IPPP2/4512-117/15-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej oraz dywanów
IPPP2/4512-117/15-4/KOMinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 10 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej oraz dywanów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej oraz dywanów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 4 marca 2015 r. znak IPPP2/4512-117/15-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 9 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w 2014 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej oraz tworzyw sztucznych wewnątrz aut oraz prania i czyszczenia dywanów. Wykonywana działalność została zgłoszona w CEIDG pod kodem PKD 45.20.Z i 96.01.Z.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej z uwagi na nieprzekroczenie w roku 2014 r. kwoty określonej w proporcji do okresu wykonywania działalności oraz w roku 2015, z uwagi na nieprzekroczenie kwoty 20 000 zł obrotu.

Posiadany sprzęt charakterystyczny jest dla wykonywanej działalności (m.in. odkurzacz piorący, szorowarka itp.).

Dowody księgowe, tzn. wystawiane rachunki dokumentują rodzaj wykonywanych czynności, tj. pranie i czyszczenie wnętrz aut.

Rodzaj wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności wg PKD kwalifikuje się w tym samym kodzie, co usługi związane z naprawami pojazdów samochodowych w warsztatach samochodowych, które to usługi od dnia 1 marca 2015 r. będą podlegały obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy.

W uzupełnieniu z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że usługi prania i czyszczenia tapicerki samochodowej oraz dywanów świadczone będą na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek różnego rodzaju, a także dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

W okresie prowadzenia działalności z usług Wnioskodawcy korzystały głównie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak w przypadku zainteresowania ze strony osób fizycznych nieprowadzących działalności Wnioskodawca chciałby wykonywać usługi również na ich rzecz.

Z uwagi na wątpliwości związane z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, do czasu otrzymania interpretacji prawa podatkowego, Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonywana działalność będzie podlegała obowiązkowi rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej od dnia 1 marca 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. określa rodzaj wykonywanej działalności poprzez wskazanie w § 4 pkt 2 lit. c „naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenrerowania”), nie wskazując jednocześnie czynności prania tapicerki i elementów plastikowych. Wnioskodawca uważa, że rozporządzenie nie wskazując i nie regulując wyłączeń od zwolnienia poprzez wskazanie kodów PKD nie określa wyłączenia ze zwolnienia dla czynności mieszczących się w tym samym kodzie PKD, gdyż nie kod i konkretny symbol kodu został wyłączony ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia.

Ustawodawca poprzez wskazanie konkretnej nazwy świadczonej usługi określił zakres objęty wyłączeniem od zwolnień.

Brak wskazania usługi „pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej, elementów plastikowych o prania dywanów i wykładzin” oznacza wg Wnioskodawcy, ze rodzaj prowadzonej działalności nie został wyłączony ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona działalność może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień do momentu przekroczenia obrotu w wysokości 20 000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi: naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów i w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów (§ 4 pkt 2 lit. c-e rozporządzenia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (§ 9 ust. 2 ).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi od 2014 r. działalność gospodarczą w zakresie usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej oraz tworzyw sztucznych wewnątrz aut oraz prania i czyszczenia dywanów.

W okresie prowadzenia działalności z usług Wnioskodawcy korzystały głównie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak w przypadku zainteresowania ze strony osób fizycznych nieprowadzących działalności Wnioskodawca chciałby wykonywać usługi również na ich rzecz. Są to usługi sklasyfikowane pod symbolem PKD 45.20.Z i 96.01.Z. Wnioskodawca nie przekroczył w roku 2014 r. kwoty określonej w proporcji do okresu wykonywania działalności oraz w roku 2015, kwoty 20 000 zł obrotu.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest to, czy świadczone usługi obowiązany jest ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej od 1 marca 2015 r., czy też korzysta z limitu obrotów do kwoty 20.000 zł.

Jak już wcześniej wskazano, w myśl § 4 pkt 2 lit. c-e rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów i w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów. Usługi jakie świadczy Wnioskodawca a polegające na praniu i czyszczeniu tapicerki samochodowej oraz tworzyw sztucznych wewnątrz aut oraz praniu i czyszczeniu dywanów nie należą do kategorii usług związanych z szeroko pojętą naprawą samochodów, ich przeglądem technicznym itp., tym samym więc postanowienia § 4 pkt 2 lit. c-e rozporządzenia nie mają zastosowania do Wnioskodawcy. Innymi słowy Strona nie jest zobowiązana w związku z przepisem § 9 rozporządzenia do zainstalowania kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2015 r.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że prowadził działalność gospodarczą już w 2014 r. i osiągnął z tego tytułu obroty w wysokości niższej niż 20.000 zł, przy czym świadczył te usługi wyłącznie na rzecz osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zamierza jednak, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, świadczyć swoje usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. Jednocześnie należy wskazać, że usługi świadczone przez Stronę nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zatem do Wnioskodawcy nie będą miały zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej wskazane w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W związku z tym Wnioskodawca może korzystać w 2015 r. ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej do przekroczenia limitu obrotów w kwocie 20 000 zł z tytułu dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych; po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawca stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Strona przekroczy obrót z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionym we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.