IPPP2/443-845/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na terytorium kraju przy użyciu kasy rejestrującej
IPPP2/443-845/14-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. kasa rejestrująca
 4. sprzedaż
 5. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na terytorium kraju przy użyciu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na terytorium kraju przy użyciu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem zagranicznym, nieposiadającym swojej siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Swoją siedzibę Spółka posiada w Irlandii.

Spółka planuje rozpocząć na terytorium Polski działalność podlegającą opodatkowaniu polskim VAT, w ramach której dokonywać będzie:

 • wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń własnych towarów z innego kraju Unii Europejskiej (dalej „UE”), o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT. W tym zakresie Spółka zaznacza, iż od momentu pobrania towaru z magazynu znajdującego się na terytorium innego kraju UE do czasu jego dostarczenia do nabywcy w Polsce, Spółka posiadać będzie całkowite władztwo nad towarem w sensie prawnym jak i ekonomicznym, będzie też w pełni odpowiedzialna za jego załadunek, transport i ubezpieczenie jak również ponosić będzie ryzyko utraty czy uszkodzenia towaru;
 • dostaw lokalnych na terytorium kraju towarów, głównie sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego (np. telefony komórkowe, tablety), uprzednio przemieszczonych z innego kraju UE, zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej również jako „Klienci”) jak również do przedsiębiorców.

Spółka w ramach swojej działalności w Polsce działać będzie w oparciu o sklep internetowy G.. Towary dostarczane będą do nabywców przy pomocy niezależnych podmiotów zajmujących się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek (głównie firmy kurierskie), bez możliwości osobistego odbioru towaru przez nabywcę na terytorium Polski.

W związku z powyższym, Spółka nie planuje utrzymywać w Polsce na stałe zaplecza personalnego w postaci pracowników czy też innych osób działających na jej zlecenie (agentów, pośredników) jak również stacjonarnej placówki handlowej, biura czy zaplecza magazynowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka zobowiązana będzie do prowadzenia ewidencji sprzedaży, dokonywanej, poprzez sklep internetowy, na terytorium kraju na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy użyciu kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej przez Spółkę poprzez sklep internetowy na terytorium kraju na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z kolei art. 111 ust. 3a ustawy o VAT jak i przepisy Rozporządzenia nakładają na podatnika prowadzącego ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących szereg obowiązków z tym związanych. W szczególności podatnik taki obowiązany jest, między innymi:

 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych (polskich) organów,
 • zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących,
 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy (zgodnie z par. 31 Rozporządzenia, serwis kasy musi być podjęty nie później niż, w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii kasy przez podatnika, chyba że dokonano innych ustaleń z podatnikiem),
 • dokonywać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, jak również umożliwiać dokonanie wpisów podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas.

Ponadto, jak wynika z treści przepisów Rozporządzenia (par. 18 i par. 32) serwis kas organizuje i prowadzi podmiot prowadzący serwis główny i nie może on być wykonywany przez podatnika ani osobę zatrudnioną przez niego na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub umów o podobnym charakterze.

Mając na uwadze szereg warunków technicznych wymienionych w ustawie o VAT i Rozporządzeniu, jakie musi spełnić podatnik, Spółka stoi na stanowisku, iż obowiązek ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży towarów za pomocą kas rejestrujących dotyczy wyłącznie podatników obecnych fizycznie na terytorium Polski, tj. sytuacji, gdy dany podatnik posiada w Polsce placówkę handlową (punkt sprzedaży) wykorzystywaną do prowadzenia przedmiotowej sprzedaży. Powyższa teza znajduje również potwierdzenie we wzorze książki kasy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013r., poz. 1076), jak również wzorach dokumentów związanych z użytkowaniem kasy rejestrującej, stanowiących załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia (Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy, Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej).

Zgodnie z obowiązującymi wzorami tych dokumentów podatnik obowiązany jest wskazać dokładny adres instalacji kasy, co nie jest możliwe w przypadku podmiotu nieposiadającego fizycznej obecności w kraju.

Tym samym, zdaniem Spółki, w opisanych okolicznościach, nie podlega ona obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na terytorium kraju na rzecz Klientów przy pomocy kasy rejestrującej.

