IPPP2/4512-132/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych na rzecz pracowników odpłatnie i nieodpłatne usług medycznych, ubezpieczeniowych oraz w ramach „Pakietu Korzyści Pracowniczych – Zajęcia Sportowe”.
IPPP2/4512-132/15-2/DGinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. pracownik
  3. usługi medyczne
  4. zwolnienie
  5. świadczenia na rzecz pracowników
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych na rzecz pracowników odpłatnie i nieodpłatne usług medycznych, ubezpieczeniowych oraz w ramach „Pakietu Korzyści Pracowniczych – Zajęcia Sportowe” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych na rzecz pracowników odpłatnie i nieodpłatne usług medycznych, ubezpieczeniowych oraz w ramach „Pakietu Korzyści Pracowniczych – Zajęcia Sportowe”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka C. spółka komandytowa (dalej Spółka) jest kancelarią prawną świadczącą usługi prawnicze. Spółka korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług prawniczych przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) wraz z załącznikiem "Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania" w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 roku. Stanowisko Spółki zostało również potwierdzone interpretacją indywidualną z dnia 19 kwietnia 2011 roku o numerze IPPP2/443-25/11-4/JW.

Wobec zmiany brzmienia przepisów Rozporządzenia obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku i powołanego przepisu w części E.3. przedmiotowego wniosku Spółka traci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących z dniem 1 marca 2015 roku zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia na mocy art. 4 pkt 2) lit. g) tegoż samego Rozporządzenia.

Jednocześnie Spółka jako podatnik podatku VAT, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług takich jak: usługi medyczne, usługi ubezpieczeniowe oraz usługi wynikające z "Pakietu Korzyści Pracowniczych - Zajęcia Sportowe", i przyjmuje - założenie jakby sama otrzymała i wyświadczyła te usługi zgodnie z art. 8 ust. 2a Ustawy. Usługi wyżej wymienione mają charakter odpłatny i nieodpłatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczone odpłatnie i nieodpłatnie przez Spółkę usługi w zakresie opieki medycznej, o których mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia oraz usługi ubezpieczeniowe i usługi wynikające z „Pakietu Korzyści Pracowniczych - Zajęcia Sportowe” na rzecz pracowników podlegają ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki zgodnie z brzmieniem § 4 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia świadczenie usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do Rozporządzenia przez Spółkę (podatnika), o których mowa w art. 8 ust. 2a Ustawy, a w przypadku Spółki dotyczące usług medycznych, ubezpieczeniowych oraz usług wynikających z „Pakietu Korzyści Pracowniczych - Zajęcia Sportowe” stanowi wyjątek i podlega zwolnieniu z obowiązku rejestrowania ich przy użyciu kasy fiskalnej. Zdaniem Spółki dotyczy to zarówno usług świadczonych przez Spółkę w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do Rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

I tak, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy – za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług formułują zasadę, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatne świadczenie usług, a nieodpłatne ich świadczenie traktuje się jako odpłatne w przypadkach określonych w ww. art. 8 ust. 2 ustawy.

Przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Powyższy przepis jest odpowiednikiem art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), który stanowi, że w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi. Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o treści obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Przytoczona regulacja wskazuje zatem na konieczność prowadzenia przez podatnika ewidencji, służącej prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej.

Ewidencja prowadzona w kasie rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy, w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy. Ewidencja prowadzona na podstawie art. 111 ustawy dotyczy części sprzedaży podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej spełnia wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku, gdy zawiera dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, tj. dane odzwierciedlające rzeczywisty przebieg transakcji.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W pozycji 25 części I załącznika do rozporządzenia jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wymienione są usługi finansowe i ubezpieczeniowe – PKWiU 64-66.

Ponadto w poz. 35 załącznika do rozporządzenia w części II - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – zwolniono z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i), świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia (§ 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest kancelarią prawną świadczącą usługi prawne. Spółka korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług prawnych przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2) wraz z załącznikiem "Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania" rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 roku. Stanowisko Spółki zostało również potwierdzone interpretacją indywidualną z dnia 19 kwietnia 2011 roku o numerze IPPP2/443-25/11-4/JW.

Wobec zmiany przepisów rozporządzenia obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Spółka traci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących z dniem 1 marca 2015 roku zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia na mocy § 4 pkt 2 lit. g) tegoż samego rozporządzenia.

Jednocześnie Spółka jako podatnik podatku VAT, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług takich jak: usługi medyczne, usługi ubezpieczeniowe oraz usługi wynikające z "Pakietu Korzyści Pracowniczych - Zajęcia Sportowe", i przyjmuje – założenie, jakby sama otrzymała i wyświadczyła te usługi zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy. Usługi wyżej wymienione mają charakter odpłatny i nieodpłatny.

Przedmiotem wątpliwości Spółki jest czy ma obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczone odpłatnie i nieodpłatnie ww. usługi na rzecz pracowników.

