IPPP2/4512-1055/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do świadczenia usług udzielania dostępu do treści elektronicznych, za które zapłata jest dokonywana za pośrednictwem tzw. operatorów płatności.
IPPP2/4512-1055/15-3/RRinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja sprzedaży
 2. kasa rejestrująca
 3. usługi elektroniczne
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do świadczenia usług udzielania dostępu do treści elektronicznych, za które zapłata jest dokonywana za pośrednictwem tzw. operatorów płatności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do świadczenia usług udzielania dostępu do treści elektronicznych, za które zapłata jest dokonywana za pośrednictwem tzw. operatorów płatności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. S.A. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest podmiotem prowadzącym działalność polegającą m.in. na administrowaniu (zarządzaniu oraz prowadzeniu) serwisem internetowym „S.” działającym pod adresem internetowym „P.” (dalej: „Portal”). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Działalność prowadzona za pośrednictwem Portalu polega na świadczeniu na rzecz użytkowników, w tym m.in. pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub osób fizycznych, które ukończyły 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzystają z Portalu (w dalszej części wniosku wyżej opisana kategoria podmiotów określana jest jako: „Użytkownicy”) usług polegających na odpłatnym udzielaniu dostępu do treści elektronicznych (filmów, seriali, transmisji z wydarzeń sportowych, dostępu do kanałów telewizyjnych na żywo itp. dalej: „Usługi”). Usługi mogą być świadczone również na rzecz innych podmiotów niż zdefiniowani powyżej Użytkownicy, jednak kwestia rozliczeń i dokumentowania Usług świadczonych na rzecz tych podmiotów nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Zgodnie z regulaminem Portalu, w zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku, korzystanie z Portalu przez Użytkowników dopuszczalne jest dla celów prywatnych i niesłużących działalności zarobkowej Użytkowników. Portal przeznaczony jest w tym zakresie dla osób fizycznych niedziałających (przy nabywaniu usług od Spółki) w charakterze podatników VAT. Jednocześnie, zgodnie z regulaminem Portalu, w zakresie będącym przedmiotem niniejszego wniosku, jest on dostępny wyłącznie dla Użytkowników przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polski (stosowne procedury funkcjonowania Portalu umożliwiają zweryfikowanie - na podstawie numeru IP Użytkownika - czy Użytkownik przebywa na terytorium Polski tzw. geoblokada).

W celu nabycia Usług świadczonych przez Spółkę za pomocą Portalu, Użytkownik dokonuje rejestracji (rejestracja jest warunkiem założenia indywidualnego konta oraz możliwości skorzystania z Usług) lub loguje się korzystając z wcześniej założonego indywidualnego konta na P.. Podczas rejestracji Użytkownik podaje stosowne dane osobowe (przy czym podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że Użytkownik powinien podać swoje imię, adres e-mail, nazwę konta (tzw. nick) oraz hasło). Po dokonaniu rejestracji i założeniu konta (lub zalogowaniu się na wcześniej założone konto na P.) Użytkownik może skorzystać z Usługi, pod warunkiem: (a) zaakceptowania regulaminu Portalu oraz (b) dokonania płatności on-line.

Płatności za Usługi on-line dokonywane są za pośrednictwem tzw. operatorów płatności tj. za pośrednictwem podmiotów, które świadczą usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (w tej chwili jest to DotPay, a w przyszłości mogą pojawić się inni operatorzy płatności, jak PayPal, PayU, itp., dalej: „Operatorzy Płatności”), którzy przekazują środki otrzymane od Użytkowników na rachunek bankowy Spółki. Na podstawie prowadzonych ewidencji oraz rejestrów Spółka jest w stanie dokładnie przyporządkować każdą zbiorczą płatność przekazaną na jej rachunek bankowy przez danego Operatora Płatności do poszczególnych Usług ze względu na fakt, iż do poszczególnych transakcji zakupu Usług przez Użytkowników pozyskiwane są dane dotyczące m.in.: unikatowego numeru identyfikacyjnego transakcji, ceny jednostkowej produktu (Usługi) i kodu produktu (rodzaju Usługi).

W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym, wątpliwości Spółki dotyczą kwestii obowiązku dokumentowania świadczenia Usług w opisanych powyżej okolicznościach przy pomocy kas rejestrujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie Usług w okolicznościach opisanych w zdarzeniu przyszłym wniosku korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 Załącznika do Rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U.2014.1544)...

Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając okoliczność, że:

 1. Usługi są świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 2. odpłatność za Usługi następuje na rachunek bankowy Spółki, która jest dokonywana za pośrednictwem Operatorów Płatności (np. DotPay, PayPal, PayU, itp.),
 3. na podstawie prowadzonych ewidencji Spółka jest w stanie przyporządkować każdą zbiorczą płatność przekazaną na jej rachunek bankowy przez danego Operatora Płatności do poszczególnych Usług

- Spółka nie ma obowiązku ewidencjonowania Usług przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 Załącznika do Rozporządzenia wskazanego w treści pytania.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 111 ust. 1. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa o VAT”): „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie zgodnie z art. 111 ust. 8 zd. 1 Ustawy o VAT, „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Korzystając w powyższego upoważnienia ustawowego Minister Finansów wydał w dniu 4 listopada 2014 r. Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544, dalej: „Rozporządzenie”).

