IPPP2/4512-161/16-4/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.), uzupełniony w dniu 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 13 kwietnia 2016 r. o nr IPPP2/4512-161/16-2/MT, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-161/16-2/MT z dnia 13 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczone 19 kwietnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Od 2015 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami zoologicznymi. W 2015 r. obrót na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie był realizowany. Na chwilę obecną handel nie jest jeszcze prowadzony, zostanie rozpoczęty w najbliższym czasie.

Sprzedaż prowadzona będzie w formie sklepu internetowego. Klientami będą głównie osoby nieprowadzące działalności i rolnicy ryczałtowi. Klienci przy nabyciu towarów będą mieli do wyboru płatność przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy, bądź płatność za pobraniem, co odbywać się będzie w taki sposób, że płatność będzie dokonywana do pracownika firmy kurierskiej, a firma kurierska przeleje otrzymane w ten sposób kwoty na rachunek bankowy Wnioskodawcy i dodatkowo sporządzi zestawienie, z którego wynikać będą kwoty otrzymanych płatności i dane osób dokonujących zapłaty.

Sprzedaż nie będzie prowadzona w formie stacjonarnej, a płatności nie będą przyjmowane w formie gotówkowej.

Do chwili obecnej Wnioskodawca w ramach działalności nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wnioskodawca nie dokonywał i nie zamierza dokonywać jakiejkolwiek dostawy towarów i świadczyć jakichkolwiek usług wymienionej w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544 ze zm.).

W piśmie uzupełniającym z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

W zakresie płatności przelewem bankowym za składane przez klientów zamówienia, wpłaty dokonywane w taki sposób oznaczone będą w sposób umożliwiający przyporządkowanie tej wpłaty do konkretnego zamówienia, jak zawierać będą dane pozwalające na ustalenie na czyją rzecz zapłata została dokonana.

Podatnik będzie dysponował dokumentami potwierdzającymi dokonanie tych wpłat – będą to wyciągi bankowe wydawane przez bank, z którym współpracuje podatnik, jak również potwierdzenia bankowe dotyczące poszczególnych operacji bankowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy powyżej wymienione sposoby zapłaty, dają Wnioskodawcy możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji tych płatności przy użyciu kasy fiskalnej...
  2. Czy mimo, że powyższe transakcje ze względu na ich sposób zapłaty mogłyby korzystać ze zwolnienia z obowiązku ich rejestracji przy użyciu kasy fiskalnej, będą wliczane do limitu 20 000 zł, po przekroczeniu którego Wnioskodawca zobowiązany byłby do zakupu i instalacji kasy fiskalnej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Sprzedaż wysyłkowa prowadzona w opisany sposób zwolniona jest z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W poz. 37 załącznika do rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Jak już wskazano Wnioskodawca dokonywać będzie sprzedaży poprzez sklep internetowy, a płatności za sprzedane towary dokonywane będą bezpośrednio w formie przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy, albo też w formie płatności dokonywanej przez klienta Wnioskodawcy do firmy kurierskiej (przesyłki za pobraniem), które to następnie firma kurierska przekaże w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Przesyłka pobraniowa to przesyłka kurierska, do której została wykupiona dodatkowa usługa zwana pobraniem. Pobranie polega na tym, że klient ustala, iż w momencie dostarczania przesyłki do odbiorcy, za przesyłkę ma zapłacić kurierowi. Pieniądze trafiają do kasy firmy kurierskiej, która dokonuje przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Pieniądze zostają przelane na wskazane konto w różnych terminach. Z ewidencji i dowodów dokumentujących dostawę towarów jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczy. Przy każdym zwrocie pobrań na konto, Wnioskodawca otrzymuje specyfikację jakich przesyłek dotyczy przelew.

Jeżeli kurier jednym przelewem płaci za wiele przesyłek, a podanie ich wszystkich w treści przelewu nie jest możliwe, wówczas firma kurierska powinna dodatkowo przedstawiać podatnikowi specyfikację zawierającą dane pozwalające ustalić, jakich transakcji zapłata dotyczy (numer listu przewozowego, nazwę i adres odbiorcy, numer faktury, kwotę zapłaty od danego kontrahenta, łączną wartość przelewu, itp.). Taki sposób dokumentacji (i prawo do zwolnienia z ewidencjonowania) zaakceptował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2013 r., nr IPPP2/443-1212/12-3/RR.

