ILPP4/4512-1-354/15-2/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.
ILPP4/4512-1-354/15-2/PRinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja sprzedaży
  2. gotówka
  3. kasa rejestrująca
  4. przelew
  5. przelew bankowy
  6. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminnego Ośrodka Kultury , przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gminny Ośrodek Kultury (dalej: GOK lub Wnioskodawca) jest samorządową instytucją kultury utworzoną przez Gminę (dalej: Gmina). GOK działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Statutu nadanego uchwałą Rady Gminy. Zgodnie z nadanym Statutem GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznacza w całości na działalność statutową.

GOK korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: Ustawa o VAT).

GOK prowadzi dwojakiego rodzaju działalność:

  • publicznoprawną związaną z realizacją nieodpłatnie zadań własnych Gminy w zakresie kultury i rekreacji,
  • gospodarczą związaną z odpłatnym świadczeniem na rzecz zainteresowanych usług udostępnienia pomieszczeń sal wiejskich i wynajmu sprzętu nagłaśniającego oraz w zakresie pobierania opłat za możliwość rozstawienia stoiska handlowo-gastronomicznego na imprezach realizowanych przez GOK.

Od marca 2015 r. Dyrektor GOK wprowadził w drodze zarządzenia regulamin korzystania ze świetlic wiejskich oraz wzór umowy udostępnienia pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Umowa udostępnienia pomieszczeń świetlicy wiejskiej jest podpisywana każdorazowo w przypadku wynajmu świetlicy wiejskiej na rzecz zainteresowanych (zasadniczo osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Zgodnie z umową, odpłatność za udostępnienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej wnoszona jest przez zainteresowanego w całości na rachunek bankowy GOK wyłącznie za pośrednictwem banku (przelewem) lub poczty (przekazem pocztowym). Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła – przykładowo w treści przelewu wskazana jest nazwa udostępnionej sali wiejskiej wraz z terminem udostępnienia i/lub numer podpisanej umowy udostępnienia pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

Poza udostępnieniem sal świetlic wiejskich, GOK wynajmuje również sprzęt nagłaśniający oraz pobiera opłaty za możliwość rozstawienia stoiska handlowo-gastronomicznego (przy czym przedmiotowa działalność prowadzona jest na dużo mniejszą skalę niż udostępnienie świetlic wiejskich). Również w tym przypadku obecnie wszelkie opłaty z tego tytułu są wpłacane na rachunek bankowy GOK za pośrednictwem banku lub poczty, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła płatność – przykładowo w treści przelewu wskazuje się tytuł do wniesienia płatności (rodzaj opłacanej usługi).

GOK nie posiada kasy fiskalnej i nie ewidencjonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kasy fiskalnej.

W szczególności, w ubiegłych latach przychody z tytułu działalności gospodarczej GOK nie przekraczały rocznie kwoty 10 tys. PLN, w związku z czym GOK korzystał ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na podstawie aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544; dalej: Rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących), które przewiduje takie zwolnienie dla podatników, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 tys. PLN).

W 2015 r. przychody GOK z działalności gospodarczej znacznie wzrosły w porównaniu do lat poprzednich. W maju 2015 r. wartość tych przychodów przekroczyła ww. limit zwolnienia, czyli kwotę 20 tys. PLN.

W 2015 r. nastąpiła tylko jedna wpłata gotówkowa na rzecz GOK w związku z prowadzoną przez GOK działalnością gospodarczą (na kwotę 100 PLN), przy czym wpłata ta wystąpiła w marcu 2015 r., a zatem przed przekroczeniem limitu 20 tys. PLN. Od kwietnia 2015 r. GOK przyjmuje wszelkie wpłaty za świadczone usługi wyłącznie na rachunek bankowy za pośrednictwem banku i/lub poczty.

W przyszłości GOK będzie również przyjmował wszystkie wpłaty za świadczone usługi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej na rachunek bankowy za pośrednictwem banku lub poczty. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczy płatność.

W związku z powyższym w drodze wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej GOK jest zainteresowany uzyskaniem potwierdzenia, że GOK jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku z faktem, że od kwietnia 2015 r. wszystkie wpłaty są i będą dokonywane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy GOK za pośrednictwem poczty lub banku, a z ewidencji i dowodów zapłaty jednoznacznie wynika i będzie wynikać czego dotyczyła dana płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje konieczność kupna i stosowania kasy rejestrującej w związku z przekroczeniem limitu kwoty sprzedaży 20 tys. PLN, jeżeli od kwietnia 2015 r. wszystkie wpłaty są i będą w przyszłości dokonywane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy GOK za pośrednictwem banku lub poczty...

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie GOK nie istnieje konieczność kupna i stosowania kasy rejestrującej w związku z przekroczeniem limitu kwoty sprzedaży 20 tys. PLN, ponieważ od kwietnia 2015 r. wszystkie wpłaty są i będą dokonywane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy GOK za pośrednictwem banku lub poczty, a z ewidencji i dowodów zapłaty jednoznacznie wynika i będzie wynikać czego dotyczyła dana płatność.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

W § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. – wydanego w związku z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT – w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. PLN. Zgodnie z § 5 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 tys. PLN.

Ponadto, w myśl § 2 ust. 1 Rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 załącznika, jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymienia się świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w ocenie Wnioskodawcy po stronie GOK nie istnieje konieczność kupna i stosowania kasy rejestrującej w związku z przekroczeniem limitu kwoty sprzedaży 20 tys. PLN.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących GOK był zwolniony z ewidencjowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących do maja 2015 r. w związku z nieprzekroczeniem w ubiegłym roku oraz do maja 2015 r. limitu kwoty sprzedaży w wysokości 20 tys. PLN. W tym przypadku nie ma znaczenia sposób otrzymywania wynagrodzenia za wyświadczone usługi, ponieważ zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej warunkowane jest kwotą sprzedaży.

Od maja 2015 r. wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekracza wyżej wymienioną kwotę limitu, ale po upływie dwóch miesięcy od tego momentu GOK nadal nie ma obowiązku stosowania kasy rejestrującej z uwagi na pobieranie opłat za wyświadczone usługi w całości za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek bankowy GOK, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Stanowisko GOK-u zostało potwierdzone przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2014 r. o sygn. IBPP3/443-1320/13/AŚ wydanej w podobnym stanie faktycznym na bazie analogicznych do dzisiejszych przepisów: „mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych wyżej i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że w przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę w 2013 r. kwoty obrotu 20 000 zł z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych utracił on prawo zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Ponieważ od października 2013 r. zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi będzie dokonywana tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczy, do 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca będzie miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w powiązaniu z poz. 37 załącznika”.

Reasumując, po stronie GOK nie istnieje konieczność kupna i stosowania kasy rejestrującej w związku z przekroczeniem w maju 2015 r. limitu kwoty sprzedaży 20 tys. PLN, ponieważ od kwietnia 2015 r. wszystkie wpłaty są i będą dokonywane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy GOK za pośrednictwem banku lub poczty, a z ewidencji i dowodów zapłaty jednoznacznie wynika i będzie wynikać czego dotyczyła dana płatność.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.