W przeciwnym razie, gdyby interpretować przepis art. 111 ustawy o VAT w ten sposób, że dokonywana przez Spółkę sprzedaż na rzecz Klientów podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących;

 1. kasy rejestrujące, na których Spółka zobowiązana byłaby ewidencjonować dokonywaną poprzez sklep internetowy sprzedaż musiałyby być zainstalowane w Irlandii, gdyż właśnie tam Spółka posiada swoją siedzibę, miejsce prowadzenia działalności, jak również zatrudnia pracowników, którzy zaangażowani będą w proces obsługi Klientów sklepu internetowego. Jednak w takim przypadku szereg wymogów technicznych, zawartych w ustawie o VAT i Rozporządzeniu, m.in. tych wskazanych przez Spółkę powyżej, nie mógłby być w praktyce spełniony. A zatem, instalacja kasy rejestrującej poza terytorium Polski z góry przesądziłaby o tym, że Spółka nie będzie w stanie spełnić warunków stosowania tej kasy i będzie działać z naruszeniem przepisów prawa;
 2. alternatywnie, Spółka musiałaby zorganizować polską placówkę (tj. wynająć powierzchnię, zatrudnić pracowników etc.) tylko i wyłącznie dla potrzeb instalacji i obsługi kasy rejestrującej w celu spełnienia wymogów wymienionych w stosownych przepisach ustawy o VAT i Rozporządzenia). Taki wniosek byłby jednak zdaniem spółki sprzeczny z ogólnymi zasadami systemu VAT (neutralność) oraz z celem regulacji art. 111 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki podmiot zagraniczny prowadzący sprzedaż na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu polskim VAT, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nieposiadający żadnej fizycznej obecności w Polsce nie jest zobowiązany do rejestracji tej sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Spółka zwraca uwagę, że jest to jedyna wykładnia art. 111 ustawy o VAT, dająca się pogodzić z systematyką przepisów o VAT (tj. nieprowadząca do konieczności działania wbrew przepisom ustawy o VAT i Rozporządzenia) oraz ogólną zasadą neutralności VAT. Spółka zwraca w tym miejscu uwagę, że jej intencją nie jest uniknięcie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o VAT, w tym prowadzenia szczegółowej ewidencji transakcji podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, a jedynie uzyskanie potwierdzenia, że w opisanym stanie faktycznym ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz Klientów nie musi być prowadzona przy użyciu kasy rejestrującej, ponieważ jako przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający żadnej zorganizowanej struktury w Polsce nie jest ona fizycznie w stanie prowadzić takiej ewidencji bez naruszania przepisów ustawy o VAT i Rozporządzenia.

Należy zaznaczyć, iż powyższe stanowisko Spółki znajduje poparcie również w interpretacjach wydanych w imieniu Ministra Finansów w indywidualnych sprawach podatników, w podobnych stanach faktycznych, tj. w okolicznościach dokonywania sprzedaży na terytorium kraju na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne, nieposiadające fizycznej obecności na terytorium Polski.

W interpretacji IPPP3-443-615/10-2/KC z dnia 22 września 2010 roku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów uznał, iż „przepisy odnoszące się do kas fiskalnych nie regulują kwestii gdy sprzedawca, co do zasady mający obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, nie posiada w Polsce fizycznego miejsca dokonywania takiej dostawy. Analiza przepisów rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania wskazuje, że każdy, na kim ciąży obowiązek instalacji kasy fiskalnej musi posiadać miejsce bądź miejsca jej fizycznego zainstalowania, czyli punkty sprzedaży, zgłoszone w odpowiednim urzędzie skarbowym. W załączniku nr 1 do tego rozporządzenia, który stanowi wzór książki kasy rejestrującej, jako jedna z pozycji wymaganych widnieje adres miejsca, w którym kasa jest użytkowana. Również każdorazowa zmiana miejsca użytkowania kasy musi być zgłoszona do odpowiedniego serwisu i w tej książce odnotowana. Z kolei w załączniku nr 3, znajdziemy wzór zgłoszenia przez podatnika kasy do urzędu skarbowego, gdzie również znajduje się wskazanie miejsc instalacji kas rejestrujących. Wobec powyższego, mimo istnienia obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kas rejestrujących, w sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie posiadając żadnego fizycznego miejsca sprzedaży oraz siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski nie ma możliwości jej zainstalowania a także co za tym idzie wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kas rejestrujących zawartych w ww. rozporządzeniach. Powyższe powoduje, że Wnioskodawca nie ma w tym przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji swojej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Powyższe stanowisko w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przez podmiot nieposiadający żadnej fizycznej obecności w Polsce potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie także w interpretacji nr IPPP3/443-1231/10-4/JF z dnia 22 lutego 2011 r.

Zdaniem Spółki, argumentacja i stanowisko zawarte w ww. interpretacjach pozostają aktualne także na gruncie obecnie obowiązujących przepisów w zakresie kas rejestrujących, stawiających podobne do obowiązujących na mocy powoływanego w interpretacjach rozporządzenia z 28 listopada 2008 r., wymogi w zakresie użytkowania kas.

