IPPP2/443-1267/14-4//MM/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT i dokumentowania za pomocą kasy rejestrującej wpłacanej przez członków Stowarzyszenia składki członkowskiej oraz obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przeprowadzanych szkoleń
IPPP2/443-1267/14-4//MM/AOinterpretacja indywidualna
 1. czasopisma
 2. kasa rejestrująca
 3. składka członkowska
 4. stowarzyszenia
 5. szkolenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Szczególne przypadki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 16 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) na wezwanie Organu z 6 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • braku opodatkowania podatkiem VAT wpłacanej przez członków Stowarzyszenia składki członkowskiej w części dotyczącej dowolnych celów statutowych - jest prawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem VAT wpłacanej przez członków Stowarzyszenia składki członkowskiej w części stanowiącej zapłatę za dostawę czasopisma - jest nieprawidłowe,
 • zakresie braku obowiązku udokumentowania za pomocą kasy rejestrującej wnoszonej składki członkowskiej w części dotyczącej dowolnych celów statutowych - jest prawidłowe.
 • w zakresie obowiązku udokumentowania za pomocą kasy rejestrującej wnoszonej składki członkowskiej w części stanowiącej zapłatę za dostawę czasopisma - jest nieprawidłowe.
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przeprowadzanych szkoleń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i dokumentowania za pomocą kasy rejestrującej wpłacanej przez członków Stowarzyszenia składki członkowskiej oraz obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przeprowadzanych szkoleń. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 16 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) na wezwanie Organu z 6 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w skrócie P. jest Stowarzyszeniem działającym od 1934 roku (wcześniejsze nazwy: 1934-1951 PTB. 1951-1959 PF, 1959 - 2006 PTF.) , od 2006 PT. Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a także Statut oraz szczegółowe regulaminy wewnętrzne. Towarzystwo jest czynnym podatnikiem VAT. Posiada wpis do KRS.

Cele statutowe Towarzystwa:

 1. Pogłębianie wiedzy, podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc oraz innych Członków Towarzystwa.
 2. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o chorobach płuc i ich zapobieganiu.
 3. Tworzenie programów zapobiegania i zwalczania chorób układu oddechowego oraz poprawa zdrowotności polskiego społeczeństwa w zakresie układu oddechowego.
 4. Inicjowanie, realizacja i w miarę posiadanych środków finansowanie badań naukowych w zakresie epidemiologii, eliopatogenezy, diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób płuc.
 5. Tworzenie i rozpowszechnianie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom płuc.
 6. Krzewienie postaw społecznych, rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie przez Członków Towarzystwa.
 7. Monitorowanie potrzeb i dbanie o odpowiednie warunki wykonywania pracy pneumonologa.
 8. Promowanie i reprezentowanie polskiej pneumonologii w kraju i zagranicą.
 9. Rozwój i promocja pneumonologii w Polsce.
 10. Dbanie o wysoki poziom opieki pneumonologicznej w Polsce.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez między innymi:

 1. Organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 2. Prowadzenie różnych form kształcenia podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników służby zdrowia.
 3. Uczestniczenie w egzaminach specjalizacyjnych w dziedzinie chorób płuc.
 4. Inicjowanie oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w zakresie chorób płuc.
 5. Opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń i standardów postępowania w zakresie leczenia chorób płuc.
 6. Organizowanie akcji mających na celu profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób płuc w społeczeństwie.
 7. Wspieranie badań naukowych w zakresie nauk podstawowych i klinicznych w dziedzinie chorób płuc.
 8. Wydawanie ekspertyz i opinii dotyczących zwalczania chorób płuc dla administracji państwowej i organizacji współpracujących.

Stowarzyszenie posiada 17 oddziałów i około 1100 członków.

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich (wynoszących: 100 zł dla członków powyżej 30 roku życia, 50 zł dla członków poniżej 30 roku życia, członkowie honorowi są zwolnieni z opłat), darowizn, oraz działalności gospodarczej, z której dochody w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Swoje działania statutowe Towarzystwo realizuje między innymi poprzez publikacje w czasopiśmie: „PA.”, które zgodnie ze statutem P. jest oficjalnym organem prasowym Towarzystwa.

