ILPP2/4512-1-831/15-5/AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej.
ILPP2/4512-1-831/15-5/ADinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. nauczyciel
 4. podatek od towarów i usług
 5. posiłki
 6. stołówka
 7. stołówka szkolna
 8. szkoły
 9. uczniowie
 10. usługi gastronomiczne
 11. usługi stołówkowe
 12. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 13. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej:

 • jest prawidłowe – w przypadku usług stołówkowych świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz emerytów (byłych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi),
 • jest nieprawidłowe – w przypadku usług stołówkowych świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz nauczycieli innej jednostki organizacyjnej oraz osoby fizycznej, gdy płatność następuje przelewem.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej. Wniosek uzupełniono 1 lutego 2016 r. o dokument, z którego wynika prawo osoby podpisanej na wniosku do reprezentowania Wnioskodawcy oraz o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest jednostką organizacyjną powiatu. W swojej szkole-ośrodku Wnioskodawca prowadzi stołówkę szkolną oraz świadczy usługi gastronomiczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi a także dla swoich emerytów – byłych nauczycieli i byłych pracowników administracji i obsługi. Planem Zainteresowanego jest sprzedaż usług gastronomicznych dla starostwa powiatowego i jednostki organizacyjnej powiatu jakim jest Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – będzie to dostarczenie i dystrybucja usługi gastronomicznej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na dzień dzisiejszy jest odrębnym od Powiatu czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT nie zcentralizowano jeszcze podatku VAT.
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dokonuje odrębnych od Powiatu rozliczeń dla potrzeb podatku VAT, tj. rozlicza podatek samodzielnie.
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz prowadzi działalność inną niż gospodarcza a pozostającą poza zakresem VAT tj. działalność oświatową
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Podstawa prawna – ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 5. W odpowiedzi na pytanie: „Czy w stosunku do Wnioskodawcy powstał wcześniej obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, tj. czy Wnioskodawca utracił zwolnienie podmiotowe – czy obrót zrealizowany przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł”, napisał że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł więc nie było obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.
 6. Opłaty osób fizycznych za wykonane usługi są w większości wpłacane poprzez rachunek bankowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i którego zainteresowany nie jest koniecznie członkiem lub o takim fakcie wnioskodawca nie posiada wiedzy. Z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (dane nabywcy jego adres i kwota).
 7. Klasyfikacja statystyczna czynności będących przedmiotem zapytania wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) to: 56.29.19 i 56.21.19.
 8. W związku ze sprzedażą usług gastronomicznych dla jednostek organizacyjnych powiatu dochodzi do świadczenia usług między jednostkami budżetowymi.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy opłaty za korzystanie uczniów ze stołówki szkolnej są zwolnione z ewidencji fiskalnej...
 2. Czy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły płacący za korzystanie z usług gastronomicznych korzystają ze zwolnienia z ewidencji fiskalnej...
 3. Czy opłaty za korzystanie z usług gastronomicznych emerytów (byłych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) są zwolnione z ewidencji fiskalnej...
 4. Czy sprzedaż usługi gastronomicznej dla osoby fizycznej płatnej przelewem podlega ewidencji fiskalnej...
 5. Czy sprzedaż usługi gastronomicznej dla nauczycieli innej jednostki organizacyjnej działającej w strukturze powiatu podlega ewidencji fiskalnej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. usługi stołówkowe uczniów zwolnione z ewidencji fiskalnej.
 2. usługi gastronomiczne – stołówkowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zwolnione z ewidencji fiskalnej.
 3. usługi gastronomiczne emerytów (byli nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi) podlegają ewidencji fiskalnej.
 4. sprzedaż usługi gastronomicznej dla osoby fizycznej płatnej przelewem nie podlega ewidencji fiskalnej.
 5. sprzedaż usługi gastronomicznej dla nauczyciela innej jednostki organizacyjnej działającej w strukturze powiatu podlega ewidencji fiskalnej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe – w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej w przypadku usług stołówkowych świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz emerytów (byłych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej w przypadku usług stołówkowych świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz nauczycieli innej jednostki organizacyjnej oraz osoby fizycznej, gdy płatność następuje przelewem.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – w poz. 38 załącznika, jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

Natomiast w pozycji 45 ww. załącznika wymieniono usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 4 pkt 2 lit. i ww. rozporządzenia objęte zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

 • świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz
 • usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Z powyższego przepisu wynika, że wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania są usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Wyłączenie to nie dotyczy usług stołówek w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Zauważyć należy, że zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Ilekroć w tej ustawie jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole (art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Jak zaznaczono w ww. przepisie, celem prowadzenia stołówek w placówkach oświatowych jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów/dzieci. Tak więc świadczenie usług gastronomicznych prowadzonych przez stołówki szkolne/przedszkolne na rzecz uczniów/dzieci, nie jest świadczeniem usług gastronomicznych jako takich, ale pełni funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły/przedszkola.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną powiatu. W swojej szkole-ośrodku prowadzi stołówkę szkolną oraz świadczy usługi gastronomiczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi a także dla swoich emerytów – byłych nauczycieli i byłych pracowników administracji i obsługi. Planem Zainteresowanego jest sprzedaż usług gastronomicznych dla starostwa powiatowego i jednostki organizacyjnej powiatu jakim jest Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – będzie to dostarczenie i dystrybucja usługi gastronomicznej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT.