Na koniec Spółka pragnie wskazać na jeszcze jedną interpretację indywidualną, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP2/443-719/12-2/KOM z dnia 20 września 2012 r. Powyższa interpretacja wydana została co prawda w nieco innym stanie faktycznym, dotyczyła bowiem sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, jednak zdaniem Spółki argumentacja organu podatkowego zawarta w tej interpretacji znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie i potwierdza prawidłowość interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przez zagranicznego przedsiębiorcę, dokonanej przez Spółkę. Jak czytamy w ww. interpretacji: „Dodatkowym argumentem przemawiającym za uznaniem braku ewidencjonowania dokonywanych dostaw towarów za pomocą kasy rejestrującej jest przepis art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. Z treści pkt 2, 3 i 4 tego artykułu wynika, iż podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy; udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów; zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących. Dlatego też należy się zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż czynności te mogą być dokonywane, wyłącznie w sytuacji, gdy kasa fiskalna znajduje się na terytorium kraju. Natomiast Spółka nie jest fizycznie obecna w Polsce, a sprzedaż towarów dokonywana jest z zagranicy. Nie jest więc możliwe prowadzenie przez Spółkę ewidencji za pomocą kasy rejestrującej zlokalizowanej w Polsce”.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane również w interpretacjach wydanych w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/443-709/11-4/MM z dnia 16 września 2011 r. oraz nr IPPP2/443-1271/13-5/DG z dnia 21 lutego 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka jest podmiotem zagranicznym, nieposiadającym swojej siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Spółka planuje rozpocząć na terytorium Polski działalność podlegającą opodatkowaniu polskim VAT, w ramach której dokonywać będzie wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń własnych towarów z innego kraju Unii Europejskiej, jak również dostaw lokalnych na terytorium kraju towarów. Spółka w ramach swojej działalności w Polsce działać będzie w oparciu o sklep internetowy Google Play. Towary dostarczane będą do nabywców przy pomocy niezależnych podmiotów zajmujących się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek (głównie firmy kurierskie), bez możliwości osobistego odbioru towaru przez nabywcę na terytorium Polski. W związku z powyższym, Spółka nie planuje utrzymywać w Polsce na stałe zaplecza personalnego w postaci pracowników czy też innych osób działających na jej zlecenie (agentów, pośredników) jak również stacjonarnej placówki handlowej, biura czy zaplecza magazynowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy na terytorium kraju na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kasy rejestrującej.

Jak wynika z treści wniosku działalność prowadzona przez Wnioskodawcę tj. wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie własnych towarów z innego kraju Unii Europejskiej oraz lokalne dostawy towarów na terytorium kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Obie ww. sytuacje spełniają definicję sprzedaży towarów, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy.

Zgodnie z przywołanym wcześniej art. 111 ust. 1 ustawy, na podatniku ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku dokonywania przez niego sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Tym samym sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jednak przepisy odnoszące się do kas fiskalnych nie regulują kwestii, gdy sprzedawca, co do zasady mający obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, nie posiada w Polsce fizycznego miejsca dokonywania takiej dostawy. Analiza przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r., poz. 1076) wskazuje, że każdy, na kim ciąży obowiązek instalacji kasy fiskalnej musi posiadać miejsce bądź miejsca jej fizycznego zainstalowania, czyli punkty sprzedaży, zgłoszone w odpowiednim urzędzie skarbowym. W załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, który stanowi wzór książki kasy rejestrującej, jako jedna z pozycji wymaganych widnieje adres miejsca, w którym kasa jest użytkowana. Również każdorazowa zmiana miejsca użytkowania kasy musi być zgłoszona do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i w tej książce odnotowana. W książce kasy rejestrującej znajduje się również pozycja, w której podatnik wskazuje miejsce instalacji kas rejestrujących, które jest potwierdzone przez serwis kas. Wobec tego, mimo istnienia obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kas rejestrujących, w sytuacji gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie posiadając żadnego fizycznego miejsca sprzedaży oraz siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski nie ma możliwości jej zainstalowania a także co za tym idzie wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kas rejestrujących zawartych ww. przepisach. Powyższe okoliczności powodują, że Wnioskodawca nie ma w tym przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji swojej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za uznaniem braku ewidencjonowania dokonywanych dostaw towarów za pomocą kasy rejestrującej jest przepis art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. Z treści pkt 2, 3 i 4 tego artykułu wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy; udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów; zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Dlatego też należy zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że obowiązek ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży towarów za pomocą kas rejestrujących dotyczy wyłącznie podatników obecnych fizycznie na terytorium Polski, tj. sytuacji, gdy dany podatnik posiada w Polsce placówkę handlową (punkt sprzedaży) wykorzystywany do prowadzenia przedmiotowej sprzedaży.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.