Czasopismo „PA.” jest oficjalnym pismem PT., PA. oraz I. wydawanym od 1926 roku. Jest to dwumiesięcznik o charakterze naukowo-edukacyjnym, adresowany do specjalistów chorób płuc. W „PA.” publikowane są zalecenia PT. oraz recenzowane prace oryginalne, doniesienia wstępne, prace kazuistyczne, artykuły poglądowe, edukacyjne, a także recenzje książek i komentarze redakcyjne. Artykuły ukazują się zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Prawa autorskie do tytułu czasopisma wraz z treścią czasopisma przysługują P.. Czasopismo posiada ISSN.

W 2012 roku czasopismo uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo wydawane jest przez spółkę z o.o. V. będącą Wydawcą. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy P., a Wydawnictwem - Wydawnictwo wysyła periodyk bezpośrednio do członków Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską oraz wskazanych przez Towarzystwo członków honorowych. Strony ustaliły wysokość pojedynczej rocznej prenumeraty czasopisma w wysokości 50 zł.

Wzajemne rozliczenia Stron mają miejsce po wydaniu ostatniego numeru czasopisma. Wydawca przesyła do P. fakturę opiewającą na kwotę będącą iloczynem kwoty 50 zł x ilość zrealizowanych prenumerat.

Towarzystwo przeprowadza również odpłatne szkolenia dla lekarzy.

Wszystkie dochody zarówno z tytułu składek, jak i szkoleń P. otrzymuje wyłącznie w obrocie bezgotówkowym tzn. poprzez przelew na rachunek bankowy P., a z opisu przelewu jednoznacznie wynika kto (łącznie z adresem) wpłacił i za co (tzn. składka lub szkolenie w dn... pt.... itp.)

W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca poinformował, że w 2013 roku PT. nie uzyskało obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z tyt. np. szkoleń.

W 2013 roku P. otrzymało składki od swoich członków w wysokości 69 870 zł. Tytułem opłaty za prenumeratę czasopisma „PA.” za 2013 rok - PT. przekazało do Wydawnictwa V. kwotę 50 904,63 zł.

Członkowie Towarzystwa otrzymują czasopismo bezpośrednio z Wydawnictwa V. sp. z o.o. w systemie wysyłkowym.

Wpłata składki dokonywana jest w całości na rachunek bankowy PT.. Z ewidencji oraz wyciągów bankowych jednoznacznie wynika, kto wpłacił (dane wpłacającego, oraz jego adres) i czego wpłata dotyczyła tzn. np. wpłata za szkolenie .... lub np. składka członkowska za 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy składki członkowskie wpłacane przez członków Stowarzyszenia otrzymujących czasopismo pt: „PA.” powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i być ewidencjonowane na kasie fiskalnej...
 2. Czy opłaty za szkolenia podlegają obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1)

Składka członkowska jest dobrowolną składką na realizację celów statutowych, ustalaną przez walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. Składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do stowarzyszenia i jest związana z pozostawaniem jego członkiem. Celem wnoszenia składki członkowskiej jest utrzymanie Stowarzyszenia i realizacja jego celów statutowych. Działalność prowadzona przez P., w ramach działań statutowych, mieści się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dostarczanie członkom Stowarzyszenia periodyku będącego organem prasowym Towarzystwa zawierającego wytyczne, artykuły, recenzje z dziedziny pneumonologii, służy realizacji celów statutowych Towarzystwa takich jak między innymi:

 • Pogłębianie wiedzy, podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc oraz innych Członków Towarzystwa.
 • Tworzenie i rozpowszechnianie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom płuc.
 • Opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń i standardów postępowania w zakresie leczenia chorób płuc.

