IPPP2/4512-1130/15-3/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług dostępu do strony internetowej i wystawiania faktur wewnętrznych obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej dostawy towarów.
IPPP2/4512-1130/15-3/DGinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług dostępu do strony internetowej i wystawiania faktur wewnętrznych – jest nieprawidłowe;
 • obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej dostawy towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług dostępu do strony internetowej i wystawiania faktur wewnętrznych obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej dostawy towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja dokonuje sprzedaży dostępu do strony internetowej, w tym do e-numerów, e-testów oraz książek drogą wysyłkową. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem sklepu internetowego oraz X. Należności z tytułu sprzedanych towarów oraz usług są pobierane bezgotówkowo za pośrednictwem przelewów bankowych lub operatora płatności internetowych PayU. Dodatkowo wskazać należy, że Wnioskodawca otrzymuje od PayU ewidencję tych wpłat (data, nick nabywcy, kwota wpłaty). Nie występują płatności gotówkowe.

Obecnie Wnioskodawca ewidencjonuje całą sprzedaż książek za pomocą kasy fiskalnej, natomiast sprzedaż dostępu do strony internetowej ewidencjonuje na podstawie otrzymanych zestawień od PayU oraz wpłat na konto bankowe wystawiając co miesiąc fakturę wewnętrzną.

Reasumując wskazać należy, iż obecnie:

 1. Dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą).
 2. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem sklepu internetowego oraz X.
 3. Zapłata za towar oraz usługi w całości następuje za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika lub operatora płatności internetowych PayU.
 4. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana.
 5. Fundacja nie świadczy usług określonych w § 4 rozporządzenia.

W nadesłanym uzupełnieniu z dnia 19 stycznia 2016 r. wskazano, że Fundacja P. jest czynnym podatnikiem VAT. Fundacja stosuje kasę fiskalną od dnia 1 sierpnia 2015 r. Wcześniej Fundacja korzystała ze zwolnień wynikających z załącznika do Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych w związku z otrzymywaniem od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zapłaty należność w całości na konto bankowe. W związku z rozwojem Fundacji sporządzenie wymaganej ewidencji staje się zbyt czasochłonne i pracochłonne. W przypadku zapłaty za wykonaną czynność za pośrednictwem PayU Fundacja otrzymuje ewidencję tych wpłat, która zawiera m.in. informację o dacie zapłaty, nicku nabywcy oraz kwocie wpłaty. W wielu przypadkach nie ma dokładnych danych nabywcy takich jak imię, nazwisko, czy adres nabywcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy ewidencjonowanie za pośrednictwem faktury wewnętrznej w przedstawionej sytuacji jest prawidłowe, gdy sprzedaż świadczonych usług opiera się na przelewach bankowych, a dodatkowo z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana i Spółka nie świadczy usług określonych w § 4 rozporządzenia...
 2. Czy ewidencjonując sprzedaż książek za pomocą kasy fiskalnej, Fundacja może jednocześnie skorzystać ze zwolnienia ewidencjonowania na kasie ww. świadczonych usług pozostawiając ich ewidencjonowanie na fakturze wewnętrznej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Fundacja korzysta ze zwolnienia zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia i nie rejestruje sprzedaży dostępu do strony internetowej na kasie fiskalnej.

Warunki skorzystania z powyższego zwolnienie firma spełnia, ponieważ:

 • całość zapłaty za wykonaną usługę dokonywana jest za pośrednictwem banku odpowiednio na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wynika obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zgodnie z powyższym Fundacja ewidencjonuje za pomocą kasy sprzedaż książek. Natomiast wobec sprzedaży dostępu do strony internetowej korzysta z wyżej wymienionego zwolnienia.

Powyższy sposób ewidencjonowania sprzedaży Przedsiębiorstwo opisało w regulaminie fakturowania.

Ewidencjonowanie sprzedaży dostępu do strony WWW za pomocą kasy fiskalnej jest niemożliwe, ponieważ Fundacja nie posiada dokładnych danych osobowych klienta, a tym samym nie jest w stanie dostarczyć mu paragonu fiskalnego. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.

W związku z brakiem możliwości spełniania podstawowego obowiązku jakim jest dostarczenie paragonu dla nabywcy Firma zdecydowała się skorzystać ze zwolnienia.

Fundacja nie korzysta natomiast ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej dostawy towarów w systemie wysyłkowym zgodnie z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ponieważ stworzenie ewidencji oraz dowodów dokumentujących sprzedaż jest zbyt czaso- i pracochłonne. Ponadto przy sprzedaży za pośrednictwem PayU Fundacja nie posiada pełnych danych nabywcy.

