ILPP2/4512-1-73/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w różnych punktach sprzedaży.
ILPP2/4512-1-73/15-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. podatek od towarów i usług
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z 17 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w różnych punktach sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w różnych punktach sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 7 stycznia 2014 r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako Radca Prawny w zakresie świadczenia usług prawnych dla osób fizycznych oraz firm. Ewidencję sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik planuje rozpocząć w marcu 2015 r.

Sprzedaży usług dokonuje w:

 • biurze A. – adres zgłoszony w CEIDG jako główne miejsce prowadzenia działalności, będący jednocześnie miejscem zamieszkania podatnika;
 • biurze B. – zgłoszone w CEIDG jako dodatkowe miejsce prowadzenia działalności. Istnieje możliwość, że sprzedaż usług zostanie dokonana poza biurem. Transakcje sprzedaży nie będą dokonywane w tym samym czasie. Kasa fiskalna, którą zakupił podatnik jest kasą przenośną.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy można używać jednej kasy fiskalnej do sprzedaży w biurze A., w biurze B. oraz pozostałych miejscach w których podatnik dokona sprzedaży...
 2. Jaki adres powinien być wskazany w nagłówku na wydrukach z kasy fiskalnej przenośnej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Podatnik uważa, że można ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych za pomocą jednej przenośnej kasy fiskalnej zarówno w biurze B., w biurze A. oraz w innych miejscach, w których dokonywana jest sprzedaż. Pod warunkiem, że transakcje sprzedaży nie będą dokonywane w tym samym czasie.

Ad. 2.

Na wydrukach paragonu fiskalnego powinien widnieć adres zamieszkania będący jednocześnie, w przypadku podatnika, głównym miejscem prowadzenia działalności. Jak wynika z § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny zawiera co najmniej imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. Ponadto podatnik uważa, że dopuszczalne jest, aby na wydrukach z kasy fiskalnej znalazł się również adres dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – biura B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Ponadto, zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Z treści złożonego wniosku wskazano, że od 7 stycznia 2014 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako Radca Prawny w zakresie świadczenia usług prawnych dla osób fizycznych oraz firm. Ewidencję sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik planuje rozpocząć w marcu 2015 r. Sprzedaży usług dokonuje w:

 • biurze A. – adres zgłoszony w CEIDG jako główne miejsce prowadzenia działalności, będący jednocześnie miejscem zamieszkania podatnika;
 • biurze B. – zgłoszone w CEIDG jako dodatkowe miejsce prowadzenia działalności. Istnieje możliwość, że sprzedaż usług zostanie dokonana poza biurem.

Transakcje sprzedaży nie będą dokonywane w tym samym czasie. Kasa fiskalna, którą zakupił podatnik jest kasą przenośną.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania jednej kasy rejestrującej dla sprzedaży prowadzonej w różnych miejscach niestałych oraz adresu jaki powinien być wskazany w nagłówku na wydrukach przy takiej sprzedaży.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

 1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
 2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z tym wzorem, podatnik dokonujący zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązany jest m.in. do wskazania dokładnego miejsca gdzie kasa taka będzie się znajdować (tj. dokładny adres oraz nazwę placówki). W przypadku, natomiast, gdy podatnik dokonujący zawiadomienia, zamierza rozpoczęć ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej przenośnej zamiast miejsca gdzie kasa będzie się znajdować, podaje adres swojej siedziby lub adres zamieszkania.

Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej (§ 13 ust. 3 rozporządzenia).

Z zapisu § 13 ust. 5 rozporządzenia wynika, że w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 13 ust. 6 rozporządzenia).

Przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży (§ 1 ust. 12 rozporządzenia).

Natomiast stosownie do treści § 8 ust. 1 rozporządzenia – paragon fiskalny zawiera co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) (...).

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej przez podatnika w dwóch lub większej ilości miejsc przy użyciu tylko jednej kasy rejestrującej pod warunkiem, że podatnik będzie na niej ewidencjonował każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres:

 • wszystkich punktów, w których świadczy usługę lub
 • jeden adres tj. siedziby lub jego miejsca zamieszkania.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca w celu ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług w różnych odmiennych punktach sprzedaży może używać jednej tzw. „przenośnej” kasy rejestrującej, bowiem nigdy nie będzie jednocześnie prowadzić sprzedaży w dwóch miejscach jednocześnie. Natomiast na paragonie fiskalnym (oprócz wszystkich innych obowiązkowych elementów), wystarczające jest aby widniał tylko jeden adres tj. adres siedziby Wnioskodawcy (głównego miejsca prowadzenia działalności), który w przypadku Wnioskodawcy jest tożsamy z adresem zamieszkania.

Natomiast umieszczenie na paragonie dodatkowo adresu dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (adres biura B.) nie jest nieprawidłowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.