W związku z powyższym Składki członkowskie nie są obrotem w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT i tym samym nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 30 listopada 2012 r. – IPPP2/443-804/12-4/AO. Podobne zdanie mają również niektóre sądy administracyjne, dla których najistotniejszym kryterium jest to, czy świadczone usługi przez organizacje są realizacją celów statutowych oraz, w nawiązaniu do VI Dyrektywy UE (art. 13 A ust. 1 lit. i), czy są prowadzone m.in. w interesie publicznym (np. orzeczenie I SA/Łd 291/08 Wyrok WSA w Łodzi).

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. W związku z faktem, iż składki członkowskie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności opodatkowanych - nie są również sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w związku z czym P. nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących w zakresie pobieranych składek.

Ad. 2)

Art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów stanowi, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej podlegają czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy, tj. podlegające regulacjom ustawy.

W art. 111 ust. 8 ustawy stwierdzono, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników od 1 stycznia 2015 roku reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 poz. 1544). Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, do dnia 31 grudnia 2016 r. - czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II ww. załącznika do rozporządzenia zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymienione zostały:

- w poz 38 - Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zdaniem Wnioskodawcy wpłaty za szkolenia korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia. Są one w całości uiszczane na rachunek bankowy P., a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika kto zapłacił (łącznie z adresem nabywcy) i jakiego szkolenia wpłata dotyczy np.: szkolenia w dniu.... itp.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest
 • prawidłowe w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT wpłacanej przez członków Stowarzyszenia składki członkowskiej w części dotyczącej dowolnych celów statutowych,
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłacanej przez członków Stowarzyszenia składki członkowskiej w części stanowiącej zapłatę za dostawę czasopisma,
 • prawidłowe w zakresie braku obowiązku udokumentowania za pomocą kasy rejestrującej wnoszonej składki członkowskiej w części dotyczącej dowolnych celów statutowych,
 • nieprawidłowe w zakresie obowiązku udokumentowania za pomocą kasy rejestrującej wnoszonej składki członkowskiej w części stanowiącej zapłatę za dostawę czasopisma,
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przeprowadzanych szkoleń.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Stosownie do art. 7 ust. 8 ww. ustawy w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku od towarów i usług istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym, chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”, lecz jako własność ekonomiczną.

Powyżej wskazany przepis art. 7 ust. 8 ustawy o VAT definiuje tzw. transakcje (dostawy) łańcuchowe. Warunkiem niezbędnym do ich zaistnienia jest to, że towar zostaje wydany przez pierwszy podmiot ostatniemu w kolejności podmiotowi, przy czym podmioty pośredniczące w ogóle nie wchodzą w fizyczne posiadanie przedmiotu dostawy. Przepis ten bazuje na fikcji prawnej, zgodnie z którą, dla potrzeb podatku VAT przyjmuje się, że dostawy towarów dokonuje każdy podmiot uczestniczący w transakcji łańcuchowej, pomimo że fizyczne wydanie towaru ma miejsce tylko jeden raz. Przy czym, każdy z podmiotów uczestniczących w takiej transakcji, na którego następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, musi posiadać praktyczną kontrolę nad tym towarem, możliwość korzystania z niego oraz ustalenia warunków takiego korzystania.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Usługą jednak będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść (choćby potencjalną).

Inną kwestią jest opodatkowanie wykonanych świadczeń, co jest uzależnione od dodatkowych czynników. Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla uznania, że dostawa towaru lub świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność. O czynnościach wykonanych za wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o VAT można mówić jedynie w sytuacji, gdy istnieje związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty o stosunek prawny pomiędzy świadczącym a odbiorcą i wynagrodzenie to może być wyrażone w pieniądzu. Tak więc usługa bądź dostawa podlega opodatkowaniu wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem to jest ona odpłatna. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje co należy rozumieć przez czynność odpłatną. Jednakże kwestia odpłatności była niejednokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

I tak, w wyroku z dnia 1 kwietnia 1982 r. w sprawie C-89/81 Hong-Kong Trade Development Council TSUE stwierdził, że wskazane w sprawie czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Analizując głębiej ten problem Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86 Apple and Pear Development Council uznał, że czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem.

