IPPP2/4512-128/15-6/RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży towarów należących do innego podmiotu dokonywanych w systemie wysyłkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 13 marca 2015 r. nr IPPP2/4512-128/15-2/RR oraz pismem z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr IPPP2/4512-128/15-4/RR o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży towarów należących do innego podmiotu dokonywanych w systemie wysyłkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży towarów należących do innego podmiotu dokonywanych w systemie wysyłkowym. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 13 marca 2015 r. nr IPPP2/4512-128/15-2/RR (data doręczenia 18 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 29 kwietnia 2015 r. nr IPPP2/4512-128/15-4/RR (data doręczenia 5 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność pośrednictwa w sprzedaży towarów handlowych należących do innego podmiotu. Nabywcy towarów handlowych będą korzystali ze sklepu internetowego obsługiwanego przez Wnioskodawczynię. Nabywcami będą między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Nabywcy będą mieli obowiązek uiścić zapłatę przelewem bankowym, kartą debetową lub kredytową (kartą płatniczą) na rachunek Wnioskodawczyni w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, online, innymi słowy za pośrednictwem firmy lub firm oferującej usługi płatnicze (przykładem są serwisy Przelewy24, PayPal albo PayU). Wnioskodawczyni będzie prowadziła ewidencję, z której będzie wynikało, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła. W ewidencji będą ujmowane co najmniej następujące dane: numer zamówienia lub inny indeks, imię i nazwisko nabywcy; adres nabywcy, kwota brutto zamówienia, data (y) otrzymania i wartość zapłaty, data (y) nadania przesyłki.

Towary handlowe będą dostarczane nabywcom pocztą lub przesyłkami kurierskimi. Wnioskodawczyni będzie zlecała wysyłkę we własnym imieniu i na własny rachunek, a miejscem rozpoczęcia transportu towarów handlowych będzie miejsce na terenie kraju. Wnioskodawczyni okresowo będzie przekazywać środki pieniężne sprzedawcy towarów handlowych pomniejszone o należną jej prowizję.

Z pisma z dnia 24 marca 2015 r., stanowiącego uzupełnienie do złożonego wniosku wynika, że odnośnie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, Wnioskodawczyni posiada zgodę w formie umowy pomiędzy Wnioskodawczynią a właścicielem towarów handlowych.

Przepisy o kasach rejestrujących wskazane przez Wnioskodawczynię we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązują pośredników do rejestrowania sprzedaży nienależących do nich towarów handlowych. Pod pojęciem „opisana sprzedaż” kryje się właśnie fakt, że nabywcy będą mieli obowiązek uiścić Wnioskodawczyni całą zapłatę za towary handlowe należące do innego podmiotu, w tym także część zapłaty będącą prowizją Wnioskodawczyni.

Ponadto w piśmie z dnia 7 maja 2015 r. Strona dodatkowo wskazała, że nabywcy towarów płacąc przy użyciu karty płatniczej będą to czynić za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze. Ponadto Wnioskodawczyni wyjaśniła, że będzie prowadziła działalność pośrednictwa w sprzedaży towarów handlowych należących do innego podmiotu. Te usługi pośrednictwa nie będą świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani rolników ryczałtowych. Wnioskodawczyni nie posiada kasy rejestrującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek ewidencjonować opisaną sprzedaż przy zastosowaniu kas lub drukarek rejestrujących...

Pytanie dotyczy tylko i wyłącznie towarów oraz usług niewymienionych w par. 4 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zdaniem Wnioskodawczyni, Strona nie musi ona ewidencjonować sprzedaży towarów w kasie rejestrującej, ponieważ dostarcza towary w systemie wysyłkowym, przyjmuje płatności w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Firmy oferujące usługi płatnicze będą otrzymywać środki pieniężne od nabywców w formie bezgotówkowej, elektronicznej. Będą je zbiorczo przekazywać na rachunek Wnioskodawczyni i każdą wpłatę oznaczą identyfikatorem (ciąg znaków alfanumerycznych). Niezależnie od tego jest sporządzane okresowe (np. miesięczne) zestawienie wszystkich wpłat otrzymanych od nabywców Wnioskodawcy opisanych ich danymi oraz wszystkich wypłat dla Wnioskodawczyni. Płatność kartą debetową lub kredytową zgodnie z art. 63 ust. 3 Prawa bankowego jest wraz poleceniem przelewu, poleceniem zapłaty oraz czekiem rozrachunkowym zaliczana do rozliczeń bezgotówkowych. Także ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 873 z późn. zm.) uważa płatności kartą za transfer środków pomiędzy rachunkami bankowymi (np. art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 56 ust. 1 i 2).

