IPPP2/4512-1211/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca wykonując usługi ubezpieczeniowe o PKWiU 65.22.Z nie będzie zobowiązany do rejestracji tych usług na kasie rejestrującej. W sytuacji gdy Wnioskodawca przewiduje w przyszłości wykonywanie ponownie czynności, których sprzedaż będzie obligować Wnioskodawcę do użycia kasy rejestrującej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania odczytu kasy rejestrującej i wyrejestrowania tej kasy. Czynności tych Wnioskodawca powinien dokonać w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności gospodarczej.
IPPP2/4512-1211/15-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. czynności
 2. kasa rejestrująca
 3. ubezpieczenia
 4. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z póżn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług ubezpieczeniowych przy użyciu kasy rejestrującej oraz wyrejestrowania kasy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług ubezpieczeniowych przy użyciu kasy rejestrującej oraz wyrejestrowania kasy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firma do tej pory wykonywała usługi opodatkowane stawką 23% świadczone na rzecz firm oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w związku z powyższym część sprzedaży (dla osób fizycznych) ewidencjonowała na kasie fiskalnej. Obecnie planuje całkowicie zmienić profil działalności i zajmować się usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi (PKWiU 65.12.Z - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, i 66.22.Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych). Usługi te są wymienione w pozycji 25 w załączniku „czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania” w rozporządzeniu MF z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Usługi w dalszym ciągu będą świadczone dla firm oraz dla osób fizycznych, jednak tylko i wyłącznie usługi ubezpieczeniowe, które są zwolnione z ewidencjonowania w kasie fiskalnej. Sprowadza to się do sytuacji w której firma faktycznie zaprzestanie używać kas, które są zarejestrowane na firmę W przyszłości firma może ponownie rozszerzyć działalność o czynności inne niż zwolnione z ewidencjonowania w kasie fiskalnej. Firma nigdy nie świadczyła, ani nie będzie świadczyć usług wymienionych w paragrafie 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania w kasach. Zakupu kas dokonano przed rokiem 2010.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Firma może/musi zaprzestać ewidencjonowania usług ubezpieczeniowych w posiadanych już kasach fiskalnych...
 2. Czy i kiedy firma powinna wyrejestrować kasy skoro działalność nie została całkowicie zakończona, a jedynie zawężona...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Podatnika firma może zaprzestać całkowicie ewidencjonowania sprzedaży usług wymienionych w pozycji 25 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień symbol PKWiU 64-66 usługi finansowe i ubezpieczeniowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeśli będzie świadczyła tylko ten rodzaj usług.

Paragraf 8 U. 1, 2, 3, 4

W przypadku podatników, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się terminy określone w rozporządzeniu MF z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień nie dotyczy zaistniałej sytuacji.

Firma nie musi zgodnie z paragrafem 15 U. l dokonać odczytu pamięci kasy i wyrejestrowania, ponieważ nie likwiduje działalności gospodarczej tylko ją zawęża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawa o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis ten określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w tym przepisie odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zwolnień.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie zwolnień przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie zaś do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Stosownie do § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień wymienione zostały czynności, których sprzedaż nie nie jest objęta zwolnieniami, o których mowa w § 2 i § 3.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że obecnie Wnioskodawca dokonuje ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W przyszłości jednak Wnioskodawca zamierza świadczyć wyłącznie usługi ubezpieczeniowe, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Należy wskazać, że załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W poz. 25 tego załącznika zostały wymienione usługi o PKWiU 64-66 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Umieszczenie tych czynności w załączniku do rozporządzenia oznacza, że podatnik wykonujący tego typu usługi, nawet w przypadku wykonywania innych usług, nie ma obowiązku ich rejestracji przy użyciu kasy rejestrującej. A zatem w sytuacji przedstawionej we wniosku, Wnioskodawca wykonując usługi ubezpieczeniowe o PKWiU 65.22.Z nie będzie zobowiązany do rejestracji tych usług na kasie rejestrującej.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Z wniosku wynika, że w okresie wykonywania usług ubezpieczeniowych Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych innych czynności. W takim przypadku Wnioskodawca zaprzestanie całkowicie rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie obowiązku wyrejestrowania kasy należy wskazać, że kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową. Ma ona charakter ewidencji sprzedaży, gdyż zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika, jej użytkowanie zatem musi być zgodne z przepisami określonymi w ustawie o VAT oraz w aktach wykonawczych i nadzorowane jest zarówno przez podmiot prowadzący serwis główny, jak i właściwy miejscowo urząd skarbowy.

Również zakończenie pracy przez kasę fiskalną wymaga przeprowadzenia przez podatnika określonych czynności wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z § 15 ust. 1 tego rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia (§ 15 ust. 2).

Ponadto, zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

W przypadku opisanym we wniosku, pomimo wykonywania w pewnym czasie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień, Wnioskodawca przewiduje w przyszłości wykonywanie ponownie czynności, których sprzedaż będzie obligować Wnioskodawcę do użycia kasy rejestrującej, przy czym jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca nie wykonuje czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień. W takiej sytuacji należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania odczytu kasy rejestrującej i wyrejestrowania tej kasy. Czynności tych Wnioskodawca powinien dokonać w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności gospodarczej.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, w tym zakresie, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.