IPPP2/443-789/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Brak obowiązku instalacji kasy rejestrującej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku instalacji kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od 6 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest specjalistyczne projektowanie mebli oraz sprzedaż mebli. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych i dokumentowana jest fakturami VAT. Ponieważ Wnioskodawczyni nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej to nie ma zainstalowanej kasy fiskalnej.

W sierpniu 2014 r. Wnioskodawczyni ma zamiar dokonać jednorazowej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - samochodu osobowego stanowiącego środek trwały firmy. Sprzedaż ta zostanie udokumentowana fakturą VAT. Wartość sprzedaży samochodu przewidywana jest na kwotę netto 47 500 zł.

Sprzedaż będzie jednorazowa i po niej nie będzie już występowała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej gdyż jedynymi odbiorcami usług Wnioskodawczyni są podmioty gospodarcze. Wnioskodawczyni nie przewiduje też ewentualnej kolejnej sprzedaży środków trwałych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy u Wnioskodawczyni wystąpi obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Zdaniem Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej ponieważ po jednorazowej sprzedaży środka trwałego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będzie dokonywała sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Instalacja kasy rejestrującej będzie bezcelowa i będzie urządzeniem bezużytecznym w firmie Wnioskodawczyni.

Zamiarem Wnioskodawczyni jest kontynuowanie sprzedaży tylko i wyłącznie na rzecz jednostek gospodarczych dokumentując ją fakturami VAT i nie będzie rozszerzała swoich odbiorców o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy bowiem tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy, zatem jeżeli nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 1a ustawy o VAT do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Art. 111 ust. 1 określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie szczególne dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte zostało w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382). Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni jest specjalistyczne projektowanie oraz sprzedaż mebli. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych i dokumentowana jest fakturami VAT. Wnioskodawczyni nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w związku z tym nie ma zainstalowanej kasy fiskalnej. Wnioskodawczyni ma zamiar dokonać jednorazowej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej - samochodu osobowego stanowiącego środek trwały firmy. Sprzedaż ta zostanie udokumentowana fakturą VAT. Wartość sprzedaży samochodu przewidywana jest na kwotę netto 47 500 zł. Sprzedaż będzie jednorazowa i po niej nie będzie już występowała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej gdyż jedynymi odbiorcami usług Wnioskodawczyni są podmioty gospodarcze. Wnioskodawczyni nie przewiduje też ewentualnej kolejnej sprzedaży środków trwałych.

Na podstawie powołanych powyżej przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących należy uznać, że ze względu na przekroczenie obrotu w wysokości 20.000 zł Wnioskodawczyni utraciła prawo do zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, że Wnioskodawczyni obowiązana jest do zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, każdej sprzedaży nieobjętej zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania, dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z uwagi na treść powyżej powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej, tj. na rzecz podmiotów wskazanych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem jeżeli nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Z uwagi na opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego jednorazowa sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochodu osobowego stanowiącego środek trwały firmy, nie spowoduje obowiązku instalacji kasy rejestrującej. Skoro Wnioskodawczyni nie będzie więcej dokonywała sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ponieważ jej zamiarem jest kontynuowanie sprzedaży tylko i wyłącznie na rzecz jednostek gospodarczych i nie będzie rozszerzała swoich odbiorców o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w takiej sytuacji nie wystąpi obowiązek instalacji kasy rejestrującej. Należy podkreślić, że rozpoczęcie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących powinno nastąpić z chwilą dokonania ewentualnej kolejnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.