientów), a druga działalność obejmuje wynajem lokali, w tym na cele mieszkaniowe (stawka VAT zw.) oraz niemieszkaniowe (stawka VAT 23%). Strona wszystkie płatności przyjmuje w formie przelewów bankowych. Na chwilę obecną nie ma żadnego wynajmu na cele mieszkaniowe ze stawką VAT zw., ale to kwestia czasu, kiedy taki najem nastąpi.

W związku ze zmianą przepisów od 1 marca 2015 r. Wnioskodawca chce ustalić czy i ewentualnie kiedy będzie objęty obowiązkiem prowadzenia kasy fiskalnej.

Wnioskodawca w nadesłanym piśmie z dnia 8 maja 2015 r. wskazał, że:

 • w okresie od 1 stycznia 2015 r. nie wykonywał usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;
 • świadczone usługi najmu lokali na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niezależnie od sposobu zapłaty będzie dokumentować fakturą.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. W związku ze zmianą przepisów od 1 marca 2015 r. czy Wnioskodawca będzie objęty obowiązkiem prowadzenia kas fiskalnych, przy przyszłym wynajmie lokali na cele mieszkaniowe dla klientów indywidualnych ze stawką VAT – zw. przy 100%-płatności przelewami bankowymi...
 2. Jeżeli jednak przy przyszłym wynajmie lokali na cele mieszkaniowe dla klientów indywidualnych, ze stawką VAT zw., Wnioskodawca będzie zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej, to czy musi ją uruchomić przed rozpoczęciem najmu na cele mieszkaniowe dla klienta indywidualnego...
 3. Przy obsłudze prawnej klienta indywidualnego, czy obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma zastosowanie przy 100% płatności przelewem bankowym ...
 4. Gdyby jednak z uwagi na obsługę klientów indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) powstał obowiązek ewidencji na kasie rejestrującej świadczonych usług (nawet uregulowanych przelewami bankowymi), to czy inne płatności (przelewami) od podmiotów innych, niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej Strona musi rejestrować na kasie fiskalnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Brak obowiązku z uwagi na wyłączenie wynajmu z zakresu rejestracji poprzez kasy fiskalne oraz fakt dokonania płatności przelewem bankowym.
 2. Tak, przed rozpoczęciem najmu na cele mieszkaniowe dla klienta indywidualnego, ale tylko przy płatności za najem gotówką, przy płatności przelewem za najem brak obowiązku rejestracji płatności poprzez kasy fiskalne.
 3. Mimo, że w sytuacji obsługi prawnej klienta indywidualnego istnieje obowiązek rejestracji płatności poprzez kasę fiskalną, to brak płatności gotówką, a wyłącznie poprzez przelew bankowy, skutkuje brakiem powstania obowiązku rejestracji płatności poprzez kasy fiskalne.
 4. Nie, z uwagi na brak obowiązku rejestrowania płatności podmiotów innych, niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej poprzez kasy fiskalne oraz fakt dokonania płatności przelewem bankowym.

Wnioski swoje Strona wywodzi z treści art. 111 i art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz z rozporządzenia MF z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie objętym pytaniami nr 1, 2 i 4, a nieprawidłowe w zakresie pytania nr 3.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Natomiast stosownie do przepisu art. 106b ust. 3 ustawy, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę (...).

Zasadą jest zatem dokumentowanie sprzedaży przez wystawianie faktur VAT. W przypadku natomiast, gdy sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzedawca obowiązany jest wystawić fakturę VAT jedynie w sytuacji, gdy nabywcy tego zażądają.

Z kolei przepisy ustawy o podatku VAT oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy nakazują podatnikom dokonującym sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych prowadzić ewidencję tej sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia w przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w poz. 21, 26, 27 i 49 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą.

W pozycji 26 części I załącznika do rozporządzenia wymieniono wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKWiU ex 68.20.1

Z kolei w poz. 38 załącznika do rozporządzenia w części II - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – zwolniono z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika; a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (§ 4 pkt 2 lit. g rozporządzenia).

