IPPP2/4512-12/15-4/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług rehabilitacyjnych jako usług w zakresie opieki medycznej.
IPPP2/4512-12/15-4/DGinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. usługi medyczne
  3. usługi rehabilitacyjne
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) na wezwanie z dnia 25 lutego 2015 r. znak IPPP2/4512-12/15-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług w zakresie opieki medycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) na wezwanie z dnia 25 lutego 2015 r. znak IPPP2/4512-12/15-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług w zakresie opieki medycznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca C. S.C. prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze; na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT jest zwolniony z podatku VAT.

Spółka głównie świadczy usługi rehabilitacyjne.

Blisko 97% usług jest wykonywana na podstawie kontraktu z NFZ i fakturowana na NFZ.

Kontrakt z NFZ obejmuje dwa rodzaje usług:

  1. fizjoterapia ambulatoryjna - wykonywana przez magistrów i licencjatów rehabilitacji;
  2. lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - wykonywana przez lekarza rehabilitacji.

W związku z limitami usług przyznanymi przez NFZ niektórzy pacjenci nie mogąc czekać w kolejce na realizację usług rehabilitacyjnych korzystają z tych usług komercyjnie - poza kontraktem z NFZ.

Spółka poza kontraktem z NFZ świadczy tylko usługi fizjoterapii ambulatoryjnej. Nie świadczy usług lekarskiej opieki rehabilitacyjnej.

Łącznie przychody Spółki z usług komercyjnych - realizowanych poza kontraktem z NFZ nie przekraczają kwoty 20.000 rocznie.

Wnioskodawca w nadesłanym uzupełnieniu wskazał ponadto, że poza kontraktem z NFZ nie świadczy usług lekarskiej opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Spółce przysługuje zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie sprawy Spółce przysługuje zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze; na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT jest zwolniony z podatku VAT.

Spółka głównie świadczy usługi rehabilitacyjne.

Blisko 97% usług jest wykonywana na podstawie kontraktu z NFZ i fakturowana na NFZ.

Kontrakt z NFZ obejmuje dwa rodzaje usług: 1. - fizjoterapia ambulatoryjna - wykonywana przez magistrów i licencjatów rehabilitacji; 2. - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - wykonywana przez lekarza rehabilitacji.

W związku z limitami usług przyznanymi przez NFZ niektórzy pacjenci nie mogąc czekać w kolejce na realizację usług rehabilitacyjnych korzystają z tych usług komercyjnie - poza kontraktem z NFZ.

Spółka poza kontraktem z NFZ świadczy tylko usługi fizjoterapii ambulatoryjnej. Nie świadczy usług lekarskiej opieki rehabilitacyjnej.

Łącznie przychody Spółki z usług komercyjnych - realizowanych poza kontraktem z NFZ nie przekraczają kwoty 20.000 rocznie.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że poza kontraktem z NFZ nie świadczy usług lekarskiej opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy świadczone poza kontraktem z NFZ usługi fizjoterapii ambulatoryjnej obowiązany jest ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej od 1 marca 2015 r., czy też korzysta ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

Jak już wcześniej wskazano, w myśl § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Usługi jakie świadczy Wnioskodawca należą do dwóch kategorii, a mianowicie jest to fizjoterapia ambulatoryjna wykonywana przez magistrów i licencjatów rehabilitacji oraz lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna wykonywana przez lekarza rehabilitacji. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że poza świadczeniem usług przez lekarza w zakresie opieki medycznej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartego kontraktu, które rozliczane są w drodze wystawiania stosownych faktur, nie świadczy tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem w przypadku wykonywanych przez lekarza usług w zakresie opieki medycznej nie jest spełniona przesłanka dotycząca określonej w art. 111 ust. 1 ustawy kategorii podmiotów, świadczenie na rzecz których usług lub dostaw towarów podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

W związku z tym Spółka nie jest zobowiązana do zainstalowania kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2015 r. w celu ewidencjonowania usług wykonywanych przez lekarza/y.

Podobna przesłanka także nie jest spełniona przy świadczeniu usług rehabilitacji przez osoby z dyplomem magistra lub licencjata w ramach realizacji kontraktu zawartego z NFZ, czyli świadczenia tych usług na rzecz podmiotu.

Z kolei usługi rehabilitacji świadczone poza zawartym kontraktem z NFZ przez zatrudnione u Wnioskodawcy osoby z dyplomem magistra lub licencjata rehabilitacji, nie podlegają obligatoryjnemu ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r. zgodnie z § 4 pkt 2 lit. f w związku z § 9 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., gdyż nie są usługami wykonywanymi przez lekarzy.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że poza kontraktem z NFZ świadczy tylko usługi fizjoterapii ambulatoryjnej. Nie świadczy usług lekarskiej opieki rehabilitacyjnej. Łącznie przychody Spółki z usług komercyjnych - realizowanych poza kontraktem z NFZ nie przekraczają kwoty 20.000 zł rocznie.

Należy wskazać, że usługi świadczone przez Stronę nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zatem do Wnioskodawcy nie będą miały zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej wskazane w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W związku z tym Wnioskodawca może korzystać w 2015 r. - maksymalnie do 31 grudnia 2016 r. ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej do przekroczenia limitu obrotów w kwocie 20.000 zł z tytułu świadczenia usług rehabilitacji wykonywanych przez osoby z dyplomem magistra lub licencjata rehabilitacji; po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawca stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Strona przekroczyła obrót z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionym we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.