IPPP2/4512-121/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej) Spółka może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych w sytuacji gdy płatności za towary następują kartą płatniczą, przelewem bankowym oraz za pobraniem kurierowi (przewoźnikowi), który następnie przekazuje otrzymane płatności na rachunek bankowy Spółki?
IPPP2/4512-121/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. gotówka
 2. instalacja
 3. kasa rejestrująca
 4. przelew bankowy
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Szczególne przypadki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących:

 • w części dotyczącej zapłaty otrzymywanej przelewem bankowym i za pośrednictwem kuriera (przewoźnika) – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej zapłaty otrzymywanej kartą płatniczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

H. Sp. z o.o. (dalej: H. PL lub Spółka) jest Spółką wchodzącą w skład grupy H. Spółka prowadzi w Polsce sprzedaż towarów - odzieży - na rzecz polskich konsumentów za pośrednictwem stacjonarnych sklepów.Grupa H., planuje rozszerzyć swoją działalność w Polsce i sprzedawać towary również za pośrednictwem platformy internetowej (on-line). Sprzedaż za pośrednictwem platformy internetowej ma być realizowana poprzez spółkę H. PL działającą jako agent spółki H. G. - szwedzkiej spółki, zarejestrowanej dla celów VAT w Polsce.

Sprzedaż za pośrednictwem platformy internetowej będzie realizowana pomiędzy H. G., Spółką oraz konsumentem (kwestia wzajemnych rozliczeń jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji).

Płatność za towary zamówione przez klienta za pośrednictwem platformy internetowej będzie odbywała się kartą płatniczą, przelewem bankowym bądź z wykorzystaniem opcji za pobraniem (ang. cash on delivery). Płatność za towary będzie otrzymywana przez H. PL na jej rachunek bankowy.

Schemat sprzedaży towarów będzie wyglądał następująco:

 1. polski konsument (osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej) będzie składać zamówienie za pośrednictwem platformy internetowej;
 2. po złożeniu zamówienia, w przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem, konsument będzie dokonywać zapłaty na rachunek bankowy Spółki przed otrzymaniem towarów;
 3. zamówiony produkt będzie transportowany z magazynu H. G. zlokalizowanego we Włoszech do polskiego konsumenta;
 4. kurier/przewoźnik będzie dostarczał zamówiony produkt i w przypadku wyboru płatności za pobraniem będzie odbierał płatność od konsumenta;
 5. płatność otrzymywana przez kuriera/przewoźnika będzie przekazywana na konto H. PL za pośrednictwem rachunku bankowego;
 6. oprócz przekazania płatności kurier/przewoźnik będzie przekazywał H. PL plik z danymi dotyczącymi pobranych wpłat od konsumentów (na podstawie pliku będzie możliwe ustalenie danych nabywcy - imienia i nazwiska, adresu oraz nabywanego towaru).

W związku ze sprzedażą towarów będą generowane np.:

 • potwierdzenia złożenia zamówienia (ang. order confirmation);
 • potwierdzenia dostawy zamówienia (ang. order shipped);
 • podsumowania zamówienia (ang. order summary).

Treść wyżej wymienionych potwierdzeń będzie umożliwiała identyfikację konsumenta dokonującego zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej, tj. jego imię, nazwisko, i adres, a także ustalenie rodzaju dostarczanych produktów.

Towary dostarczane przez Spółkę w systemie wysyłkowym nie stanowią towarów, o których mowa w § 4 pkt 1 Rozporządzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej) Spółka może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych w sytuacji gdy płatności za towary następują kartą płatniczą, przelewem bankowym oraz za pobraniem kurierowi (przewoźnikowi), który następnie przekazuje otrzymane płatności na rachunek bankowy Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej) Spółka może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych w sytuacji, gdy płatności za towary następują kartą płatniczą, przelewem bankowym oraz za pobraniem kurierowi (przewoźnikowi), który następnie przekazuje otrzymane płatności na rachunek bankowy Spółki.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy o VAT przewiduje, iż przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku o którym mowa w ust. 1 oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Od 1 stycznia 2015 r., kwestie dotyczące zwolnień z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji zostały uregulowane w Rozporządzeniu.

Rozporządzenie zawiera regulacje, które przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia. Zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów, o których mowa § 4 pkt 1 Rozporządzenia.