W poz. 28 załącznika jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wymieniono czynności notarialne – bez względu na symbol PKWiU.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług prawnych (jest Radcą Prawnym); sporadycznie obsługuje osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (na chwilę obecną brak takich klientów), oraz prowadzi wynajem lokali, w tym na cele mieszkaniowe oraz niemieszkaniowe. Strona wszystkie płatności otrzymuje w formie przelewów bankowych. Na chwilę obecną nie ma żadnego wynajmu na cele mieszkaniowe.

Ad 1

W związku ze zmianą przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. dotyczących stosowania kas rejestrujących przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy będzie objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kasy rejestrującej, przy przyszłym wynajmie lokali na cele mieszkaniowe dla klientów indywidualnych przy 100% płatności przelewami bankowymi.

Jak wynika z powołanego wyżej przepisu § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej jest świadczenie usług, za które należność w całości wpływa na konto bankowe usługodawcy, przy czym warunkiem tego zwolnienia jest prowadzenie ewidencji oraz posiadanie dowodów dokumentujących zapłatę, z których wynika, jakiej czynności zapłata dotyczyła. Zwolnienie w tym zakresie obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że wszystkie należności za świadczone usługi otrzymuje przelewem na rachunek bankowy. W związku z tym w przypadku świadczenia usług wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy cała należność za te usługi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będzie wpływać na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego do 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w przypadku świadczenia usług najmu lokali na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca niezależnie od sposobu zapłaty za te usługi będzie wystawiał fakturę dokumentującą te usługi.

W takiej sytuacji do świadczenia ww. usług przez Wnioskodawcę będzie miało również zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej zawarte w § 2 ust. 1 i ust. 2 w zw. z poz. 26 załącznika do rozporządzenia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 wniosku należy uznać za prawidłowe.

Ad 2

Kolejnym zagadnieniem budzącym wątpliwości Wnioskodawcy jest, jeśli przy przyszłym wynajmie lokali na cele mieszkaniowe dla klientów indywidualnych, Wnioskodawca będzie zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży na kasie rejestrującej, to czy musi ją uruchomić przed rozpoczęciem najmu na cele mieszkaniowe dla klienta indywidualnego.

Tut. Organ wskazuje, że w stosunku do świadczenia usług wynajmu nieruchomości własnej lub dzierżawionej przepisy obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie przewidują obligatoryjnego obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczenia tych usług. A wręcz przeciwnie – w stosunku do świadczenia usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - podatnik może być zwolniony z obowiązku ewidencjonowania tych usług na kasie rejestrującej na podstawie przepisów:

 • § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia – tj. do osiągnięcia limitu obrotów w wysokości 20.000 zł z tytułu świadczonych usług (dostawy towarów) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;
 • § 2 ust. 1 i 2 w zw. z poz. 26 załącznika do rozporządzenia - tj. w przypadku dokumentowania świadczonych usług wynajmu w całości fakturą;
 • § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia - w sytuacji gdy cała należność za te usługi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będzie wpływać na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

Jeżeli jednak Wnioskodawca w stosunku do świadczenia usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe nie będzie korzystał ze zwolnienia wskazanego w § 2 rozporządzenia w zw. z poz. 26 lub 38 załącznika do rozporządzenia, a obrót z tytułu świadczenia usług (dostawy towarów) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w ciągu roku podatkowego przekroczy kwotę 20.000 zł, wówczas zastosowanie znajdą regulacje zawarte w § 5 rozporządzenia.

I tak stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Przy czym należy wskazać, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż (w danym roku) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem jeśli Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w związku z przekroczeniem limitu obrotów w wysokości 20.000 zł, to obowiązek instalacji kasy rejestrującej powstanie zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, tj. po upływie dwóch miesięcy po miesiącu, w którym utracono prawo do zwolnienia – tj. kiedy został przekroczony ww. limit obrotów.

Oznacza to, że Wnioskodawca obowiązany będzie do zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, każdej sprzedaży nieobjętej zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania.

W związku z tym Wnioskodawca wskutek utraty prawa do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących jeśli rozpocznie świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w postaci wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe, będzie miał obowiązek ewidencjonować na kasie rejestrującej świadczenie tych usług, o ile nie będzie korzystał ze zwolnienia wskazanego w § 2 rozporządzenia w zw. z poz. 26 lub 38 załącznika do rozporządzenia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Ad 3.

