ILPP2/4512-1-689/15-3/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących.
ILPP2/4512-1-689/15-3/SJinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. ulga
 4. wydatki na zakup kasy rejestrującej
 5. zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani prowadzącej działalność pod nazwą Studio Urody, przedstawione we wniosku z 8 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących. Wniosek uzupełniono 12 października 2015 r. o pismo dotyczące złożenia przez Zainteresowanego dwóch takich samych wniosków wraz z prośbą o wycofanie jednego z nich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fryzjerskich. Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT, korzysta ze zwolnienia do 150 tys. zł. Usługi jakie są świadczone przez Wnioskodawcę będą kierowane głównie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej Zainteresowany dokonał 1 sierpnia 2015 r. W związku z faktem świadczenia usług na rzecz osób fizycznych Wnioskodawca 1 sierpnia 2015 r. dokonał fiskalizacji kasy fiskalnej (zaewidencjonował na urządzeniu fiskalnym pierwszą transakcję na rzecz osoby fizycznej), bez zawiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania. Nie zgłosił do urzędu skarbowego danych kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej zostały złożone do urzędu skarbowego w dniu 12 sierpnia 2015 r. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas Wnioskodawca złożył w dniu 17 sierpnia 2015 r. Faktura za zakup kasy fiskalnej została w pełnej wysokości zapłacona.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokości 90% wartości zakupionej kasy fiskalnej nie więcej niż 700 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej (tj. otrzymania zwrotu 90% wartości nie więcej niż 700 zł wartości zakupionej kasy fiskalnej).

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Należy jednak zauważyć, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, może zwolnić w drodze rozporządzenia na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas. W § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Zgodnie z § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia. Natomiast w § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas stanowi, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności w zakresie usług fryzjerskich w dniu 1 sierpnia 2015 r. w związku z faktem świadczenia usług na rzecz osób fizycznych dokonał w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej fiskalizacji kasy fiskalnej. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej dokonał nie zawiadamiając urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania przed jego rozpoczęciem. Nie zgłosił również do urzędu skarbowego kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas zostało złożone w dniu 17 sierpnia 2015 r. Zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej zostało zarejestrowane w urzędzie skarbowym w dniu 12 sierpnia 2015 r. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Zgłoszenie to jest zgłoszeniem o którym mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w zw. z załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia, tj.: „Zgłoszenie przez podatnika danych dotyczących kasy”. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Faktura za zakup kasy fiskalnej została w całości zapłacona. Wnioskodawca zaznacza, że obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie powstał, bowiem obrót Zainteresowanego z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20.000 zł. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż jednak 700 zł. Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek bankowy podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163) odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 r., poz. 363) – rozpoczęcie ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

 1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
 2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

Wnioskodawca powinien w terminie 7 dni od fiskalizacji kasy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania przed rozpoczęciem ewidencjonowania Zainteresowany złożył po przekroczeniu 7 dni. Nie zgłosił również do urzędu skarbowego danych kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zdaniem Wnioskodawcy, nie miał on jeszcze obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu na kasie, a zanim obowiązek ten zaistnieje wszystkie formalności zostały dopełnione. Zainteresowany spełnił zatem wszystkie wyżej przytoczone warunki.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, zdaniem Wnioskodawcy, zwrot przysługuje, bowiem: rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku przy użyciu kasy fiskalnej w obowiązującym terminie (właściwie to nadal nie posiada obowiązku ze względu na niewielką dokonaną sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekraczających w danym roku podatkowym kwoty 20.000 zł; liczonej w proporcji do okresu), posiada fakturę dokumentującą zakup i poniósł wydatek. Złożył również do urzędu skarbowego przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego (obowiązek nadal nie powstał) zawiadomienie na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, spełniając tym samym normę prawną przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ulgi na zakup kas.

Wnioskodawca złożył również do urzędu skarbowego, na dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zawiadomienie o zamiarze prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, na którym wskazał datę rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy – 17 sierpnia 2015 r. Data ta nie jest równoznaczna z datą powstania obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących. Zdaniem Wnioskodawcy, zostały zatem spełnione wszystkie warunki z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas i przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1 nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Należy jednak zauważyć, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas.

W § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W myśl § 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Natomiast § 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas stanowi, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

Zgodnie z § 9 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień – w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 1 sierpnia 2015 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fryzjerskich. Zainteresowany nie jest podatnikiem VAT, korzysta ze zwolnienia do 150 tys. zł. Usługi jakie są świadczone przez Wnioskodawcę będą kierowane głównie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej Zainteresowany dokonał 1 sierpnia 2015 r. W związku z faktem świadczenia usług na rzecz osób fizycznych Wnioskodawca 1 sierpnia 2015 r. dokonał fiskalizacji kasy fiskalnej (zaewidencjonował na urządzeniu fiskalnym pierwszą transakcję na rzecz osoby fizycznej), bez zawiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania. Nie zgłosił do urzędu skarbowego danych kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej zostały złożone do urzędu skarbowego w dniu 12 sierpnia 2015 r. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas Wnioskodawca złożył w dniu 17 sierpnia 2015 r. Faktura za zakup kasy fiskalnej została w pełnej wysokości zapłacona.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu kwoty 90% wartości zakupionej kasy fiskalnej (nie więcej niż 700 zł).

Jak wspomniano wyżej – obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT.

Powyższy przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy – podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania, jak również w przypadku, gdy podatnik, który mimo braku takiego obowiązku dobrowolnie rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy fiskalnej. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Zatem, ustawodawca utożsamia dzień powstania obowiązku ewidencjonowania również z dniem dobrowolnego rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Art. 111 ust. 4 ustawy stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Powyższe przepisy prawa podatkowego potwierdzają, że przedmiotowa ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania lub w związku z dobrowolnym rozpoczęciem ewidencjonowania.

Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy – w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek bankowy podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Przepis art. 111 ust. 6 ustawy wskazuje, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Na podstawie art. 111 ust. 6a ustawy – kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

W tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ulgi na zakup kas.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas – odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot – tak stanowi § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas.

Cytowane wyżej przepisy wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy.

Według § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 r., poz. 363) – rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

 1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
 2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

Natomiast zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – w przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wskazać również należy, że w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 13 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas – odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas – w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zatem podsumowując – podatnik, który chce skorzystać z przywileju odliczenia ulgi na zakup kas rejestrujących, ma możliwość dokonania tego odliczenia wyłącznie po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane ma formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania;
 • rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne.

Podkreślić ponownie należy, że z przepisu art. 111 ust. 4 ustawy wynika, że odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Należy zauważyć, że ustawodawca dzień powstania obowiązku ewidencjonowania utożsamia z dniem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Z uwagi na powyższe, nawet w sytuacji, gdy wobec podatnika nie powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej lecz podatnik sam zrezygnował z tego zwolnienia i rozpoczął pomimo braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – to wówczas dzień powstania obowiązku ewidencjonowania jest tożsamy z dniem rozpoczęcia wykonywania tych czynności przez tego podatnika.

Jak wynika z opisu sprawy, obowiązek rozpoczęcia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (jednej kasy rejestrującej) powstał u Wnioskodawcy 1 sierpnia 2015 r. – tego dnia Zainteresowany dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, która to sprzedaż została zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca dokonał fiskalizacji kasy fiskalnej (zaewidencjonował na urządzeniu fiskalnym pierwszą transakcję na rzecz osoby fizycznej), bez zawiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania. Nie zgłosił również do urzędu skarbowego danych kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Zgłoszenie danych dotyczących kasy fiskalnej zostały złożone do urzędu skarbowego w dniu 12 sierpnia 2015 r. Urząd skarbowy nadał kasie fiskalnej numer ewidencyjny. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej i liczbie kas Wnioskodawca złożył w dniu 17 sierpnia 2015 r. Faktura za zakup kasy fiskalnej została w pełnej wysokości zapłacona.

Jak już wyżej wskazano, przepisy dotyczące prawa do odliczenia określonej w przepisach kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej dotyczą zarówno podatników, u których występuje obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jak i podatników, którzy mimo braku takiego obowiązku dobrowolnie rozpoczynają ewidencjonowanie przy użyciu kasy fiskalnej. Wobec tego nie można wybiórczo traktować poszczególnych przepisów materialnego prawa podatkowego. Wszystkie przepisy związane z odliczeniem kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w takim samym zakresie obowiązują podatników, którzy mieli obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas, jak i tych, którzy takiego obowiązku nie mieli.

Warunkiem skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących przez podatnika, który dobrowolnie wprowadził do użytku kasy rejestrujące – przed terminem obowiązującym do rozpoczęcia ewidencjonowania – jest m.in. złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Niedostosowanie się do wskazanych w przepisie terminów pozbawia podatnika prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Zatem w świetle przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie spełnił warunków wskazanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas, bowiem nie złożył naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które zamierza stosować do ewidencjonowania. Z uwagi na powyższe Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w którym uważa, że przysługuje mu prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej (tj. otrzymania zwrotu 90% wartości zakupionej kasy fiskalnej, nie więcej niż 700 zł) – należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.