IPPP2/4512-1185/15-4/JO | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług nauczania języków obcych przy zastosowaniu kasy rejestrującej
IPPP2/4512-1185/15-4/JOinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 10 grudnia 2015 r.) uzupełnione pismem Strony z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 4 lutego 2016 r., skutecznie doręczone Stronie w dniu 9 lutego 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług nauczania języków obcych przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług nauczania języków obcych przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 4 lutego 2016 r. znak nr IPPP2/4512-1185/15-2/JO.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od dnia 2 września 2015 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Jej jedyne przychody uzyskuje z działalności PKD 85.59.A (nauka języków obcych). We wniosku CEIDG ten nr PKD jest zaznaczony jako działalność przeważająca.Opłaty za lekcje języka angielskiego Wnioskodawczyni otrzymuje przelewem na konto firmowe lub wpłacane gotówką. Wszystkie opłaty za dany miesiąc Wnioskodawczyni potwierdza wystawiając fakturę.

Od początku prowadzenia działalności Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. § 3.1

W uzupełnieniu z dnia 9 lutego 2016 r. Wnioskodawczyni informuje, że klasyfikacja statystyczna PKWiU dla świadczonych usług nauki języków obcych to 85.59.11.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może, prowadząc usługi w zakresie edukacji, korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. i listy czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (pozycja 31 ex 85 - „Usługi w zakresie edukacji”)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawczyni spełnia warunki wymienione w § 2.1 Działalność Wnioskodawczyni – nauka języków obcych - jest usługa w zakresie edukacji, a nr PKD 85.59.A zawarty jest w załączniku do Rozporządzenia jako czynność zwolniona z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676). Zgodnie z § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W art. 111 ust. 8 ustawy upoważniono Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym może uregulować kwestie zwolnienia określonych grup podatników oraz czynności na czas określony z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń. Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu – do określonej tymi przepisami wysokości obrotów.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. w powyższym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W ww. załączniku zawierającym katalog czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w poz. 31 wymienione zostało świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 85) – z wyłączeniem:

  • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
  • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
  • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Oznaczenie w załączniku danej grupy „ex” oznacza, że zwolnienie odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikające z konkretnego załącznika zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

W świetle ww. przepisów prawnych należy stwierdzić, że prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, przysługuje w sytuacji świadczenia ściśle określonych usług (usług o konkretnych symbolach PKWiU), które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni od dnia 2 września 2015 r. prowadzi działalność gospodarczą, przychody uzyskuje z działalności PKD 85.59.A (nauka języków obcych). Klasyfikacja statystyczna PKWiU dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług nauki języków obcych to 85.59.11. Opłaty za lekcje języka angielskiego Wnioskodawczyni otrzymuje przelewem na konto firmowe lub wpłacane gotówką. Wszystkie opłaty za dany miesiąc Wnioskodawczyni potwierdza wystawiając fakturę. Od początku prowadzenia działalności Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. § 3.1

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest kwestia korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej świadczonych przez Zainteresowaną usług nauki języków obcych.

Symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU usług, które Wnioskodawczyni świadczy mieści się w klasyfikacji 85 jako „Usługi nauczania języków obcych” (PKWiU 85.59.11). Zatem, należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w stosunku do usług, które Wnioskodawczyni świadczy, a które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85 „Usługi w zakresie edukacji” Wnioskodawczyni może zastosować zwolnienie z obowiązku ich ewidencji na kasie rejestrującej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 31 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazane zwolnienie Wnioskodawczyni może stosować do dnia 31 grudnia 2016 r., tj. do dnia obowiązywania regulacji prawnych dotyczących zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy jednak podkreślić, że zwolnienie to Wnioskodawczyni może stosować tylko do usług, których sprzedaż będzie dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, gdyż nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez podmioty inne, niż wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy, tj. w przypadku działalności Wnioskodawczyni, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak również przez firmy.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ wskazuje, że kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z tym, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska dotyczącego powołanej klasyfikacji statystycznej, a interpretację wydano na podstawie informacji udzielonych przez Wnioskodawcę w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-812/15/MN | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
IPPP3/4512-964/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.