IPPP2/443-1242/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży artykułów odzieżowych dokonywanej w systemie wysyłkowym
IPPP2/443-1242/14-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. obowiązek ewidencyjny
 3. sprzedaż wysyłkowa
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży artykułów odzieżowych dokonywanej w systemie wysyłkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży artykułów odzieżowych dokonywanej w systemie wysyłkowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 2 lutego 2013 roku Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży wysyłkowej odzieży nowej, głównie poprzez stronę internetową oraz poprzez serwis umożliwiający sprzedaż wysyłkowy tj. allegro.pl.

Główna klasyfikacja działalności to PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

Od początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca rozlicza się z tytułu podatku dochodowego na zasadach ogólnych - prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie posiada kasy fiskalnej.

Dostawa towarów jest prowadzona wyłącznie w systemie wysyłkowym (poczty lub przesyłkami kurierskimi), a zapłaty za zakupione produkty dokonywane są przez osoby fizyczne za pośrednictwem: poczty, banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy, płatności elektronicznych (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pomocą serwisu PayU).

Zakupiony u Wnioskodawcy towar wysyła on albo po uregulowaniu należności przez klienta albo przesyłką pobraniową na prośbę klienta. Zapłata za towar wydany za pobraniem zawsze wpływa na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy za pośrednictwem serwisu apaczka.pl bądź Poczty Polskiej.

W związku z powyższym na firmowe konto bankowe trafiają trzy rodzaje wpłat od klientów;

 1. indywidualne kwoty od klientów,
 2. zbiorcze kwoty z „konta” PayU, wraz ze szczegółową specyfikacją transakcji,
 3. indywidualne kwoty wpłacane przez operatora logistycznego apaczka.pl bądź Pocztę Polską z tytułu dostarczanych przesyłek pobraniowych.

Wnioskodawca przechowuje uzyskane z firmowego konta bankowego potwierdzenia poszczególnych wpłat oraz odpowiadające tym wpłatom dane z systemów: allegro.pl, gdzie dokonano sprzedaży a zawierające co najmniej: nazwę (tytuł) aukcji/oferty, której przelew dotyczył, indywidualny numer aukcji/oferty, imię, nazwisko oraz dane adresowe kupującego.

W przypadku wpływu zbiorczej kwoty z „konta” PayU na konto bankowe Wnioskodawcy, Wnioskodawca przechowuje dane z firmowego konta bankowego potwierdzające te wpłaty. Zawierają one unikalny numer (IdT) wypłaty z systemu PayU, do tego Wnioskodawca posiada potwierdzenie wypłaty z PayU, które również zawiera ten sam unikalny numer (IdT) wypłaty oraz zestawienie wpłat na „konto” PayU od kupujących. W zestawieniu tym podana jest unikalna nazwa („nick”) kupującego, tytuł oraz numer aukcji/oferty, wpłaconą kwotę, datę wpłaty, numer wpłaty.

W dniu wysyłki przesyłki pobraniowej Wnioskodawca drukuje dane z systemów: allegro.pl, gdzie dokonano sprzedaży, zawierające co najmniej: nazwę (tytuł) aukcji/oferty, indywidualny numer aukcji/oferty, imię, nazwisko i dane adresowe kupującego. Na wydruku znajdują się dodatkowo informacje o dacie wysyłki przesyłki pobraniowej. W momencie wpływu kwoty pobrania na konto bankowe Wnioskodawca drukuje potwierdzenie tej wpłaty oraz nanosi informacje jakiej transakcji wpłata dotyczy (opis nadanego przez niego w dniu wysyłki numeru).

Wnioskodawca w żadnym z przypadków nie przyjmuje zapłaty fizycznie w gotówce. Wnioskodawca na chwilę obecną posiada jedno konto bankowe, na które wpływają wszystkie wpłaty od klientów.

Tym samym każda transakcja dokonywana za pośrednictwem sklepu internetowego bądź platformy Allegro umożliwia pełną jej identyfikację, tj. każdy klient dokonujący zakupu staje się unikalnym użytkownikiem, w danych transakcji zakupu potwierdzany jest przedmiot umowy, cena indywidualna transakcji, cena jednostkowa poszczególnych składników w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu oraz inne dane identyfikacyjne. Dodatkowo każda transakcja kupna - sprzedaży jest możliwa do zdefiniowania z imienia i nazwiska Kupującego. Dla każdej transakcji wystawiana jest papierowa wersja Dowodu Sprzedaży (bądź Rachunku na specjalne życzenie Kupującego), przypisana do określonej umowy kupna - sprzedaży a kopie tych dokumentów są przechowywane przez Wnioskodawcę. Tym samym z ewidencji dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane Kupującego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku prowadzenia wspomnianego typu sprzedaży oraz sposobu jej dokumentowania Wnioskujący może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (fiskalnej) sprzedaży asortymentu sklepu internetowego , a co za tym idzie także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 poz. 1544)...