Pojęcie „odpłatności” pojawiło się również w orzeczeniu z 5 lutego 1981 r. w sprawie C-154/80 Staatsecretaris van Financiën, które zapadło na tle przepisów I Dyrektywy VAT z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EWEC). Trybunał wskazał, że termin „zapłata” stanowi integralną część przepisów prawa wspólnotowego, które nie odwołuje się do prawa państw członkowskich dla ustalenia jego znaczenia i zakresu. Stąd też wykładnia tego wyrażenia nie może być pozostawiona dyskrecjonalnemu władztwu każdego państwa członkowskiego. Ponadto Trybunał przypomniał, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego. W końcu - jak wskazał Trybunał - świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych.

Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R.J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia) gdzie podkreślono, że dla wystąpienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług konieczne staje się zaistnienie bezpośredniego związku płatności z konkretną czynnością oraz istnienie konsumenta tej czynności.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia należy rozumieć prawo podmiotu dokonującego dostawy lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT i świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ww. ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnika” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność, występując w obrocie gospodarczym.

W konsekwencji należy stwierdzić, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi ona być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, a więc podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Tym samym, status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia czy dokonujący transakcji sprzedaży towarów lub świadczenia usług jest podatnikiem podatku VAT istotne jest stwierdzenie, że podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a także Statut oraz szczegółowe regulaminy wewnętrzne. Towarzystwo jest czynnym podatnikiem VAT. Celami statutowymi Wnioskodawcy jest pogłębianie wiedzy, podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności lekarzy i specjalistów chorób płuc oraz innych Członków Towarzystwa, popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o chorobach płuc i ich zapobieganiu, tworzenie programów zapobiegania i zwalczania chorób układu oddechowego oraz poprawa zdrowotności polskiego społeczeństwa w zakresie układu oddechowego, inicjowanie, realizacja i w miarę posiadanych środków finansowanie badań naukowych w zakresie epidemiologii, eliopatogenezy, diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób płuc, tworzenie i rozpowszechnianie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom płuc, krzewienie postaw społecznych, rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie przez Członków Towarzystwa, monitorowanie potrzeb i dbanie o odpowiednie warunki wykonywania pracy pneumonologa, promowanie i reprezentowanie polskiej pneumonologii w kraju i zagranicą, rozwój i promocja pneumonologii w Polsce oraz dbanie o wysoki poziom opieki pneumonologicznej w Polsce. Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi poprzez organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, prowadzenie różnych form kształcenia podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników służby zdrowia uczestniczenie w egzaminach specjalizacyjnych w dziedzinie chorób płuc, inicjowanie oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w zakresie chorób płuc, opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń i standardów postępowania w zakresie leczenia chorób płuc, organizowanie akcji mających na celu profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób płuc w społeczeństwie, wspieranie badań naukowych w zakresie nauk podstawowych i klinicznych w dziedzinie chorób płuc, wydawanie ekspertyz i opinii dotyczących zwalczania chorób płuc dla administracji państwowej i organizacji współpracujących. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich (wynoszących: 100 zł dla członków powyżej 30 roku życia, 50 zł dla członków poniżej 30 roku życia, członkowie honorowi są zwolnieni z opłat), darowizn, oraz działalności gospodarczej, z której dochody w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych. Swoje działania statutowe Towarzystwo realizuje między innymi poprzez publikacje w czasopiśmie: „PA.”, które zgodnie ze statutem P. jest oficjalnym organem prasowym Towarzystwa. Czasopismo „PA.” jest oficjalnym pismem PT., PA. oraz I. wydawanym od 1926 roku. Jest to dwumiesięcznik o charakterze naukowo-edukacyjnym, adresowany do specjalistów chorób płuc. W „PA.” publikowane są zalecenia PT. oraz recenzowane prace oryginalne, doniesienia wstępne, prace kazuistyczne, artykuły poglądowe, edukacyjne, a także recenzje książek i komentarze redakcyjne. Artykuły ukazują się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Prawa autorskie do tytułu czasopisma wraz z treścią czasopisma przysługują P.. Czasopismo wydawane jest przez spółkę z o.o. V. będącą Wydawcą. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy P. a Wydawnictwem - Wydawnictwo wysyła periodyk bezpośrednio do członków Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską oraz wskazanych przez Towarzystwo członków honorowych. Strony ustaliły wysokość pojedynczej rocznej prenumeraty czasopisma w wysokości 50 zł. Członkowie Towarzystwa otrzymują czasopismo bezpośrednio z Wydawnictwa V. sp. z o.o. w systemie wysyłkowym. Wzajemne rozliczenia Stron mają miejsce po wydaniu ostatniego numeru czasopisma. Wydawca przesyła do P. fakturę opiewającą na kwotę będącą iloczynem kwoty 50 zł x ilość zrealizowanych prenumerat. W 2013 roku P. otrzymało składki od swoich członków w wysokości 69 870 zł. Tytułem opłaty za prenumeratę czasopisma „PA.” za 2013 rok - PT. przekazało do Wydawnictwa V. kwotę 50 904,63 zł. Wpłata składki dokonywana jest w całości na rachunek bankowy PT.. Z ewidencji oraz wyciągów bankowych jednoznacznie wynika, kto wpłacił (dane wpłacającego, oraz jego adres) i czego wpłata dotyczyła tzn. np. wpłata za szkolenie .... lub np. składka członkowska za 2014 r.