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz wskazanych przepisów, dostawa towarów za pośrednictwem kuriera, który pobiera pieniądze od kupującego, a następnie przekazuje pieniądze za pośrednictwem banku na konto sprzedającego, przy czym ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie każdej zapłaty transakcji, której dotyczy, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem kasy rejestrującej. Należy zaznaczyć, że fakt, iż pieniądze najpierw trafiają do rąk kuriera, zanim zostaną przekazane na konto sprzedającego za pośrednictwem banku, nie niweczy warunku zwolnienia, zgodnie z którym zapłaty za dostarczony towar należy dokonać za pośrednictwem poczty lub banku, bowiem warunek ten został spełniony na etapie przekazania pieniędzy przez firmę kurierską na rachunek bankowy sprzedającego za pośrednictwem banku.

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy całość obrotu realizowanego na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wliczana jest do limitu 20 000 zł, włącznie ze sprzedażą, która na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia została zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej. Wyjątek stanowiłby obrót realizowany z tytułu czynności wymienionych w poz. 36 i 49 Załącznika do rozporządzenia, które nie są przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku.

Zwolnienie podmiotowe uzależnione jest od osiągniętego obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienie to zostało określone w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Zgodnie z powołanym przepisem, podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej w kolejnym roku zwolnieni są z obowiązku instalacji kasy fiskalnej o ile obrót zrealizowany na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 20 000 zł. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia podatnicy korzystający ze zwolnienia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 1, tracą zwolnienie z obowiązku instalacji kasy fiskalnej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Obliczając powyższą kwotę limitu obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do limitu obrotu wlicza się sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. 20 000 zł, określa się sumując całą sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w tym również sprzedaż z tytułu czynności wymienionych w poz. 37 załącznika do rozporządzenia zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania.

Zatem Wnioskodawca, mimo, że będzie wykonywał czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej, obowiązany jest je wliczyć do kwoty 20 000 zł, po przekroczeniu której obowiązany będzie do zakupu i instalacji kasy fiskalnej na wypadek dokonania sprzedaży nie wymienionej w załączniku do rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544, z późn. zm.) zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie natomiast do treści § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Od 2015 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułów zoologicznych. W 2015 r. obrót na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie był realizowany. Na chwilę obecną handel nie jest jeszcze prowadzony, zostanie rozpoczęty w najbliższym czasie. Sprzedaż prowadzona będzie w formie sklepu internetowego. Klientami będą głównie osoby nieprowadzące działalności i rolnicy ryczałtowi. Klienci przy nabyciu towarów będą mieli do wyboru płatność przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy, bądź płatność za pobraniem, co odbywać się będzie w taki sposób, że płatność będzie dokonywana do pracownika firmy kurierskiej, a firma kurierska przeleje otrzymane w ten sposób kwoty na rachunek bankowy Wnioskodawcy i dodatkowo sporządzi zestawienie, z którego wynikać będą kwoty otrzymanych płatności i dane osób dokonujących zapłaty. Sprzedaż nie będzie prowadzona w formie stacjonarnej, a płatności nie będą przyjmowane w formie gotówkowej. Do chwili obecnej Wnioskodawca w ramach działalności nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wnioskodawca nie dokonywał i nie zamierza dokonywać jakiejkolwiek dostawy towarów i świadczyć jakichkolwiek usług wymienionej w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu w sytuacji, gdy płatność za sprzedaż towarów w sklepie internetowym będzie dokonywana na rzecz Wnioskodawcy przelewem na rachunek bankowy, jak również za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zgodnie z ww. § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym, określonych w załączniku do rozporządzenia, czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 37 rozporządzenia, jako czynność korzystającą ze zwolnienia, wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ta dostawa dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi);
  • dostawca towaru (podatnik) otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) oraz
  • Wnioskodawca nie dokonuje dostaw towarów usług określonych w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastososwaniu kasy rejestrującej.