Zgodnie § 2. ust. 1 Rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

Poz. 38 Załącznika do Rozporządzenia, wymienia, wśród czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, „świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących ma więc zastosowanie w sytuacji, gdy spełnione są łącznie cztery następujące warunki:

 1. Czynność podlegająca opodatkowaniu polega na świadczeniu usług (nie zaś na dostawie towaru);
 2. Świadczenie to wykonywane jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych;
 3. Świadczący usługę otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, której jest członkiem);
 4. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W opinii Spółki wszystkie ww. cztery warunki dla skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących są w niniejszej sprawie spełnione.

Po pierwsze niewątpliwie świadczenie Spółki opisane w zdarzeniu przyszłym polegające na odpłatnym udzielaniu dostępu do treści elektronicznych (takich jak filmy, seriale, wydarzenia sportowe) w zamian za wynagrodzenie należy zakwalifikować jako świadczenie usług rozumieniu przepisów Ustawy o VAT.

Po drugie, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Usługi są świadczone na rzecz osób fizycznych, które nie działają przy nabyciu usługi w charakterze podatników VAT (korzystanie z Portalu dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej); spełniony jest więc drugi warunek, zgodnie z którym usługi muszą być świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Po trzecie, Spółka otrzymuje zapłatę za wykonane usługi za pośrednictwem rachunku bankowego. W opinii Spółki, bez znaczenia dla spełnienia omawianego warunku pozostaje okoliczność, że płatność nie jest dokonywana poniekąd w „tradycyjnej” formie tj. bezpośrednio z rachunku bankowego Użytkownika na rachunek bankowy Spółki, lecz, że przy dokonaniu płatności pośredniczą opisani w zdarzeniu przyszłym wniosku Operatorzy Płatności.

Literalne brzmienie omawianego przepisu nie wymaga bowiem, aby płatność za usługę następowała z rachunku bankowego nabywcy na rachunek bankowy sprzedawcy, lecz, aby świadczący usługę otrzymał zapłatę „za pośrednictwem banku”. Otrzymanie zapłaty za pośrednictwem banku jest niewątpliwie spełnione w sytuacji, gdy Użytkownik dokonuje zapłaty za pośrednictwem Operatora Płatności (jest to w dzisiejszych czasach powszechny sposób regulowania płatności za nabywanie towarów i usług za pośrednictwem portali internetowych), który przekazuje należne Spółce środki na jej rachunek bankowy.

Interpretację taką potwierdza zarówno wykładnia historyczna przepisu wprowadzającego omawiane zwolnienie, jak również stanowisko organów podatkowych prezentowane w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego.

Jeżeli chodzi o interpretację historyczną omawianej regulacji, należy wskazać, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. obowiązujące wówczas Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących posługiwało się (wówczas była to Poz. 37 załącznika) wprowadzało zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących do „Świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonana czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Powyższe brzmienie ww. rozporządzenia budziło wątpliwości podatników w zakresie możliwości stosowania zwolnienia w sytuacji, gdy płatność była dokonywana za pośrednictwem operatorów płatności (nie zaś bezpośrednio z rachunku bankowego nabywcy usługi na rachunek bankowy usługodawcy). Pomimo, że organy podatkowe jednolicie wydawały w tym zakresie korzystne dla podatników interpretacje indywidualne (potwierdzające, że zwolnienie miało zastosowanie również wówczas, gdy płatność była dokonywana za pośrednictwem operatora płatności - tak np. interpretacje o numerach IPTPP4/443-759/12-5/UNR, IPTPP4/443-761/12-2/UNR, ILPP2/443-745/12-5/EN), w nowej wersji Rozporządzenia (tj. w Rozporządzeniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.) Minister Finansów zdecydował się na doprecyzowanie literalnego brzemienia omawianego zwolnienia, poprzez wskazanie, że warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest to, że „świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)”.

W uzasadnieniu do Rozporządzenia Minister Finansów wskazał, że zmieniono zapis poz. 37 i 38 załącznika do rozporządzenia „w celu uwzględnienia możliwości wystąpienia różnych form płatności z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów w systemie wysyłkowym i objęcia ich zwolnieniem pod warunkiem, że świadczący usługę lub dokonujący dostawy towaru otrzyma zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej”.

Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko organów podatkowych to należy wskazać, że na gruncie bardzo zbliżonej regulacji zawartej w Rozporządzeniu (Poz. 37 załącznika do Rozporządzenia), która dotyczy wysyłkowej sprzedaży towarów za które płatności dokonywane są za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, organy podatkowe w wydawanych interpretacjach akceptują, że płatność może być dokonywana również za pośrednictwem systemów płatniczych.

