IPPP2/4512-149/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawczyni wykonująca praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, na podstawie umowy z tym podmiotem, nie będzie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
IPPP2/4512-149/15-2/AOinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. lekarze
  3. specjalistyczna praktyka lekarska
  4. usługi medyczne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z 20 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu wykonywania prywatnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej z tytułu wykonywania prywatnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r. poz. 1544) jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz.1054). Ustawa ta dotyczy obowiązku korzystania z kas fiskalnych z uwagi na sprzedaż detaliczną.

Wnioskodawczyni jest lekarzem. Od 11 czerwca 2014 roku Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Działalność lecznicza Wnioskodawczyni wykonywana jest w formie określonej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Wynika z tego, że Wnioskodawczyni nie świadczy usług osobom fizycznym - nie otrzymuje wynagrodzenia bezpośrednio od pacjentów. Faktury Wnioskodawczyni wystawia przedsiębiorstwom, z którymi zawarła umowę. Stąd Wnioskodawczyni uważa, że nie dotyczy Jej termin „sprzedaż detaliczna”, a zatem nie obowiązuje Wnioskodawczyni wymóg rejestracji własnej kasy fiskalnej.

Z uwagi na naglący termin ewentualnego obowiązku zarejestrowania kasy fiskalnej Wnioskodawczyni bardzo prosi o pilną odpowiedź na postawione w pytanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r. poz. 1544) Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zarejestrowania kasy fiskalnej przed 1 marca 2015 roku...

Stanowisko Wnioskodawczyni,

Wnioskodawczyni jest lekarzem. Od 11 czerwca 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą. Działalność lecznicza Wnioskodawczyni wykonywana jest w formie określonej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz.654) jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Wynika z tego, że Wnioskodawczyni nie świadczy usług osobom fizycznym - nie otrzymuje wynagrodzenia bezpośrednio od pacjentów. Faktury Wnioskodawczyni wystawia przedsiębiorstwom, z którymi zawarła umowę. Stąd Wnioskodawczyni jest zdania, że nie dotyczy Jej termin „sprzedaż detaliczna”, a zatem nie obowiązuje Wnioskodawczyni wymóg rejestracji własnej kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ww. ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Powyższe przepisy określają generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest lekarzem. Od 11 czerwca 2014 roku Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Działalność lecznicza Wnioskodawczyni wykonywana jest w formie określonej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Wynika z tego, że Wnioskodawczyni nie świadczy usług osobom fizycznym - nie otrzymuje wynagrodzenia bezpośrednio od pacjentów. Faktury Wnioskodawczyni wystawia przedsiębiorstwom, z którymi zawarła umowę. Stąd Wnioskodawczyni uważa, że nie dotyczy Jej termin „sprzedaż detaliczna”, a zatem nie obowiązuje Wnioskodawczynię wymóg rejestracji własnej kasy fiskalnej.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a w związku z tym rejestracji własnej kasy rejestrującej.

Jak wskazano wyżej, generalny obowiązek stosowania kas rejestrujących w działalności wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z ww. przepisu wynika, że obowiązek ten ciąży na podatnikach, którzy dokonują sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem ewidencjonowaniu przy użyciu kasy rejestrującej podlegają wyłącznie czynności wykonywane na rzecz odbiorców wymienionych w ww. przepisie ustawy o VAT.

Z niniejszych okoliczności wynika, że indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską Wnioskodawczyni wykonuje wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Za wykonane usługi Wnioskodawczyni wystawia faktury na rzecz przedsiębiorstw z którymi zawarła umowę.

Na tej podstawie należy stwierdzić, że wykonywana przez Wnioskodawczynię praktyka lekarska nie następuje na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni świadcząc usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, na podstawie umowy z tym podmiotem, nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W konsekwencji, wykonywanie przez Wnioskodawczynię praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, na podstawie umowy z tym podmiotem, skutkuje uznaniem stanowiska Wnioskodawczyni, gdyż w tym przypadku Wnioskodawczyni nie dokonuje sprzedaży wobec której występuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Należy wskazać, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz innych podmiotów niż wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Oznacza to, że nie mają również obowiązku posiadania takiej kasy.

Dlatego też w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni wykonująca praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, na podstawie umowy z tym podmiotem, nie będzie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Tak więc w analizowanej sprawie Wnioskodawczyni nie ma obowiązku posiadania własnej kasy fiskalnej.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.