ILPP2/4512-1-903/15-2/AKr | Interpretacja indywidualna

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
ILPP2/4512-1-903/15-2/AKrinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. kasa rejestrująca
 3. kontynuacja działalności
 4. limit obrotu
 5. zwolnienia podmiotowe
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w tym zakresie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w tym zakresie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W okresie od 1 września 2011 r. do 31 maja 2013 r. Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą o charakterze handlowym pod nazwą Sklep (...). Przeważającym rodzajem działalności była sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z). Sprzedaż tę Zainteresowana prowadziła przy zastosowaniu 2 kas rejestrujących. Niestety ze względów finansowych 1 czerwca 2013 r. Wnioskodawczyni zawiesiła tę działalność gospodarczą i wyjechała za granicę celem poszukiwania pracy. Podczas pobytu za granicą zmieniła się sytuacja osobista Zainteresowanej, gdyż urodziła tam dziecko i nie mogła w terminie, tj. do 31 maja 2015 r. wrócić do Polski i odwiesić działalności, którą zamierzała kontynuować. W związku z tym wpis Wnioskodawczyni do ewidencji działalności gospodarczej został automatycznie z urzędu wykreślony. Zainteresowana wróciła do Polski dopiero w lipcu 2015 r., aby kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. W tym celu 8 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni na nowo dokonała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z przeważającym rodzajem działalności 47.11.Z oraz dopiero wówczas dokonała odczytu pamięci 2 kas fiskalnych, które służyły jej w poprzedniej działalności i nie mogła ich już wykorzystać w nowej działalności. Niestety z uwagi na fakt, iż Zainteresowana nie mogła znaleźć lokalu użytkowego do prowadzenia sklepu ogólnospożywczego dokonała zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w części dotyczącej rodzaju przeważającej działalności na sprzedaż detaliczną owoców i warzyw prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z). Do dnia 25 sierpnia 2015 r. Wnioskodawczyni nie dokonała żadnej sprzedaży w ramach swojej nowej działalności, gdyż cały czas była w trakcie jej organizowania.

Dodatkowo Zainteresowana wyjaśniła, iż:

 1. Przed zawieszeniem działalności gospodarczej 1 czerwca 2013 r., tj. w okresie od 1 września 2011 r. do 31 maja 2013 r. nie utraciła zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej ze względu na przekroczenie limitu wartości sprzedaży. Jednak w prowadzonym przez siebie sklepie sprzedawała wyroby tytoniowe (PKWiU 12.00), napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%. W związku z tym od początku działalności Wnioskodawczyni, zgodnie z § 4 pkt 1 ppkt n Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, zobowiązana była do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprzedaż tę prowadziła przy zastosowaniu 2 kas rejestrujących.
 2. Działalność gospodarczą (rozpoczętą wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 8 lipca 2015 r.) Zainteresowana prowadzić będzie w zakresie sprzedaży detalicznej owoców i warzyw w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z).
 3. Wnioskodawczyni nie prowadzi również działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544, z późn. zm.).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prowadząc nowo założoną działalność gospodarczą rodzaju 47.21.Z (sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach) Wnioskodawczyni jest zobowiązana od razu ewidencjonować obrót przy użyciu kasy fiskalnej...
 2. Czy Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podmiotowego dla podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2015 roku, których obrót proporcjonalnie nie przekroczył 20 000 zł...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z § 3 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 04.11.2014 r., Wnioskodawczyni jako osoba rozpoczynająca działalność w rodzaju 47.21.Z może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej do osiągnięcia obrotu 20 000 zł proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w 2015 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielne działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują zatem odrębnie kategorii podatnika rozpoczynającego sprzedaż (działalność), tym samym, nie precyzują kiedy mamy do czynienia z podatnikiem podatku od towarów i usług rozpoczynającym, a kiedy z podatnikiem kontynuującym działalność gospodarczą.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku ponownego podjęcia działalności gospodarczej, istotnym staje się ustalenie bytu prawnopodatkowego Wnioskodawcy. Tym samym należy rozstrzygnąć kwestię, czy Wnioskodawca może być, w świetle przepisów prawa, uznany za podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, czy też jest on, z racji wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, podatnikiem podatku od towarów i usług kontynuującym sprzedaż.