Towarzystwo przeprowadza również odpłatne szkolenia dla lekarzy. W 2013 roku PT. nie uzyskało obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z tyt. np. szkoleń. Wszystkie dochody zarówno z tytułu składek, jak i szkoleń P. otrzymuje wyłącznie w obrocie bezgotówkowym tzn. poprzez przelew na rachunek bankowy P., a z opisu przelewu jednoznacznie wynika kto (łącznie z adresem) wpłacił i za co (tzn. składka lub szkolenie w dn... pt.... itp.).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT wpłacanej przez Członków Stowarzyszenia składki członkowskiej i obowiązku dokumentowania tej wpłaty przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Po uwzględnieniu powyższej analizy czynności objętych przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jak również stanowiska Trybunału zaprezentowanego w sprawie 102/86 Apple and Pear Development, zgodnie z którym korzyści wynikające z wykonywanych przez usługodawcę zadań muszą mieć bezpośredni związek z usługobiorcą, zaś w sytuacji, gdy taki związek nie istnieje (np. związek ma wyłącznie charakter pośredni, bo usługobiorcą jest cała branża a nie konkretny plantator) nie można uznać takich czynności za usługi opodatkowane podatkiem VAT należy stwierdzić, że co do zasady nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług płatność (składka członkowska), która dokonywana jest jedynie w związku z przynależnością do określonej organizacji. Szczególnie kiedy, jak w ostatnim z powołanych wyroków, organizacja ma dowolność co do przeznaczenia otrzymanych środków, zaś jej członkowie nie mają bezpośredniego wpływu na ich spożytkowanie. W takim przypadku nie można uznać, że składka członkowska ma charakter zapłaty za wykonaną czynność, gdyż brak bezpośredniego związku pomiędzy płatnością, a korzyściami jakie osiągają poszczególni jej członkowie. W ocenie Organu rozwiązania takie nie mogą być jednak stosowane wobec każdego rodzaju składek członkowskich. W sytuacji kiedy powołana organizacja poza realizacją zadań statutowych w ramach wykonywanych czynności na rzecz swoich członków dokonuje jednego, czy też kilku konkretnych świadczeń to w tym przypadku składkę na jej rzecz można potraktować jako zapłatę za określone świadczenie.

