IPPP2/443-1138/14-6/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do planowanej sprzedaży towarów i usług z wykorzystaniem sieci Internet
IPPP2/443-1138/14-6/AOinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. rachunek bankowy
 3. sprzedaż wysyłkowa
 4. sprzedaż za pośrednictwem internetu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 19 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) oraz pismem z 21 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) a także pismem z 17 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z 30 stycznia 2015 r. znak sprawy IPPP2/443-1138/14-2/AO (skutecznie doręczone 14 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do planowanej sprzedaży towarów i usług z wykorzystaniem sieci Internet - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do planowanej sprzedaży towarów i usług z wykorzystaniem sieci Internet. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) oraz pismem z 21 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) a także pismem z 17 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z 30 stycznia 2015 r. znak sprawy IPPP2/443-1138/14-2/AO (data doręczenia 14 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność polegającą na handlu z wykorzystaniem sieci Internet (sklep internetowy). Będzie dokonywał dostawy towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczej (konsumentów). Towary, którymi zamierza handlować Wnioskodawca nie znajdują się na liście towarów określonych w par. 4 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Formą płatności za towary będzie tzw. płatność za pobraniem a więc w razie zamówienia konsument będzie płacił gotówką kurierowi, który przyjdzie do jego domu z towarem. Następnie kurier będzie przekazywał kwotę sprzedawcy w zależności od umowy z nim zawartej na jego rachunek bankowy bądź gotówką przy rozliczeniu. Wnioskodawca zamierza przekroczyć limit określony w par. 3 ww. rozporządzenia.

W piśmie z dnia 27 lutego 2015 r. uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca poinformował, że:

 • Dostawa towarów dokonywana przez Wnioskodawcę nie będzie dotyczyć towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • Wnioskodawca nie będzie otrzymywał w całości zapłaty za dokonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Zapłata będzie dokonywana przez kupującego gotówką na rzecz firmy kurierskiej a następnie firma kurierska będzie wpłacać kwotę na rachunek bankowy podatnika bądź będzie wypłacać kwotę w gotówce. Jedynym dokumentem dokumentującym zapłatę, w przypadku płatności na rachunek bankowy przez firmę kurierską, będzie potwierdzenie przelewu z firmy kurierskiej do podatnika. Jest to przelew zbiorczy z całego okresu (np. z całego miesiąca). Nie są to przelewy indywidualne za każdą transakcję. W tytule przelewu firma kurierska nie wpisuje imienia i nazwiska każdego kupującego (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego).
 • Podatnik nie rozpoczął jeszcze (w 2013 r. ani w 2014 r. ) dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Podatnik dopiero ma rozpocząć po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych a przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwotę 20 000 zł. Czeka jedynie na rozstrzygnięcie niniejszej interpretacji. Niemniej jednak w piśmie z dnia 17 lutego 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że przedsiębiorca w dalszym ciągu zamierza rozpocząć działalność polegająca na handlu z wykorzystaniem sieci Internet (sklep internetowy).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy dostawie towarów za pobraniem lub świadczeniu usług na odległość, w przypadku gdy płatność za towar lub za usługę przez kupującego (osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego) dokonywana jest gotówką firmie kurierskiej, a następnie firma kurierska przekazuje środki pieniężne do podatnika, podatnik jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z pozycją 37 oraz 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 1544) pt. „Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania”...

Wyjaśniając powyższe Wnioskodawca nie pyta o zwolnienie podmiotowe dotyczące możliwości korzystania ze zwolnienia do wysokości limitu obrotów realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych a jedynie o zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w pozycji 37 oraz 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 1544) pt. „Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania”.

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (poz. 1544) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączeniu do powyższego rozporządzenia w pozycji 37 i 38 znalazły się następujące czynności:

 • Poz. 37. „Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).”;
 • Poz. 38 „Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Prawodawca w powyższych pozycjach użył zwrotu „... w całości...” odnosząc to do sposobu zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Po pierwsze pojęcie „za pośrednictwem poczty” należy definiować jako za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność polegającą na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru operatorów (art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe). Firmy kurierskie nie prowadzą działalności pocztowej. Świadczą usługi na podstawie Prawa przewozowego oraz ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego.

Po drugie przy płatności za pobraniem – kurier nie posiada ze sobą terminala płatności kartą. Kupujący odbierając towar w swoim domu musi więc zapłacić gotówką kurierowi, a następnie firma kurierska przekazuję kwotę sprzedawcy (podatnikowi) – wpłacając ją na wskazane konto bankowe bądź dokonując rozliczenia gotówką. Zatem przekazanie środków pieniężnych pomiędzy kupującym a sprzedawcą następuje na początku gotówką a następie na rachunek bankowy sprzedawcy bądź również gotówką na jego rzecz. Przesłanka „w całości” wskazana w ww. punktach załącznika do rozporządzenia nie jest tutaj spełniona.