W tym miejscu należy podkreślić, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP). Wznowienie działalności w rozumieniu odrębnych przepisów, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako podatnika podatku od towarów i usług. Ustanie bytu prawnopodatkowego w zakresie podatku od towarów i usług powoduje bowiem zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, np. zlikwidowanie działalności prowadzonej jednoosobowo jako osoba fizyczna i podjęcie w formie spółki cywilnej lub odwrotnie, a nie zaniechanie na pewien czas wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w okresie od 1 września 2011 r. do 31 maja 2013 r. prowadziła działalność gospodarczą o charakterze handlowym. Przeważającym rodzajem działalności była sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z). W tym czasie Zainteresowana nie utraciła zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej ze względu na przekroczenie limitu obrotu sprzedaży. Jednak w prowadzonym przez siebie sklepie sprzedawała wyroby tytoniowe (PKWiU 12.00), napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, w związku z czym od początku działalności, zgodnie z § 4 pkt 1 ppkt n Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, zobowiązana była do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. 1 czerwca 2013 r. ze względów finansowych Wnioskodawczyni zawiesiła działalność i wyjechała za granicę celem poszukiwania pracy. Ze względów osobistych, jakim było urodzenie dziecka, Zainteresowana nie mogła wrócić do Polski, by odwiesić działalność, którą zamierzała kontynuować. W związku z powyższym wpis Wnioskodawczyni do ewidencji działalności gospodarczej został z urzędu wykreślony. Po powrocie do Polski Zainteresowana na nowo dokonała 8 lipca 2015 r. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (z przeważającym rodzajem działalności 47.11.Z). Wówczas też dokonała odczytu pamięci 2 kas fiskalnych, które służyły jej w poprzedniej działalności, ale których nie mogła już wykorzystać w nowej działalności. Z kolei z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni nie mogła znaleźć lokalu użytkowego do prowadzenia sklepu ogólnospożywczego, dokonała zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w części dotyczącej rodzaju przeważającej działalności. Zmieniła zatem sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z), na sprzedaż detaliczną owoców i warzyw prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z). Zainteresowana nie prowadzi również działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544, z późn. zm.). Do 25 sierpnia 2015 r. Wnioskodawczyni nie dokonała żadnej sprzedaży w ramach swojej nowej działalności, ponieważ była w trakcie jej organizowania.

Zatem, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, podejmując ponownie działalność gospodarczą w niezmienionej formie prawnej (jako osoba fizyczna), Wnioskodawczyni uczyniła to jako podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, a nie jako podmiot rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Do obrotu wykazanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego - art. 111 ust. 1a ustawy.

Przez sprzedaż należy rozumieć, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy - minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Jak wynika z § 5 ust. 1 rozporządzenia - w przypadku podatników, korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Wyżej wskazane zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym.

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia - zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 930) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie podmiotowe w ww. rozporządzeniach regulowane było przepisami:

 • § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia z 2010 r.
 • § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i § 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia z 2012 r.

Natomiast przepis § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z 2010 r. i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. n rozporządzenia z 2012 r. wskazywał, że m.in. zwolnienie podmiotowe nie ma zastosowania do dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.

Ponadto przepis § 7 ust. 5 rozporządzenia z 2012 r. wskazywał, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2012 r. byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli wobec podatnika powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to nawet jeżeli podatnik zakończył, a następnie wznowił działalność gospodarczą w tej same formie (jako osoba fizyczna), to rozpoczynając ponownie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego (dotyczącego limitu obrotu), bowiem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni przestała spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2011 r. Zatem Zainteresowana w 2014 r. również nie spełniła warunków do zwolnienia (§ 3 ust. 2 rozporządzenia z 2014 r.).

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa w sytuacji, gdy u podatnika wystąpił obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej traci moc zwolnienie podmiotowe. Ponadto, należy podkreślić, że w rozpatrywanej sytuacji istotny jest fakt, że u Wnioskodawczyni wystąpił obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W konsekwencji, Wnioskodawczyni po rozpoczęciu ponownie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży owoców i warzyw, jako podatnik kontynuujący działalność gospodarczą (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług), nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w stosunku do obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Oznacza to, że z pierwszą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, po rozpoczęciu ponownie działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni zobowiązana jest ewidencjonować ją przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.