Z przepisów nie wynika obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wszystkich towarów i usług tylko w jeden sposób, tj. wszystko na kasie. Stąd Fundacja zastosowała opisane powyżej dwa różne sposoby ewidencji sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w zakresie objętym pytaniem nr 1, a w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Treść powołanego wyżej przepisu art. 8 ust. 1 ustawy wskazuje, że zawarta w nim definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy – który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy – podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani – dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Jak stanowi art. 109 ust. 3 ustawy podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Przytoczona regulacja wskazuje zatem na konieczność prowadzenia przez podatnika ewidencji, służącej prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej.

Ewidencja prowadzona w kasie rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy, w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy. Ewidencja prowadzona na podstawie art. 111 ustawy dotyczy części sprzedaży podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej spełnia wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku, gdy zawiera dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, tj. dane odzwierciedlające rzeczywisty przebieg transakcji.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym, tj.: od dnia 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

W § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia – w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu. Z powołanych przepisów wynika zatem, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy.

Ponadto, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

W poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika; a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Natomiast, w myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363) – podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Na mocy § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

Z powyższych przepisów wynika, że obowiązek ewidencjonowania dotyczy sprzedaży (w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy), w tym zwolnionej, a także otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty).

Natomiast sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) należy udokumentować fakturą VAT.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (ust. 3).

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży dostępu do strony internetowej, w tym do e-numerów, e-testów. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem sklepu internetowego oraz X. Należności z tytułu sprzedanych usług są pobierane bezgotówkowo za pośrednictwem przelewów bankowych lub operatora płatności internetowych PayU. Wnioskodawca otrzymuje od PayU ewidencję tych wpłat (data, nick nabywcy, kwota wpłaty). Nie występują płatności gotówkowe.

Obecnie Wnioskodawca ewidencjonuje sprzedaż dostępu do strony internetowej na postawie otrzymanych zestawień od PayU oraz wpłat na konto bankowe wystawiając co miesiąc fakturę wewnętrzną. Zapłata za usługi w całości następuje za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika lub operatora płatności internetowych PayU. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Fundacja nie świadczy usług określonych w § 4 rozporządzenia.

Ad 1

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy ewidencjonowanie za pośrednictwem faktury wewnętrznej w przedstawionej sytuacji jest prawidłowe.

Jak wynika z powołanego wyżej przepisu § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej jest świadczenie usług, za które należność w całości wpływa na konto bankowe usługodawcy, przy czym warunkiem tego zwolnienia jest prowadzenie ewidencji oraz posiadanie dowodów dokumentujących zapłatę, z których wynika, jakiej czynności zapłata dotyczyła. Zwolnienie w tym zakresie obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Z opisu sprawy wynika, że Fundacja w przypadku dokonywania sprzedaży usług polegających na dostępie do strony internetowej spełnia warunki wskazane w pozycji 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozpatrywanej sprawie należność za sprzedane usługi w całości jest regulowana na rachunek bankowy podatnika, w tym również za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU.

Odnośnie płatności poprzez system płatniczy on-line (tutaj PayU) tut. Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku.

Ponadto Wnioskodawca posiada dowody i prowadzi ewidencję, z której wynika jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata, a także Fundacja nie świadczy usług wskazanych w § 4 ww. rozporządzenia. W związku z tym Fundacja ma prawo do stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego do 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W tym miejscu należy przytoczyć obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Tut. Organ nadmienia, że z dniem 1 stycznia 2014 r. został uchylony przepis art. 106 ustawy, w którym w ust. 7 znajdowała się regulacja dotycząca wystawiania faktur wewnętrznych.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy art. 106a – art. 106q regulujące kwestie związane z wystawianiem i korektą faktur. W obowiązujących przepisach w tym zakresie nie zawarto regulacji, która dotyczyłaby wystawiania faktur wewnętrznych.

Z kolei z powołanego wyżej przepisu art. 106b ust. 3 wynika, że fakturę na rzecz nabywcy niebędącego podatnikiem wystawia się zasadniczo na żądanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Tak więc Fundacja dokonując sprzedaży świadczonych usług dostępu do strony internetowej nie wykonywała żadnej z czynności wymienionych w obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. przepisie art. 106 ust. 7 ustawy i tym samym nie była zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej jako dokumentu dla tej czynności. Wystawienie faktury wewnętrznej nie dotyczyło transakcji, których przedmiotem była wymieniona w art. 7 ust. 1 odpłatna dostawa towarów lub w art. 8 ust. 1 odpłatne świadczenie usług.

Stąd też w ocenie tut. Organu w odniesieniu do świadczonych odpłatnie usług, za które należność wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz prowadzona jest odpowiednia ewidencja, o której mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych jako dokumentów dokonanej sprzedaży usług, gdyż po pierwsze obowiązujące przepisy ustawy o podatku VAT nie zawierają regulacji w tej kwestii, a ponadto przepis art. 106 ust. 7 ustawy obowiązujący do 31 grudnia 2013 r. nie dotyczył wystawiania takich dokumentów w sytuacji odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług.