Jak już wyżej wskazano, z treści art. 8 ust. 2 pkt 2 wynika, że podatnik jest obowiązany opodatkować nieodpłatne świadczenie usług m.in. na cele osobiste pracowników, w tym byłych pracowników; przy czym nie ma znaczenia czy przy nabyciu towarów lub usług do wykonania usług na cele inne niż działalności gospodarczej podatnika przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem nieodpłatne świadczenie usług na cele - w tym przypadku - osobiste pracowników jako zrównane z odpłatnym świadczeniem usług co do zasady podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Z kolei w rozpatrywanej sprawie w związku z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz pracowników należy odnieść się do treści art. 8 ust. 2a ustawy, który wprowadza zasadę, że w przypadku gdy podmiot „pośredniczy”, pomiędzy podmiotem faktycznie świadczącym usługę, a jej odbiorcą, przyjmuje się, że podmiot ten działa tak jakby sam wcześniej nabył taką usługę, a następnie ją wyświadczył, co sprawia, że opodatkowaniu podlegają wszystkie etapy w świadczeniu usług, łącznie z tym, w którym nie wykonuje się czynności faktycznych.

Wspomniana „fikcja prawna”, wynikająca z art. 8 ust. 2a, znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy dany podmiot pośredniczący w rzeczywistości nie jest konsumentem ostatecznym usługi, a jedynie przyjmuje się wtedy założenie, że taką usługę nabył od podmiotu świadczącego, a następnie sam ją wyświadczył na rzecz osoby trzeciej.

Zatem, z uwagi na okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, czynności wykonywane przez Spółkę na rzecz pracownika, tj. obciążenie pracownika kosztami usług ubezpieczeniowych, medycznych lub za korzystanie z zajęć sportowych należy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy. Wynika to z faktu, że Spółka najpierw zapłaciła innym firmom za całość wykonanego świadczenia, a następnie odsprzedała te usługi swojemu pracownikowi, obciążając go odpowiednio kosztami ww. usług. W myśl powołanego wyżej przepisu, Wnioskodawca działa w tej sprawie w imieniu własnym lecz na rachunek innego podmiotu, tj. pracowników, a zatem Spółka nabyła i wyświadczyła pracownikowi wymienione we wniosku usługi.

Jak wskazano we wniosku Spółka prowadzi działalność w zakresie usług prawnych i do dnia 31 grudnia 2014 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących korzystała ze zwolnienia z ewidencjonowania świadczonych usług przy użyciu kas rejestrujących stosownie do § 2 ust. 1 w związku z załącznikiem do rozporządzenia.

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących mocą § 4 pkt 2 lit. g) nałożyło na Wnioskodawcę bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących w stosunku do świadczonych usług prawnych. W związku z tym przepisem Wnioskodawca w zakresie usług prawnych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był zobowiązany z dniem 1 marca 2015 r. rozpocząć ich ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej.

Jednakże oprócz usług prawnych stanowiących przedmiot działalności gospodarczej Spółki Wnioskodawca na rzecz własnych pracowników zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie świadczy usługi ubezpieczeniowe, medyczne oraz w zakresie korzystania z zajęć sportowych.

Jak wyżej wskazano w poz. 35 części II załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidziano zwolnienie z tego obowiązku w przypadku m.in. świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. W przepisie tym objęto zwolnieniem zarówno usługi świadczone dla pracowników odpłatnie jak i nieodpłatnie. Ponadto należy wskazać, że przepis § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia do Wnioskodawcy nie będzie miał zastosowania, gdyż jak wynika z wniosku do końca 2014 r. Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia i nie stosował kas rejestrujących w prowadzonej działalności. W związku z tym w stosunku do świadczonych na rzecz własnych pracowników usług ubezpieczeniowych oraz usług wynikających z „Pakietu Korzyści Pracowniczych - Zajęcia Sportowe” Wnioskodawca stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w zw. z poz. 35 załącznika do rozporządzenia będzie zwolniony z ewidencjonowania tych usług z zastosowaniem kasy rejestrującej. Ponadto do usług ubezpieczeniowych będzie miało zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania tych usług z użyciem kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z poz. 25 załącznika do rozporządzenia.

Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów podobnie jak usługi prawne zostały wymienione w § 4 ww. rozporządzenia jako objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania od 1 marca 2015 r. u podmiotów realizujących te usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jednakże przepis § 4 rozporządzenia zawiera zastrzeżenie, że nie obejmuje swym zakresem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy. Jak już wyżej stwierdzono zwolnienie zawarte w poz. 35 załącznika do rozporządzenia nie rozróżnia zakresu zwolnienia od tego, czy usługi świadczone na rzecz własnych pracowników realizowane są za odpłatnością czy bezpłatnie. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jako podmiot świadczący usługi prawne nabywa usługi w zakresie opieki medycznej od podmiotów trzecich i dokonuje ich zbycia na rzecz własnych pracowników. W związku z czym należy wskazać, że Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie opieki medycznej na rzecz swoich pracowników jest podmiotem, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy. W konsekwencji należy stwierdzić, że do Wnioskodawcy również będzie miało zastosowanie zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących w zakresie świadczonych odpłatnie jak i nieodpłatnie usług w zakresie opieki medycznej wymienionych w § 4 pkt 2 lit. f) ww. rozporządzenia na rzecz własnych pracowników.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym wnioskiem należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPP2/443-25/11-4/JW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.