Zainteresowany jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Podstawa prawna – ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł więc nie było obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Opłaty osób fizycznych za wykonane usługi są w większości wpłacane poprzez rachunek bankowy Zainteresowanego. Z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (dane nabywcy jego adres i kwota). Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności mieszczą są sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 56.29.19 i 56.21.19.

W ocenie tut. Organu, w kontekście powołanych wyżej regulacji prawnych, należy uznać, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówkowe na rzecz swoich uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz nauczycieli innej jednostki organizacyjnej zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2016 r. Spełniają one bowiem warunki wskazane w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 45 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie usług stołówkowych na rzecz swoich uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły należy uznać za prawidłowe.

Natomiast w zakresie usług stołówkowych na rzecz nauczycieli innej jednostki organizacyjnej stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży z tytułu świadczenia usług stołówkowych, z których korzystają emeryci (byli nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi), a także oraz osoby fizyczne, należy stwierdzić, że wskazani usługobiorcy nie mieszczą się wśród osób wymienionych w poz. 45 załącznika do rozporządzenia. W konsekwencji w ich przypadku ma zastosowanie § 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia uniemożliwiający skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Należy podkreślić, że pomimo spełnienia warunków wskazanych w poz. 38 załącznika do rozporządzenia wymienione w tym załączniku czynności będące przedmiotem wniosku nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej, gdyż jako czynności sklasyfikowane w PKWiU pod symbolami 56.29.19 i 56.21.19 mieszczą się w § 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia, który wymienia przypadki, gdzie § 2 rozporządzenia nie ma zastosowania.

Biorąc więc pod uwagę przedstawione przez Wnioskodawcę własne stanowisko:

 • w przypadku usług stołówkowych świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz emerytów (byłych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) stanowisko Zainteresowanego uznano za prawidłowe,
 • w przypadku usług stołówkowych świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz osób fizycznych, gdy płatność następuje przelewem stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Niezależnie od powyższego zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Ponadto, należy podkreślić, że w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15, rozstrzygnięto bardzo szczegółowo, że pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, gdyż nie jest wystarczająco samodzielny. NSA wskazał również na orzeczenie TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C- 276/14 Gmina Wrocław i podkreślił, że w wyroku tym TSUE udzielił bardzo szczegółowych wskazówek dotyczących warunków, jakie muszą spełniać publiczne jednostki organizacyjne aby mogły one być uznane za podatników VAT czynnych, tj. działanie we własnym imieniu i na własny rachunek, ponoszenie ryzyka gospodarczego, brak hierarchicznego podporządkowania itp.

NSA zwrócił uwagę na fakt, że dla oceny, czy samorządowy zakład budżetowy jest podmiotem samodzielnym należy zbadać to, czy ten zakład przy realizacji jego zadań jest podporządkowany Gminie.

Z powyższego wynika, że samorządowy zakład budżetowy w myśl przytoczonych przepisów oraz zgodnie z wyrokiem NSA nie może być traktowany jako odrębny podatnik od jednostki samorządu terytorialnego, która go utworzyła.

Jednak, aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń w dniu 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie objętej wyrokiem TSUE, w którym wskazano, że stosowany model rozliczeń może być kontynuowany do połowy 2016 r. W dniu 16 grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmianę do komunikatu polegającą na przedłużeniu terminu ostatecznej centralizacji na dzień 1 stycznia 2017 r.

Tut. Organ zaznacza zatem, że niniejsze rozstrzygnięcie w rozpatrywanej sprawie straci aktualność, o ile Powiat zgodnie z wnioskami płynącymi z ww. orzeczenia TSUE w sprawie C - 276/14 oraz wyroku NSA sygn. akt I FPS 4/15 dokona „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, tj. będzie rozliczać cały podatek należny, jak i podatek naliczony powstały w wyniku działań realizowanych przez swoje jednostki organizacyjne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, tut. Organ informuje, że w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług zostało w dniu 19 lutego 2016 r. wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/4512-1-831/15-5/AD.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.