W związku z tym Wnioskodawca stosownie do zapisu art. 109 ust. 3 ustawy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zawierającej kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Przy czym należy wskazać, że w tej ewidencji Strona powinna uwzględnić wartość sprzedanych usług, z tytułu których powstał obowiązek podatkowy w danym okresie rozliczeniowym z wykorzystaniem zapisów dokonanych w ewidencji prowadzonej na potrzeby § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w zw. z poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy odnośnie prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku VAT na podstawie wystawionych faktur wewnętrznych w odniesieniu do sprzedawanych usług, w przypadku których Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od obowiązku ich ewidencjonowania na kasie rejestrującej, należy uznać za nieprawidłowe.

Ad 2

Kolejnym przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy ewidencjonując sprzedaż książek za pomocą kasy fiskalnej, Fundacja może jednocześnie korzystać ze zwolnienia ewidencjonowania na kasie ww. świadczonych usług i ewidencjonować sprzedaż usług poprzez wystawianie faktur wewnętrznych.

W przytoczonym wyżej przepisie § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. zawarto obowiązujące do dnia 31 grudnia 2016 r. zwolnienie z obowiązku stosowania ewidencji z zastosowaniem kasy rejestrującej w odniesieniu do czynności przedstawionych w załączniku do tego rozporządzenia.

I tak w pozycji 37 załącznika w części II – Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - w poz. 37 wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość korzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: w przypadku sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym – stosownie do zapisu poz. 37 załącznika do rozporządzenia – zapłata za musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres), zaś przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

Wnioskodawca w opisie sprawy stwierdził, że dokonuje m.in. sprzedaży książek drogą wysyłkową. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem sklepu internetowego oraz X.

Należności z tytułu sprzedanych towarów oraz usług są pobierane bezgotówkowo za pośrednictwem przelewów bankowych lub operatora płatności internetowych PayU. Wnioskodawca otrzymuje od PayU ewidencję tych wpłat (data, nick nabywcy, kwota wpłaty). Nie występują płatności gotówkowe. Od 1 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca ewidencjonuje całą sprzedaż książek za pomocą kasy fiskalnej. Strona nie świadczy usług określonych w § 4 rozporządzenia.

Fundacja nie korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej dostawy towarów w systemie wysyłkowym zgodnie z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ponieważ stworzenie ewidencji oraz dowodów dokumentujących sprzedaż jest zbyt czaso- i pracochłonne. Ponadto przy sprzedaży za pośrednictwem PayU Fundacja nie posiada pełnych danych nabywcy.

W rozstrzygnięciu dotyczącym zagadnienia nr 1 tut. Organ wskazał, że Wnioskodawca spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług polegających na dostępie do strony internetowej Wnioskodawcy na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w zw. z poz. 38 rozporządzenia. Jednocześnie Wnioskodawca z tytułu sprzedanych usług nie jest zobowiązany do wystawiania faktur wewnętrznych jako dowodów sprzedaży ww. usług.

Natomiast w odniesieniu do wysyłkowej sprzedaży książek w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej konieczne jest prowadzenie ewidencji zawierającej m.in. dane nabywcy wraz z jego adresem. Wnioskodawca mimo tego, że należności za wysyłkową sprzedaż książek otrzymuje na rachunek bankowy (w tym za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU), nie spełnia warunku prowadzenia szczegółowej ewidencji, o której mowa w poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r.

W związku z tym Wnioskodawca ewidencjonuje wysyłkową sprzedaż książek przy pomocy kasy rejestrującej. Tut. Organ zgadza się z Wnioskodawcą, że w przedstawionej sytuacji jest On zobowiązany ewidencjonować wysyłkową dostawę książek z zastosowaniem kasy rejestrującej.

W odniesieniu do korzystania ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, tut. Organ wskazuje, że w sytuacji występowania u danego podatnika różnych przypadków wymienionych w tym załączniku, nie ma on obligatoryjnego obowiązku korzystania z ww. zwolnienia w zakresie stosowania ewidencji na kasie rejestrującej w każdym z nich.

Inaczej mówiąc, z powołanych przepisów nie wynika, aby podatnik był zobowiązany do ewidencjonowania wszystkich transakcji realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych na kasie rejestrującej, jeśli w odniesieniu do niektórych czynności może korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.

Tak więc w odniesieniu do sprzedaży usług dostępu do strony internetowej Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 rozporządzenia (pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w tych przepisach) i równocześnie powinien ewidencjonować wysyłkową sprzedaż książek z zastosowaniem kasy rejestrującej z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków wskazanych w pozycji 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.