Czy interpretacja Wnioskodawcy jest prawidłowa...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie sprzedaży przez internet odzieży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku rejestracji tych transakcji poprzez kasy rejestrujące oraz wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych Klientom. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 poz. 1544),

Zgodnie z § 2.1. ww. Rozporządzenia:

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia”.

Pozycja 37 ww. Załącznika do Rozporządzenia brzmi:

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)”.

Działalność Gospodarcza prowadzona poprzez sklep internetowy X oraz platformę Allegro spełnia powyższe warunki. Jest w pełni możliwe zapewnienie identyfikacji oraz przypisywanie konkretnych płatności do konkretnych transakcji jak również zapłata za transakcje następuje w całości za pomocą przelewów elektronicznych bądź kart kredytowych odpowiednio na rachunek bankowy podatnika (nie ma więc przypadków zapłaty gotówką).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • Strona nie dokonuje dostaw towarów określonych w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wysyłkowej sprzedaży artykułów odzieżowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, głównie przez X oraz allegro.pl. Dostawa towarów jest prowadzona wyłącznie w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), a zapłaty za zakupione produkty dokonywane są przez osoby fizyczne za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz płatności elektronicznych (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU). Zakupiony u Wnioskodawcy towar wysyła on albo po uregulowaniu należności przez klienta albo przesyłką pobraniową na prośbę klienta.

Wnioskodawca nie posiada kasy fiskalnej i w żadnym z przypadków nie przyjmuje zapłaty fizycznie w gotówce. Wnioskodawca na chwilę obecną posiada jedno firmowe konto bankowe, na które wpływają wszystkie wpłaty od klientów.

Każda transakcja dokonywana za pośrednictwem sklepu internetowego bądź platformy Allegro umożliwia pełną jej identyfikację, tj. każdy klient dokonujący zakupu staje się unikalnym użytkownikiem, a w danych transakcji zakupu potwierdzany jest przedmiot umowy, cena indywidualna transakcji, cena jednostkowa poszczególnych składników w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu oraz inne dane identyfikacyjne. Dodatkowo każda transakcja kupna-sprzedaży jest możliwa do zdefiniowania z imienia i nazwiska Kupującego. Dla każdej transakcji wystawiana jest papierowa wersja Dowodu Sprzedaży (bądź Rachunku, na specjalne życzenie Klienta), przypisana do określonej umowy kupna-sprzedaży, a kopie tych dokumentów są przechowywane przez sklep. Tym samym, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane Kupującego).

Z analizy okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że sprzedaż odzieży w systemie wysyłkowym nie została wymieniona w § 4 ust. 1 rozporządzenia, jako podlegająca obowiązkowi bezwzględnej ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ponadto, jak wskazano we wniosku, dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w formie sprzedaży wysyłkowej, a przyjętym sposobem zapłaty przez kupującego za zakupiony towar jest płatność za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz płatności elektroniczne (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU). W odniesieniu do każdej powyższej formy płatności za towar Wnioskodawca prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie transakcji wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Wnioskodawca ma zatem możliwość każdorazowej identyfikacji danych nabywcy przy każdej dokonanej sprzedaży (w tym jego imienia i nazwiska oraz adresu).

W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka.pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Z uwagi zatem na powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że przyjęty przez Wnioskodawcę sposób dokumentacji sprzedaży w systemie wysyłkowym dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, spełnia przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia. Wnioskodawca nie przyjmuje wpłat w formie gotówkowej, płatności są dokonywane w sposób wskazany w poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ponadto Wnioskodawca jest w posiadaniu dowodów, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie dostawy wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, tj. posiadane dokumenty i ewidencja zawierają dane nabywcy, w tym jego adres.

Końcowo należy zaznaczyć, że prawo do stosowania zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży odzieży w systemie wysyłkowym (za pośrednictwem poczty lub kuriera) będzie Wnioskodawcy przysługiwało do dnia 31 grudnia 2016 r.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.