Następne zagadnienie, którego wyjaśnienia oczekuje Wnioskodawca dotyczy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług prawnych świadczonych na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy należność za taką usługę zostanie uregulowana na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Z treści § 4 pkt 2 lit. g rozporządzenia wynika, że obligatoryjnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasie rejestrującej zostały objęte usługi prawnicze, z wyjątkiem usług notarialnych. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie świadczy usług notarialnych. Zatem do świadczonych usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w myśl postanowień wyżej powołanego przepisu nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wskazanych w § 2 i § 3 rozporządzenia.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że sporadycznie świadczy usługi prawnicze na rzecz klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz że wszystkie należności za świadczone usługi otrzymuje przelewem na rachunek bankowy. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca nie wykonywał usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia, świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 (ust. 4 § 9).

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia lub w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, przepisy ust. 1 oraz 3 i 4 stosuje się odpowiednio (ust. 5 § 9).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że jeśli podatnik w okresie przed 1 stycznia 2015 r. zaprzestał świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usług wymienionych § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia, w tym usług prawniczych (§ 4 pkt 2 lit. g), to nie ma obowiązku stosowania kasy rejestrującej w prowadzonej działalności gospodarczej do czasu osiągnięcia limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1, tj. kwoty 20.000 zł. Natomiast w sytuacji gdy podatnik w okresie obowiązywania przepisów rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., tj. po 1 stycznia 2015 r. wykona usługę wymienioną w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia – tutaj usługę prawniczą – wówczas będzie zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą po upływie dwóch miesięcy, po miesiącu, w którym wykonał taką usługę; przy czym zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej nie trwa dłużej niż do dnia utraty zwolnień wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Również jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej wskazanego w poz. 38 załącznika do rozporządzenia, w sytuacji wykonania usługi wymienionej w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia zobligowany będzie do zainstalowania kasy rejestrującej w terminie dwóch miesięcy po miesiącu, w którym taką usługę wykonał.

Tak więc niezależnie od formy realizowanej płatności za wykonaną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej usługi prawniczej z uwagi na regulację zawartą w § 4 pkt 2 lit. g i § 9 ust. 3-5 rozporządzenia Wnioskodawca będzie zobowiązany w terminie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym taką usługę wykonał, zainstalować kasę rejestrującą i prowadzić ewidencję sprzedaży tych usług dla kręgu klientów wskazanych w art. 111 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że jeśli należności za wykonywane usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych będą wpłacane na rachunek bankowy Wnioskodawcy (przy czym Wnioskodawca będzie prowadził stosowną ewidencję oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczą), to u Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek instalacji kasy rejestrującej.

Ad 4

Wnioskodawca oczekuje także wyjaśnienia, czy w sytuacji jeśli będzie zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży świadczonych usług z zastosowaniem kasy rejestrującej, to czy ten obowiązek będzie dotyczył również należności od podmiotów gospodarczych.

Jak wyżej wskazał tut. Organ obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących w myśl art. 111 ust. 1 ustawy dotyczy transakcji zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz rolnikami ryczałtowymi. Tak więc przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jak również rozporządzeń wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ustawie obligują podatników do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług na kasie rejestrującej jedynie w odniesieniu do wskazanych wyżej grup nabywców. W związku z tym nawet jeśli u Wnioskodawcy powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji świadczonych usług na kasie rejestrującej, to obowiązek ten nie rozciągnie się na wszystkich kontrahentów Strony. Tak więc Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej transakcji zawieranych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz innymi podmiotami, które nie są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi. Należy przy tym wskazać, że w przypadku sprzedaży towarów lub usług na rzecz kontrahentów niewymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy w kontekście braku obowiązku stosowania kasy rejestrującej nie ma znaczenia, czy należności od takich kontrahentów wpływają przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencja sprzedaży
IBPP3/443-3/14/MN | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
IPPP2/4512-121/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

obowiązek instalacji kasy rejestrującej
IPTPP4/443-70/14-2/JM | Interpretacja indywidualna

usługi prawnicze
IPPP3/443-1069/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.