Dla przykładu, w interpretacji z dnia 19 maja 2015 r., nr IPPP2/4512-128/15-6/RR wskazano:

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj np. Przelewy24, PayPal albo PayU) oraz przy użyciu karty płatniczej, które będą dokonywane za pośrednictwem firmy lub firm oferujących usługi płatnicze Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana.

Analogiczne stanowisko zaprezentowano w interpretacji z dnia 26 lutego 2015 r. IPPP2/443-1242/14- 2/RR:

„W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka.pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, źe zostały dokonane za pośrednictwem banku.”

Podsumowując, w sytuacji, gdy zapłata za usługę dokonywana jest za pośrednictwem Operatorów Płatności, lecz ostatecznie wpływa ona na rachunek bankowy Spółki, spełniona jest trzecia z omawianych przesłanek.

Po czwarte, uwzględniając okoliczność, że dostęp do treści elektronicznych (filmów, seriali, wydarzeń sportowych) jest płatny, w celu umożliwienia poszczególnych Użytkownikom dostępu do poszczególnych, wybranych przez nich treści, Spółka musiała wdrożyć stosowny system ewidencji, umożliwiający jej powiązanie konkretnych płatności przekazanych na jej rachunek bankowy przez Operatorów Płatności z konkretnie wykonanymi usługami. Spółka jest więc w stanie wykazać przy pomocy własnej dokumentacji oraz ewidencji jakiej konkretnie czynności dotyczyła otrzymana za pośrednictwem Operatora Płatności.

Podsumowując, w niniejszej sprawie zostały spełnione wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania kas rejestrujących zostały określone w art. 111 ust. 3a pkt 1 i 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy,
 • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 załącznika do rozporządzenia w części II - sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – zwolniono z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika; a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia. Wśród usług wymienionych w tym przepisie nie wskazano świadczenia usług elektronicznych.

Jak wynika z powołanego wyżej przepisu § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej jest świadczenie usług, za które należność w całości wpływa na konto bankowe usługodawcy, przy czym warunkiem tego zwolnienia jest prowadzenie ewidencji oraz posiadanie dowodów dokumentujących zapłatę, z których wynika, jakiej czynności zapłata dotyczyła. Zwolnienie w tym zakresie obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca prowadzi działalność za pośrednictwem Portalu polegającą na świadczeniu na rzecz Użytkowników usług polegających na odpłatnym udzielaniu dostępu do treści elektronicznych (filmów, seriali, transmisji z wydarzeń sportowych, dostępu do kanałów telewizyjnych na żywo itp. dalej: „Usługi”). Płatności za Usługi on-line dokonywane są za pośrednictwem tzw. operatorów płatności, tj. za pośrednictwem podmiotów, które świadczą usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (w tej chwili jest to DotPay, a w przyszłości mogą pojawić się inni operatorzy płatności, jak PayPal, PayU, itp., dalej: „Operatorzy Płatności”), którzy przekazują środki otrzymane od Użytkowników na rachunek bankowy Spółki. Na podstawie prowadzonych ewidencji oraz rejestrów Spółka jest w stanie dokładnie przyporządkować każdą zbiorczą płatność przekazaną na jej rachunek bankowy przez danego Operatora Płatności do poszczególnych Usług ze względu na fakt, że do poszczególnych transakcji zakupu Usług przez Użytkowników pozyskiwane są dane dotyczące m.in.: unikatowego numeru identyfikacyjnego transakcji, ceny jednostkowej produktu (Usługi) i kodu produktu (rodzaju Usługi).

W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym, wątpliwości Spółki dotyczą kwestii obowiązku dokumentowania świadczenia Usług w opisanych powyżej okolicznościach przy pomocy kas rejestrujących.

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj np. DotPay, a w przyszłości inni operatorzy płatności, jak PayPal, PayU, itp.) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana.

Z uwagi zatem na powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że przyjęty przez Wnioskodawcę sposób dokumentacji świadczonych usług za pośrednictwem Portalu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia. Wnioskodawca otrzymuje płatności w sposób wskazany w poz. 38 załącznika do rozporządzenia, ponadto na podstawie prowadzonych ewidencji oraz rejestrów Spółka jest w stanie dokładnie przyporządkować każdą zbiorczą płatność przekazaną na jej rachunek bankowy przez danego Operatora Płatności do poszczególnych Usług.

Tym samym Wnioskodawca w omawianym zdarzeniu przyszłym ma możliwość zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do do świadczonych usług na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia, a w rezultacie nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania opisanej sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Końcowo należy zaznaczyć, że prawo do stosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do omawianej sprzedaży będzie przysługiwało Wnioskodawcy do dnia 31 grudnia 2016 r.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejszą interpretację wydano w zakresie przedstawionego przez Stronę zdarzenia przyszłego, natomiast w zakresie opisanego we wniosku stanu faktycznego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.