IPPP2/4512-1174/15-4/MMa | Interpretacja indywidualna

Obowiązek posiadania kasy usługi radcy prawnego
IPPP2/4512-1174/15-4/MMainterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. radcowie prawni
 3. rejestracja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem (data wpływu 1 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-1174/15-2/MMa z dnia 20 stycznia 2016 r. (data doręczenia 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług prawnych, uzupełnionym pismem (data wpływu 1 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-1174/15-2/MMa z dnia 20 stycznia 2016 r. (data doręczenia 25 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi Kancelarię Prawną w której świadczy usługi prawne między innymi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na każdą z takich usług podpisana jest szczegółowa umowa z daną osobą, bądź kilkoma osobami, wynagrodzenie za realizację takiej umowy jest potwierdzone Fakturą VAT wystawianą w momencie otrzymania decyzji administracyjnej potwierdzającej wypłatę i wysokość przyznanego odszkodowania i zawsze wpływa na rachunek bankowy Kancelarii. Kasę fiskalną Wnioskodawca zakupił i zarejestrował w Urzędzie Skarbowym.

Czy w przypadku Wnioskodawcy ma zastosowanie, to znaczy czy takie usługi są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, zgodnie z punktem 38 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który mówi „czynnościami zwolnionymi z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących wpłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że usługi prawne które świadczy jego Kancelaria to usługi z zakresu regulacji nieruchomości w trybie Dekretu Warszawskiego i Ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w takim przypadku ma zastosowanie zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących o którym mówi punkt 38 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w tym przypadku ma zastosowanie zwolnienie z prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących o którym mówi punkt 38 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku, bowiem z posiadanych ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakich czynności dotyczyły wpłaty i zawsze były dokonywane na rachunek bankowy Kancelarii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy.

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Kwestie dotyczące między innymi zasad prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Natomiast w zakresie m.in. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2).

Zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

- z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

W poz. 28 tego załącznika wymieniono czynności notarialne (bez względu na symbol PKWiU).

Z treści § 4 pkt 2 lit. g rozporządzenia wynika, że obligatoryjnym obowiązkiem ewidencjonowania na kasie rejestrującej zostały objęte usługi prawnicze, z wyjątkiem usług notarialnych. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie świadczy usług notarialnych. Zatem do świadczonych usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w myśl postanowień wyżej powołanego przepisu nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wskazanych w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi Kancelarię Prawną, w której świadczy usługi prawne między innymi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługi prawne które świadczy Kancelaria Wnioskodawcy to usługi z zakresu regulacji nieruchomości w trybie Dekretu Warszawskiego i Ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami. Na każdą z takich usług podpisana jest szczegółowa umowa z daną osobą, bądź kilkoma osobami. Wynagrodzenie za realizacje takiej umowy zawsze wpływa na rachunek bankowy Kancelarii oraz jest potwierdzone Fakturą VAT. Faktura wystawiana jest w momencie otrzymania decyzji administracyjnej potwierdzającej wypłatę i wysokość przyznanego klientowi odszkodowania. Kasę fiskalną Wnioskodawca zakupił i zarejestrował w Urzędzie Skarbowym.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia, świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 (ust. 4 § 9).

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia lub w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, przepisy ust. 1 oraz 3 i 4 stosuje się odpowiednio (ust. 5 § 9).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że jeśli podatnik w okresie przed 1 stycznia 2015 r. zaprzestał świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usług wymienionych § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia, w tym usług prawniczych (§ 4 pkt 2 lit. g), to nie ma obowiązku stosowania kasy rejestrującej w prowadzonej działalności gospodarczej do czasu osiągnięcia limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1, tj. kwoty 20.000 zł.

Natomiast w sytuacji gdy podatnik w okresie obowiązywania przepisów rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., tj. po 1 stycznia 2015 r. wykona usługę wymienioną w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia – tutaj usługę prawniczą – wówczas będzie zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą po upływie dwóch miesięcy, po miesiącu, w którym wykonał taką usługę; przy czym zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej nie trwa dłużej niż do dnia utraty zwolnień wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Również jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej wskazanego w poz. 38 załącznika do rozporządzenia, w sytuacji wykonania usługi wymienionej w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia zobligowany będzie do zainstalowania kasy rejestrującej w terminie dwóch miesięcy po miesiącu, w którym taką usługę wykonał.

Tak więc niezależnie od formy realizowanej płatności za wykonaną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej usługi prawniczej z uwagi na regulację zawartą w § 4 pkt 2 lit. g i § 9 ust. 3-5 rozporządzenia Wnioskodawca będzie zobowiązany w terminie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym taką usługę wykonał, zainstalować kasę rejestrującą i prowadzić ewidencję sprzedaży tych usług dla kręgu klientów wskazanych w art. 111 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że jeśli należności za wykonywane usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych będą wpłacane na rachunek bankowy Wnioskodawcy (przy czym Wnioskodawca będzie prowadził stosowną ewidencję oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczą), to u Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek instalacji kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.