W poz. 37 załącznika do Rozporządzenia za zwolnioną z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wskazano dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy w tym jego adres).

Sprzedaż towarów przez H. PL na rzecz konsumentów stanowi dostawę towarów na terytorium kraju. Konsument w wyniku nabycia towarów otrzymuje prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

Zatem aby Spółka posiadała prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika do Rozporządzenia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem);
 • zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);
 • dostarczane towary nie zostały wymienione w § 4 pkt 1 Rozporządzenia.

Spółka stoi na stanowisku, iż spełnia powyższe warunki, dlatego jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w stosunku do sprzedaży towarów zamówionych on-line i dostarczonych kurierem.

Po pierwsze, dostawa zamówionych za pośrednictwem platformy internetowej towarów będzie prowadzona w systemie wysyłkowym poprzez kuriera (przewoźnika).

Po drugie, zapłata za dostarczony towar będzie następowała w całości na rachunek bankowy Spółki. Płatności będą realizowane za pomocą karty płatniczej, przelewem bankowym lub z wykorzystaniem opcji zapłaty za pobraniem kurierowi (przewoźnikowi). W momencie skorzystania przez konsumenta z opcji zapłaty za pobraniem, otrzymana przez kuriera (przewoźnika) gotówka za dostarczony towar, zostanie przekazana na rachunek bankowy Spółki. Spółka w żadnej z wymienionych form zapłaty, w tym płatności za pobraniem nie otrzyma fizycznie gotówki.

Po trzecie, oprócz przekazywanych środków pieniężnych na rachunek bankowy H. PL kurier (przewoźnik) będzie dostarczał Spółce pliki z informacjami dotyczącymi pobranych wpłat od konsumentów. Na podstawie pliku możliwa będzie identyfikacja od kogo została otrzymana płatność oraz za jaki towar. Ponadto, w związku z dostawą zostaną sporządzone następujące dokumenty: potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie dostawy zamówienia oraz podsumowanie zamówienia. Na ich podstawie możliwe będzie ustalenie danych nabywców, tj. ich imienia i nazwiska, adresu oraz rodzaju nabywanego towaru.

W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym stanie faktycznym po spełnieniu powyższych warunków będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w tym w szczególności w sytuacji płatności za pobraniem, która to płatność zostanie otrzymana przez kuriera (przewoźnika) i przekazana na konto Spółki.

Stanowisko prezentowane przez Spółkę znajduje również potwierdzenie w licznych indywidualnych interpretacjach organów podatkowych, które w analogicznych stanach faktycznych potwierdzają możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Spółka przykładowo wskazuje na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 2014 r., (sygn. ILPP2/443-511/14-2/EN), który stwierdził, m.in. że:

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy wskazać należy, że w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej towarów, których dostawa dokonywana jest w systemie wysyłkowvm (pocztę lub przesyłkami kurierskimi), gdy zapłata za towary nastąpi na rachunek bankowy (w tym wpłaty dokonane przez firmę kurierską), a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy w tym jego adres). Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej (...).

W podobnym tonie wypowiada się również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lutego 2014 r., (sygn. IBPP3/443-1372/13/KG), który stwierdził, m.in. że:

„Dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży przez Internet na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych artykułów sportowych, których dostawa dokonywana jest w systemie wysyłkowym - pocztą lub przesyłkami kurierskimi, gdy zapłaty za transakcje dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła, to Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej.

Taki pogląd podziela również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2013 r., (sygn. IPPP2/443-1127/13-2/KOM), który stwierdził, m.in., że:

Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (....pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływała bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku. Z uwagi zatem na powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że przyjęty przez Wnioskodawcę sposób dokumentacji sprzedaży w systemie wysyłkowym dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących”.

Mając powyższe na uwadze H. PL stoi na stanowisku, że w przypadku sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej) Spółka może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych w sytuacji, gdy płatności za towary następują kartą płatniczą, przelewem bankowym oraz za pobraniem kurierowi (przewoźnikowi), który następnie przekazuje otrzymane płatności na rachunek bankowy Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej zapłaty otrzymywanej przelewem bankowym i za pośrednictwem kuriera (przewoźnika) oraz nieprawidłowe w części dotyczącej zapłaty otrzymywanej kartą płatniczą.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym, roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowdzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł - § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku,
 • z ewidencji i z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
 • strona nie dokonuje dostaw towarów określonych w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Grupa H., planuje rozszerzyć swoją działalność w Polsce i sprzedawać towary również za pośrednictwem platformy internetowej (on-line). Sprzedaż za pośrednictwem platformy internetowej ma być realizowana poprzez spółkę H. PL działającą jako agent spółki H. G. - szwedzkiej spółki, zarejestrowanej dla celów VAT w Polsce.

