IPPP2/443-1111/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Możliwość skorzystania z ulgi z tytułu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.
IPPP2/443-1111/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. ulga
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej. Jest to pierwsza działalność Wnioskodawcy. Wnioskodawca prowadzi działalność od 2 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca nie ubiegał się jeszcze o zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej. Wnioskodawca 16 czerwca 2014 r. poinformował Urząd Skarbowy o planowanej instalacji kasy fiskalnej pod adresem ... . W dniu 24 czerwca 2014 r. została zainstalowana w pizzeri Wnioskodawcy kasa fiskalna zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym instalacji kasy przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca 30 czerwca 2014 r. zauważył, że podczas instalacji serwisant popełnił błąd przy ufiskalnianiu kasy, tj. błędnie wprowadził NIP firmy. Wnioskodawca od razu sporządził raport okresowy i zakończył sprzedaż na kasie fiskalnej z błędnym NIP-em. W dniu 2 lipca 2014 r. w Urzędzie Skarbowym został sporządzony odczyt kasy w obecności pracownika U.S. Po sporządzeniu protokołu w U.S. kasa została przekazana do producenta w celu wymiany modułu pamięci fiskalnej. Z dniem 4 lipca 2014 r. zaczęła działać nowa kasa fiskalna z prawidłowym numerem NIP. Zmiana została zgłoszona do Urzędu Skarbowego. W okresie od 1 lipca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. pizzeria nie prowadziła sprzedaży przez wzgląd na brak prawidłowej kasy fiskalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga z tytułu terminowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako podatnik jest on zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej w związku ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Chcąc skorzystać z ulgi przysługującej Wnioskodawcy na zakup kasy rejestrującej Wnioskodawca musiał spełnić wymogi, tj. zgłosić do U.S. zamiar wprowadzenia kasy fiskalnej, posiadać dowód zapłaty całej należności, rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie, zgłosić do U.S. rozpoczęcie ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. Zgodnie z przepisami Wnioskodawca spełnił wszelkie wymagane kwestie dotyczące zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej i w ocenie Wnioskodawcy zaistniała sytuacja (błąd serwisanta) nie wpływa na możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z ulgi na zakup kasy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis ten określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania.

Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek bankowy podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy o VAT. I tak, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

W tym zakresie wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 163).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących - odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania,
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”,
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących - odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, zwrot kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Jak wynika z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

 1. dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 2. oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 3. informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 4. fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363) - rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

 1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia - w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
 2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

Przez fiskalizację kasy rozumie się zgodnie z zapisem § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076), jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Analogiczna definicja fiskalizacji zawarta została w § 2 pkt 2 cyt. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, a mianowicie, że przez fiskalizację kasy rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

W przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

W myśl § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących - w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 13 ust. 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Przepis art. 111 ust. 6 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Stosownie do zapisu § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 1. zaprzestaną działalności,
 2. nastąpi otwarcie likwidacji,
 3. zostanie ogłoszona upadłość,
 4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy,
 5. dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi pierwszą działalność od 2 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca nie ubiegał się jeszcze o zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej. Wnioskodawca 16 czerwca 2014 r. poinformował Urząd Skarbowy o planowanej instalacji kasy fiskalnej. W dniu 24 czerwca 2014 r. została zainstalowana w pizzeri Wnioskodawcy kasa fiskalna zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym instalacji kasy przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca 30 czerwca 2014 r. zauważył, że podczas instalacji serwisant popełnił błąd przy ufiskalnianiu kasy, tj. błędnie wprowadził NIP firmy. Wnioskodawca od razu sporządził raport okresowy i zakończył sprzedaż na kasie fiskalnej z błędnym NIP-em. W dniu 2 lipca 2014 r. w Urzędzie Skarbowym został sporządzony odczyt kasy w obecności pracownika Urzędu Skarbowego. Po sporządzeniu protokołu w Urzędzie Skarbowym kasa została przekazana do producenta w celu wymiany modułu pamięci fiskalnej. Z dniem 4 lipca 2014 r. zaczęła działać nowa kasa fiskalna z prawidłowym numerem NIP. Zmiana została zgłoszona do Urzędu Skarbowego. W okresie od 1 lipca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. pizzeria nie prowadziła sprzedaży przez wzgląd na brak prawidłowej kasy fiskalnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej z tytułu terminowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z realizacją powstającego po raz pierwszy u podatnika obowiązku ewidencjonowania. Warunki zwrotu ulgi wymienione zostały w przepisie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, i są nimi: złożenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy, rozpoczęcie ewidencjonowania nie poźniej niż w obowiązujących terminach oraz posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca zgłosił do Urzędu Skarbowego zamiar wprowadzenia kasy rejestrującej, posiada dowód zapłaty całej należności, rozpoczął rejestrację za pomoca kasy fiskalnej w wyznaczonym terminie oraz zgłosił do Urzędu Skarbowego rozpoczęcie ewidencji przy użyciu kasy. Zatem Wnioskodawca spełnia warunki wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących i w związku z tym przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Ponadto należy zauważyć, że okoliczność wymiany pamięci fiskalnej nie jest wymieniona wśród zdarzeń powodujących utratę prawa do otrzymania ulgi z tytułu zakupu kasy. Zarówno czasowa przerwa w ewidencjonowaniu przy zastosowaniu urządzenia fiskalnego spowodowana awarią i koniecznością dokonania naprawy, jak i wymiana pamięci fiskalnej nie są okolicznościami, które powodują zaprzestanie używania kasy, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje ulga z tytułu terminowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się

(w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania(art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.