Z uwagi na przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do dostawy towarów, na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z poz. 37 rozporządzenia, ponieważ zostaną spełnione przesłanki umożliwiające skorzystanie z ww. zwolnienia. Jak wynika z opisu sprawy sprzedaż prowadzona będzie w formie sklepu internetowego, klientami będą głównie osoby nieprowadzące działalności i rolnicy ryczałtowi. Klienci przy nabyciu towarów będą mieli do wyboru płatność przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy, bądź płatność za pobraniem, co odbywać się będzie w taki sposób, że płatność będzie dokonywana do pracownika firmy kurierskiej, a firma kurierska przeleje otrzymane w ten sposób kwoty na rachunek bankowy Wnioskodawcy i dodatkowo sporządzi zestawienie, z którego wynikać będą kwoty otrzymanych płatności i dane osób dokonujących zapłaty. Sprzedaż nie będzie prowadzona w formie stacjonarnej, a płatności nie będą przyjmowane w formie gotówkowej. W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że w zakresie płatności przelewem bankowym za składane przez klientów zamówienie, wpłaty dokonywane w taki sposób oznaczone będą w sposób umożliwiający przyporządkowanie tej wpłaty do konkretnego zamówienia, jak zawierać będą dane pozwalające na ustalenie na czyją rzecz zapłata została dokonana. Podatnik będzie dysponował dokumentami potwierdzającymi dokonanie tych wpłat. Wnioskodawca w ramach działalności nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wnioskodawca nie dokonywał i nie zamierza dokonywać jakiejkolwiek dostawy towarów i świadczyć jakichkolwiek usług wymienionej w § 4 rozporządzenia.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy należy uznać, że odnośnie dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży internetowej - za którą zapłata będzie następować w formie przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy (zarówno od klienta, jak i kuriera), a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy – spełnione zostaną warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia tych usług z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 rozporządzenia.

W konsekwencji, sprzedaż prowadzona przez Wnioskodawcę w formie sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie wymaga od Wnioskodawcy zainstalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej obrotu w sytuacji, gdy płatność za sprzedaż towarów w sklepie internetowym w całości będzie dokonywana na rzecz Wnioskodawcy przelewem na rachunek bankowy (od klienta czy też pracownika firmy kurierskiej) oraz posiadania przez Wnioskodawcę dowodów umożliwiających zidentyfikowanie transakcji, której zapłaty dotyczy.

Końcowo należy zaznaczyć, że prawo do stosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży na podstawie ww. przepisów przysługuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również czy ww. transakcje ze względu na ich sposób płatności korzystające ze zwolnienia z obowiązku rejestracji przy użyciu kasy fiskalnej, będą wliczane do limitu 20 000 zł, po przekroczeniu którego Wnioskodawca zobowiązany jest do zakupu i instalacji kasy fiskalnej.

Należy zauważyć, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się zatem sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkie rodzaje działalności).

W świetle powołanych wyżej unormowań obrót z tytułu świadczenia usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania należy uwzględnić do limitu obligującego Wnioskodawcę do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. A tym samym po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 20 000 zł, Wnioskodawca ma obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania (w terminach określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia) obrotu z tytułu każdej czynności nieobjętej zwolnieniem (niewymienionej w załączniku do rozporządzenia).

W sytuacji utraty prawa do zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotów, Wnioskodawca będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu wykonywania czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, tj. usług, za które zapłatę otrzyma w całości za pośrednictwem poczty lub banku na swój rachunek bankowy.

Zatem, po przekroczeniu limitu obrotu wynoszącego 20 000 zł, cały obrót jaki przedsiębiorca osiągnie przez płatności związane z rachunkiem bankowym może traktować jako zwolniony z obowiązku ewidencjonowania przez kasę fiskalną, natomiast pozostały obrót tj. uzyskany za czynności niepodlegające zwolnieniu, Wnioskodawca będzie zobowiązany ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.