IPPP2/4512-146/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Obowiązek rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych napraw części samochodowych wykonywanych na rzecz podmiotów gospodarczych.
IPPP2/4512-146/15-2/RRinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. obowiązek ewidencyjny
  3. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych napraw części samochodowych wykonywanych na rzecz podmiotów gospodarczych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych napraw części samochodowych wykonywanych na rzecz podmiotów gospodarczych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 1 grudnia 2004 r. w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – kod klasyfikacji działalności gospodarczej: PKD 45.20.Z.

Głównym i jedynym zakresem działalności jest naprawa części samochodowych, polegająca na naprawie oraz regeneracji zacisków hamulcowych do samochodów dostawczych, ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów i autokarów. Świadczone usługi napraw części samochodowych wykonywane są na rzecz podmiotów gospodarczych. Za wykonane usługi wystawiana jest faktura VAT, gdzie do wykonanej usługi pobierany jest 23% podatek VAT.

Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Należy dodać, iż Wnioskodawca nie wykonuje montażu i demontażu naprawianych przez siebie zacisków hamulcowych. Części dostarczane są do siedziby Wnioskodawcy w celu wykonania usługi naprawy lub regeneracji. Wnioskodawca nie prowadzi innej niż wymieniona wyżej działalności gospodarczej.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów tj. paragraf 4, punkt 2, litera c z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nakładają z dniem 1 marca 2015 r. obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w kontekście przepisów paragrafu 4, punkt 2, litera c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących powinien posiadać kasę rejestrującą w celu prowadzenia za jej pomocą ewidencji...

Zdaniem Wnioskodawcy, charakter i zakres świadczonych przez niego usług, czyli naprawa i regeneracji zacisków hamulcowych nie pokrywa się z zapisami paragrafu 4, punkt 2, litera c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i w związku z tym wykonywane przez niego usługi należy uznać za zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, gdyż nie świadczy on usług w zakresie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Na podstawie § 4 pkt 2 lit. c ww. rozporządzenia wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte są usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 1 grudnia 2004 r. w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – kod klasyfikacji działalności gospodarczej: PKD 45.20.Z. Głównym i jedynym zakresem działalności jest naprawa części samochodowych, polegająca na naprawie oraz regeneracji zacisków hamulcowych do samochodów dostawczych, ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów i autokarów. Świadczone usługi napraw części samochodowych wykonywane są na rzecz podmiotów gospodarczych. Za wykonane usługi wystawiana jest faktura VAT, gdzie do wykonanej usługi pobierany jest 23% podatek VAT. Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawca nie prowadzi innej niż wymieniona wyżej działalności gospodarczej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych napraw ww. części samochodowych.

Jak wcześniej wskazano, przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z opisu analizowanej sprawy wynika, że wykonywane przez Stronę naprawy i regeneracje zacisków hamulcowych są świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych, a za wykonane usługi wystawiana jest faktura VAT. Wnioskodawca nie świadczy usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Na tej podstawie uznać należy, że wykonywanie przez Stronę napraw i regeneracji zacisków hamulcowych świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych nie następuje na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, na rzecz których występuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazać należy, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz innych, niż wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podmiotów nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, co oznacza, że nie mają również obowiązku posiadania takiej kasy.

Dlatego też w niniejszej sprawie Wnioskodawca wykonujący naprawy i regeneracji części samochodowych tj. zacisków hamulcowych na rzecz podmiotów gospodarczych - nie będzie miał obowiązku posiadania kasy rejestrującej w celu prowadzenia za jej pomocą ewidencji sprzedaży. Brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wynika z tego, że Wnioskodawca, jak wynika z opisu sprawy, nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie dla oceny obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych przez Stronę napraw i regeneracji zacisków hamulcowych bez znaczenia pozostaje charakter i zakres świadczonych przez Stronę usług, dlatego też stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi należy uznać za zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, gdyż nie świadczy on usług w zakresie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IPPP2/443-1227/14-2/KBr | Interpretacja indywidualna

obowiązek ewidencyjny
IPPP2/443-473/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IBPP1/443-1140/14/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.