Zatem, co do zasady, uiszczane przez członków składki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pod warunkiem jednak, że nie można im przypisać konkretnego świadczenia wzajemnego wynikającego z opłacenia składki. W sytuacji jednak, gdy stanowić one będą wynagrodzenie za otrzymane przez członka organizacji świadczenie, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na przedstawione okoliczności oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie pomiędzy Wnioskodawcą a członkami istnieje stosunek prawny, tj. deklaracja przystąpienia członków do Stowarzyszenia. W niniejszej sprawie istnieje również konkretny beneficjent czynności dokonywanej przez Wnioskodawcę, polegającej na tym, że w zamian za składkę lub jej część członkowie otrzymują czasopismo pod nazwą „PA.”. Zatem wnoszona przez członków poniżej 30 roku życia składka lub część składki członkowskiej w przypadku członków powyżej 30 roku życia nie będzie przeznaczana na dowolne cele statutowe, lecz będzie stanowić zapłatę za świadczenie realizowane przez Towarzystwo w formie dystrybuowanego czasopisma. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z umową Wydawnictwo wysyła periodyk bezpośrednio do członków, którzy opłacili składkę członkowską. Tym samym, skoro składka lub część składki wnoszona przez członków przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wydruku czasopisma to wobec dokonywanej wysyłki czasopisma do członków zostanie spełniona przesłanka odpłatności. Należy więc stwierdzić, że występuje bezpośredni związek pomiędzy opłatą ponoszoną przez członków Stowarzyszenia i dostarczanym czasopismem. W konsekwencji, można stwierdzić, że występuje wyraźny związek pomiędzy wnoszoną przez członka składką a wartością świadczeń otrzymanych przez niego. Otrzymane od członków wynagrodzenie będzie konsekwencją wykonania świadczenia przez Stowarzyszenie.

W konsekwencji, na podstawie art. 5 w zw. z art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług czynności polegające na cyklicznej dystrybucji czasopisma dokonywane przez Stowarzyszenie na rzecz swoich członków będą odpłatną dostawą towarów na gruncie podatku od towarów i usług. Tym samym, składka członkowska uiszczana przez członków na rzecz Stowarzyszenia (w części, która będzie przeznaczona na zapłatę za udostępnianie członkom czasopisma – czyli dostawę czasopisma przez Stowarzyszenie na rzecz jej członków) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie w jakim stanowi cenę za dostawę czasopisma realizowaną przez Wnioskodawcę. W pozostałym zakresie tj. wpłata składki członkowskiej na realizację bliżej nieokreślonych celów statutowych Towarzystwa, które to czynności nie stanowią czynności objętych przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem VAT wpłacana składka członkowska nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej opodatkowania składki członkowskiej niestanowiącej zapłaty za dostawę towarów lub świadczenie usług należało uznać za prawidłowe, natomiast składka członkowska jako zapłata za dostawę czasopisma na rzecz członków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT dlatego też w tej części stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W kwestii udokumentowania ww. czynności należy zauważyć, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Ponadto w myśl ustawy o podatku od towarów i usług ewidencjonowaniu przy użyciu kasy rejestrującej podlega sprzedaż. Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ww. ustawy gdzie wskazano, że pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przy czym, odpłatną dostawą towarów jest dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. W konsekwencji, za pomocą kasy rejestrującej powinna być ewidencjonowana m.in. dostawa towarów w rozumieniu przepisów o VAT.

Z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnicy, wobec których powstał obowiązek w zakresie stosowania kas rejestrujących są obowiązani za pośrednictwem tych urządzeń ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego. Należy jednak zauważyć, że opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług nie jest kryterium determinującym powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedmiotowy obowiązek dotyczy również sytuacji, gdy czynności sprzedaży są zwolnione od podatku VAT lub wykonuje je podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy wskazać, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług – stosownie do zapisu art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ww. ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę czasopismo „PA.” otrzymują członkowie, którzy opłacili składkę członkowską oraz członkowie honorowi wskazani przez Wnioskodawcę. Wysokość pojedynczej rocznej prenumeraty czasopisma wynosi 50 zł. Wzajemne rozliczenia Stron tj. Wnioskodawcy i Wydawnictwa mają miejsce po wydaniu ostatniego numeru czasopisma. Wydawca przesyła do P. fakturę opiewającą na kwotę będąca iloczynem kwoty 50 zł x ilość zrealizowanych prenumerat. Jak wywiedziono wyżej, wpłacana przez członków Towarzystwa składka członkowska w całości lub części stanowi zapłatę za dostawę czasopisma na rzecz członków. Tak więc odpłatna dostawa czasopisma na rzecz członków Stowarzyszenia dokonywana przez Wnioskodawcę stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT na rzecz członków Towarzystwa. Tym samym, czynność ta podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Cytowany przepis art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże na mocy art. 19 ust. 8 ww. ustawy obowiązek ten powstaje również jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem podatnicy podatku od towarów i usług dokumentują dokonaną sprzedaż m.in. poprzez ewidencję przy użyciu kasy rejestrującej.

