IPPP2/443-1266/14-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej przy sprzedaży wysyłkowej (poz. 37 zał. do rozp. MF)
IPPP2/443-1266/14-2/KOMinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  3. sprzedaż wysyłkowa
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 24 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie sklepu internetowego. Nabywcami są między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Nabywcy mają obowiązek uiścić zapłatę przelewem bankowym na rachunek Wnioskodawcy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, on-line, innymi słowy za pośrednictwem firmy lub firm oferującej usługi płatnicze. Przykładem są serwisy: Przelewy24, PayPal albo PayU.

Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której wynika, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła. W ewidencji są ujmowane co najmniej następujące dane: numer zamówienia lub inny indeks, imię i nazwisko nabywcy, adres nabywcy, kwota brutto zamówienia, data(y) otrzymania i wartość zapłaty, data(y) nadania przesyłki.

Towary są dostarczane nabywcom pocztą lub przesyłkami kurierskimi.

Wniosek dotyczy tylko i wyłącznie towarów oraz usług niewymienionionych w § 4 pkt 1 rozporządzania Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować opisaną sprzedaż wysyłkową przy zastosowaniu kas lub drukarek rejestrujących...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie musi on ewidencjonować sprzedaży towarów na kasie rejestrującej, ponieważ dostarcza towary w systemie wysyłkowym, przyjmuje płatności w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Firmy oferujące usługi płatnicze będą otrzymywać środki pieniężne od nabywców Wnioskodawcy w formie bezgotówkowej, elektronicznej. Będą je zbiorczo przekazywać na rachunek Wnioskodawcy i każdą wpłatę oznaczą identyfikatorem (ciąg znaków alfanumerycznych). Niezależnie od tego sporządzane jest okresowe (np. miesięczne) zestawienie wszystkich wpłat otrzymanych od nabywców Wnioskodawcy opisanych ich danymi oraz wszystkich wypłat dla Wnioskodawcy. Zastosowany system przyjmowania wpłat sprawia, że każda wpłata pozostawia ślad w postaci wpływu pieniędzy na rachunek, a więc umożliwia kontrolowanie obrotów Wnioskodawcy.

Wnioskodawca korzysta z interpretacji indywidualnej wydanej na jego wniosek 11 grudnia 2014 r. o sygnaturze IPPP2/443-909/14-2/RR, której okres obowiązywania Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ograniczył do 31 grudnia 2014 r. pomimo tego, że zasady postępowania będące przedmiotem interpretacji zdaniem Wnioskodawcy nie uległy zmianie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ zauważa, że wobec wskazania przez Wnioskodawcę, że wniosek dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży towarów oraz usług niewymienionionych w § 4 pkt 1 rozporządzania Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, interpretacja została wydana na podstawie ww. rozporządzenia, które obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu - do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (...).

W § 4 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia wymienione zostały niektóre czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 i § 3.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
  • zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za dostawę towaru w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest to, żeby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w formie sklepu internetowego. Nabywcami będą między innymi osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Nabywcy mają obowiązek uiścić zapłatę przelewem bankowym na rachunek Wnioskodawcy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem płatności internetowych, on-line, innymi słowy za pośrednictwem firmy lub firm oferującej usługi płatnicze. Przykładem są serwisy: Przelewy24, PayPal albo PayU. Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której wynika, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła. W ewidencji są ujmowane co najmniej następujące dane: numer zamówienia lub inny indeks, imię i nazwisko nabywcy, adres nabywcy, kwota brutto zamówienia, data(y) otrzymania i wartość zapłaty, data(y) nadania przesyłki. Towary są dostarczane nabywcom pocztą lub przesyłkami kurierskimi.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować opisaną sprzedaż wysyłkową przy zastosowaniu kas lub drukarek rejestrujących. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że pytanie dotyczy tylko i wyłącznie towarów oraz usług niewymienionych w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj Przelewy24, PayPal albo PayU) tut. Organ zauważa, że taka forma płatności spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku zastosowany system przyjmowania wpłat, sprawia, że każda wpłata pozostawia ślad w postaci wpływu pieniędzy na rachunek. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem firm oferujących usługi płatnicze za dostarczone przesyłki, wpływają na konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Zatem z uwagi na ww. przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że przyjęty przez Wnioskodawcę sposób dokumentacji sprzedaży w systemie wysyłkowym dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia. Płatności są dokonywane w sposób wskazany w poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ponadto Wnioskodawca jest w posiadaniu dowodów, z których będzie jednoznacznie wynikać, która zapłata jakiej transakcji dotyczyła tj. posiadane dokumenty i ewidencja zawierają m.in. dane nabywcy, w tym jego adres.

W konsekwencji należy wskazać, że Wnioskodawca nawet po przekroczeniu w danym roku podatkowym limitu obrotów w wysokości 20 000 zł - może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej w odniesieniu do dokonywanej sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym (za pośrednictwem poczty oraz firm kurierskich) dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za które płatność przekazywana jest za pośrednictwem operatora płatności internetowych typu Przelewy24, PayPal czy PayU.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że prawo do stosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym na podstawie ww. przepisów przysługuje Wnioskodawcy do dnia 31 grudnia 2016 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.