IPPP2/443-1227/14-2/KBr | Interpretacja indywidualna

Prawo podatkowe w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej
IPPP2/443-1227/14-2/KBrinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
  3. sprzedaż samochodu
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej usług fryzjerskich świadczonych na podstawie umowy zawartej ze spółką – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej usług fryzjerskich świadczonych na podstawie umowy zawartej ze spółką.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatniczka (dalej „Wnioskodawczyni”) jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu decyzji o opodatkowaniu działalności w formie karty podatkowej, Wnioskodawczyni świadczy usługi fryzjerskie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach obsługi stałego kontrahenta Wnioskodawczyni świadczy wyłącznie usługi fryzjerskie na rzecz klientów spółki z o.o. Klientami spółki z o.o., na rzecz których świadczone są usługi fryzjerskie są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Podatniczka prowadzi ewidencję wyświadczonych usług dla celów rozliczenia z kontrahentem. Wszelkie płatności z tytułu wykonanych przez Wnioskodawczynię czynności dokonywane są wyłącznie przez jej kontrahenta - spółkę z o.o. przy pośrednictwie systemu bankowego (przelew bankowy). Płatności dokonywane są na podstawie faktur wystawianych przez podatniczkę swojemu kontrahentowi - spółce z o.o. Kontrahent w tytule przelewu bankowego podaje numer faktury, z tytułu której następuje płatność. Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość w związku z ewidencją świadczonych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej w roku 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest od 1 stycznia 2015 r. do ewidencji świadczonych usług na rzecz klientów swojego kontrahenta - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej przy użyciu kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., Nr 1544, dalej: „Rozporządzenie”) w związku z poz. 38 załącznika do powyższego Rozporządzenia jest zwolniona od dnia 1 stycznia 2015 r. od ewidencji świadczonych usług, opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm) Minister Finansów wydał Rozporządzenie. Na podstawie § 2 Rozporządzenia Minister Finansów zwolnił z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

Zgodnie zaś z poz. 38 załącznika do Rozporządzenia, zwolnione z obowiązku ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej jest „Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Tak jak Wnioskodawczyni wskazała w stanie faktycznym powyżej, świadczenie przez nią usług fryzjerskich na rzecz kontrahenta - spółki z o.o. wypełnia przesłanki świadczenia usług opisanych w poz. 38 załącznika do Rozporządzenia, to jest:

  1. usługi są świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
  2. podatniczka otrzymuje w całości zapłatę za wykonane czynności za pośrednictwem banku;
  3. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczą płatności.

Tym samym podatniczka korzystać będzie ze zwolnienia z tytułu ewidencjonowania tego typu usług przy użyciu kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach obsługi stałego kontrahenta Wnioskodawczyni świadczy wyłącznie usługi fryzjerskie na rzecz klientów spółki z o.o. Klientami spółki z o.o., na rzecz których świadczone są usługi fryzjerskie są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Podatniczka prowadzi ewidencję wyświadczonych usług dla celów rozliczenia z kontrahentem. Wszelkie płatności z tytułu wykonanych przez Wnioskodawczynię czynności dokonywane są wyłącznie przez jej kontrahenta - spółkę z o.o. przy pośrednictwie systemu bankowego (przelew bankowy). Płatności dokonywane są na podstawie faktur wystawianych przez podatniczkę swojemu kontrahentowi - spółce z o.o. Kontrahent w tytule przelewu bankowego podaje numer faktury, z tytułu której następuje płatność. Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość w związku z ewidencją świadczonych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej w roku 2015 r.

Jak wcześniej wskazano, przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z opisu analizowanej sprawy wynika, że wykonywane przez Stronę usługi fryzjerskie są świadczone na podstawie umowy zawartej ze spółką z o.o. Wnioskodawczyni wyświadczone usługi dokumentuje poprzez wystawienie faktur VAT na rzecz Spółki a płatności z nich wynikające regulowane są przez zleceniodawcę za pośrednictwem przelewu bankowego.

Na tej podstawie uznać należy, że wykonywanie przez Stronę usług fryzjerskich świadczonych na rzecz spółki z o.o. w ramach obsługi stałego klienta nie następuje na rzecz kręgu osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, na rzecz których występuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazać należy, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz innych, niż wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podmiotów nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, co oznacza, że nie mają również obowiązku posiadania takiej kasy.

Dlatego też w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni wykonująca usługi fryzjerskie w ramach podpisanej ze spółką umowy - nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Dodać należy, że w niniejszej sprawie dla oceny obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej wykonywanych przez Stronę usług fryzjerskich bez znaczenia pozostaje to, że płatność za wyświadczone przez Stronę usługi następuje przelewem bankowym. Dlatego też stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że Stronie przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) - należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IPPP2/443-1233/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

obowiązek instalacji kasy rejestrującej
IPTPP4/443-70/14-2/JM | Interpretacja indywidualna

sprzedaż samochodu
IBPP2/443-33/13/AMP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.