W świetle przywołanych przepisów i niniejszych okoliczności należy stwierdzić, że sprzedaż czasopisma, za które zapłata pokrywana będzie z wnoszonej przez członka składki będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy powstanie w momencie dokonania dostawy czasopisma na rzecz członka, chyba że przed dokonaniem dostawy towaru Wnioskodawca otrzyma całość lub część zapłaty na poczet przyszłej dostawy towarów. Wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W tym momencie powstanie także obowiązek rejestracji tej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tym samym, Wnioskodawca w momencie wydania towaru lub otrzymania przed dokonaniem dostawy czasopisma całości lub część zapłaty (wpłaty składki członkowskiej w części dotyczącej zapłaty za otrzymywane przez członków czasopismo) zobowiązany będzie udokumentować przedmiotową sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej, zgodnie z postanowieniami art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Skoro wnoszone na rzecz Towarzystwa składki członkowskie w całości lub części otrzymywane są w związku z dokonywaną dostawą czasopisma na rzecz członka tego Towarzystwa to stanowią wynagrodzenie za dostawę towarów. W konsekwencji, wobec Wnioskodawcy wystąpi obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej otrzymywanych składek w części odnoszącej się do zapłaty za dostawę czasopisma na rzecz członków.

Natomiast - jak wskazano wyżej - wpłata składki członkowskiej w części jako niezwiązanej z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, że wpłata nie jest związana z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymienioną w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT to wobec Wnioskodawcy w momencie dokonania wpłaty składki członkowskiej w tej części nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Z tych samych względów, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rejestracji wpłaty tej części składki członkowskiej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży w świetle art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, która dokonana została na rzecz określonej w art. 111 ust. 1 ww. ustawy kategorii podmiotów.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie braku obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej w zakresie pobieranych składek, które nie dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług należało uznać za prawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej odnośnie pobieranych składek, które dotyczą dostawy czasopisma na rzecz członków należało uznać za nieprawidłowe.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminy rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Z dniem 1 stycznia 2015 r. ww. rozporządzenie utraciło moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Regulacje zawarte w powołanych rozporządzeniach przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Pod poz. 36 załącznika do ww. rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Natomiast na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku do ww. rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności. W poz. 37 ww. załącznika została wymieniona – dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca wskazał, że wszystkie dochody zarówno z tytułu składek, jak i szkoleń P. otrzymuje wyłącznie w obrocie bezgotówkowym tzn. poprzez przelew na rachunek bankowy P.. W 2013 roku P. otrzymało składki od swoich członków w wysokości 69 870 zł. Tytułem opłaty za prenumeratę czasopisma „PA.” za 2013 rok - PT. przekazało do Wydawnictwa V. kwotę 50 904,63 zł. Wpłata składki dokonywana jest w całości na rachunek bankowy PT.. Z ewidencji oraz wyciągów bankowych jednoznacznie wynika, kto wpłacił (dane wpłacającego, oraz jego adres) i czego wpłata dotyczyła tzn. np. wpłata za szkolenie .... lub np. składka członkowska za 2014 r. Członkowie Towarzystwa otrzymują czasopismo bezpośrednio z Wydawnictwa V. sp. z o.o. w systemie wysyłkowym.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że skoro dostawa czasopisma następuje w systemie wysyłkowym a zapłata za wykonaną czynność otrzymywana jest za pośrednictwem banku (poprzez przelew na rachunek bankowy Wnioskodawcy) i z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej czynności zapłata dotyczyła i przez kogo została dokonana to dokonywana czynność spełnia przesłanki umożliwiające korzystanie – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. - ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a od dnia 1 stycznia 2015 r. w związku obowiązywaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia.