Sprzedaż za pośrednictwem platformy internetowej będzie realizowana pomiędzy H. G., Spółką oraz konsumentem. Płatność za towary zamówione przez klienta za pośrednictwem platformy internetowej będzie odbywała się kartą płatniczą, przelewem bankowym bądź z wykorzystaniem opcji za pobraniem (ang. cash on delivery). Płatność za towary będzie otrzymywana przez H. PL na jej rachunek bankowy.

Schemat sprzedaży towarów będzie wyglądał następująco:

 1. polski konsument (osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej) będzie składać zamówienie za pośrednictwem platformy internetowej;
 2. po złożeniu zamówienia, w przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem, konsument będzie dokonywać zapłaty na rachunek bankowy Spółki przed otrzymaniem towarów;
 3. zamówiony produkt będzie transportowany z magazynu H. G. zlokalizowanego we Włoszech do polskiego konsumenta;
 4. kurier/przewoźnik będzie dostarczał zamówiony produkt i w przypadku wyboru płatności za pobraniem będzie odbierał płatność od konsumenta;
 5. płatność otrzymywana przez kuriera/przewoźnika będzie przekazywana na konto H. PL za pośrednictwem rachunku bankowego;
 6. oprócz przekazania płatności kurier/przewoźnik będzie przekazywał H. PL plik z danymi dotyczącymi pobranych wpłat od konsumentów (na podstawie pliku będzie możliwe ustalenie danych nabywcy - imienia i nazwiska, adresu oraz nabywanego towaru).

W związku ze sprzedażą towarów będą generowane np.:

 • potwierdzenia złożenia zamówienia (ang. order confirmation);
 • potwierdzenia dostawy zamówienia (ang. order shipped);
 • podsumowania zamówienia (ang. order summary).

Treść wyżej wymienionych potwierdzeń będzie umożliwiała identyfikację konsumenta dokonującego zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej, tj. jego imię, nazwisko, i adres, a także ustalenie rodzaju dostarczanych produktów.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku, gdy płatność z tytułu sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w całości przelewem bankowym na rachunek bankowy Spółki oraz z wykorzystaniem opcji za pobraniem przez kuriera (prźewoźnika), który przekaże należność za towar na rachunek bankowy Spółki, a z ewidencji i dowodów posiadanych przez Spólkę dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła – to w zakresie tych czynności do dnia 31 grudnia 2016 r. Spółka może/będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w tym wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku.

W tej części uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Natomiast w przypadku płatności dokonywanej za towar przez klienta Spólki przy wykorzystywaniu kart płatniczych Spółka nie może/nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką, niespełniony jest więc warunek formy zapłaty, o którym mowa w poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe okoliczności stanowisko Wnioskodawcy dotyczące braku obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w sytuacji, gdy zapłata za towar dokonywana jest kartą płatniczą, uznano za nieprawidłowe.

Spółka ma więc obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy zapłata dokonywana jest/będzie za pomocą płatniczej na zasadach przewidzianych w wyżej powołanych przepisach rozporzadzenia.

Odnosząc się natomiast do wskazanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1127/13-2/KOM) i Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lutego 2014 r. (sygn. IBPP3/443-1372/13/KG) należy podkreślić, że zostały one potraktowane jako element argumentacji Wnioskodawcy, są to jednak rozstrzygnięcia dotyczące indywidualnych spraw i zapadły w odmiennych do przedstawionego w złożonym wniosku stanach faktycznych. Interpretacje te wydano na podstawie przedstawionych przez wnioskodawców stanów faktycznych, z których nie wynika, że płatnmość dokonywana kartą płatniczą będzie wpływała bezposrednio na ich konto, a więc odmiennnie niż przedstawiono to w przedmiotowym wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodacę i stanu prawnego obowiązujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.