IPPP2/4512-173/16-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży wyprodukowanych plakatów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży wyprodukowanych plakatów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży wyprodukowanych plakatów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą P.. Przedmiotem działalności jest sprzedaż samodzielnie wytworzonych i wydrukowanych plakatów w sklepie internetowym dla klientów indywidualnych oraz firm z Polski, krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej (PKD 18.12.Z).

Stosownie do pozycji 37 części II załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) zwanego dalej „Rozporządzenie” zwalnia się z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W związku z powyższym, aby ww. zwolnienie mogło mieć zastosowanie konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków:

  1. Podatnik dokonuje wyłącznie sprzedaży wysyłkowej (dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej), bez osobistego kontaktu z klientem.
  2. Otrzymuje całość zapłaty w formie bezgotówkowej.
  3. Z prowadzonej ewidencji jednoznacznie wynika konkretna czynność (dostawa towaru) wykonana przez podatnika.
  4. Z dowodu dokumentującego zapłatę jednoznacznie wynika, konkretna czynność (dostawa towaru) wykonana przez podatnika.

Ponadto w roku 2015, Wnioskodawca jako czynny płatnik VAT, zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT wystawiał faktury VAT.

Podatnik nie przekroczył limitów sprzedaży wysyłkowej z innymi krajami UE w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Nr 54, poz. 535), art. 23.2 i art. 24.2.

W grudniu 2015 r. Podatnik przekroczył limit 20 tys. zł rocznego obrotu i zwolnienie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ww. limit (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia) - tj. od 1 marca 2016 roku Wnioskodawca powinien rozpocząć prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnik od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT. W celu udokumentowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, wystawiane są faktury VAT.

Sprzedaż plakatów Strona prowadzi za pośrednictwem własnej witryny internetowej oraz witryny zewnętrznej.

Płatności dokonywane są przez nabywców w formie bezgotówkowej wyłącznie poprzez system PayPal, z indywidualnego konta PayPal klientów na indywidualne konto firmowe PayPal.

Z tak dokonanej płatności Wnioskodawca posiada dane adresowe klienta kupującego plakat, datę zapłaty, kwotę zapłaty, indywidualny numer oraz zakres zamówienia. Każda zapłata ma ponadto odzwierciedlenie w złożonym uprzednio zamówieniu w sklepie internetowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej i rozpoczęcia od 1 marca 2016 roku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej płatności otrzymanych poprzez system PayPal w formie bezgotówkowej, ponieważ:

  • dokonuje wyłącznie sprzedaży wysyłkowej (dostawa odbywa się pocztą lub poprzez firmy kurierskie),
  • całość zapłaty otrzymuje w formie bezgotówkowej (płatność PayPal z konta klienta na jego konto handlowe, a więc za pośrednictwem banku),
  • każda dostawa towaru jest udokumentowana fakturą VAT, a z prowadzonej ewidencji wynika konkretna czynność wykonana na rzecz klienta (dostawa towaru),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności wpłata dotyczy i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Powyższe jest zgodne z powołanymi we wniosku przepisami podatkowymi, a przede wszystkim z wymogami wymienionymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy – który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy – podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani – dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Jak stanowi art. 109 ust. 3 ustawy podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Przytoczona regulacja wskazuje zatem na konieczność prowadzenia przez podatnika ewidencji, służącej prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej.

Ewidencja prowadzona w kasie rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy, w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy. Ewidencja prowadzona na podstawie art. 111 ustawy dotyczy części sprzedaży podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej spełnia wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku, gdy zawiera dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, tj. dane odzwierciedlające rzeczywisty przebieg transakcji.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym, tj.: od dnia 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

W § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia – w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu. Z powołanych przepisów wynika zatem, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy.

Ponadto, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

W pozycji 37 załącznika w części II – Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość korzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: w przypadku sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym – stosownie do zapisu poz. 37 załącznika do rozporządzenia – zapłata za musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres), zaś przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż samodzielnie wytworzonych i wydrukowanych plakatów w sklepie internetowym dla klientów indywidualnych oraz firm z Polski, krajów Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej (PKD 18.12.Z).

Wnioskodawca w 2015 r. jako czynny podatnik VAT wystawiał faktury VAT.

Podatnik nie przekroczył limitów sprzedaży wysyłkowej z innymi krajami UE w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - art. 23.2 i art. 24.2.

W grudniu 2015 r. Podatnik przekroczył limit 20 tys. zł rocznego obrotu i w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ww. limit (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia) - tj. od 1 marca 2016 roku Wnioskodawca powinien rozpocząć prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnik od 1 stycznia 2016 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT. W celu udokumentowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, wystawiane są faktury VAT.

Płatności dokonywane są przez nabywców w formie bezgotówkowej wyłącznie poprzez system PayPal, z indywidualnego konta PayPal klientów na indywidualne konto firmowe PayPal.

Z tak dokonanej płatności Wnioskodawca posiada dane adresowe klienta kupującego plakat, datę zapłaty, kwotę zapłaty, indywidualny numer oraz zakres zamówienia. Każda zapłata ma ponadto odzwierciedlenie w złożonym uprzednio zamówieniu w sklepie internetowym.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy przy tak prowadzonej sprzedaży plakatów (towarów) zobowiązany jest rozpocząć od 1 marca 2016 r. ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W rozpatrywanej sprawie należy wskazać, że w związku z przekroczeniem w grudniu 2015 r. limitu uprawniającego do zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących Wnioskodawca od 1 marca 2016 r. powinien w prowadzonej działalności gospodarczej zainstalować kasę rejestrującą i ewidencjonować sprzedaż dokonywana na rzecz nabywców wymienionych w art. 11. ust. 1 ustawy.

Jednakże Wnioskodawca prowadzi sprzedaż towarów wysyłkowo i całą należność od nabywców otrzymuje w formie bezgotówkowej wyłącznie poprzez system PayPal na konto firmowe w banku.

W odniesieniu do płatności poprzez system płatniczy on-line (tutaj np. PayPal) tut. Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana.

Należy wskazać, że prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za dostawę towaru w całości następuje za pośrednictwem banku lub systemu płatniczego PayPal na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub systemu płatniczego PayPal. Warunkiem zwolnienia jest to, żeby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub systemu płatniczego PayPal oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowej sprawie, gdyż w przypadku systemu płatności internetowych PayPal należności wpłacone przez klientów bezgotówkowo czyli przelewem wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Ponadto, z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Należy wskazać, że z opisu sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał sprzedaży towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia.

Mając na względzie przywołane regulacje oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że w zakresie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym, za które Wnioskodawca otrzyma zapłatę w całości za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal lub banku na firmowy rachunek bankowy, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy – korzystać będzie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.