ILPP4/4512-1-353/15-2/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług zakresie obowiązku ewidencjonowania usług odbioru transmisji telewizyjnych przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ILPP4/4512-1-353/15-2/PRinterpretacja indywidualna
  1. instalacja kasy rejestrującej
  2. kasa rejestrująca
  3. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania usług odbioru transmisji telewizyjnych przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania usług odbioru transmisji telewizyjnych przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie handlu tworzywami sztucznymi oraz napojami alkoholowymi. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Zamierza także poszerzyć działalność o usługi w zakresie odbioru transmisji telewizyjnych w szpitalach za pomocą odbiorników telewizyjnych. Odbiorniki będą własnością firmy. Będą one miały zainstalowane samoobsługowe wrzutniki do monet. Po wrzuceniu monety do odbiornika będzie możliwość odbioru obrazu na określony czas, w zależności od kwoty wrzuconej monety. Przychodem Wnioskodawcy będzie kwota uzyskana z tytułu wrzuconych monet do odbiornika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy przychód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu odbioru transmisji telewizyjnych będzie korzystać z zwolnienia na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 i poz. 41 załącznika do tego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2016 r.... Czy może ze względu na fakt ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej, uzyskany przychód z odbioru transmisji telewizyjnych będzie trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej... Wyżej wymienione rozporządzenie nie będzie miało zastosowania w tym przypadku...

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt że sprzedaż na rzecz osób fizycznych jest już ewidencjonowana w kasie fiskalnej przed dokonaniem poszerzenia działalności gospodarczej o usługi odbioru telewizji nie wyłącza możliwości zastosowania zwolnienia Ministra Finansów sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 poz. 41 załącznika i przychód uzyskany z tytułu transmisji telewizyjnych nie musi być ewidencjonowany w kasie fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Stosownie do ust. 1 tego przepisu – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Należy jednak zauważyć, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544, z późn. zm.) – zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania – § 3 ust. 2 rozporządzenia.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł – § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Przedstawione wyżej przepisy rozporządzenia wskazują na zwolnienie podmiotowe – uwarunkowane wysokością osiągniętego obrotu.

Natomiast, stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 41: usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

  1. w bilonie lub banknotach,

lub

  1. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Przepis § 8 ust. 3 rozporządzenia, stanowi, że – w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 – zgodnie z § 4 rozporządzenia – nie stosuje się, w określonych w nim przypadkach.

I tak, zgodnie z § 4 pkt 1 lit. n rozporządzenia – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie handlu tworzywami sztucznymi oraz napojami alkoholowymi. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Zamierza także poszerzyć działalność o usługi w zakresie odbioru transmisji telewizyjnych w szpitalach za pomocą odbiorników telewizyjnych, które będą jego własnością. Odbiorniki te będą miały zainstalowane samoobsługowe wrzutniki do monet. Po wrzuceniu monety do odbiornika będzie możliwość odbioru obrazu na określony czas, w zależności od kwoty wrzuconej monety. Przychodem Wnioskodawcy będzie kwota uzyskana z tytułu wrzuconych monet do odbiornika.

Mając na uwadze opis sprawy należy stwierdzić, że ww. usługi odbioru transmisji telewizyjnych będą stanowić usługi świadczone przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie – poz. 41 załącznika do rozporządzenia.

W związku z faktem, że Wnioskodawca dopiero zamierza rozpocząć ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 41 załącznika do rozporządzenia, to ograniczenie wynikające z § 8 ust. 3 rozporządzenia nie będzie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Podsumowując, w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 41 załącznika do rozporządzenia usługa odbioru transmisji telewizyjnych, którą zamierza świadczyć Wnioskodawca, będzie korzystała ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do dnia 31 grudnia 2016 r. Zatem wartości sprzedaży uzyskanej z tytułu świadczenia tej usługi – do tego dnia – Wnioskodawca nie będzie musiał ewidencjonować przy pomocy kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

instalacja kasy rejestrującej
IBPP4/443-1426/10/AZ | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
IPPP2/4512-989/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

obowiązek instalacji kasy rejestrującej
IPTPP4/443-70/14-2/JM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.