Zatem Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować powyższą sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej i nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w pozycji 37 i 38 ww. załącznika do rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany odpowiednio w art. 7 i 8 cyt. ustawy.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Na podstawie art. 2 pkt 22 ww. ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Powyższe przepisy określają generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminy rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Z dniem 1 stycznia 2015 r. ww. rozporządzenie utraciło moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Na mocy § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do ww. rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności. W poz. 37 ww. załącznika została wymieniona – dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Natomiast w poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia wskazano - świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przy czym, na podstawie § 4 ww. rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

 1. dostawy:
  1. gazu płynnego,
  2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
  3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
  12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
  - z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;
 2. świadczenia usług:
  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
  8. doradztwa podatkowego,
  9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
   • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
   • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
  - z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca po dniu 31 grudnia 2014 r. ma rozpocząć dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwotę 20 000 zł. Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność polegającą na handlu z wykorzystaniem sieci Internet (sklep internetowy). Formą płatności za towary będzie tzw. płatność za pobraniem a więc w razie zamówienia konsument będzie płacił gotówką kurierowi, który przyjdzie do jego domu z towarem. Następnie kurier będzie przekazywał kwotę sprzedawcy w zależności od umowy z nim zawartej na jego rachunek bankowy bądź gotówką przy rozliczeniu. Wnioskodawca jest zdania, że nie będzie otrzymywał w całości zapłaty za dokonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Zapłata będzie dokonywana przez kupującego gotówką na rzecz firmy kurierskiej a następnie firma kurierska będzie wpłacać kwotę na rachunek bankowy podatnika bądź będzie wypłacać kwotę w gotówce. Jedynym dokumentem dokumentującym zapłatę, w przypadku płatności na rachunek bankowy przez firmę kurierską, będzie potwierdzenie przelewu z firmy kurierskiej do podatnika. Jest to przelew zbiorczy z całego okresu (np. z całego miesiąca). Nie są to przelewy indywidualne za każdą transakcję. W tytule przelewu firma kurierska nie wpisuje imienia i nazwiska każdego kupującego (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego). Dostawa towarów dokonywana przez Wnioskodawcę nie będzie dotyczyć towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z pozycją 37 oraz 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. przy dostawie towarów za pobraniem lub świadczeniu usług na odległość.

Aby Wnioskodawca niedokonujący czynności, o których stanowi § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • Wnioskodawca jako dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia.

Natomiast zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o którym stanowi poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia można stosować jeżeli:

 • świadczący usługę (Wnioskodawca) otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, oraz
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego ze wskazanych wyżej warunków oznacza brak możliwości zastosowania ww. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku dokonanej przez podatnika czynności.

Należy zauważyć, że prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 i poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia przysługuje jeżeli dostawca towaru / świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych czynności wykonywanych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów / świadczenie usług, za którą to czynność zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Warunkiem zwolnienia jest to, aby dokonujący czynności (dostawy towarów w systemie wysyłkowym lub świadczenia usług) otrzymał w całości zapłatę za konkretną transakcję za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Ponadto konieczna jest możliwość zidentyfikowania transakcji, której zapłata dotyczy.

W niniejszych okolicznościach płatność za towar lub za usługę przez kupującego (osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego) dokonywana jest gotówką na rzecz firmy kurierskiej. Następnie firma kurierska przekazuje środki pieniężne do Wnioskodawcy. Firma kurierska będzie wpłacać kwotę na rachunek bankowy podatnika bądź będzie wypłacać kwotę w gotówce.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy stwierdzić, że w przypadku kiedy Wnioskodawca otrzyma od firmy kurierskiej wpłatę kwoty pobranej od klienta za towar / usługę na konto bankowe Wnioskodawcy to Wnioskodawca dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym / świadczenia usług zapłatę za towar sprzedany w systemie wysyłkowym / świadczoną usługę będzie otrzymywał w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika. Jak wynika z wniosku klient odbierając towar w swoim domu płaci gotówką kurierowi. Następnie firma kurierska przekazuje kwotę zapłaty do Wnioskodawcy. Wnioskodawca zapłatę za wykonaną czynność otrzymywał więc będzie od firmy kurierskiej. Wnioskodawca nie będzie otrzymywał zapłaty za wykonaną czynność od klienta. Tym samym, płatność za towar / usługę przez klienta w gotówce następować będzie na rzecz kuriera. Firma kurierska będzie przekazywać kwotę zapłaty za towar / usługę do Wnioskodawcy wpłacając ją na konto bankowe Wnioskodawcy lub w gotówce. Zatem w przypadku wpłaty pieniędzy przez firmę kurierską na konto bankowe Wnioskodawcy wyłącznie pomiędzy klientem Wnioskodawcy a kurierem następować będzie przekazanie środków pieniężnych w gotówce. Z treści wniosku nie wynika, że Wnioskodawca otrzymywał będzie zapłatę od firmy kurierskiej za konkretną wykonaną na rzecz klienta czynność częściowo w gotówce a częściowo na rachunek bankowy. Tak więc w sytuacji przekazania przez firmę kurierską wpłaty na rachunek bankowy zapłata za dostawę towaru w systemie wysyłkowym lub świadczenie usługi otrzymywana będzie przez Wnioskodawcę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Zapłata dokonywana będzie z konta firmy kurierskiej na konto bankowe Wnioskodawcy.