W odniesieniu do obowiązku rejestracji przy zastosowaniu kasy rejestrującej przeprowadzanych odpłatnych szkoleń na rzecz lekarzy należy przypomnieć, że w myśl ustawy o podatku od towarów i usług ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej podlega sprzedaż. Pojęcie sprzedaży zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ww. ustawy obejmuje m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym, odpłatnym świadczeniem usług jest świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem.

Skoro Wnioskodawca w analizowanej sprawie dokonuje odpłatnego świadczenia usług w postaci przeprowadzanych odpłatnych szkoleń dla lekarzy to z tego tytułu wobec Wnioskodawcy wystąpi obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca przeprowadzając odpłatne szkolenia dokonuje odpłatnego świadczenia usług, które to czynności wykonuje na rzecz podmiotów określonych w art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zasadami prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego określonymi w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zw. z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. zwolniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Natomiast na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej zwolniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej przy sprzedaży usług dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o którym stanowi § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 i 38 załącznika do ww. rozporządzeń można stosować po spełnieniu warunków wynikających z ww. pozycji. Niewystąpienie jednego ze wskazanych warunków w ww. przepisach oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku dokonanej przez podatnika czynności.

Jak wskazano we wniosku Towarzystwo przeprowadza odpłatne szkolenia dla lekarzy. Wszystkie dochody zarówno z tytułu składek, jak i szkoleń P. otrzymuje wyłącznie w obrocie bezgotówkowym tzn. poprzez przelew na rachunek bankowy P., a z opisu przelewu jednoznacznie wynika kto (łącznie z adresem) wpłacił i za co (tzn. składka lub szkolenie w dn... pt.... itp.).

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro w analizowanej sprawie zapłata za wykonaną przez Wnioskodawcę usługę szkoleniową zostanie w całości dokonana bezgotówkowo (za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy), gdyż - jak wskazano w przedstawionym opisie - Wnioskodawca otrzymuje wyłącznie zapłatę poprzez przelew na rachunek bankowy Wnioskodawcy i z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła to za spełnione należy uznać warunki umożliwiające korzystanie ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencjonowania, o którym stanowi § 2 ust. 1 rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 37 i poz. 38 (od 1 stycznia 2015 r.) załącznika do ww. rozporządzeń. Tym samym, wobec wypełnienia warunków przewidzianych w ww. przepisach szkolenia świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz lekarzy korzystać mogą ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie ww. przepisów nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2012 r. nr IPPP2/443-804/12-4/AO należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc interpretacja wydawana jest w indywidualnej sprawie zainteresowanego na tle indywidualnie przedstawionych przez niego okoliczności dotyczących zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W konsekwencji, przywołana interpretacja wydana na podstawie okoliczności w niej przedstawionych nie może mieć decydującego wpływu na rozstrzygnięcie podejmowane w analizowanej sprawie. Przy czym, należy wskazać, że w stanie faktycznym ww. interpretacji czasopismo dla członków wydawane jest bezpłatnie i brak zastrzeżenia o dostawie czasopisma wyłącznie dla członków, którzy opłacili składkę członkowską. Tak więc w tamtych okolicznościach brak bezpośredniego związku dostawy czasopisma z wpłatą składki członkowskiej.

W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę orzeczenia WSA w Łodzi o sygn. I SA/Łd 291/08 należy zauważyć, że wyrok ten Organ potraktował jako element argumentacji Wnioskodawcy, lecz nie mógł mieć one wpływu na ocenę prawną wskazanej sprawy. Orzeczenie to dotyczyło skutków podatkowych usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz członków z punktu widzenia podatku od towarów i usług. Przedmiotem rozstrzygnięcia była możliwość zwolnienia tych usług. Tak więc przywołane orzeczenie nie potwierdza stanowiska zajętego przez Wnioskodawcę, gdyż w tamtejszej sprawie usługi wykonywane na rzecz członków objęte były przedmiotowym zakresem opodatkowania. Analizowano jedynie stawkę podatku VAT dotyczącą usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz członków.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.