IPPP2/443-794/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od dnia 24 lutego 2014 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kosmetycznych. Do dnia 25 lutego Wnioskodawczyni złożyła pismo do urzędu skarbowego będące zawiadomieniem o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu jednej kasy fiskalnej w miejscu prowadzenia działalności, z podaniem adresu. Do dnia fiskalizacji kasy Wnioskodawczyni nie osiągnęła żadnego przychodu.

W dniu 22 maja Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia danych dotyczących kasy. Wnioskodawczyni nie dotrzymała terminu 7 dni wynikającego z § 13 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgłoszenie danych dotyczących kasy rejestrującej po terminie 7 dni od dnia fiskalizacji wyklucza w przypadku Wnioskodawczyni prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy wynikającej z art. 111 ust. 4 Ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, odliczenia kwoty o której mowa w art. 111 ust. 4, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają one funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
 3. posiadania dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Według Wnioskodawczyni, spełniła ona wszystkie trzy warunki wynikające z § 2 rozporządzenia ponieważ przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy Wnioskodawczyni złożyła do właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze instalacji jednej kasy i adresie jej używania.

Stosownie do art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku przy użyciu kasy fiskalnej w obowiązującym terminie.

Wnioskodawczyni jest w posiadaniu faktury na zakup kasy i dysponuję potwierdzeniem zapłaty za jej zakup.

Termin 7 dni od daty fiskalizacji na zgłoszenie danych dotyczących kasy, wynikający z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych nie jest, według Wnioskodawczyni, warunkiem koniecznym skorzystania z ulgi z tytułu nabycia kasy, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących i niedotrzymanie tego terminu nie pozbawia Wnioskodawczyni prawa do skorzystania z tego odliczenia.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej dnia 19 marca 2014 r., nr IPTPP4/443-5/14-2/BM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o VAT”. W myśl ust. 1 tego przepisu - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek bankowy podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy o VAT. I tak, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

W tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących - odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących - odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, zwrot kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Jak wynika z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

 1. dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 2. oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 3. informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 4. fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363) - rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

 1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
 2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

W przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

W myśl § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących - w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 13 ust. 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że od dnia 24 lutego 2014 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kosmetycznych. Do dnia 25 lutego Wnioskodawczyni złożyła pismo do urzędu skarbowego będące zawiadomieniem o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu jednej kasy fiskalnej w miejscu prowadzenia działalności, z podaniem adresu. Do dnia fiskalizacji kasy nie Wnioskodawczyni nie osiągnęła żadnego przychodu. W dniu 22 maja Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia danych dotyczących kasy. Wnioskodawczyni nie dotrzyamała terminu 7 dni wynikającego z § 13 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej po upływie terminu 7 dni od dnia fiskalizacji na zgłoszenie danych dotyczących kasy.

Z uwagi na ww. przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z realizacją powstającego po raz pierwszy u podatnika obowiązku ewidencjonowania. Warunki zwrotu ulgi wymienione zostały w przepisie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, i są nimi: złożenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy, rozpoczęcie ewidencjonowania nie poźniej niż w obowiązujących terminach oraz posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. W przepisie tym brak jest obowiązku złożenia w terminie 7 dni od daty fiskalizacji kasy zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy złożyła do właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze instalacji jednej kasy i adresie jej używania, rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku przy użyciu kasy fiskalnej w obowiazującym terminie oraz jest w posiadaniu faktury na zakup kasy i dysponuje potwierdzeniem zapłaty za jej zakup. Zatem Wnioskodawczyni spełnia warunki wymienione w § 2 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie kas rejestrujących i będzie jej przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Tym samym złożenie zgłoszenia danych dotyczących kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego po upływie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, o którym mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie kas, nie skutkuje utratą prawa do skorzystania z ww. ulgi.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.