Za uznaniem zapłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy za towary sprzedane w systemie wysyłkowym i świadczenie usług za zapłatę otrzymaną w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika przemawia również wykładnia celowościowa. Obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku zastosowany system przyjmowania wpłat sprawia, że każda wpłata pozostawia ślad w postaci wpływu pieniędzy na rachunek. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem firm kurierskich oferujących usługi dostarczania przesyłek wpływają na konto bankowe Wnioskodawcy. Dlatego też forma płatności w postaci zapłaty za wykonaną przez Wnioskodawcę czynność na rachunek bankowy Wnioskodawcy spełnia przesłankę dokonania jej za pośrednictwem banku odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Z treści wniosku wynika jednak, że jedynym dokumentem dokumentującym zapłatę, w przypadku płatności na rachunek bankowy przez firmę kurierską, będzie potwierdzenie przelewu z firmy kurierskiej do podatnika. Jest to przelew zbiorczy z całego okresu (np. z całego miesiąca). Nie są to przelewy indywidualne za każdą transakcję. W tytule przelewu firma kurierska nie wpisuje imienia i nazwiska każdego kupującego (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego).

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro w niektórych przypadkach zapłata za wykonaną przez Wnioskodawcę czynność zostanie w całości dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy to spełniona zostanie przesłanka otrzymania zapłaty przez Wnioskodawcę za dokonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Jednak z wniosku wynika, że jedynym dokumentem dokumentującym zapłatę, w przypadku płatności na rachunek bankowy przez firmę kurierską będzie potwierdzenie przelewu z firmy kurierskiej do podatnika. Nie są to przelewy indywidualne, a w tytule przelewu firma kurierska nie wpisuje imienia i nazwiska każdego kupującego (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego). Zatem Wnioskodawca nie będzie posiadał ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę otrzymaną na rachunek bankowy Wnioskodawcy za towar sprzedany w systemie wysyłkowym lub świadczoną usługę, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła a w przypadku dostawy towarów w systemie wysyłkowym również na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Brak ten nie wypełnia przesłanki zidentyfikowania transakcji, której zapłata dotyczy.

W konsekwencji, przy dostawie towarów w systemie wysyłkowym lub świadczeniu usług kiedy płatność za towar lub za usługę przez kupującego (osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego) dokonywana jest gotówką firmie kurierskiej, a następnie firma kurierska przekazuje środki pieniężne do podatnika w postaci wpłaty na konto bankowe Wnioskodawcy bądź w postaci przekazania zapłaty za towar lub usługę w gotówce Wnioskodawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku poz. 37 i poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia. Należy wskazać, że zapłata w gotówce nie wypełnia warunku zapłaty w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Ponadto pomimo że w przypadku otrzymania od firmy kurierskiej zapłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy Wnioskodawca otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy to Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę. Niewypełnienie jednej ww. przesłanek przepisów nie pozwala na możliwość korzystania przez Wnioskodawcę przy sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym i świadczeniu usług, w przypadku płatności na rachunek bankowy przez firmę kurierską, ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencjonowania, o którym stanowi § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 37 oraz poz. 38 załącznika do ww. rozporządzenia.

Tym samym, Wnioskodawca otrzymując zapłatę za wykonaną czynność w gotówce a także w postaci wpłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy, lecz nie posiadając ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę umożliwiających konkretne zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej dokonując w przedstawionych okolicznościach dostawy towarów w systemie wysyłkowym i świadczenia usług.

Stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające o obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży dotyczącej planowanej działalności polegającej na handlu z wykorzystaniem sieci Internet (sklep internetowy) należało uznać za prawidłowe.

Końcowo Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem zaznaczyć, że niniejszą interpretację Organ wydał przyjmując okoliczności wskazane przez Wnioskodawcę. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionych we wniosku okoliczności (elementów opisu zdarzenia przyszłego) wydana interpretacja indywidualna traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.