Zastosowany system przyjmowania wpłat, sprawia, że każda wpłata pozostawia ślad w postaci wpływu pieniędzy na rachunek bankowy lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a więc umożliwia kontrolowanie obrotów Wnioskodawczyni.

Ponadto należy zauważyć, że Wnioskodawczyni jest tylko pośrednikiem w sprzedaży towarów handlowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania kas rejestrujących zostały określone w art. 111 ust. 3a pkt 1 i 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

  • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy,
  • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Z kolei jak wynika z zapisu art. 111 ust. 3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Powyższy przepis (tj. art. 111 ust. 3b ustawy) ustanawia wyjątek od zasady, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, nakazując również ewidencjonowanie sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników w sytuacji, gdy poza sprzedażą towarów/usług zleceniodawcy podmiot (zleceniobiorca) dokonuje sprzedaży własnych towarów bądź usług.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 111 ust. 7a pkt 1 cyt. ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla specyficznego rodzaju działalności, oraz warunki używania kas przez podatników, uwzględniając potrzebę właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas przez tych podatników, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku.

Stosownie do zapisów § 5 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363):

  1. Podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu.
  2. W przypadku gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
  3. Przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Z powołanego wyżej przepisu § 5 rozporządzenia wynika, że podatnik, który dokonuje sprzedaży na rzecz innego podmiotu, może ewidencjonować tę sprzedaż na kasie rejestrującej powierzonej przez podmiot zlecający taką sprzedaż bądź na kasie własnej, przy czym powyższe kwestie powinny być uregulowane w stosownej umowie zawartej między tymi podmiotami. Zatem przepis ten dotyczy podatników wykonujących czynności w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Aby zatem Wnioskodawczyni miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
  • Strona nie dokonuje dostaw towarów określonych w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność pośrednictwa w sprzedaży towarów handlowych należących do innego podmiotu. Nabywcy towarów handlowych będą korzystali ze sklepu internetowego obsługiwanego przez Wnioskodawczynię. Nabywcami będą między innymi osoby fizyczne i nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Nabywcy będą mieli obowiązek uiścić zapłatę przelewem bankowym, kartą debetową lub kredytową (kartą płatniczą) na rachunek Wnioskodawczyni w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych. Nabywcy towarów płacąc przy użyciu karty płatniczej będą to czynić za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze. Wnioskodawczyni będzie prowadziła ewidencję, z której będzie wynikało, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła. Towary handlowe będą dostarczane nabywcom pocztą lub przesyłkami kurierskimi. Wnioskodawczyni posiada zgodę w formie umowy pomiędzy Wnioskodawczynią a właścicielem towarów handlowych. Wnioskodawczyni nie posiada kasy rejestrującej.

Z analizy okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że sprzedaż dotyczy towarów w systemie wysyłkowym niewymienionych w § 4 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto, jak wskazano we wniosku, dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie następowała pocztą lub przesyłkami kurierskimi, a nabywcy będą mieli obowiązek uiścić zapłatę przelewem bankowym, kartą debetową lub kredytową (kartą płatniczą) na rachunek Wnioskodawczyni w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, online, innymi słowy za pośrednictwem firmy lub firm oferującej usługi płatnicze (przykładem są serwisy Przelewy24, PayPal albo PayU). Nabywcy towarów płacąc przy użyciu karty płatniczej będą to czynić za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze. Wnioskodawczyni będzie prowadziła ewidencję, z której będzie wynikało, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła.

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj np. Przelewy24, PayPal albo PayU) oraz przy użyciu karty płatniczej, które będą dokonywane za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana.

Z uwagi zatem na powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że przyjęty przez Wnioskodawczynię sposób dokumentacji pośrednictwa sprzedaży towarów handlowych należących do innego podmiotu dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych dostarczanych pocztą lub przesyłkami kurierskimi, spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia. Wnioskodawczyni otrzymuje płatności w sposób wskazany w poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ponadto Wnioskodawczyni będzie prowadziła ewidencję, z której będzie wynikało, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła.

Tym samym Wnioskodawczyni ma możliwość zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży towarów należących do innego podmiotu na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, a w rezultacie nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania opisanej sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Końcowo należy zaznaczyć, że prawo do stosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży odzieży w systemie wysyłkowym (za pośrednictwem poczty lub przesyłkami kurierskimi) będzie Wnioskodawczyni przysługiwało do dnia 31 grudnia 2016 r.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.